ff ff [VACANTIE MIDZOMER IN BERGEN Drukkerij-Boekhandel C. OLDENBURG GERRITSEN Hapsaitot URSEM MORN Y DROGISTERIJ „DE VIJZEL" SCHOORL VRIJDAG 13 AUGUSTUS 1954 31c JAARGANG No. 32 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef „Een leven zonder feesten is als een lange weg zonder pleisterplaatsen", zegt de griekse wijsgeer Democreitos. Toen dan ook verleden jaar bleek, dat het Bloemencorso rijp was voor zijn begrafenis, hebben vooruitziende geesten gezocht naar iets anders en beters, dat hiervoor in de plaats kon treden. Na lang speuren, wikken en wegen kwamen zij tot de slotsom, dat het optreden van de „Schermer dansers" een attractie zou vormen, die de bevolking en de gasten zou aantrekken en voldoen. En hierin hebben zij niet gefaald. De „Schermer dansers" vormen een selecte groep van totaal 25 personen, die sedert enige jaren onder leiding staat van Burgemeester Posch van Oterleek, die zelf ook actief bij hun optreden betrokken is. De drukkerij en boekhandel zijn wegens vacantie GESLOTEN van Maandag 23 Augustus tot en met Maandag 30 Augustus. «De Duinstreek" zal die week j niet uitkomen. LAANWEG 35 - SCHOORL De werkzaamheid van deze groep bestaat in het uitbeelden van 'n Westfriese boerenbruiloft, zoals deze ongeveer een eeuw geleden, toen de folkloristische gebruiken sterker in acht werden genomen dan thans, werd ge houden. Daartoe zijn in de eerste plaats geschikte personen uitge zocht, en vervolgens de nodige requisieten bijeengebrachtnaast echte antieke sjezen en boeren wagens, paardentuig en zwepen, moesten ook oude klederdrachten, sieraden en gebruiksvoorwerpen worden verzameld. En toen ten laatste alles bij elkaar was ge bracht, stond de auteur Jan Koster te Houwert voor de moeilijke taak een toneelstuk te schrijven, waarin al deze dingen gebruikt konden worden bij de aankleding van een stuk, dat bedoelde une tranche de vie een sneedje leven uit te beelden, uit het leven van een mensenpaar van omstreeks honderd jaar geleden. Bij het vernemen van het woord boerenbruiloft is men ras geneigd aan een feest te denken, waar duchtig gegeten en gedronken wordt, en niets is stuitender om te aanschouwen dan een zwelg partij. De auteur heeft deze moei lijkheid ondervangen. Behalve een paar brandewijntjes, die van tijd tot tijd geserveerd worden, krijgen de gasten ook koffie te drinken te eten wordt hun voorgezet: spouwen, een beschuitgebak met komijn, bolussen, duivekater, ou derwetse soezen, bruidsuikers en boerenjongens: waar taartjes en tulbanden worden opgediend geschiedt dit om duidelijk te maken, dat de plaatselijke bakkers dit oude gebak niet meer in staat zijn te vervaardigen. Een andere moeilijkheid leverde de muziek. Op een boerenbruiloft bespeelde men het accordeon, de viool en contra-bas, doch deze moest thans door de piano worden aangevuld. De heer Bas Roemer, KLOKKEN die voor enige jaren overleden is, kende nog verschillende wijsjes en liedjes, benevens enkele dansen, die allen werden opgetekend en op deze wijze ontstond er een uniek repertoire, dat door de auteur op uitstekende wijze is ver werkt. De hoofdinhoud van het stuk bestaat dan ook uit speeches, toasten, gelukwensen, afgewisseld door een gezongen liedje en dansen. In deze gesproken uitingen komt de boerenaard in al zijn trekken aan de dag geestig, guitig soms, maar geheel en al op de materie gericht. Het is het boerenbedrijf in voorspoed en tegenslag, dat het thema vormt van al wat er gezegd wordt; een stuk boeren- psychologie om nooit te vergeten. Op de enigste zonnige dag, die ons totnogtoe in Augustus werd geschonken, bewoog zich een stoet van voertuigen bestaande uit zes twee-persoons sjezen een barou- chette en drie zes-persoons boeren wagens, waarop de spelers paars gewijze gezeten waren, over de Breelaan in de richting van het stadhuis, alwaar, voor de ambte naar van de burgerlijke stand, het huwelijk zou worden voltrokken tussen Jan Bruin uit de Schermer, twintig jaar oud en veehouder van beroep, en Antje Stam uit Obdam, twee en twintig jaren oud, en zonder beroep. Een zwerm van nieuwsgierige kijkers vulde de straat, waarvan sommigen ook de voertuigen wat nader bekeken, waarbij luide kreten aan hun verbazing kennis gaven toen zij de wagenspreuken lazen, op het achterschild van iedere boerenwagen geschilderd Heer op de wagen - Boer in [de dreven Nel aan mijn zijde - Spelend [door 't leven en Wanneer je ouder wordt [leer je de mensen kennen Je moet aan hunne streken [ten zeerste gaan gewennen Naar wij de mensen kennen leren Gaan wij onze koeien meer [waarderen en Wanneer men de mensen Gaf honderd dagen Wat zou hij klagen. Maar nu hij weet Van uur noch tijd Nu leeft hij vroolijk En verblijd. Nadat het huwelijk voltrokken was, vertrok de stoet met de voertuigen naar Het Oude Hof, waar - met de boerderij als achter grond - Je tafel voor de gasten was aangericht. Bruid en bruide gom namen aan het midden van de dis plaats, op stoelen die met gladiolen en gipskruid waren ver sierd, terwijl de rest der gasten aan hun rechter- en linkerzijde een plaats was toegewezen. Op de tafel zag men naast glaasjes en kommetjes zonder oor, een ouderwetse koffiepot op drie poten, in bundels saamgebonden goudse pijpen, tabakspotten, schotels met koekjes en bruidsuikers, naast het eetgerei van bordjes, messen, vor ken en lepels. De tafelversiering bestond uit phloxen, dahlia's en dennegroen. Nadat allen gezeten waren stond de vader van de bruid op om een toespraak te houden, aan het slot waarvan hij een der gasten als cantor (voorganger) en een ander als ceremoniemeester ver zocht op te treden. Nadat beiden hun toestemming betuigden, ving het feest aan met een feestlied, gevolgd door het uitspreken van een heilwens voor de jongge huwden door twee kinderen. En daarmede was de voorstel ling begonnen, die feitelijk bestond uit het uitspreken van heilwensen, zingen, klinken en het beant woorden van de wensen door de ceremoniemeester, die als literaat een ietwat meer Hollands getint Westfries sprak en daardoor beter verstaanbaar was. Zijn taak was moeilijk. Iedere spreker of spreek ster beantwoordend, deed hij dit zo, dat men deze mensen nog beter leerde kennen, al wekte het geen hij vertelde vaak duchtig op de lachspieren. Onderwijl werd er tweemaal gedanst op de dansvloer en achter eenvolgens danste men de eerste maal: 1. Schaatsenrijden, 2. Kruis polka, 3. Brandewijnskop, 4. Don der in 't hooi, 5. Slaapmutsje. Onder het zingen van „Strijdt broeders tot het laatste", was men ter dansvloer getogen, met het zingen van hetzelfde lied keerde men naar de tafel terug. Hetzelfde gebeurde toen men ten tweede male ten dans ging. Ditmaal danste men: 1. Grofkoppen, 2. Duitse polka, 3. Schotse trye, 4. Boe- renschots en de Keizershofpolka. Toen men weer aan tafel zat, verklaarde de ceremoniemeester zijn taak voor beëindigd en ver hief zich de vader van de bruid opnieuw voor een speech, waarin DAMES HET adres. hij vertelde dat 't „meikerstijd" was en dat men daarom naar huis moest, doch hij eindigde niet zonder er op boerenmanier nog een raadgeving voor de jongge huwden aan vast te knopen. Na dat de gasten zich nog voor een spelletje kruipdoor-sluipdoor had den opgesteld, werden bruid en bruidegom onder een baldakijn, in optocht naar huis gebracht, waarmee de bruiloft was afge lopen. Reeds voor de spelers op Het Oude Hof arriveerden, bevond er zich een groot aantal bezoekers om hen op te wachten en tijdens hun spel vermeerderde dit zich steeds. Onder de aanwezigen merkten we op, de burgemeester Dr. W. Huygens en echtgenote, wethouder Borst, Mr. W. New bury van de British Broadcasting Company, een Zweed uit Dalarna, waar de folklore nog practisch wordt beoefend - die echter beiden geen woord verstonden van alles wat er gezegd werd - een vrou welijke impressario uit Den Haag, benevens een agent van Franse zijdefabrieken uit Lyon, die enthou siast was over de kwaliteit en het patroon der zijden rokken van sommige vrouwelijke deelnemers. Bij de toehoorders bestond grote belangstelling, wat wel het best tot uitdrukking kwam, nadat het spel was afgelopen. Talrijke man nelijke en vrouwelijke spelers en speelsters werden nog om nadere informatie aangeklampt. En dit vormde, behalve het applaus, wel het beste bewijs voor een ge slaagde dag. JOHAN VAN MECHELEN IN BERGEN Op Donderdag 5 en Vrijdag 6 Augustus hadden we het voor recht de Vlaamse dichter en letterkundige Johan van Mechelen te kunnen beluisteren bij zijn lezingen over de Vlaamse litera tuur. Aanvangend bij de Vlaamse beweging, die na de Afscheiding in 't leven werd geroepen, en waaraan zich de namen van Jan Frans Willems, Verhoeven en Snellaert verbinden, betoogde hij dat uit deze taalstrijd en letter kundige strijd de Vlaamse litera tuur is voortgekomen. Wanneer men in Vlaanderen thans een bloeiende letterkunde bezit, die, wat het proza betreft, boven de Hollandse uitstijgt, en wat de poëzie aangaat, haar evenknie is, dan is dit te danken aan de Vlaamse beweging. Uitvoerig stond de spreker stil bij de ver schillende stromingen in de Vlaamse literatuur, telkens een persoon en zijn poëtische uitingen daarbij aansluitend, zodat men een goed overzicht kreeg van de Vlaamse literatuur, in 't bijzonder vanaf 1914 tot heden. In zijn tweede lezing betoogde de spreker, dat het materiaal waarmede men in de letterkunde werkt, het woord isdat men dit woord zowel in zijn historische als in zijn neven-betekenissen kan bezigen, aanwenden of gebruiken, om in een boeiende en glasheldere uiteenzetting te doen horen hoe dit woord in het realisme, het expressionisme en het surrealisme wordt aangewend. Na de pauze illustreerde de spreker zijn betoog opnieuw ditmaal op verzoek van zijn toe hoorders met proeven uit de Vlaamse dichtkunst, terwijl hij tot slot eveneens op verzoek zijn pas in druk verschenen gedicht „Europa", waarmede hij de vorige maal zijn lezingen had besloten, ook ditmaal ten gehore bracht. Het krachtig applaus dat de spreker ten deel viel, vormde wel het beste bewijs dat zijn lezingen succes hadden, doch allerwegen werd nadien uitdrukking gegeven aan het gevoel van spijt, dat dit optreden slechts met twee lezingen was afgelopen. Men had het ver langen naar meer. Hopelijk zien wij deze spreker nog eens terug voor een optreden van langere duur, want in het kader der Belgisch-Nederlandse culturele uit wisseling is Johan van Mechelen een exponent van betekenis. ZEPEN - BADZOUT BRILLANTINES Dorpsstraat 18, Tel. 2383, Bergen Restauratie Ruïnekerk. Uit Venezuela een gift van f 500.- Van de Amsterdamse Bank te Bergen kreeg de Restauratie- Commissie het verheugende be richt, dat uit Venezuela was bin nengekomen een bedrag van f 500.- bestemd voor de restauratie. De enveloppenloterij op de ver lichtingsavond 5 Aug. bracht netto meer dan dit bedrag op. In één week door deze twee posten dus meer dan f 1000.-. Verder kwamen er nog bijdragen binnen uit Den Haag, Rotterdam en Sneek. Na tuurlijk waren er ook enkele bij uit Bergen zelf, maar dit aantal was werkelijk te klein. Men schijnt het in Bergen nog te druk te hebben met de gasten. Op zich zelf een feit, waarover men te vreden kan zijn. Maar het lijkt toch vreemd, dat er niet even een ogenblik over kan schieten, om te denken aan wat er in het eigen dorp gebeurt en moet ge beuren. Wat gebeuren moet in het centrum van 't dorp, men weet het nu langzamerhand wel. De Ruïnekerk vertoont ernstige tekenen van verval. Als er niet spoedig ingegrepen wordt, zal herstel niet meer mogelijk zijn. Nog deze herfst moet met de restauratie worden begonneD. Om te kunnen beginnen, ontbreekt er echter nog een belangrijk bedrag aan geld.. Geld, dat opgebracht moet worden door de burgerij van Bergen. Het is niet voldoende dat men zegt, dat het monument, dat het midden van 't dorp geheel be heerst, behouden moet blijven. Daarvan was men voor tachtig jaar ook al overtuigd. Ds Bekius vertelde er van bij de opening van de tentoonstelling van schil derijen en tekeningen van de Ruïnekerk en omgeving. Ds Im- mink zei n.l. in een rede, ge houden op 22 Februari 1874, dat er voor gezorgd moet worden, dat de Ruïne zo waardevol is voor Bergen, dat men haar in elk geval moet bewaren en be schermen tegen verdwijning. Enkele Bergenaren hebben al getoond, dat ze 't niet alleen wil den laten bij het uitspreken van lofuitingen op het mooie dorp en het karakteristieke centrum of het ophangen van een schilderij of foto van de Ruïne in de huis kamer. Zij hebben flink in de zak ge tast. Het aantal personen dat gaf, is echter nog veel te klein. Aller hulp is nodig 1 De penningmeester der RestauratiecommissieVan Reenenpark 20, of de Amster damse Bank te Bergen, ontvangen gaarne uw bijdragen. J. B. ZONDAGSDIENST ARTSEN BERGEN KINDERKERMIS De kermis, georganiseerd door de Commissie Zomerfeesten Paal 33, is een geslaagd middagfeest geworden. Een schare van vrolijke en gelukkige kinderen konden zich naar hartelust vermaken en ver zadigen aan hetgeen aldaar voor een spotprijsje te krijgen was. Een bonboekje dat vier bonnen bevatte, kostte één heel kwartje en met deze bonnen kon men in de negen aanwezige kraampjes zijn keus doen uit: oliebollen, ijsjes, limonade en lolly'ser was een gooitent, men kon er spijkers slaan, sjoelbakken en met de speel automaat zijn geluk beproeven, of in de drie kraampjes met „altijd prijs" n.l. touwtje trekken, grabbel ton en réd van avontuur zijn slag slaan. Ook de volwassenen lieten zich niet onbetuigd; de oliebollen- kraam kwam handen te kort om aan alle aanvragen te voldoen en dat bleef tot sluitenstijd voort duren. Of ze ook lekker smaakten In, spin, de bocht gaat in! Nadat de van eten, drinken en snoepen verzadigde en door spelen vermoeide kinderen, door hun vaders en moeders naar huis waren gebracht, om rustig in hun bedjes de slaap der onschuldigen te genieten, maakten de ouderen zich op voor het tweede deel van het feest, dat bestond in het dansen bij „De Spin". Diezelfde middag had men daar de toestemming ervoor ontvangen en des avonds werd er op het terras van „De Spin", in het schijnsel der lampen, onder begeleiding van muziek op langspeelplaten, gedanst in de openlucht. De zuivere zeelucht, waarin de dansenden zich be wogen, voerde met iedere adem tocht de zuurstof in het bloed en wekte tenslotte bij de deelnemers een Dionysische vreugde. De maan scheen met [haar bleke glorie Aan 't einde van een lange dag. En schreef haar wankele historie Aan 't firmament, schoon [niemand 't zag. Doch bij „De Spin daar werd [gedanst, En 't leven met de vreugd [verglansd. Artisten in de regen Voor Zaterdagavond had de actieve Commissie voor de Zomer feesten een familie-zomeravond- feest op het programma gezet, dat veel beloofde. Als conferencier trad de heer Sijpheer op, die in een vlotte en geestige speech het een en ander meedeelde over het programma, en wat Bergen aan Zee doet om zijn gasten en zijn inwoners te vermaken en bezig te houden. De vlotte dictie, de humor en het juiste gebaar dat hier te zien en te beluisteren viel, vestigden de indruk dat deze inwoner van Bergen aan Zee voor geen be- roepsartist behoeft onder te doen. Begonnen met enige muziek stukken, gespeeld door de Kaas kapel uit Snorrendam, afgewisseld door een lied „de Echo", gezongen door een jongedame uit de Kaas stad, wier bescheidenheid er de voorkeur aan gaf anonym te blijven, oogstten deze artisten een behoorlijk applaus. Daarna betraden de Langedijker Klompendansers, vergezeld van 'n vrouwelijke accordeonspeelster, het podium om diverse dansen uit te voeren, die zeer in de smaak vielen. Visser en Van 't Zelfde, een tweetal artisten uit de Kaasstad, die hun liedjes begeleidden met één gitaar, oogstten veel succes, terwijl de heer Sijpheer als Boer Knol uit de klei, zijn gehoor deed schateren van lachen door het verhaal van zijn avonturen als badgast in Bergen aan Zee. Even dreigde toen de regen, doch men besloot tot voortgaan met het programma, en dat bleek een gelukkig besluit, want de regen klaarde op en zo kon Dovita, Nederlands jongste jong leur, de aanwezigen op zijn ver bazingwekkende prestaties ont halen. Opnieuw verschenen de Lange dijker Klompendansers ten tonele en ook thans oogstten zij applaus met hun dansen om weder op gevolgd te worden door de artisten Visser en Van 't Zelfde, die echter nauwelijks hun eerste liedje waren begonnen of zij werden besproeid door regendroppels. Het gehoor vluchtte zijdelings en naar achte ren, om onder de takken der bomen te schuilen, doch deze twee kunstenaars zongen ongestoord verder, terwijl één der bestuurs leden hun een grote parasol aan reikte om zich tegen het hemel water te beschermen. Opnieuw en daarna nog eens zongen zij onder dit beschutsel een liedje en het gehoor, door zoveel enthousiasme verrukt, be loonde hen met een daverend applaus. In een goed humeur nam men toen de kennisgeving van de Voorzitter van Paal 33 in ont vangst, dat het laatste nummer niet kon worden uitgevoerd. Opgewekt en met kwinkslagen zocht ieder zijns weegs. Deze avond zal onvergetelijk blijven, door de opgewekte moed waar mede 'n tweetal artisten hun strijd aanbonden tegen de regen en hun opgewekte stemming wisten over te brengen op hun gehoor. GESLAAGD Dezer dagen slaagde voor de gehele Hoofd acte Mej. Ilona Praetorius, Onderwijzeres aan de Berger School. INBRAAK In de Nacht van Woensdag op Donderdag hebben inbrekers zich door verbreking van een ruit toegang verschaft tot de woning van de heer Goedhart te Schoorl. Een bedrag van ongeveer f 200,- en een honderdtal sigaren worden vermist. Van dedader(s) tot heden geen spoor. KINDER- EN VOLKSSPELEN V.V.V. Het is toch wel een grote vol doening voor het Comité van de V.V.V. Schoorl van de kinder en volksspelen en zijn ijverige Voorzitter de Heer de Graaf, dat ondanks de slechte weersom standigheden, de inspanning die zij zich getroosten een steentje bij te dragen tot het vermaak van onze gasten, met zoveel succes wordt bekroond. Dit bleek ook weer bij de georganiseerde spelen op Woensdagavond 4 Aug. j.l. waarbij zeer grote belang stelling bestond zowel van de Ueebttad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. ^jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllii. ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF Telef. 2104 Bergen Ingezonden mededeling Nietkrabben. Deheldervloei- |T"ITT|^ bareD.D.D. kalmeert de jeuk ll I* I ft in enke,e seconden, doodt de VI U KJ JA ziektekiemen, geneest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN TM TM HUIDAANDOENINGEN) -TT. TT. TT. VLOEISTOF BALSEM ZEEP 15 Augustus Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL KOEDIJK 15 Augustus F. H. RISSELADA. Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1