UeeltUod 99 99 DUINCONCERT 1 Beaaekt Zondagavond a.s. 8 uur het l/aat de laatste MODE Gemeenteraadszitting Schoorl BERGEN GERRITSEN ZenuwruNt. Tel. 2,04 URSEM VRIJDAG 16 JULI 1954 31c JAARGANG No. 28 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam,;" Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a, d. Hoef te geven door „SCHOORL'S GEMENGD KOOR", met medewerking van het Mannenkoor „AMSTEL'S WERKMAN" te Amsterdam. In de duinpan aan de Munnikenweg te Schoorl. TURNDAG Een uitstekend geslaagde sportdemonstratie Zondag werd op het sport terrein aan de Kerkedijk, op ini tiatief van de Berger Sportver eniging Be Quick, een turndemon- stratie gehouden, waaraan negen van de elf afdelingen van het District Alkmaar van het Algem. Ned. Gymnastiekverbond deel namen. Afgevaardigden der deelnemen de verenigingen verzamelden zich tegen half twee op het stadhuis, alwaar rij door de Voorzitter van Be Quick aan het voltallig ge meentebestuur werden voorgesteld. De Burgemeester, Dr. W. Huygens, heette de aanwezigen welkom, en drukte zijn waardering uit over het feit, dat men Bergen voor deze turndemonstratie had uitgekozen, daar het twintig jaar geleden was, dat zulk een demon stratie hier werd gehouden. Daarbij sprak hij zijn beste wensen uit voor het slagen van deze dag. De heer J. van Drunen, Inspec teur van Lich. Opvoeding dankte de burgemeester voor de be groeting en wees er op, dat de turnsport de ontwikkeling van het gehele menselijke lichaam be oogt. Zij is minder wedstrijdsport dan bijv. het voetbalspel, daar zij de individuele ontwikkeling meer op de voorgrond stelt. Voor steun van de gemeente zij deze sport in 't bijzonder aanbevolen. Ver volgens dankte de heer J. Blokker voor de ontvangst. Daarna stelden de aanwezigen zich bij de ingang van het stad huis op, waar de burgemeester de parade afnam. Nadat de gehele groep, voorafgegaan door het Tamboercorps van Bergen's Har monie, was gepasseerd om naar de Kerkedijk te gaan, volgden de belangstellenden hen weldra naar het sportterrein, dat door de hulp van Gem. Werken keurig in orde was gemaakt. Over de prestaties kunnen wij kort zijnhet was alles keurig werk, wat daar geboden werd, doch wat het Tafelspringen van de heren der keurploeg te zien gaf was fantastisch. Merkwaardig is het, dat Neder lands beste turners, zowel heren als dames, uitsluitend uit de pro vincie Noord-Holland komen. Wel een bewijs dat de turn- beoefening in onze provincie op een hoog peil staat. De uitslagen der eerste drie geplaatsten zijn: Estaffette 4 x 60 meter heren 1. Halter Alkmaar 51,2; 2. Achil les Egmond aan Zee 52.2; 3. Olympia Schoorl 53.7 Estaffette dames 4 x 80 meter: 1. Turnlust Alkmaar 48.8; 2. Halter Alkmaar 49.8; 3. Be Quick Bergen 50.1. Estaffette jongens 4 x 80 meter: 1. Be Quick Bergen 49.9; 2. Voorwaarts Koedijk 50.4; 3. Turn lust Alkmaar 51. Estaffette meisjes 4 x 100 meter: 1. Doves Heilo 37.2; 2. Olympia Schoorl 37.3; 3. Turnlust Alkmaar 37.3. Hindernisbaan dames: 1. Turn lust Oterleek 49.75; 2. Turnlust Alkmaar 52.953. Olympia Schoorl 54.4. Hindernisbaan heren: 1. Achilles Egmond aan Zee 40.1 2. Turnlust Alkmaar 41.4; 3. Halter Alkmaar 43.85. Marswedstrijd: 1. Turnlust Alk maar; 2. Doves Heilo; 3. Halter, Alkmaar. KELTUMPLEET KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Twee Kunstenarressen, werken de leden van het Centrum, zullen op de volgende expositie hun werk tonen. Mevrouw E. Reitsma- Valenga, grafisch werk, en de beeldhouwster Marijcke Visser exposeren van 17 tot en met 23 Julia.s. gezamenlijk in beide kunst zalen van de „Rustende Jager" te Bergen. Mevrouw E. Reitsma- Valenga zal ook tekeningen tonen en Marijcke Visser naast haar beeldhouwwerk ook edelsmeed- werk, waaronder de in opdracht vervaardigde ambsketen van Dr. W. Huygens, Burgemeester van Bergen Nh. De tentoonstelling zal worden geopend door de Heer Mr. D. Giltay Veth. voor zitter van de Nederlandse Ver. van Penningkunst, op Zaterdag 17 Juli a.s. des namiddags om vier uur in de Kunstzaal van „De Rustende Jager". Deze ex positie zal behalve 's middags en 's avonds ook des morgens ge opend zijn. Voor de openings tijden zie men de advertentie elders in dit blad. DE KUNSTMOORD IN DE KERKRUïNE Da ken niet Op Woensdag 7 Juli werd er in de Ruïne van de Ned. Herv. Kerk een reprise gegeven van het toneelstuk „Genesius" van Henri Gheon, ten einde de liefhebbers van toneelspel in de gelegenheid te stellen eens te zien en te horen op welke wijze zulks niet moet geschieden. De toneelspeler Tob de Bordes en een aantal leken hadden in Juni te Alkmaar reeds een proefje van hun vaardigheid in dit werk gegeven, zodat iemand in Bergen op het idee kwam, dat dit wel eens een goede stunt zou kunnen blijken om de kas van de restauratiecommissie te spekken. Doch dat is op een jammerlijke misrekening uitgelopen, want het publiek liet voor de helft der beschikbare plaatsen verstek gaan. Averechts toneel valt nu eenmaal bij weinigen in de smaak. Ongetwijfeld is Tob de Bordes een groot toneelspelerhij heeft alles mee: houding, stem, voor dracht, gebaar, karakter. Maar hij heeft de fout begaan alle aan dacht op zijn eigen spel te zetten en geen ogenblik op zijn tegen spelers gelet. Als Tob een claus gaf, dan kwam daar geen tegen spel op, en het antwoord kwam te langzaam en te aarzelend. En daaraan is het stuk als toneelstuk mislukt. De oorzaak? Gebrek aan zelfkennis bij Tob de Bordes. Een groot toneelspeler is daarom nog geen groot regisseur. Om ons tot de doden te beperken, wat op deze „playgrond" in stijl is: Willem Rooyaards was een groot regisseur, maar een matig toneel speler; Louis Bouwmeester een groot acteur, doch ongeschikt als regisseur. En wie zijn tegenspelers niet weet op te voeden en te leiden, doet beter hen links te laten liggen, dan met hen op 't toneel te gaan staan. Stuk voor stuk bezien hadden deze mensen geen figuur, geen houding, geen macht over de taal en geen kennis van t' gebaar geen begrip van hun rol overigens ook nog. Poppea speelde haar rol te stijf en de keizer, die men toch als een wreed en bloeddorstig mens zou verwachten, werd uit gebeeld als een goedig oud heertje. Hinderlijk en onverstaanbaar voor de niet-West Fries was het ge bruik van het West Friese dialect. De vreselijke onbeholpenheid van deze leken kwam in alles aan het licht. Pruiken werden door de heren niet gedragen zij hadden hun haren laten bijknippen, terwijl een enkele man een bandje om 't hoofd droeg. Het einde van het stuk is dan ook helemaal mislukt door het spel en het geroep van de grote menigte: Da ken niet Nadat dit stuk in Juni te Alk maar was opgevoerd verscheen er een enthousiaste bespreking van in een der aldaar verschijnende dagbladen. Bij de reprise te Bergen trof het ons, dat de plaatselijke correspondent van dit blad wèl bij de opvoering aanwezig was, doch op non-actief was gesteld, doordat een redactie-lid van dit blad was overgekomen om de bespreking te schrijven. Maar ook deze kon de gebreken der leken niet ontkennen. Thans wordt ons gedreigd met een nieuwe opvoering te Alkmaar, doch als er bij deze lekespelers nog een greintje zelf kennis aanwezig is, lijkt het voor hen beter in koor aan te heffen Da ken niet. TENTOONSTELLING MIDDELBARE MEISJES SCHOOL Zoals gebruikelijk, werd ook dit jaar de cursus van de Middel bare Meisjesschool afgesloten met een tentoonstelling, opgeluisterd door enige artistieke prestaties der leerlingen. Begunstigd door het mooie weer kwamen vele ouders en genodigden Zaterdagmiddag j.l. samen op het schoolplein, waar een zeer goed programma werd afgewerkt. Dit bestond uit decla matie van leerlingen uit verschil lende klassen, ingestudeerd onder leiding van Mevrouw Klusje Frevel, waarvan enkele zeer uit blonken door gave zegging en doorleefde vertolking. Ontroerend bijv. was de vertolking van het gedicht „Ik sliep bij de sterren" van H. Marsman door Marlies Smal: Eveneens de voordracht van Paul Rodinko 's „Het Beeld" door Saskia Snapper. Onder de bezielende leiding van Mejuffrouw Tilly Baarbé werd een rhythmisch balspel door een twaaltal meisjes uitgevoerd op muziek van Bode, hetgeen feilloos en met grote gratie ge schiedde. Ten slotte werden twee pan tomimes vertoond door leerlingen uit de eerste en tweede klasse. Het plastische uitbeelden van de kinderen was voortreffelijk. Hierna verspreidde het publiek zich door de lokalen, waar een tentoonstelling was ingericht van tekeningen, handwerken en han denarbeid, onder leiding van de heren Nap en Seigers en Mev. van der Laan-Bosch. Van de tekeningen troffen ons enige gemaakt naar bekende spreekwoorden, een zeer originele gedachte, met veel fantasie uit gevoerd. Het was verrassend te zien, welke charmante producten op de Handwerklessen waren vervaardigd, waarbij de poppen, van waarlijk artistieke vormge ving, de speciale aandacht der bezoekers trokken. Tot slot willen wij nog de studies en opstellen vermelden, welke bij de literatuur lessen ge maakt zijn en die een goede weergave geven van de belang stelling en zorg die de leerlingen voor deze vakken koesteren. Al met al blijkt dat op de Middelbare Meisjesschool in Bergen veel gedaan wordt om de persoonlijke gaven der leer lingen te ontwikkelen. De Ideale Gezinszall GROEI EN BLOEI. Uitbreiding en vermeerdering van het werk van provinciaal vormingscentrum der Ned. Herv. Kerk, maakte zowel uitbreiding van de staf, als vergroting van het gebouw „De Haaf" nood zakelijk. Nadat het bestuur per 1 Juli mej. Dra I. C. Jansen te Am sterdam tot Secretaresse had be noemd en de nieuwbouw enige dagen later gebruiks-gereed was gekomen, verzamelde zich op 10 Juli een talrijke groep om de in gebruikneming bij te wonen. Onder de aanwezigen merkten we op: het hoofd der gemeente, Dr W. Huygens, Dr Van Gelder, Mr Guermonprez, Ds E. A. J. Plug uit Egmond aan de Hoef, A. M. de Lange, president-kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk te Bergen. Aangevangen werd deze bij eenkomst door het voorlezen van Jesaja 40 9 en 11, waarna mu ziek uit Handels Messiah weer klonk, op deze woorden gecom poneerd. Daarna nam de directeur van „De Haaf", Wika M. J. Groeneveld het woord en heette de aanwezigen welkom. Het lag niet in het plan deze bijeenkomst op enige plechtige wijze te vieren, doch men moest dit beschouwen als een informele, vriendschappe lijke samenkomst om met het werk van „De Haaf" kennis te maken. Dit werk is in de eerste plaats niet van godsdienstige, maar van opvoedende aarddaarom zijn naast belangstellenden ook de werklieden en de helpsters uitge nodigd, daar het aan hun ijverig werken te danken is, dat wij hier thans bijeen kunnen komen. De architect heeft de bijbouw geheel in de stijl van het bestaande ge bouw ontworpen, zodat het geheel thans een fraaie indruk maakt. Vervolgens nam de Voorzitter Ds J. H. Klein Wassink het woord en deelde iets mede van de moei lijkheden die men na de oorlog heeft gehad om het werk weer op gang te krijgen. Eerst in een gewone woning, daarna in „De Haaf". Men heeft geprobeerd contacten te leggen in binnen- en buitenland en dit is wel gelukt, maar alles ging nog stroef. Tot dat de tegenwoordige directeur, de heer Groeneveld, de hand aan de ploeg geslagen en op eigen uiitiatlef is begonnen. Met het geloof in zijn werk is hij aan gevangen en dit geloof is niet beschaamd geworden integen deel, na enige tijd bleek het ge bouw te klein te zijn om de toe loop te kunnen opvangen. De moeilijkheden die de bouw tegen hielden werden overwonnen en thans is „De Haaf" gereed de stroom van bezoekers te ont vangen. Spreker eindigde met de wens dat dit werk moge strekken tot heil van de jeugd en hoopte dat de vruchten daarvan ten goede zouden komen aan de groei en bloei van de Ned. Herv. Kerk. Overeenkomstig het informele karakter van deze bijeenkomst, volstond de burgemeester met Ds Klein Wassink de hand te druk ken en hem zijn beste wensen voor het werk aan te bieden. Daarna begaven de aanwezigen zich naar de andere zalen, om de inrichting van het nieuwe deel met dat van het bestaande te kunnen vergelijken. Onderwijl werden zij onthaald op een kopje koffie, met ver snaperingen, die door de aan nemer waren betaald. Wat er van zo'n aanneraings- som al niet betaald kan worden Van de ingekomen stukken moe ten worden genoemd een verzoek van de Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen om gemeente subsidie, welk verzoek evenals in vorige jaren werd afgewezen en een subsidieverzoek van de Ned. Amateur-Toneel Unie te Utrecht, hetwelk zal worden behandeld tegelijk met de overige subsidie toekenningen 1955. Een schrijven van de heer Blom met betrekking tot uitbreiding van zijn kampeerterrein, dit keer ge richt aan de leden van de Raad inplaats van aan B. en W., werd ter afdoening in handen van laatstgenoemd college gesteld. Een voorstel van B. en W. aan hun college een crediet te verlenen van f 5250.voor de installatie van gasgeysers in de 29 gemeente-woningen werd aan genomen. Daar dit wederom een huurverhoging ten gevolge heeft van ongeveer 55 ct. per week zou dit voor de huurders een bezwaar kunnen zijn. Op een desbetref fende vraag van de heer Schot vanger deelde de Burgemeester dan ook mede, dat het niet ver plicht was een dergelijke geyser te nemen, maar de bewoners daarin geheel wordt vrijgelaten. Op voorstel van B. en W. werd een garantie verleend ten behoeve van A. Ruis Jr., voor het ver strekken van een hypothecair bouwcrediet. De voorzitter deelde mede, dat de laagste inschrijver op de aanbesteding voor het teren van de wegen de heer De Boer was voor een bedrag van f 11592.-. Er ontstond enig verschil van mening over de wijze waarop over de vrijgekomen kampeerver- gunning van wijlen de heer Duin zou worden beschikt. Men staat voor de keus óf ,in verband met de wenselijkheid de kampeergelegenheid in te perken, deze vergunning niet opnieuw te verlenen, óf aan een andere aan vrager over te doen. De meningen hieromtrent waren verdeeld, en daar de beslissing erover nu nog niet dringend was, omdat deze pas voor het volgende seizoen van kracht zou worden, werd besloten dit punt nog aan te houden. Een zeer belangrijk onderwerp werd nu ter sprake gebracht, maar uiteraard nog slechts in zeer vage termen besproken. Het betreft hier het nog maar zeer klein aantal bouwterreinen dat voor woning bouw ter beschikking is. Burge meester Jochems kondigde aan, dat men zich zou moeten gaan bezinnen op een woningbouw- politiek die zich aan de te ver wachten ontwikkeling aanpast. Er waren reeds terreinen in studie, zowel te Groet als te Catrijp en Schoorl die eventueel door de gemeente voor woningbouw zou kunnen worden aangekocht. Het werd nu langzamerhand tijd eens te informeren bij de eigenaars of zij eventueel genegen zouden zijn deze terreinen te verkopen en voor welke prijs. Dit is natuurlijk nog maar het allereerste begin, maar de voorzitter wilde van de Raad vernemen of zij ermede instemde in die richting te gaan werken. Het antwoord van de Raad was hierop toestemmend. De rondvraag bracht geen be langrijk nieuws. Door Mevrouw Jansen werd opmerkzaam gemaakt op enige gevaarlijke punten op de weg BergenSchoorl, de heer Schotvanger was niet tevreden over het wegdek van het Dennen laantje, de heer Sevenhuysen ver zocht de tegels van het rijwielpad Schoorlse Zeeweg weder wat nader tot elkaar te brengen, de heer de Leeuw verzocht nog eens een onderzoek in te stellen naar de toestand waarin de reddings middelen op het strand te Cam perduin zich bevinden. Al deze klachten vonden bij [Burgemeester Jochems een willig oor en het zal voorzeker niet aan hem liggen indien zij niet worden ingewilligd. De benoeming van een voor werker bij de Gemeente Werken werd op voorstel van de voor zitter „in comité" behandeld. Toen de doos van Pandora werd ge opend kwam daaiuit te voorschijn de heer H. Breedewoud. P. S. Er heeft zich gedurende deze gemeenteraadszitting een in cident voorgedaan, dat zeer terecht de wrevel van Burgemeester Jochems heeft opgewekt. Dat gedurende de zittingen de raadsleden verkwikt worden met een kopje koffie, komt hun waak zaamheid en paraatheid ongetwij feld ten goede. Dat deze zorgen zich ook uitstrekken tot de pers, die immers een gelijke waakzaam heid moet betrachten, moet worden toegejuicht. Dat echter aanwezigen op de „publieke tribune" van de raadszaal een „cafetaria" maken, en zich deze drank tegen inwis seling van klinkende munt ver schaffen, met alle stoornis ver oorzaakt door het „afrekenen heren" gaat buiten de perken I Voor hen zij een luisterend oor en een medevoelend hart vol doende GEWICHTIGE MIDDENSTANDERS Zaterdagavond j.l. speelde zich in ons dorp een aardig tafereel af. De winkeliers uit het centrum hadden in samenwerking met de V.V.V. Schoorl een leuke attractie bedacht! Bij een 16 tal hunner was in de etalage het portret van de eigenaar der zaak opgehangen, aan de hand waarvan men de gewichten van deze personages moest schatten en invullen op een formulier, waarop zij allen ver meld stonden. Voor het raden van het juiste totaalgewicht, of het dichtstbijzijnde, waren fraaie prijzen ter beschikking gesteld. Het juiste gewicht werd in het openbaar vastgesteld op een weeg schaal die op het pleintje naast het Raadhuis was opgesteld. Voor dat echter deze plechtigheid plaats vond werd een muzikale rondgang door het dorp gehouden door het Koedijker Fanfarecoips. Een sym pathieke gedachte was het om daarbij de Ouden van Dagen niet te vergeten. Onder aanvoering van de heer Blankenstein trok het muziekcorps op naar Wester- kimme en stelde zich op het voor plein op. De oudjes kwamen dadelijk naar buiten en namen met glundere gezichten de aubade in ontvangst. De heer S. de Jong dankte voor deze aardige attentie en nodigde het gezelschap uit in de recreatiezaal een kopje thee te komen drinken, hetgeen zeer werd gewaardeerd. Wij waren intussen in de gelegenheid met verscheidene bewoonsters en be woners een praatje te maken en vernamen van hen tot ons ge noegen dat zij zeer ingenomen waren met hun nieuwe omgeving. Ook de kamers, die nu waren aangekleed met de medegebrachte meubelen, hadden al een eigen en intiemere sfeer gekregen dan bij de bezichtiging van het lege gebouw het geval was. Na een vrolijke afscheidsmars werd de terugtocht naar het dorp Op Maandag 12 Juli j.l. kwam de raad onder voorzitter schap van Burgemeester Jochems in voltallige zitting bijeen. De lengte van de agenda was omgekeerd evenredig aan de belangrijkheid der daarop prijkende onderwerpen, die voor het grootste gedeelte met de bekende zwijgende toe stemming der raadsleden werden doorgehamerd. DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan 7ee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllju. ^lllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllF Ingezonden mededeling Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en angstgevoel worden verdreven door MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN Versterken het zelfvertrouwen en stemmen U weer moedig en rustig. DAMESKAPSALON Ingezonden mededeling Ingezonden mededeling Niet krabben. Deheldervloei- jTITTTir bareD.D.D. kalmeert de jeuk l S r I ln enkele seconden, doodt de VJ JU U JA ziektekiemen, geneest tot diep in de huidporiën. geneesmiddel tegen Tm TT Tm HUIDAANDOENINOEN.TT.TT. II. VLOEISTOF BALSEM ZEEP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1