ff 99 1 X Vrouwen- O Snuif en wrijf Aan cwtze Afatottté's BERGEN GERRITSEN KLAAS VENNEKER pianUesse+t VRIJDAG 24 SEPTEMBER 1954 31c JAARGANG No. 37 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond ad. Hoef Tot 1 October bestaat nog gelegenheid het verschul digde abonnementsgeld ad f 4.70 per jaar of f 1.20 per kwartaal aan ons over te maken. Na die datum zullen de kwitanties, ver hoogd met incassokosten worden afgegeven. De Uitgever KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN EXPOSITIE TE ZWOLLE Van de lange reeks tentoon stellingen in de eigen Kunstzaal te Bergen Nh. welke allen veel belangstelling mochten trekken, is klaarblijkelijk een stimulerende invloed tot nog meer activiteit op dit gebied, uitgegaan. Het Kunstenaars Centrum heeft al thans, mede door de vele goede ervaringen ondervonden tijdens de expositie in het Groothandels gebouw te Rotterdam, als besluit van de individueele exposities in Bergen een gezamenlijke tentoon stelling elders georganiseerd. Dit maal zullen meerdere werkende leden hun werk tonen in de Kunstzaal van de Stichting „Het Hopmanshuis" te Zwolle. In deze mooie Kunstzaal, waar vrijwel permanent exposities worden gehouden zullen geduren de ongeveer 10 dagen, van 24 Sept. tot 4 Oct. a.s. de Bergense Kunstenaars vertegenwoordigd zijn. De voorzitter van het Cen trum, de Heer D. de Wolff Peereboom zal de expositie Vrij dag 24 Sept. a.s. des avonds om half negen openen en vervolgens doel en streven van het Centrum nader toelichten. huidaandoeningen MW»MW*MW» CULTURELE AVOND K. J. V. O. Zaterdagavond trad Dr. A. Melchior voor de K.J.V.O. op met een rede over zijn reis naar het Amazonegebied. De met applaus verwelkomde spreker ving aan met de mede deling, dat de Amazone de grootste rivier ter wereld is. Zij is 7000 km lang, wat er op neerkomt, dat als zij bij Bombay zou zijn ont sprongen, bij Amsterdam in zee zou komen. Zij stroomt snel en tengevolge van haar grote breedte, vervoert zij 120 millioen liter water per seconde. Het zomerpeil en het winterpeil van deze rivier verschilt 17 meter. Het water is niet helder, zoals wij dat gewend zijn, maar geel van kleur. Bij hoog peil overstroomt het de oevers en zet ontzaglijke gebieden onder water. In dit Amazonegebied vindt men geen steden en geen bergen - het is één grote wildernis, waar een enorme groeikracht aanwezig is - De ontzaglijke wouden maken in de regentijd een griezelige in druk omdat het gebladerte zo dicht is, dat er geen zonnestraal doordringt naar beneden. De bevolking is zeer schaars. Hier en daar woont een cabocle, d.i. een neger, gekleed in een hemd en een broek, in een hut, die op palen gebouwd is. In een dier hutten, waarvan de bewoner vertrokken was, zag spr. hoe een zaadje dat onder de vloer van de hut was terechtgekomen, in vier en een halve maand door de bodem en door het dak van de hut was gedrongen en gegroeid was tot een boom van vijf meter hoogte. In Alvarijns, een klein dorpje, had men op aandringen van de burgemeester een betonnen weg aangelegd, zonder er verder iets aan te doen. De weg bleek na verloop van een half jaar zo over woekerd en stuk gemaakt door de groeikracht der bomen, dat hij niet meer te zien was. Slechts met moeite slaagde Dr. Melchior er in te constateren, dat het totaal kapotte wegdek inderdaad aan wezig was. Waar de groeikracht zo sterk is, zou men verwachten dat er een overvloed van voedsel is, doch het tegenovergestelde is het geval. Nergens wordt er zo'n honger geleden uls in het Amazonegebied. Uitgezaaide mais komt na twee dagen op, doch het onkruid over woekert alles. De bevolking doet weinig anders dan rusten in een hangmaten is door sterke onder voeding een prooi van malaria, dysenterie, wormen, huidziekten, bloedarmoede enz. De gezond heids- en voedingstoestanden zijn in één woord erbarmelijk. De spr. maakte zijn reizen met hulp van de missie-paters, die op hun reizen voor Dr. Melchior als tolk op traden. Zulk een reis duurde van twee tot vier weken. In het klooster der paters werd spreekuur ge houden, waar op het gerucht van de aanwezigheid van een genees heer, de patiënten kwamen op dagen. V/aar men komt bemerkt men, dat bij al hun armoede en pri mitieve levenswijze, de bevolking gastvrij is. De hut heeft soms een, soms twee wanden en de slaap gelegenheid is meestal op de vloer. Wat een bed is, weten de mensen niet en men rust en slaapt in een hangmat. Zwarte koffie met ge brande suiker gemaakt, wordt gedronken en het meel van de maniokwortel wordt als voedsel gegeten verder gebruikt men het farinka-meel, dat na gebruik het onderlijf doet opzwellen. Als krachtvoer gebruikt men vis. Ook gaat men op jacht om vogels te schieten. De hygiëne- is er echter volkomen zoek. Hier en daar worden rubber bomen geteeld en bewerkt en dat levert voor de bevolking een mid del van bestaan op. De groene hel, zoals dit deel van Brazilië wordt genoemd, is nog een woest natuurgebied waar het leven heel anders verloopt, dan wij ons kun nen voorstellen. Na de pauze vertoonde de spr. een aantal opnamen uit het Ama zone-gebied, die een goede indruk gaven van de planten, bomen, dieren en mensen, die men aldaar kan aantreffen belangwekkend, boeiend, maar soms ook griezelig of ontzagwekkend. De spr. werd aan 't slot met daverend applaus bedankt voor wat hij ten gehore en te zien had gegeven. Aan het slot van de avond werd een collecte gehouden voor de slachtoffers van de ramp in Algiers, die f 88.25 opbrachtuit de kas der K.J.V.O. werd daar f 50.- aan toegevoegd, zodat in totaal f 138.25 kon worden af gedragen. U.F.O.'s Voor een overvolle zaal sprak Vrijdagavond Prof. Ir. E. L. Selleger over de vraagHoe moeten wij denken over de z.g. Vliegende Schotels (U.F.O.'s)? Bij de aanvang van zijn glashelder betoog verklaarde de hooggeleerde spreker, dat de uitdrukking „Vlie gende Schotels" tijdens het laatst van de oorlog in de volksmond in Amerika was ontstaan, doch dat men bij de luchtmacht-afdeling van het Pentagon te Washington de naam „Unidentified Flying Objects" (ongekende vliegende voorwerpen) bezigde, afgekort tot U.F.O. Aan de hand van een tweetal boeken van de Ameri kaanse majoor Donald Keyhoo, getiteld: „The flying saucers" en „The flying saucers are real", en aan de hand van een boek van Desmond Leslie en George Adamski waarvan de tweede druk der Hollandse vertaling onlangs verschenen is als: „De vliegende schotels zijn geland", werd nage gaan, welke verklaringen voor dit verschijnsel mogelijk waren. Waar deze Ufo's bij daglicht, voor duizenden zichtbaar, boven Washington werden waargeno men, niet alleen met het blote oog, maar ook op radarschermen, is het niet langer mogelijk deze geheimzinnige voorwerpen naar het rijk der hallucinaties te ver wijzen. De Ufo's zijn het veel- vuldigst waargenomen boven ter reinen, waar proeven met atoom energie en H-bommen worden genomen. De eindconclusie? De Ufo's bestaan; hun plaats van herkomst is onbekend, evenals het doel van hun aanwezigheid. Zij schijnen niet op contact ge steld te zijn, en verdwijnen zo snel mogelijk bij de komst van straaljagers. Nog nooit heeft bij menselijk weten één dezer Ufo's kwaad gesticht. Laten wij dus kalm en nuchter wachten, op wat de toekomst ons hierover leren zal. CULTURELE AVONDEN VAN N.V. EN K.J.V.O. VOGELLEVEN EN LANDSCHAPSSCHOON IN JOEGO-SLAVIë Op Zaterdag 9 October zal de heer Simon de Waard uit Rotterdam, bioloog en cineast, een lezing houden over boven staand onderwerp. Hij zal daar bij fraaie kleurendia's vertonen en na de pauze een kleurenfilm, die uit toeristisch oogpunt even schitterend is als van het stand punt van een vogelliefhebber be zien. De reis gaat vanuit Beograg naar het Zuiden, waar het na- tuurresevaat Obedska-Bara wordt bezocht. Hier broeden purpur- reigers, ralreigers, kwakken, roer domp woudaapje e.a. Van dit vogelparadijs gaat het via Skopje naar Bitola, een lange, maar wonderlijk mooie reis door het bergland. Hier, bij de Griekse grens, bezoeken we Crna Reka om dan de terugreis te aanvaar den' De tocht gaat door het Mon- tenegrijnse bergland naar de kust van Dalmatië. Deze tocht is rijk aan natuurschoon en de film ver toont in wondere pracht dit gril lige bergland, waarvan Den Dool aard ons in zijn boeken de ro mantiek laat ondergaan. Nadere bijzonderheden vindt u in „De Duinstreek van de volgende week. Donateurs kunnen plaats be spreken op de volgende data S-kaarten op Woensdagmorgen 29 Sept. van 9-12 (tel. van 11-12) C-kaarten op Woensdagmiddag 29 Sept. van 2-5 (tel. van 3-5) A-kaarten op Donderdagmorgen 30 Sept. van 9-12 (tel. van 11-12) B-kaarten op Donderdagmiddag 30 Sept. van 2-5 (tel. van 3-5) Verdere plaatsbespreking van Zaterdag 2 October af bij De Haan's Boekhandel te Bergen (tel. 2452). AANRIJDING Maandagvoormiddag stond een vrachtauto van de firma Gebr. v.d. Bosch in de dorpsstraat voor de winkel van de firma Schekker- man, toen een auto komende uit de richting Hoflaan, die voor een tegenligger wilde uithalen, doch welker bestuurder blijkbaar door het zonlicht werd verblind in aanrijding kwam met de stil staande auto. Beide voertuigen werden beschadigd. De bestuur der van de rijdende auto de heer W., kwam met de schrik vrij. VROUWENBOND N.V.V. De Bergense Vrouwenbond van het N.V.V. had voor Dinsdag 21 September haar zustervereniging te Alkmaar te gast, voor een excursie naar de aardewerkfabriek van de heer Jean E. A. G. Lenglet en naar het bedrijf van de P.W.N. De Alkmaarse dames werden door hun Bergense zusters in het Dorpshuis met koffie opgewacht, waarna men gezamenlijk naar de aardewerkfabriek in de Molen straat trok. De heer Lenglet, eige naar, administrateur en commer- ciëel leider der fabriek, heeft het vervaardigen van gebruiksvoor werpen er aangegeven voor het fabriceren van siervoorwerpen, als vazen, plastieken, sierbordjes enz. Hier wordt geen kunst met een grote K bedoeld, maar tracht men voor redelijke prijs iets aan te bieden, dat artistiek verant woord is. De diermodellen wor den zoveel mogelijk natuurgetrouw nagebootst. Sinds een week wor den vazen en schalen met een apart soort gevlekt, kleurig glazuur in de handel gebracht. Geregeld ontvangt men opdrachten van particulieren voor het vervaar digen van gedenkbordjes. De medewerkers van de heer Lenglet zijnde boetseerder Wolf gang Philipp, de draaier Bartele Boersma, Mej. Han Molenaar, die het schilderwerk verzorgt en Jaap Jonker, voor het glazuren en het vullen der ovens, wat een zeer secuur werk is. Dat de sa menwerking in dit bedrijf goed is, bewijst wel het feit, dat de baas (Lenglet), zo nodig 's nachts de ovens verzorgt, opdat zijn medewerkers 'smorgens altijd fris aan het werk kunnen gaan. Na in de monsterkamer der fabriek hun kooplust te hebben bot gevierd, trokken de dames weder naar het Dorpshuis, om daar ge zamenlijk hun boterhammen te nuttigen. 's Middags ging de tocht naar het P. W. N. bedrijf, waar de rondleiding door de heer J. G. de Vries plaats vond. In een ge ïmproviseerd bioscoopzaaltje werd de drinkwaterwinning aan de hand van lantaarnplaatjes duide lijk uiteen gezet, waarna rond leiding door gebouw en terreinen plaats vond. De aardige uitgave van de P.W.N. „Uw drinkwater", werd aan elk der deelneemsters uitgereikt. Maar, o Noordhol landers! Schaamt u, zo slordig te zijn met dit kostelijke, maar ook kostbare drinkwaterGemiddeld één vijfde van het drinkwater wordt verspildVoor ongeveer anderhalf miljoen gulden per jaar gaat "er in uw provincie aan drinkwater verloren Van het P.W.N.-bedrijf ging het weer terug naar het Dorps huis, waar, na een gezellige thee, ieder voldaan over deze geslaag de dag, huiswaarts toog. COLLECTE T.B.C. FONDS „Draagt Elkanders Lasten" en Zuid-Nederlands Sanatorium De in de week van 13-18 Sep tember gehouden huis- aan huis- en straatcollecte voor bovenge noemd fonds gaf de zeer goede opbrengst van ruim f740,-. (vorig jaar ruim f600,-) De Plaatselijke Commissie D.E.L. zegt alle medewerksters, medewerkers en hen die een bij drage geschonken hebben zeer hartelijk dank. ZONDAGSDIENST ARTSEN BERGEN Het leven op „De Haaf" Van 6 11 September waren huisvrouwen uit Den Helder en Beverwijk voor de huisvrouwen- vacantieweek bijeen. Er werd volop van Bergens mooie om streken genoten. Verder vulden samensprekingen, het werken met pitriet, het maken van kleine ver rassingen en enkele causerieën de dagen. De week eindigde met een geslaagde recreatie-avond, die door de huisvrouwen zelf werd ver zorgd. De huisvrouwencursus „Even er uit", van 14—15 September bood een rijk gevarieerd pro gramma. Er werd gesproken over maatschappelijk werk en gezins zorg. Duidelijk werd uiteengezet, dat het maatschappelijk werk in onze tijd zich niet meer bezig houdt met het lenigen van de materieële nood, maar de geeste lijke nood wil benaderen en er naar streeft de mensen de kracht te geven zelf hun moeilijkheden op te lossen. De gezinszorg tracht daar waar in het gezin door ziekte of andere oorzaken ontreddering dreigt, het gezin door deze nood toestand heen te helpen. Een causerie over Zweden voerde ons van het lieflijke Zuid- Zweedse landschap, dat veel op Holland lijkt en zelfs ook molens heeft, door de doodstille, myste- rieuse bossen tot in de zomerse moerassen van Lapland. Gelijk Holland aan de zee ontwoekerd is, is Zweden op het rotsgesteente veroverd. De steenhoop, die men op elke akker vindt, getuigt van deze zware arbeid. Skansen, het openluchtmuseum bij Stockholm, (in de trant van ons openluchtmuseum bij Arnhem) bezochten we op een Zondag voor Kerstmis. In het kleine oude kerkje, wordt bij kaarslicht de dienst ge houden, daarna wordt de Kerst bazaar bezocht, waar allerlei voor werpen van Zweedse huisvlijt, vervaardigd uit riet, stro, hout, koper, en handgeweven stoffen te koop zijn, om vervolgens op de dansvloer buiten, gezamenlijk hand in hand, bij de muziek van een vrolijk orkestje, om de grote kerst boom te dansen. In tegenstelling met Nederland, waar per km2 312 mensen wonen, telt Zweden 16 mensen op het zelfde oppervlak. De Zweed is echter niet alleen eenzaam door de wijdheid van zijn land, het zijn dikwijls ook eenzame mensen, doordat er weinig dieper persoon lijke omgang met elkaar is. 's Win ters wordt door de Zweden on gelooflijk hard gewerkt aan hun ontwikkeling. De cursussen voor arbeiders aan de Volkshogescholen staan op een hoog plan. Het tijd schrift van het Instituut voor arbeiderscursussen behoort tot de beste tijdschriften van Zweden. De levensstandaard van de arbei der is er gelijk aan die van een middenstander in Nederland. Na de zeer lange en strenge winter wordt op 30 April vol vreugde het lentefeest gevierd met het ont steken van grote vuren en het daaromheen zingen van lentelie deren. Verder werd er een excursie gehouden naar het Bio-Vacantie- Oord te Bergen aan Zee, terwijl de laatste middag werd besteed aan een causerie over het gezin in deze tijd, waar vooral de prac- tische kant der gezinsvoering, met de moderne hulpmiddelen naar voren kwam. Voldaan trokken de achttien deelneemsters des avonds weder huiswaarts. WINTERHAAF Van 23 October tot 4 December wordt er op „De Haaf" een zes- weekse cursus georganiseerd voor jongeren van 18 tot 30 jaar, ge titeld: De mens in de wereld. De bedoeling is, om naast een stuk algemene ontwikkeling, speciaal gericht op een ontmoeting met de verschillende stromingen van onze tijd: humanisme, commu nisme, existentialisme, Rooms Katholicisme, Protestantisme, een training te geven voor jeugd- en STAATSEXAMEN PIANO. gemeentewerk. Een cursus Bijbel studie, handenarbeid, sport en spelleiding, zang, groepsleiding, wat psychologie is hierbij onder gebracht. Naast de cursussen zal ook aan zelfstudie aandacht worden besteed. „IN HOLLAND STAAT EEN HUIS" Van 11 tot 16 October staat er een algemene vormingscursus voor plattelandsmeisjes op het programma. Leeftijd 17 tot 25 jaar. Een veelzijdig programma, waar wat van valt op te steken; een gezellige sfeer en een deelnemers- prijs, waar je niet van schrikt. Uit het programma: Ons huis; Werken? waar? Wat lees je? Sport De mode en wij: Excursie enz. PRACHTIG SUCCES Mevr. Schmalz-Vader behaalde met haar bouvier „Vosca van Schagen op de hondententoonstel ling te 's Hertogenbosch de kwali ficatie „Zeer goed." Een prachtig succes voor een hond die 10 jaar oud is. COLLECTE KANKERBESTRIJDING De collecte voor het koningin Wilhelminafonds ten bestrijding van de kanker, heeft ongeacht het zich steeds uitbreidende aan tal vaste leden, een bedrag van f 1273,25 opgebracht. Aan de collectrices wordt na mens het comité, heel hartelijk dank gezegd voor hunner mede werking. EEN BEKENDE PLAATSGENOOT VERLIET ONS DORP De bekende vogelkenner Jan Ivangh heeft met een zekere weemoed Bergen verlaten om in groter verband meer voor de dieren en vogels te kunnen doen. Door een vacature bij de Ned. Ver., tot bescherming van Dieren was een open plaats ontstaan door overlijden van een der hoofd bestuursleden en nu werkt Ivangh in groter verband. Heel veel vogelvriendjes zullen hem missen en nu niet weten waar zij met de gewonde vogels heen moeten. Helaas kunnen die dieren niet meer afgegeven worden aan het bekende adres in Bergen. Is er echter iets bijzonders ga er dan even mee naar het Pensionnaat en geef de vogel daar af voor Zr. Patricia. De samenwerking is altijd zo goed geweest dat dit op deze manier mooi opgelost kan worden. Tevens zullen Hoofdonderwij zers in de kop van Nd. Holland Ivangh niet meer ontmoeten aan de School zelf om een afspraak voor een lezing te maken. Via Dierenbescherming in den Haag echter kunnen lezingen worden aangevraagd. Het werk is bekend genoeg en valt zo in de smaak, vooral bij het Onderwijs, dat nu al ver vooruit de aanvragen bin nenkomen. NIEUWE BILJARTCLUB In het hotel Spoorzicht, dat sedert een paar jaar onder de energieke leiding van de Heer Tilstra staat is een nieuwe attractie geïnstalleerd een originele match tafel voor biljartspelers. Zaterdag avond acht uur zullen enige eerste klas spelers dit biljart inwijden met hun spel. Tevens bestaat er gelegenheid zich op te geven als lid van de biljartclub. Ueekêlad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel, 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. ngezonden mededeling ww f Krabben en peuteren maakt 1"^de kwaal steeds erger: De „I helder vloeibare D/D. D. UIlMdU dringt diep in de poriën door. J zuivert, ontsmet en geneest GENEESMIDDEL TEGEN H B VLOEISTOF BALSEM ZEEP Ingezonden mededeling Uw verkoudheid van neus. keel of borst weg met 26 September Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL KOEDIJK 26 September F. H. RISSELADA. Tel. K 2209 360 Telefoon 405 GROET.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1