ff ff fhadetne vacautiepaupet IjüOÏ 1Mb-.BRIL, ZONNEBRIL, of BRILREPRRRTIE FIFAX ZOEKT DE SOBERHEID Kapsalon URSEM MR.OPT.^-v SCHOORL GERRITSEN M0RNY DROGISTERIJ „DE VIJZEL" EGMOND AAN ZEE FILMNIEUWS. ANTIDAN SCHOOLAGENDA'S VRIJDAG 20 AUGUSTUS 1954 31c JAARGANG No. 33 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef VERBLIJF IN LUXE-HOTELS NEEMT AF. DE INVLOED VAN HET MASSA VERVOER. Het moderne vacantieverschijnsel is een nadere beschouwing waard. Reist men langs de overvolle wegen van de vacantie- centra in 't zomerseizoen, dan wordt men geboeid door de bonte kleuren van de eindeloze vacantiekaravaan, die voorbij trekt. Alle vervoermiddelen zijn van stal gehaald en elke zitplaats in een rijke verscheidenheid van voertuigen wordt benut. Het vacantiefeest wordt al trekkend gevierd. Bij elk vacan- tieplan, dat wordt opgesteld, neemt niet de vraag waar men zijn ontspanning zal zoeken de belangrijkste plaats in, maar men discussieert over de wijze van vervoer en hoe men zich op gemakkelijke wijze van de ene bezienswaardigheid naar de andere kan begeven. Een langdurig verblijf in een bepaalde plaats wordt door de meeste vacantiegangers niet meer op prijs gesteld. Men wil veel zien in een korte tijd. Men wil een oppervlakkige indruk opdoen van de schoonheid, die de aarde biedt. Het moderne leven trekt als een bliksemflits aan ons voor bij. Men kan het toejuichen of betreuren, men moet het aan vaarden als een geesteskind van deze tijd. Twee verschijnselen zijn bij zonder opvallend in onze dagen. De aantrekkingskracht van groeps reizen op de vacantiegangers en de toenemende behoefte om een vacantie geheel buiten door te brengen. Het perfecte gemotori seerde vervoer, waarover wij be schikken, heeft grote invloed uit geoefend op de vacantiegewoon- ten en op de zaken en gelegen heden, die aan vacantiegangers hun diensten bewijzen. De invloed van die veranderde gewoonten op het hotelwezen is opmerkelijk. Men zoekt in de recreatieperiode niet meer een luxueus hotel met het meest ge- perfectionneerde comfort dat men zich kan denken. Het nuttigen van jde maaltijd is niet meer de hoofdschotel van het vacantie- menu. Dat geschiedt in eenvoud zonder er bijzondere aandacht aan te besteden. Men eet gecon serveerde levensmiddelen, die in allerlei vorm en in een groot assortiment ter beschikking staan. Het maal wordt verorberd, niet meer genoten. Aan enige luxe en bijzondere verzorging daarvoor wordt niet meer gedacht. Niet het geld Het is niet alleen een kwestie van gebrek aan geld om een diner in een goed restaurant te betalen, alhoewel deze factor vanzelfspre kend een grote rol speelt. Velen voelen geen behoefte meer aan een copieus diner. De welgestelden onder ons ziet men evenzeer op klapstoelen in de heide uit een reispannetje eten als de minder met aardse goederen bedeelde. De dichtbevolkte steden, waar men in Nederland het grootste gedeelte van het jaar in opge borgen zit, doet in de warme maanden het verlangen ontstaan om nu eens weer echt buiten te zijn. Waar een steeds groter deel van ons volk het bezit van een tuin of terrasje moet missen, voelt een toenemend aantal mensen be hoefte aan een korte periode intensief contact met de natuur. Het hotel, dat alle comfort kan bieden, dus de luxe lustoorden met gerenommeerde namen uit een grijs verleden voelen de moderne vacantiegeest aan den lijve. Het „grand hotel" staat eenzaam in zijn grootheid zonder voldoende gasten. Dit verschijnsel kan men in Nederland waarnemen, maar ook het buitenland biedt een somber beeld voor de luxe hotelpaleizen. Men wenst geen weelde meer Beginnen we in Zwitserland, vanouds het land waar de „beau monde" van Europa en ver daar buiten een vacantie in weelde placht door te brengen. Het aan tal luxe hotels, dat alleen voor de goed gesitueerden openstaat, neemt snel af. Jaar op jaar sukkelen veel van deze fraaie bedrijven met enorme exploitatietekorten. Ka mers kosten daar van f 30.- tot f 50.- per nacht. De eetzalen schitteren van tafelzilver en bloe men, maar de gasten ontbreken. Vooral de zeer grote hotelpaleizen met veel vaste kosten moeten spoedig de strijd staken of ze worden te koop aangeboden aan toeristische bedrijven of reis ver enigingen. In Italië vindt men hetzelfde beeld. Er zijn nog maar weinig gasten, die de overdaad wensen van een Faroek. Hele vleugels van deze ruime gebouwen staan uitnodigend te wachten op de gast. De bedden zijn zacht en met vak manschap verzorgd is elke kamer. Maar de bewoners, die vroeger kwamen, zitten nu voor één of enkele nachten in een eenvoudig hotel en dan reizen ze weer af. Zelfs de gasten, die de hun ver trouwde omgeving nog niet de rug hebben toegekeerd, maken hun bezoek aanzienlijk korter dan yoorheen. Ook in Frankrijk is de roman tiek van de luxe verdwenen. Niet alleen is de belangstelling voor nachtgelegenheden en bars sterk gedaald, maar ook het hotel met volledige verzorging loopt men voorbij. Het liefst verblijft men enkele dagen in een gelegenheid met goede slaapplaatsen zonder luxe, terwijl men zijn maaltijden in de stad nuttigt. Het sociaal toerisme raakt ook daar inge burgerd en het sleept de goede en deftige burgerij mee in de trek naar een gezonde en voordelige vacantie. Spanje uitzondering Het enige Europese land, dat niet deelt in deze luxe-misère, is Spanje. Hier stonden voorheen jarenlang de grote hotels leeg, totdat het land van Eranco een der goedkoopste gebieden van Europa werd. Dit deed de toe risten met duizenden toestromen naar dit schiereiland vol historie en merkwaardig schoons. De hotels kwamen tjokvol te zitten. De exploitanten hebben toen de prijzen spoedig verhoogd, zo dat ze tot een zeer winstgevende exploitatie kwamen. Ook de luxe hotels in dat land konden hun accomodatie, dank zij de gunstige koersverhouding van de peseta, zo voordelig aanbieden, dat zij zich weer in de oude. glorietijd wanen. Overal beginnen de deftige hotel eigenaars zich dankbaar te voelen wanneer hun bedrijf door touring car-passagiers wordt „veroverd". Zij kunnen dan een groot gezel schap ineens logies verschaffen en dekken tenminste hun kosten. Meestal liggen die hotelpaleizen niet op de slechtste plekjes wat het natuurschoon betreft, zodat ook die reizigers enthousiast deze lusthoven betreden. De groepsreizen met touring cars hebben de markt van het buitenlands toerisme grootendeels veroverd. De meeste reizigers vin den in dit soort vervoer een voor delige reisgelegenheid en een groot deel van de passagiers vindt in die groepsreizen iets gezelligs, dat men bij reizen met enkelen of alleen moet ontberen. Ook werkt hier een sterke drang mee naar oppervlakkige beschouwing van een groot aantal bezienswaardig heden. HatuuctifU KAPSEL? Voor die reisbureau's, welke hun klanten een goede service bieden tegen een redelijke prijs, ligt er een grote toekomst. De onbekwame en slechte exploitanten zullen hun onvoldoende verzorging met de dood van hun bedrijf moeten bekopen. Die slechten be concurreren de goeden nog door het ondermijnen van de touring car-reis in het algemeen. Maar het publiek weet grotendeel de juiste weg snel te vinden. Het kan gemakkelijk uitrekenen, dat men niet tien dagen naar Parijs kan gaan voor f 75.— inclusief „goed verzorgde" maaltijden. Die maaltijden kunnen wel goed ver zorgd zijn, maar ze moeten vol doende zijn om een gezonde va- cantiereiziger te voeden. Anderzijds zullen de overbe- taalde reizen spoedig geen be langstelling meer vinden, omdat de moderne vacantieganger een eenvoudige en degelijke verzor ging zoekt tegen een populaire prijs, want de vacantie is een massa-goed geworden. HELPT U DIRECT HOFLflflN 2-TEL:ZZ0Z-BERGEN PCHTEBOE RUÏNE RONDE BPNK TOCHT OUDEN VAN DAGEN Het evenement waarnaar door de „oudjes elk jaar opnieuw met spanning wordt uitgekeken, staat weder te gebeuren, op Woensdag 25 Aug. a.s. wordt de tocht ondernomen en de deelneemsters en deelnemers worden verzocht zich op dien dag vanaf zeven uur des morgens gereed te houden om zich toe te vertrouwen aan de auto die hen van huis zal komen afhalen en naar het ver zamelpunt brengen. Ook zij die bij zichzelve verschijnselen van „reiskoorts" hebben opgemerkt, maar zich nog niet hebben op gegeven, kunnen dit vóór 22 Aug. a.s. alsnog doen, bij de heer C. de Graaf. En nu maar „mooi weder en veel pleizier", toegewenst EEN MOOIE PRESTATIE. Onze plaatsgenoot, de heer Marius Slot presteerde het om een 2de prijs te behalen op een op Dins dag 3 Augustus gehouden groot Kapconcours voor Dames- en Herenkappers. Een 2de prijs te bemachtigen op zo'n groot con cours is wel een unieke prestatie en een felicitatie waard. WEKKERS ZONDAGSDIENST ARTSEN V.V.V.'s SCHOORL GROET CAMPERDUIN Nu het seizoen 1954 langzamer hand zijn einde nadert, het groot ste gedeelte der gasten met bij behorende nakomelingschap is verdwenen, en wij allen van de „Duinstreek" onze rusteloze ar beid in dienst van de „nieuws gierige" en „belangstellende" plaatsgenoot met een week van zoete rust mogen gaan onderbreken, willen wij in vogelvlucht nog even een blik werpen op het vele werk dat door bovenstaande V.V.V.'s is verzet ten genoege van de welkome drom van gasten die, ondanks het slechte weder, ook dit jaar gedurende enige maanden ons goede dorp van een stille plattelandsgemeente in een klein „wereldcentrumpje" heeft herschapen. Daar was dan in de eerste plaats de verlichtingsavond met de daarop volgende braderie. Wat staan de V.V.V. besturen toch in een goed blaadje bij de Bilt, dat dit medogenloze Insti tuut met zijn onheilspellende voor spellingen van regen en wind wel zo goed is deze bedreigingen voor enkele door V.V.V.'s ge wenste uren op te schorten, zo dat de aangekondigde feestelijk heden een „droog" verloop kon den hebbenMen versta ons goed. Dit droog slaat geenszins op de stemming van de feest vierders, want deze was prima De lampionoptocht onder bege leiding van de Postharmonie in haar keurig nieuwe uniformen werd een groot succes. De Bra derie leek iets minder uitgebreid dan verleden jaar met een even redig minder talrijk bezoek, het geen misschien te wijten was aan de concurente van de Alkmaarse feesten, maar het geheel maakte toch een zeer gezellige indruk. Beide avonden werden muzikaal opgeluisterd door het accordeon gezelschap Accordamore onder lei ding van de Heer O. Bootsma. Het was jammer dat van de uitstekende uitgevoerde muziek een deel verloren ging door de groote ruimte. Was een geluids versterking hier misschien op haar plaats geweest? De V.V.V. Groet Camperduin maakte zich zeer ver dienstelijk door het organiseren van een uitstekend verzorgde duinwandeling onder deskundige leiding van de Heer Bouwen. Vooral het nieuwe experiment gedurende deze wandeling in de duinpan „de Eendenblink" een lekkere gamel thee te verstrekken, werd ten zeerste gewaardeerd. Ook het kinderfeest op het strand te Camperduin Zondag j.l. is een daverend succes geweest, zowel door het groot aantal deelnemers als door de geleverde prestaties. Tenslotte had Dinsdag avond j.l. de laatste puzzletocht plaats die evenals de vorige keren een internationaal tintje had door de deelname van Zweden, Belgen en Duiitser. Als bijzondere puzzle waren hierbij ingelast het raden van de gezamelijke leeftijd van de Heren post 1 en van het ge zamelijke gewicht van de Heren van post 4 resp. 93 jaar en 308 pond. Van de 190 deelnemers waren de volgende 13 de gelukkige prijs winnaars 1. D. Lensing; 2. de Hart; 3. D. Kelder; 4. P. Beudeker; 5. M. van Geldrop; 6. K. Kuyper; 7. S. Kölnon8. Mevr. Thomas sen; 9. M. Bekker; 10. T. Kelder; 11. Mevr. Kuiper; 12. J. Heys; 13. R. Offerman. VERSLAG KINDERSTRANDFEEST V.V.V. Groet-Camperduin Nadat het traditionele kinder strandfeest reeds twee keer wegens het slechte weer was uitgesteld, heeft het zomerweer zich Zondag 15 Aug. van zijn goede kant laten zien en de kinderen laten genieten van de diverse spelen, die op het strand te Camperduin plaats vonden. Om 1 uur 's namiddags stonden er reeds vele kinderen popelend van ongeduld te wachten op het terrein van de heer Klop te Groet en toen het sein van vertrek werd gegeven, ging de lange schare van kinderen, vooraf gegaan door de kranige tamboers van Bergen's Harmonie, in op tocht door het dorp naar het strand, welke zij, dank zij de uitstekende leiding der politie, die het drukke verkeer regelde, ongehinderd be reikten. De banen voor de kinder spelen welke door de ijverige commissie waren opgesteld, werden door de 269 deelnemende kinderen direct bestormd en het was een waar genoegen voor de zeer vele toeschouwers om te zien hoe de kinderen elkander bekampten om één der vele mooie prijzen in de wacht te slepen. Alle kinderen die aan de spelen deelnamen werden getracteerd op een ijsje, gratis door de heer P. Duinmeijer aangeboden, terwijl ze tevens op limonade en een zak snoep werden getracteerd. Aan de vergenoegde gezichten was het te zien, hoe zeer dit door hen werd gewaardeerd. Vooral de strand- figuren mochten zich in een grote belangstelling verheugen en de schepper van een prachtige kro kodil zag zijn werk dan ook be loond met een eerste prijs. Al met al kan de V.V.V. Groet- Camperduin terugzien op een geslaagd kinderfeest, welke door de talloze gasten ten zeerste werd gewaardeerd. Hier volgen de gelukkige prijs- winnaars(essen) van de diverse spelen. Meisjes van 6-8 jaar, Ringen leggen: le pr. Anita v. Leeuwen, 2e pr. Ellen Walvis, 3e pr. Gerda Kruiswijk. Meisjes van 9-11 jaar, Was ophangen: le pr. Janneke Kante man, 2e pr. Ellie Kooyman, 3e pr. Toos Abbo. Meisjes van 12-14 jaar, Zak- lopen: le pr. Elske Boon, 2e pr. Edy Hoonhout, 3e pr. Jose van den Kreuf. Jongens van 6-8 jaar, Vlagge tjes steken; le pr. Thijs Schouten, 2e pr. Adie Heubers, 3e pr. Paul Awees. Jongens van 9-11 jaar, Ton rollen: le pr. Guus de Vries, 2e pr. Rinus Schokker, 3e pr. Bert Schulz. Jongens van 12-14 jaar, Strand- figuren maken: le pr. C. v. d. Kruif, 2e pr. Nol v. Westerling, 3e pr. Rob Vennik. ZEPEN - BADZOUT BRILLANTINES Dorpsstraat 18, Tel. 2383, Bergen KONINKLIJK BEZOEK BIJ HET EGMONDSE VUURWERK?? Tijdens het vuurwerk te Eg mond aan Zee op j.l. Zaterdag avond lag voor de kust, in Noord westelijke richting een boot op zee, die volgens insiders tijdens de gehele duur van het vuur werk stil gelegen heeft. Zeer waarschijnlijk is dit het Jacht ge weest van Koning Haakon. Met de tijd komt het wel uit. Het vuurwerk was weer tot in de puntjes verzorgd. Enkele nieuwe nummers mochten van de talrijke bezoekers een applausje ontvangen. Van buiten Egmond aan Zee was de belangstelling niet zo groot. Dit moet geweten worden aan de feesten in Alkmaar. Niet temin hebben de gasten van Egmond aan Zee genoten. MOTORTERREINRACES IN DE DUINEN Begunstigd door het mooie weer kon de organiserende com missie, bestaande uit bestuursleden van de V.V.V. Egmond aan Zee en van de Motorclub Alkmaar en omstreken de terreinwedstrijden in de duinen van Jhr. Six van Wimmenun laten verrijden. Nog nimmer had een zo groot aantal rijders ingeschreven. Van de zijde van het publiek bestond ook grote belangstelling. En geen wonder. Hier werd gereden om het kampioenschap van Noord holland, terwijl deze wedstrijd tevens meetelde voor het lands kampioenschap. Om 2 uur begon de wedstrijd met de start van de junioren. Het was een spannende wedstrijd. De uitslag was 1. J. Boon, Amsterdam, (Puch). 2. J. Baas, Capelle aan de IJsel, (Eysink). 3. D. Schilpzand, Zand- voort, (NSU). 4. J. Plevier, IJ- muiden, Eysink. Aan het eind van de wedstrijd kwamen de senioren in het veld. Hier werd het een felle strijd tussen Rietman, Clijnk en van Heukelom, waarin tenslotte Clijnk uit Eindhoven op Matchless als overwinnaar uitkwam. 2. H. Riet man, uit Doetinchem (Matchless), 3. van Heukelom, Hilversum, op Matchless. PROFESSIEFEEST VAN PASTOOR HUPPERTS 15 Augustus vierde pastoor Hupperts het goudèn professiefeest en het 45 jarig priesterfeest. In het kerkje aan de Wilhelminastraat, dat geheel versierd was met rode anjers en witte lelies, droeg de jubilaris een plechtige Hoogmis op. Het zangkoor, onder leiding van pater Wansink. zong de Missa Regina Martyrum van L. Refice. De feestrede werd ge houden door pater A. Curturs. Des middag werd in het pa rochiehuis een druk bezochte re ceptie gehouden. Vrijdag, Zondag en Dinsdag wordt in de „Rustende Jager" DE ONDERGANG VAN DE TITANIC vertoond met in de hoofdrollen CliftonWebb, Barbara Stanwijck en Robert Wagner. De Titanic was de trots van de Engelse koopvaardijvloot, die in 1912 tijdens zijn „maiden voyage" op een ijsberg liep; hierbij kwamen 1517 van de 2229 opvarenden om. In de verfilming van dit grootste drama ter zee is de ge schiedenis van een niet zeer ge lukkig huwelijk verweven. Toegang 14 jaar. De film BLANKE VROUW IN DE CONGO (White Witch Doctor), welke Zaterdag, Maandag en Woens dag en Zondagmiddag in het zelfde theater te zien is, speelt in het jaar 1907. Een jonge ver pleegster (Susan Hayward) gaat een gevaarlijke reis naar een in de binnenlanden van Afrika ge legen missieziekenhuis onderne men. Zij beleeft hier samen met een goudzoeker (Robert Mitchum) vele avonturen. Toegang 14 jaar. Donderdag vindt nogmaals een hervertoning van MOULIN ROUGE plaats. Toegang 18 jaar. Knellen koorden om Uw hoofd Muittad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Telef. 2104 Bergen. BERGEN 22 Augustus Dokter POOT, Telefoon 2423 29 Augustus Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 22 Augustus Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202 b.g.g. K 2208-2847 29 Augustus F. H. RISSBLADA. Tal. K 2209-160 verstopte I wastafels en gootstenen gaan vanzelf open met: Neem dan. Boekhandel C. Oldenburg Schoorl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1