hlukUüd ff ff DE NOODWET (Judud&faMbwzieHitoty BERGEN GERRITSEN COUPE!! SCHOORL EGMOND AAN ZEE RAADSVERGADERING ~w |rV»^lr«rlrlr VRIJDAG 8 OCTOBER 1954 31c JAARGANG No. 39 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Wie komt er in aanmerking voor DREES? Het is ons bekend, dat er nog vele oudjes zijn, die om de een of andere reden geen uitkering uit hoofde van de noodwet ouder domsvoorziening ontvangen, deels omdat zij van mening zijn dat ze hun bezit eerst moeten „opeten", deels omdat zij eigenaar zijn van een pand of dergelijke. Deze opvatting is ten enenmale onjuist. Ook de tweede reden behoeft niet de oorzaak te zijn van het niet ont vangen van een uitkering. Deze noodwet is in het leven geroepen om personen van 65 jaar en ouder en hen die binnen 5 jaar na het afkondigen van die wet 65 jaar werden en die een inkomen hebben beneden de gestelde grenzen, een bepaald inkomen te garanderen ter grootte van de kosten van het noodzakelijke levensonderhoud. Deze wet is dus niet een feitelijke verzekeringswet, doch zij vormt wel een overgangsmaatregel totdat de ouderdomsvoorziening uit de verzekeringsaanspraken definitief geregeld zal zijn. Zoals men weet, is deze definitieve rege ling in de pen, maar er zullen nog vele oudjes rondlopen, die ver zuimd hebben een uitkering op huidige basis aan te vragen. Deze noodwet wordt uitgevoerd door de Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank, bijgestaan door plaatselijke of regionale ad viescommissies. De wet geldt voor alle Nederlanders. Verder voor vreemdelingen en staatlozen, die 20 jaar onafgebroken in Neder land hebben gewoond. Voor Belgen is dit 6 jaar. Niet alleen arbeiders (in de ruimste zin des woords), maar ook zelfstandigen, ongeacht of zij grote of kleine zaken doen of deden. Om voor een uitkering in aan merking te komen, moet men zijn: hoofd van een gezin, ongehuwd, weduwe of weduwnaar. Gehuwde vrouwen komen niet in aanmerking. Degene die heeft nagelaten, hoewel wel tot wer ken in staat, regelmatig in de behoeften van zich of zijn ge zin te voorzien (dit zijn de zoge naamde a-socialen heeft geen recht op uitkering. De berekening Het inkomen wordt berekend naar de inkomsten, welke in het eerstvolgende jaar op de dag der aanvraag zullen genoten worden. Onder inkomen worden verstaan alle inkomsten van welke aard ook, behalve enkeleuitzonderingen. Onder het inkomen vallen dus arbeidslonen e.d., inkomen uit ver vermogen, pensioenen e.d. ouder- doms-, invaliditeits-, ongevallen rente. eventueel inkomsten van de echtgenote. De inkomsten uit vermogen worden geschat op 6 °/0 voor gehuwden en 8°/0 voor on- gehuwden, waarop aftrek voor eventuele hypotheek, rente voor rentedragende schulden en premie voor levensverzekering van be trokkene of diens echtgenote. Als vermogen worden niet aan gemerkt spaargelden als deze niet meer bedragen dan f 500.— en sieraden tot een bedrag van f 2.000.- Niet als inkomen worden be schouwd alimentatie-uitkeringen door kinderen, uitkeringen van openbare, kerkelijke of liefdadige instellingen, toeslagen op ouder- doms- en invaliditeitsrente. Deze toeslagen worden echter wel in mindering gebracht op de uitke ring voor zover dit mogelijk is. Datum van ingang De uitkering gaat in op de eerste dag van de kalendermaand, waarin de dag gelegen is, waarop aanvrager daarvoor in aanmerking komt, met dien verstande, dat bij eventuele te late aanvraag de uitkering niet vroeger ingaat dan een maand voor die, waarin de aanvraag bij de Raad van Arbeid is ingediend. Wordt men dus b.v. in januari 65 jaar, dan dient men reeds vóór deze maand zijn aan vraag ingediend te hebben. Bij overlijden van de man worden nog 5 volle maanden aan de weduwe doorbetaald. Ditzelfde geschiedt aan de man, als de vrouw overlijdt. Daarna gaat de herziene uitkering in. Overlijdt een onge huwde dan wordt uitbetaald tot de laatste van de maand waarin deze is overleden en wel aan degene, die naar het oordeel van de Raad van Arbeid daarvoor in aanmerking komt, mits deze binnen 3 maanden na het overlijden om de uitkering heeft verzocht. Wie niet? Gevangenen met een straf van tenminste drie maanden en in een rijkswerkinrichting geplaatst, ko men niet in aanmerking. Personen, die misbruik maken van sterke drank, krijgen in som mige gevallen geen uitkering. Het is ook mogelijk, dat de uitkering wordt uitbetaald aan een aan te wijzen persoon. Als echtgenoten niet duurzaam samenleven, kan de helft der uit kering aan de vrouw worden uit betaald. Van tafel en bed ge scheiden echtgenoten worden als ongehuwden beschouwd. Om het in concubinaat leven niet in de hand te werken, kan een uitkering aan deze, dus in concubinaat levende personen, nooit meer bedragen, dan het bedrag, dat zou worden uitbetaald als ze gehuwd waren. Elk der uitkeringen ondergaat daartoe een evenredige vermindering. Waar liggen de grenzen? Er zijn verschillende grenzen vastgesteld voor de uitkeringen. Heeft iemand een inkomen van of boven onderstaande bedragen, dan behoeft hij geen aanvraag in te dienen, want dan is uitkering uitgesloten. Ér zijn 5 klassen te weten 1ste klasse, indien ongehuwd en men heeft f. 1250,- of meer dan komt men niet in aanmerking. Voor gehuwden is dit bedrag gesteld op f. 1845,-. Voor de tweede klasse gemeente zijn deze bedragen resp. f. 1195.- en f. 1760,-; voor de derde klasse resp. f. 1145,- en f. 1680,-; voor de vierde klasse resp. f. 1090,- en f. 1595,- en vijfde klasse resp. f. 1035,- en f. 1510,- per jaar. Men kan hoogstens uitbetaald krijgen de volgende bedragen: Aan de hand van bovenstaande cijfers kan men zelf beoordelen of men al dan niet voor uitkering in aanmerking komt. Het verdient aanbeveling zich steeds te wenden tot de Raad van Arbeid. Men neme dan alle gegevens mede betreffende het inkomen. Gewaar schuwd wordt echter tegen het doen van onjuiste opgaven; be halve dat men zich schuldig maakt aan een strafbare overtreding, kan men ook het recht op uitkering geheel verspelen. ST. NICOLAAS IN ACTIE De St. Nicolaas-commissie in ons dorp beoogt alle kinderen van drie tot zes jaar, en verder alle schoolkinderen een genoeglijk St. Nicolaasfeest te laten vieren. Daartoe is echter geld nodig, en zelfs veel geld, want het aantal kinderen neemt toe en de prijzen der artikelen stijgen. Om de kin deren toch de jaarlijkse festiviteit te kunnen verschaffen verspreidt de commissie thans een circulaire met het verzoek de jaarlijkse bij drage te willen verhogen. Dat is een redelijk verzoek, want er is in het zomerseizoen in Bergen stevig verdiend en de winnende hand is gul. UURWERKEN LEGER DES HEILS Oogstfeest - Zendingsbazar In de herfsttijd worden in het verenigingsleven de verschillende onderafdelingen tot nieuwe bloei gebracht. Voor meisjes tot 11 jaar heeft het Leger des Heils in Bergen de Liefdebond iedere Woensdag 2-4 uur Breelaan 5voor meisjes boven 11 jaar de Jeugdbond Woensdag avond 7-9 Breelaan 5. De meisjes leren en maken verschillende handwerken. Ieder meisje is er welkom. In de gezinsbond (Don derdag 2-4 uur) Breelaan 5 zijn de vrouwen en moeders hartelijk welkom. Naast deze wekelijks terug kerende activiteiten is daar het jaarlijkse Oogstfeest en de Zen dingsbazar, die dit jaar gehouden zal worden in het Dorpshuis, Zondag 17 Oct. het Oogstfeest en Maandag 18 en Dinsdag 19 Oct. de Bazar. De intieme gezelligheid van vorige jaren is ons een garantie dat velen weer met verlangen deze dagen tegemoet zien. Artikelen die U uit dank voor genoten zegeningen voor de bazar beschikbaar wilt stellen, worden gaarne ingewacht. OPBRENGST RECLASSERINGSCOLLECTE Met genoegen deelt het bestuur der Reclassering mee, dat de op brengst der gehouden collecte f998,73 is. Hartelijke dank aan het bestuur en de dames van de U.V.V., die deze collecte hebben uitgevoerd. BOMMEN? In een huis aan de Hertenlaan troffen een paar electriciens, bij het nazien der electrische leiding, zeven granaten onder de vloer, van duitse makelij. De gewaar schuwde politie waarschuwde, op haar beurt de Mijnopruimings- dienst. Kapsalon Ucs&n Voor een goede BALDADIGE JEUGD De Burgemeester van Bergen heeft een schrijven gericht aan de H. H. Schoolhoofden zijner ge meente, waarin medewerking wordt verzocht tegen de baldadig heid der jeugd. Zowel particulieren als het G.E.B. leden daardoor grote schade. Met catapulten en waterrevolvers zijn tijdens de maand Augustus, door de jeugd meer dan honderd lantarens stuk geschoten. Behalve voor het onderwijzend personeel ligt hier ook een taak voor de ouders onzer Berger jeugd. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE HERTEKAMP VERKOCHT Naar wij vernemen is het Hotel De Hertekamp overgegaan in handen van de heer Slot te Meppel, die het met ingang van 1 Dec. a.s. gaat exploiteren. OME HENK OPENT ZIJN NIEUW BEDRIJF Zaterdagnamiddag opende de heer H. Dolstra, wijd en zijd bekend als „Ome Henk", zijn nieuw bedrijf van handel in ge distilleerd. De ruimte, tevoren ingenomen door het café werd geheel uitgebroken, van een nieuwe vloerbedekking en van een nieuw plafond voorzien, een sierschouw werd aangebracht, voor de ramen etalage-ruimte gemaakt, terwijl langs de wanden zich etalage kasten bevinden, waarin een leger van gevulde flessen met een keur van dranken gereed staat om de liefhebbers te gerieven. De ach terwand, vertoont een buffet dat in glas weerspiegeld een lichtend effect verkrijgt, terwijl de deur in glas in lood, een cognacglas ver toont met de letters S.H.D. ver strengeld-de initialen van Slijterij H. Dolstra. Last van Zenuwen? Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. AUTOVERZEKERING Op Maandag 4 October j.l. werd de brandweer van Schoorl gealarmeerd voor een brand. Het spreekt vanzelf, dat iedereen in de veronderstelling verkeerde, dat hier of daar een woonhuis, boer derij of een bedrijf in brand zou zijn geraakt. In alle huizen slaakte men ongetwijfeld de verzuchting, „Gelukkig niet bij ons". Het was inderdaad gelukkig, dat het hier geen woonhuis of iets dergelijks betrof, doch zeer ongelukkig voor de eigenaar stond te Schoorldam een auto in lichter laaie. Na het tanken bij de aldaar staande benzinepompinstallatie, reed de bestuurder nog 'n vijftiental meters verder en plotseling sloe gen, door onbekende oorzaak de vlammen uit de motorkap. De gevolgen waren voor de eigenaar vreselijk. Gelukkig kon hijzelf tijdig de auto verlaten, doch de zeer actieve brandweer, die slechts enkele minuten daarna aanwezig was, kon niet verhinderen, dat de auto geheel uitbrandde. De waarde der restanten nihil. Vol gens onze zegsman was de eige naar niet verzekerd. Gelukkig vonden bij deze brand geen persoonlijke ongelukken plaats, doch hiermede is wel weer gebleken, dat nog lang niet alle autobezitters doordrongen zijn van de noodzakelijkheid hun auto tegen dergelijke rampen behoorlijk te verzekeren. Dit is slechts één van de vele gevallen, waarbij een auto geheel of gedeeltelijk verloren gaat. Het ware te wensen, dat alle autobezitters zich realiseerden, dat ieder ogenblik van de dag hun waardevol bezit of door brand, of door andere oorzaken kan worden vernietigd. KLAAS VENNEKER PiOtooUsStn WILLEM VAN IEPENDAAL Er zullen weinigen onder het lezend publiek zijn, voor wie deze naam geen bekende klank heeft. Wie kent niet zijn boeken: „De commissaris kan me nog meer vertellen", „Polletje Piekhaar" en vele andere. En wie niet van lezen houdt, kent toch Willem van Iependaal, de man die voor de radio bekendheid verwierf als samensteller van teksten en sce nario's o.a. „Denk om de bocht" enz. De Blauwe N.V. van Schoorl heeft het genoegen U mee te delen, dat deze populaire figuur voor haar zal optreden en wel op Maandag 18 October a.s. in zaal Dorré, „Klein Zwitserland". Hij zal daar spreken over „De commissaris kan me nog meer vertellen". Voorziet U tijdig van plaats bewijzen, want het aantal be schikbare plaatsen is beperkt. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Buit, Camperduin; Bant, Groet; Kriek, Duinweg, Schoorl; Voorthuysen, Voorweg, Schoorl; Mevr. Braam, Aagtdorp. De entreeprijs is zo laag mogelijk gesteld op f 0.75. Zie voor verdere bijzonderheden advertentie in het volgende num mer van „De Duinstreek". „HET HOOGELAND" „Het Hoogeland" is een ver eniging van Kolonies voor ont slagen gevangenen, voorwaar delijk veroordeelden en in vrijheid gestelden, debielen en kinder rechterpupillen. Door het werk van deze ver eniging is voor vele verdwaalden en misdeelden het leven weer zinvol geworden. Van 11 16 October wordt in de gemeente Schoorl een collecte gehouden voor dit zo belangrijk werk van „Het Hoogeland". Veel wordt van ons gevraagd door allerlei collecten maar vele kleine giften vormen tesamen een groot bedrag en het is beter dat van ons dan voor ons wordt gevraagd. Dat wij niet tot die verdwaalden en veroordeelden en misdeelden behoren is tenslotte toch ook niet onze verdienste. Het had met ons ook anders kunnen gaan en zijn. Laat ons dit stuk sociaal werk steunen. Het gaat om een mede mens. BRILLEN voor. SC-UOORC. MET OF ZONDER. RECEPT, IN DE „KOSTENDE JGGER" VINSV.n.h Git n fvtit (P/zri/vai' 7-8 OOR WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Oct. 's morgens 's namiddags 9 1.14 1.45 10 2.05 2.31 11 2.48 3.11 12 3.29 3.49 13 4.08 4.30 14 4.51 5.14 15 5.37 5.48 Laag water Oct. 's morgens 's namiddags 9 7.14 7.45 10 8.05 8.31 11 8.48 9.11 12 9.29 9.49 13 10.08 10.30 14 10.51 11.14 15 11.37 11.48 Springtij 13 October Koorklassen Klaas Yenneker Het is onweerlegbaar een voor recht te „kunnen" zingen! Soms kunnen wij daardoor onze vreugde uiten, soms ook ermede een ver drietige bui verdrijven. Wij hebben ons instrument altijd bij de hand, of liever gezegd, in de mond en het staat ons dus elk ogenblik ten dienste. Toch wil dit niet zeggen dat wij dit instrument niet onder goede leiding moeten oefenen en er daardoor meer van genieten. En zoals met zoveel dingen is het ook hierjong geleerd is oud ge kend. Het is daarom dat wij de belangstelling van de ouders willen opwekken voor het weder beginnen van de koorklassen onder leiding van Klaas Venneker. Deze jonge man heeft reeds vroeger met enige kinderkoren aardige suc cessen bereikt. De dienst voor het Vaderland riep, zodat deze nuttige arbeid moest worden onderbroken. Nu zijn diensttijd is geëindigd gaat hij Dinsdag a.s. deze taak weer opvatten. Des middags om kwart over vier begint hij met de lessen aan de jonge kinderen, zowel meisjes als jongens, terwijl hij des avonds om 7 uur de oudere meisjes, of te wel de „jonge dames" verwacht. De lessen zullen worden gegeven in de zaal van de Heer Nic. Schuyt. De kosten tot deel name zullen zo laag mogelijk worden gesteld zodat deze voor niemand een bezwaar behoeven te zijn. Wij mogen nog verklappen dat bij voldoende deelname het in de bedoeling ligt een kinderoperette in te studeren, en wat een schik de kinderen daarbij zullen hebben behoeven wij niet te vertellen. Ouders schenkt Uw kinderen dit genoegen en loop daarmede de kans hen bij de uitvoering te kunnen aanschouwen in hun kin derlijke prestaties die juist door dit kinderlijke en ongekunstelde het aankijken zo waard zijn. En wat de „jonge dames" aangaat, deze zijn al verstandig genoeg om in te zien dat de vreugde aan het „goed" zingen van een lied, ruim schoots de moeite waard is om zich daarvoor enige inspanning te getroosten. Komt dus in grote getale a.s. Dinsdag in de zaal van de Heer Nic. Schuyt Schoorl's Gemengd Koor Dinsdagavond kwamen wij onder wind en regenvlagen voor bij de Rustende Jager te Schoorl en werd ons oor getroffen door aangename klanken. Natuurlijk, Dinsdagavond, de repetitieavond van Schoorls Koor, schoot ons te binnen, en vlug wipten wij even binnen. Daar zat het koor, on danks het slechte weder in grote getale opgekomen, en trachtte met aandacht de aanwijzingen van zijn dirigent Corn. Jonker volgend, aan diens strenge eisen van klank en uitspraak te voldoen. Geen wonder dat alle krachten werden ingespannen, want de datum van 20 November komt steeds nader. Dan zal de uitvoering plaats hebben van de „Jahreszeiten" met solisten en orkest, wéér een hoogtepunt waarheen dit koor wordt geleid. En dat bet bereiken van deze top onder de beproefde leiding van zijn gids Jonker geen gemakkelijk wandelingetje is, kunt U gerust geloven! Maar hetgeen wij reeds mochten horen rechtvaardigt de overtuiging dat op 20 Nov. een uitvoering is te verwachten het koor en zijn dirigent waardig. Reserveert dus deze avond en zorgt ervoor deze mede te ge nieten 1 De gemeenteraad hield Maan dagavond uitverkoop. Burge meester Niele fungeerde als af slager van niet minder dan 22 percelen grond. Mr. Biersteker probeerde af en toe een spaak in het wiel te steken, echter zonder succes. De heer Krab liet wegens ziekte verstek gaan. De heer Genet hield bij de rondvraag een plei dooi om nieuwe voorraad grond op te doen. Wethouder Zwart ver klapte, dat men daar binnens kamers allang mee doende is. Er blijken echter nog maar weinig hazen in de duinen te zijn en met onwillige honden is het al heel slecht hazen vangen, vooral als er zo weinig zijn. Maar, om het wat meer parlementair uit te drukken, men is druk bezig met herziening van het uitbreidingsplan waar de gemeente reeds nu is uitgegroeid. Als die herziening in de loop van dit jaar een feit is, zal men niet schromen desnoods het paardemiddel van onteigening toe te passen, want de gemeente laat zich niet dood drukken. Intussen leverde deze uitver koop voor de gemeentekas een aardig centje op. Bij het opmaken van de balans bleek de gemeente ontvanger op een kasversterking DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. OOK VOOR HEN, DIE IETS BEZITTEN 1 le kl. ongehuwd f 696.- gehuwd f 1200.- 2e kl. ongehuwd f 672.- gehuwd f 1164.- 3e kl. ongehuwd f 642.- gehuwd f 1122.- 4e kl. ongehuwd f 618.- gehuwd f 1086.- 5e kl. ongehuwd f 594.- gehuwd f 1038.- Alles per jaar TELEF. 2104 BERGEN 10 October Dokter POOT, Telefoon 2423 Ingezonden Mededeling SCHOORL-KOEDIJK 10 October P. H. RISSELADA. T«l. K 2209-160 Staatsexamen piano. Telefoon 405 GROET Ingezonden mededeling

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1