99 99 JEUK D.D.D. FIFAX S2a|i BERGEN RAADSVERGADERING GERRITSEN ANTIDAN EGMOND AAN ZEE HET JUISTE ADRES!! Bitty* fycuham VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1954 31c JAARGANG No. 35 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Op 3 September vergaderde Bergens Raad onder voorzitter schap van de Burgemeester Dr. W. Huygens. Als enig punt kwam op de agenda voor, het voorstel van B. en W. tot het aangaan van een geldlening groot f 150.000.-, ingaande 1 October 1954, tegen een rente van 3 7/,6 °/0 per jaar, af te lossen in veertig gelijke jaarlijkse termijnen. Daar de lopende Kasgeldlening ad f150.000 niet dan tegen een aanmerkelijk hogere rente kan worden verlengd, en toch eerlang tot een vaste lening moet worden overgegaan, stellen B. en W. voor, nu gebruik te maken van de ge boden gelegenheid deze som per 1 October a.s. te lenen voor een tijd van 40 jaar, tegen de in de huidige omstandigheden vrij lage rente van 37/16°/0. Nadat de Burgemeester de leden Van Rees Vellinga, Ellis en Bos op beknopte wijze had beantwoord, werd het voorstel met algemene stemmen der aan wezige leden aangenomen, waarna de Raad in Comité-vergadering overging. GEDEELTE van het UITBREIDINGSPLAN Zoals onze lezers in ons nummer van 20 Aug. hebben kunnen lezen ligt er op het bureau van het Bedrijf Gemeentewerken, ge durende het tijdvak 23 Aug. tot 20 September ter inzage: het Ontwerp „Uitbreidingsplan N.O. Dr. van Peltlaan" Belangheb benden die tegen de vaststelling van dit plan bezwaren willen op peren, kunnen zulks tot 20 Sep tember a.s. doen, door zich schriftelijk te wenden tot de Raad der gemeente. De ligging van het dorp Ber gen westelijk tegen de duinrand, met aan de voet hiervan het Gemeentelijk Natuurreservaat, maakt uitbreiding in Westelijke richting onmogelijk. Mede ter verkrijging van een betere komvorming is uitbreiding in Oostelijke richting het meest gewenst. Het gebied van 25 ha., aansluitend aan de bebouwing ten N.O. van de Dr. van Pelt laan, en afgesloten door de ge projecteerde verlenging van de Bergerweg tot de Kerkedijk na bij de Gemeenteboerderij, en door de bebouwinglangs de Kerkedijk en Jan Oldenburglaan, bleek eco nomisch, geografisch en stede bouwkundig 't meest voor de hand liggend. Bij de technische opzet van het plan zijn de grondgedachten, een aanvaardbare grondprijs en de realisering van een bemalen rioleringsstelsel aansluitend op een rioolwaterzuiverinstallatie - de be langrijkste factoren geweest. Het gebied zal niet ontpolderd worden, zodat met een geringe zandophoging kan worden vol staan, echter is voor afvoer van het grondwater en de buiten het te bemalen rioleringsstelsel te houden hemelwater, een water berging en -afvoer nodig, het geen in het plan met vijvers en waterpartijen is opgelost. Het hart van het plan wordt gevormd door een tamelijk ge sloten bebouwing, terwijl de be bouwing naar buiten steeds rui mer gedacht is. In Zuidoostelijke richting gaat de ruime bebouwing over in een ruim plantsoen waarin gelegen heid tot aanleg van twee tennis banen is geprojecteerd. In Zuidwestelijke richting zal een openheid verkregen worden door de planning van een gebouw met bijzondere bestemming zoals een ziekenhuis cultureel centrum o.d. In N.O. richting is een terrein bestemd voor scholenbouw met bijbehorend sportterrein. Ten Noorden van het sport terrein is ter verkrijging van enige afsluiting een tamelijk gesloten bebouwing aangegeven. In Noordwestelijke richting is een terrein bestemd voor de bouw van een tehuis voor bejaarden, met plantsoen—en tuinaanleg en waterpartijen, waardoor ook daar voldoende openheid zal worden verkregen. De langs de randweg gepro jecteerde zeer ruime bebouwing is uitsluitend toegankelijk vanaf een weg Westelijk van deze be bouwing ontworpen, zodat het verkeer van verzorgende aard geen belemmering zal vormen voor het doorgaande verkeer. De hoofdader van het plan wordt gevormd door een 32 m brede weg de aansluiting vormend van het verlengde van de Berger- weg op de Landweg. De 13 m brede bermen, te be planten met boom -en heester- groepen zullen voorzien worden van voetpaden aan beide zijden van de rijweg. Het plan biedt ruimte aan on geveer 250 gezinnen, 5 winkels, een tehuis voor bejaarden, drie scholen, een rusthuis en/of cultu reel centrum. UURWERKEN Autotocht Volgens traditie maakte de zang vereniging „De Stem des Volks" ieder jaar op de eerste Zondag in September met haar leden, huisgenoten der leden en enkele gasten een autotocht. Dit jaar stond een reis om het IJselmeer op het programma en zo vertrok Zondagochtend zeven uur een gezelschap van 87 per sonen, in twee autobussen, waar onder een elftal VAR A-leden als gast, van het Van Reenenpark om via Alkmaar, Noord-Schar- woude door de Wieringermeer naar de Afsluitdijk te gaan, waar bij de gedenknaald werd stilge houden om de liefhebbers in de gelegenheid te stellen de trap te beklimmen en van het hoogge legen standpunt hun blik te laten wijden over de onafzienbare water vlakten ter rechter- en linkerzijde. Verder ging de tocht naar Bols- ward, alwaar werd koffiegedronken en gebak en versnaperingen werden gepresenteerd. Nadat men te Bols- ward enige tijd had vertoefd, werd de tocht voortgezet om via Sneek en Joure naar Heerenveen te gaan, waar men het Oranjewoud be zocht. Toen de inmiddels opge komen donkere wolken zich in een regenbui ontlastten, werd de zaal van het hotel opgezocht en een tweetal liederen: „De nacht" van Schubert en „Parelende wolken" ten gehore gebracht. verstopte De reis voortzettend ging men via Steenwijk, Giethoorn en Zwolle naar Hattem, waar op de uit spanning Molecaten werd geplei sterd om koffie te drinken, om vandaar naar Amersfoort te gaan, waar opnieuw koffie werd ge dronken, waarna de reis naar Amsterdam ging, waar werd ge dineerd. Nadat allen weder waren ingestapt, werd nog een rit door de hoofdstad gemaakt, speciaal met het doel de stadsverlichting eens te kunnen beschouwen, waar na de reis huiswaarts werd onder nomen. De prettige en aangename tocht had tot gevolg, dat zich een aan tal nieuwe leden opgaven KUNSTENAARS IN BERGEN Maandagavond werd door de A.V.R.O. een concert uitgezon den van Bergens Klein Vrouwen koor onder leiding van Corrie Moree-Dol. Zaterdagmiddag werd door de hr. D. de Wolff Peereboom de zeven tiende expositie in het K.C.B. ge opend met een rede, waarin hij een kort overzicht gaf van de bereikte resultaten sinds 1 Januari van dit jaar. Men heeft ruim 8000 bezoekers kunnen consta teren, waarvan ruim 3440 betalen- den. De expositie der werken van leden in het Groothandelsgebouw te Rotterdam, was eveneens een succes: er werd voor f 500. verkocht, terwijl hier te Bergen reeds voor f 5000.verkocht is, in tegenstelling met verleden jaar toen het bedrag slechts iets meer dan f 1000,bedroeg. Pogingen om tot exposities in Enkhuizen en Hoogwoud te komen zijn echter niet geslaagd. Het aantal bezoekers te Bergen zal echter zeker stijgen, want Min en Mooy zijn zullen opvallende figuren in hun werk, dat wie hun productie niet heeft gezien iets misthoe uiteenlopend hun oeuvre ook is. Jaap Min is ongetwijfeld een artist van formaat. Hij heeft een rijkdom van kleuren op zijn palet en zijn composities bezitten diepte die zijn voorstellingen tot leven wekt. Zijn perspectief werkt ver helderend. Dit is modern werk, modern ook in de wijze van pen seelvoering Het verdient rustige en aandachtige beschouwing, waar door het aan waarde wint. Jaap Mooy is hier met collages en foto-montages aanwezig en laat zien hoe de beoefening van de kunst van schaar en lijmpot oorspronkelijk aan de redactie- bureaux der bladen voor behou den kan dienstbaar gemaakt worden aan het uitdrukken van ideeën - waarnaar men wel een beetje raden moet. In zijn openingswoord zei de hr. de Wolff Peereboom, dat Jaap Mooy al verschillende technieken had beoefend, voordat hij tot deze werkwijze was gekomen, en leidde daaruit af dat de artist zichzelf nog niet gevonden had. Wij zijn daarentegen geneigd om met de dichter te zeggen: Wat is een mens, als hij zichzelf niet is? Een schaduw in de nacht, een stukje wildernis, een brok berouw, of, als hij boft, een niks. Een samenstel van beenderen, water, bloed bijeengehouden door een jas, [een hoed, en ondersteund door schoenen sterk en fiks. KLAVERJASCLUB Blijkens een annonce in dit nummer bestaat het verlangen een Klaverjasclub op te richten, dat is om de kunst van kaart spelen te beoefenen. Maandag avond 13 September, 's avonds 8 uur zal men in het café Nieuw- dijk bijeen komen. VOOR AQUARIUMHOUDERS Onder de leuze „De zee in Uw huiskamer" propageert het Zee aquarium te Bergen aan Zee, de verbreiding en bekendwording van het zee-aquarium onder de Neder landse aquariumhouders. Men is te allen tijde bereid de nodige inlichtingen te verstrekken. Aangezien het Zee-aquarium op 1 October gaat sluiten om in het volgend voorjaar weder te openen met een nieuwe dieren-voorraad, is het begrijpelijk, dat de oude - aan het aquarium gewende - dieren te koop zijn tegen het einde van het seizoen. Een unieke gelegen heid dus voor de liefhebbers om aan dieren te komen. Anderzijds kan het Zee-aquarium het gehele jaar door de levering van dieren en wieren verzorgen. Het voederen der verschillende dieren geschiedt op Dinsdag- en Donderdagavond. Tevens heeft dan rondleiding plaats met gele genheid tot het stellen van vragen. Het is noodzakelijk van tevoren plaats te bespreken. De rondlei ding met explicatie vindt plaats voor de eerste groep van 89 uur en voor de tweede groep van 9.15—10.15 uur, uitsluitend voor volwassenen. Peutert de pijn aan Uw kiezen? EEN NIEUWE VLEUGEL.... EEN BREDER VLUCHT!! Wij ontvingen het nieuwe pros pectus van „De Haaf", waarin een hele reeks cursussen, lopende van 1 Sept. tot 31 Dec. 1954 is aangekondigd van langer of korter duur, zodat er een ruime keuze is wat tijd en grote verscheidenheid wat onderwerpen betreft. Wika Groeneveld en Dra Jansen zijn er in geslaagd in „De Haaf" een heel eigen sfeer te kweken. De week voor Kerk- en Huis muziek was daar een sprekend voorbeeld van, naast die andere cursussen, waar het gesproken woord indrukken wekte, die ook na het vertrek van „De Haaf" niet verflauwden, maar als een aangename herinnering worden levend gehouden. BERGERLUCHTPOST Wedvlucht vanaf Duffel afstand 175 km is een zeer zware vlucht geweest van de 35 duiven die mee waren zijn er Zondag negen thuis gekomen, Wind Noord Oost los om 12—40. Aankomst eerste duif 16-41-37. 1 P. Brakenhoff 2 J. de Broeder 3 A. Visser 4 C. Timmer 5 A. Staadegaard NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN AFD. BERGEN BEZOEK M. S. ORANJE Het was prachtig zomerweer, toen wij met onze afdeling de zo lang gekoesterde wens, het M. S. Oranje te bezoeken, in vervulling zagen gaan. Onze tocht ging per bus en omhalf elf arriveerden wij aan de Javakade. Het is een machtig gezicht het witte schip daar te zien liggen. Toen wij de hal betraden, waarden wij ons in een luxueus hotel. Verder bezichtigden wij de eet zalen, enige hutten enz. alles even gezellig ingericht, wat het ver langen opwekte, ook eens een zee reisje te maken. Alles glom en blonk als een spiegel. Er was geen geleide, maar de aange brachte pijlen maakten 't mogelijk rustig de tocht door het schip te maken. Na dit bezoek kregen wij trek in een kopje koffie en ge bruikten dit in het restaurant op Schiphol. Het is altijd een gezellig gezicht het opstijgen en dalen van vlieg tuigen gade te slaan. Om half drie vertrokken wij naar de stad en maakten daar een rondvaart door de grachten. Men bekijkt daar rustig de stad van een an dere zijde. Verder ging het door de havens en passeerden nogmaals de Oranje. Om half zes vertrok ken wij weer naar Bergen. R.K. DANSSCHOOL „JACK TINY SMIT" Deze bekende dansschool voor katholieken, opent weer een nieuwe wintercursus in gebouw St. Jan te Bergen, en wel op Za terdagavond 11 September. Dans school Smit, welke een jarenlange reputatie bezit is voor leerlingen een waarborg van le klas dans- onderwijs. Het instituut wat aan gesloten is bij het K.C.V.D. „San Filippo Neri" behaalde dit jaar het grote succes in Engeland waarbij onderscheiding werd uit gereikt voor hoogste lof in vak bekwaamheid en techniek door het Imperial society of Teachers of Dancing. Ook in dit seizoen zal weer het nieuwste van binnen en buitenlandse congressen op de cursus worden geleerd en wij twijfelen er dan ook niet aan, dat de cursus in Bergen ook dit seizoen weer veel belangstelling zal hebben. Men leze de adver tentie in dit blad. ZONDAGSDIENST ARTSEN BERGEN JOHNNIJ FRANS 25 JAAR OP DE PLANKEN De in Krabbendam wonende Noord-hollandse Goochelkunste naar Johnny Frans viert 13 Sept. a.s. zijn 25-jarig jubileum. 13 Sept. 1929 begon hij zijn goochelloop- baan, bij een kindervoorstelling in Burgerbrug. Voor deze gelegenheid hebben wij een bezoek gebracht bij de jubilaris, op zijn vraag of we wilden roken zeiden we ja en op het zelfde ogenblik dwarrelden de sigaretten voor onze ogen. Als kind reeds interesseerde hij zich voor de goochelkunst. Hij organiseerde toen in zijn ouderlijk huis op de zolder voor stellingen voor de dorpsjeugd. „Met een beetje geluk heb je altijd succes" zegt Johnny Frans. Het geheim van het succes? Origineel blijven, steeds nieuwe dingen, nieuwe ideeën brengen. Maar het komt er opaan, je re putatie te blijven handhaven, want het publiek is je baas maar dat zelfde publiek vergeeft je nooit als je teleurstelt. Zij die Johnny Frans hebben zien goochelen, weten dat hij zijn nummers brengt met een volleerd vakmansschap. Wanneer hij aanstonds weer met zijn winterprogramma komt, nu met een gezelschap kan men wederom van een interessante avond genieten. Zo gaat Johnny Frans zijn ju bileumseizoen tegemoet, met een onbedwingbare lust het publiek het allerbeste te geven wat in zijn vermogen ligt. We kunnen van deze goocbelkunstenaar weer veel goeds verwachten en wen sen hem veel succes! EEN GOED VOORTEKEN! Reeds nu komen er aanvragen binnen voor gemeubileerde huizen voor het volgend seizoen. Leden die reeds een afspraak hebben voor het a.s. seizoen, worden ver zocht dit op te geven bij de V.V.V. BONTE AVOND IN HUIZE „St. AGNES" De Heer en Mevr. Mulder uit Rotterdam verzorgden in huize „St. Agnes" voor de verpleegden een Bonte Avond. Het programma bestond uit kleine één-acters, voordrachten enz. Veel genoten werd er van het spel met de z.g. scheve bril. Deze geeft n.l. aan de voorwerpen een verkeerde plaats. Eén van de oudjes moest een partijtje voet ballen en schopte een meter naast de bal. hoewel hij zelf dacht dat hij het goed deed. Natuurlijk werden de oudjes deze avond flink getracteerd. Eén van de ver pleegden dankte namens allen en hoopte dat de heer en mevr. Mulder volgend jaar weer terug zouden komen. Kapsalon li R S E M TEL. 2104 De publiciteit van de Ameri kaanse evangelist Billy Graham was goed aldus de Revue der Reclame in haar nummer van Juli—Augustus. Billy Graham's reclame-chef is Jerry Beavan, een moderne Amerikaan, vroeger werkzaam in het advertentie wezen, later leraar in de psycho logie aan de Universiteit van Minneapolis. Hij vertelde, dat de „Billy Graham Evangelische Cam pagne" een zuiver zakelijke opzet was, met kantoren op twee ver diepingen van een groot gebouw achter het station Holborn van de ondergrondse te Londen. Met veel moeite had hij daarvoor vijf telefoonlijnen, twee honderd mede werkers en een lijst met twintig duizend geselecteerde adressen bij mekaar weten te krijgen. Hij be- beschikte over een budget van driehonderdduizend gulden. Het salaris van Boss Billy? 15000 dollar per jaar 1 1 1 „Het moeilijkste van mijn opdracht was" aldus vertelde Jerry „dat het artikel, dat we moesten aanprijzen, het geloof, zo'n fragiel begrip is, waarvan men de waarde onmoge lijk kan schatten. We hadden echter de tijdsomstandigheden mede. Velen voelen zich „los van God". De mensheid is angstig. Men vreest een nieuwe oorlog, een alles vernietigende waterstof bom. Wij, de mensen van de „Billy Graham Compagny", lever den een remedie tegen deze angst. We gaven de dolende mensen een steun. We wezen hun de weg, die door de eeuwen heen de enige weg naar innerlijke rust wasde weg naar God. Vanzelfsprekend ontmoetten we hevige critiek. Men vond het onjuist, dat men het geloof, dat immers heel stil van binnen uit moet komen, zo bombastisch, met een reclame-chef aan het hoofd aankondigde. Men debatteerde, men praatte over ons. Dat was goed. In Amerika had den we het meeste succes met strips op de bumpers om Billy's voordrachten aan te kondigen. Hier in Engeland werkten we o.a. met driekleurige biljetten op trams, bussen en stations van de ondergrondse. Onze brievencam- pagne naar de geestelijken in en om Londen leverde ons veertien honderd brieven op met het ant woord: „We komen". Een Kerkelijke autoriteit zei gisteren tegen me: „Ik ben het niet eens met Billy Graham, maar ik be wonder je succes". Ze kwamen. Ze betaalden. Velen hebben het contact met de kerk, dank zij dit bezoek van Billy, teruggevonden. Een journalist informeerde „Waarom vragen jullie geld voor die preken? Het geloof is toch iets, en daar hoef je toch niet voor gehonoreerd te worden?" Ik herinnerde hem aan de dominee, die hierop antwoordde „Water is gratis, maar voor de leiding moet je betalen". Billy Graham is geen wonder- mens. Hij is een dood-gewone vijf en dertig jarige baptisten prediker, met een gezond stel hersenen. We ontvangen 14.000 brieven per week als reactie op zijn radio- en televisiepreken. Zijn boek beleefde vijf drukken in zes weken tijd. Hij preekt voor 438 radio- en 49 televisiestations. Wij geven geen gestencilde verhalen aan de pers. Iedere journalist krijgt individueel alle informaties die bij wenst". hleekttad DE DUINSTREEK Redactie en Adrn,: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 TNefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stations*,tr„ Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Vooratraat 125 Abonnementsprijs: f 4.7/0 per jaar f L20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per mimi met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woningr enVacantierujl 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Ingezonden"mededeling geneesmiddel tegen HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF BALSEM Nietkrabben. Deheldervloei- bareD.D.D. kalmeert de jeuk in enkele seconden, doodt de ziektekiemen, geneest tot diep in de huidporiën. ZEEP wastafels en gootstenen gaan vanzelf open met: Neem dan ':;i& ijl;:., de feilloze pijnstiller werkt 2 x zo snel 12 September Dr v. GELDER. Tel. 2027 SCHOORL KOEDIJK 12 September P. H. RISSELADA. Tel. K 2209-360 i/i u 1 2 O co i Werkkleding met Harmisol in een wip waterdicht sterk soepel bij regen i niet nat geen kou plezierig vraag drogist

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1