ft 99 PU ROL HnmEH hand GeEei BERGEN GERRITSEN F1LMNIEUWS. INGEZONDEN STUKKEN Huidgenezing |rv VRIJDAG 15 OCTOBER 1954 31c JAARGANG No. 40 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef FEEST IN TUIN- EN OOSTDORP Zaterdag 16 October 1954 is voor de buurtvereniging „Tuin en Oostdorp" een zeer belang rijke dag. In tegenwoordigheid van vele genodigden en het bestuur zal de burgemeester, Dr. W. Huygens, het nieuwe verenigingsgebouw offieëel openen. Het in gebruik stellen van een nieuw gebouw is al een heugelijke gebeurtenis, doch deze plechtigheid is te meer vreugdevol, omdat daarmede de arbeid van bestuur en leden tot een goed einde is gekomen. Een woord van hulde is hier wel op zijn plaats voor al die werkers, die hun vrije tijd hebben opge offerd om dit tot stand te brengen. De bezoekers zullen grote be wondering hebben voor al het- gene wat in de achter ons liggende maanden is gepresteerd, vooral als men rekening houdt met het feit dat alles moest gebeuren met beperkte financiële middelen, en zonder enige vergoeding in welke vorm ook voor allen die daar hun krachten aan hebben gegeven. Met dit gebouw is Bergen, en in het bijzonder Tuin- en Oost dorp een cultureel centrum rijker geworden. Ten einde het gebouw ten volle aan dit doel te doen beant woorden, heeft het bestuur der vereniging een culturele commissie geïnstalleerd voor het uitwerken van plannen in deze richting, doch bovendien kunnen vereni gingen en clubs op cultureel gebied eveneens gebruik maken van dit gebouw. Deze laatsten kunnen zich in verbinding stellen met de secre taris der vereniging Tuin- en Oostdorp, Tuindorp weg 9, Bergen. Kapsalon Ursem PLANTEN VOOR STAVENISSE Bezitters van tuinen, die planten over hebben, worden vriendelijk verzocht deze te bestemmen voor Stavenisse. Het doel hiervan is te bereiken, dat er volgend voor jaar een flinke partij vaste planten daarheen gestuurd kunnen worden, opdat de tuinen in die gemeente de komende zomer weer volop voorzien zullen zijn van mooie bloemen. Iedere Dinsdag van 10.30 tot 12 uur v.m. kunnen de planten afgeleverd worden aan de U.V.V., huize Kranenburg. De gemeente stelt hier welwillend een hoekje grond beschikbaar om de planten in te kuilen. KLAVERJASCLUB M.O.V.E.O. De Klaverjasclub „Moed en Vertrouwen Overwint" die op 13 Sept. werd opgericht, telt thans ruim 30 leden, 't Bestuur bestaat uit: G. Schekkerman, Dorpsstraat 86, Voorzitter; F. de Groot, Kogen- dijk secr.F. de Vos, Kogendijk, penningmeester; Mevr. Tiebie-de Vos. In de annonce die in ons nummer van 22 Oct. verschijnt, leest men nadere bijzonderheden over de Klaverjas-drive, die op 23 Oct. wordt gehouden in de zaak van de heer Nieuwendijk. DAG DER VER. NATIES Een groot aantal organisaties en verenigingen in ons dorp heeft een commissie van voorbereiding gevormd teneinde de „dag der Verenigde Naties" te herdenken. Op Donderdag 21 October a.s. organiseert deze commissie een speciale avond in de zaal van Nic. Schuyt „De Rustende Jager". Een door de U.N.E. S. C. O. vervaardigde geluidsfilm over het werk der Ver. Naties zal worden vertoond, terwijl een spreker voor al het momenteel zo urgent Vluchtelingen werk zal toelichten. KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Concert Röntgen Kwartet Het Kunstenaars Centrum heeft de eerste Kunstavond voor dit seizoen vastgesteld op Dinsdag 19 Oct. a.s. En deze eerste avond belooft al dadelijk een goed begin te worden. Het Bestuur is er n.l. in geslaagd het bekende Röntgen- kwartet te engageren, dat reeds eerder voor het Kunstenaars Cen trum is opgetreden en aan allen, die destijds dit concert bijwoonden een avond van buitengewoon muzikaal genot schonk. Degenen, die zich deze avond herinneren, zullen het komende concert zeker niet willen missen, terwijl voor de velen, aan wie dit kwartet slechts bekend is door de con certen voor de radio gegeven, thans de gelegenheid bestaat, zelf een concert bij te wonen. Het programma bevat werken van Mozart, Badings en Brahms. Voor zakelijke bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie, welke elders in dit blad is opge nomen. KLAAS VENNEKER PiOHOUsStH ARBEIDERS- AVONDSCHOOL Het plaatselijk bestuur van bovengenoemde school is als volgt samengesteld: C. Overman, voor zitter; M. Kroon, secr.-penning meester; M. de Beurs, J. Uiten- tuis, leden. Leraar: W. F. Koe man van de O. L. School te Schoorl, Leslokaal in de Van Reenens^hool Spaanse Pad. Tijd: Woensdagavond 8-10 uur. Aan vang: 13 Oct.; aantal cursisten: 15 mann. en 8 vrouw., Totaal 23. DE STEM DES VOLKS Ter inleiding van het seizoen houdt „De Stem des Volks" op 15 October 'n propaganda-bijeen- komst in Het Wapen van Bergen, Breelaan 38. DE K.R.O. OP STERRENJACHT IN BERGEN Heeft U een dochtertje, dat aardig zingt, of een zoon, die kunstfluiter is, laat ze gerust maar komen, naar De Rustende Jager op Vrijdag 15 Oct. tussen 8 en 11 uur namiddag, waar de pro gramma-leider van het half-uur- programma der K. R. O., onder de titel: „Als op Dinsdagavond de dorpsmuziek speelt", de heer Ger de Roos, de Berger sterren en talenten gaarne zal ontvangen. Maandag 17 October des na middags 7 uur zullen dan opnamen gemaakt worden van de beste individuele sterren, benevens van de scholen en van de zang - en muziekverenigingen, alles ten aan- hore van het publiek. Tevens zal dan een bekende, populaire plaatselijke figuur wor den geïnterviewd. Nadat de band opnamen in Hilversum gemonteerd zijn, volgt dan op 19 October de uitzending, waarvan het laatste dorpsnieuws uit Bergen zal worden toegevoegd. GOUD ZONDAGSDIENST ARTSEN BERGEN DE KINDERPOSTZEGELACTIE GAAT BEGINNEN! Gezonde jeugd op de bres voor misdeelde jeugd. Het kopen van de kinderpost zegel is minder een plicht dan een voorrecht. Een voorrecht, waar helaas nog veel te weinig mensen gebruik van maken. Bijna iedereen kent het instituut van de kinder postzegel en weet wat er met het geld wordt gedaan, maar slechts tien percent van „bijna iedereen" maakt van zijn wetenschap een goed gebruik, koopt zegels en plakt ze op zijn post. Dat is wel een beetje weinig en het is dan ook best te begrijpen, dat het Nederlandse Comité voor Kinder postzegels het voor iedereen geldende parool heeft uitgegeven Plakt een maand kinderzegels! Zoals we reeds zeiden, het wordt U daarbij zeer gemakkelijk gemaakt. Gedurende vijf dagen (15-20 Oct.) zullen ruim 350000 jongens en meisjes er op uit trekken om huis aan huis de bestellingen op te nemen. Men behoeft geen geld gereed te leggen, want pas bij de aflevering, die omstreeks half November zal plaats vinden, mag U betalen. Op 15 November begint de officiële verkoop in de postkantoren. Tot 14 Januari van het volgende jaar blijven de zegels verkrijgbaar en tot 31 Dec. 1955 blijven zij geldig. De serie 1954 bestaat uit vijf verschillende zegels. Speciale prentbriefkaarten zullen ook dit jaar weer worden ver kocht. Zij zijn verdeeld in drie soorten: een mapje met vijf prachtige aquarellen van planten en bloemen, één met vijf kinder- kaarten en één met vijf Kerst-en Nieuwjaarskaarten (prijs per mapje F. 1,-). Voor de zesde maal sinds het einde van de oorlog zal er door het gezonde kind voor het mis deelde kind worden gewerkt. Laten we trachten het bedrag, dat vorig jaar werd ingezameld f 1000000,- (de scholieren brachten hiervan f 700000,- bijeen) te overtreffen. Stel de kinderen, die volgende week aan Uw deur zullen kloppen, niet teleur. Zij en hun misdeelde kameraadjes rekenen op U1 CULTURELE AVONDEN K. J.V.O. Begeleid door het applaus van de stampvolle zaal schreed Simon de Waard Zaterdagavond 9 Oct. door de danszaal van de Rustende Jager naar de spreekplaats. We kennen Simon de Waard in Bergen en men weet dat het de moeite waard is naar zijn dia's en film- ballen te komen kijken, en zijn boeiende en geestdriftige toe lichting daarvan te beluisteren. En ditmaal was het in één woord: voortreffelijk. De heer de Waard, die in 1953 een reis van 6 weken in Joego (=Groot)-Slavië heeft gemaakt, speciaal om aldaar vogel- studies te maken, werd op dit punt ietwat teleurgesteld „Joego slavië is geen vogelland. Er zijn weinig soorten vogels en ook hun aantal is gering. In de hoofdstad aangekomen was zijn eerste gang naar de V. V. V. in Beograd om inlichtingen over de vogelstreken, maar men kon hem daarover niet inlichten. Zo bleef dan in hoofd zaak het land zelve over. Dat biedt lekker een grote verschei denheidvan beelden. Joego-Slavië bestaat uit het moederland Servie, dat na de eerste wereldoorlog werd vergroot met Bosnië, Herzo- gemia, Montenegro, een deel van Macedonië, Kroatië. Slovenië en Slavonië. De reis van de heer De Waard voerde van Beograd naar het Zuiden tot aan skoplje en vandaar weder opwaarts om vervolgens naar het Westen door te gaan, waar hij via het voor malige Montenegro aan de Dal- matische kust aankwam. De beelden van het land, de steden en daar buiten, de bergen en de woeste gronden in Macedonië, die men te zien kreeg waren als beelden uit een andere wereld. Inderdaad is men op de Balkan op de grenzen van West en Oost en dit open baart zich in de kleding, de huizenbouw en in de natuurlijke gesteldheid van het land. De hoge blauwe hemel die zich welft boven alles, geeft een idee van ruimte, dat men in West Europa niet aantreft. In de steden vindt men naast het moderne stadsdeel, wijken waarin zigeuners huizen, van grote achterlijkheid. Hygiëne blijkt men daar niet te kennen. Maar daar naast vindt men er de prachtigste landschappen. Aan de Dalmatijnse kust vindt men een aantal steden Kotor, Raqusa, Split en Zador waar voor huizenbouw en be plantingen aan de Rivieren wordt herinnerd, en waar men ook tal rijke vreemde toeristen aantreft. Al met al, een wereld die weder grotelijks verschilt van het achter land, waar men, vooral in Mace donië, nog een bevolking kan aantreffen, die nog op zeer pri mitieve wijze leeft. Op de film werd men verder nog vergast door prachtige vogel- beelden o.a. van de bijeneter en de hop, terwijl de verdere natuur opnamen bij de beschouwer de lust deden ontwaken dit land zelf eens te gaan bezoeken. Wanneer de film „THE GRACE MOORE STORY" begint te draaien ziet men Grace Moore de amper 3 j. geleden nog zo gevierde-ster van Broadway in een kleedkamer van New-York's Metropolitan Opera Gebouw. Zij maakt zich gereed voor haar debuut als Mimi in de beroemde Opera La Bohème. Terwijl zij de laatste hand aan haar make-up legt, gaan haar gedachten terug langs de lange vaak zo moeilijke weg die zij aflegde om dit (haar ideaal: het vertolken vaneen opera-rol) te bereiken. De rol van Grace Moore jarenlang de top-star van de Amerikaanse amusement wereld op Broadway, wordt goed vertolkt door Kathrijn Grayson, die eigen lijk net als Grace Moore maar dan op filmisch gebied van zang ster van het lichte genre is over gegaan tot het meer klassieke. Zowel voor liefhebbers van goede muziek, als voor hen die van het lichtere genre houden een film om te gaan zien. „The Grace Moore Story" is een hulde aan de zeldzame stem van een groot kunstenares; een biografie van de muzikale hoogte punten uit een rijk leven. „'t BEGON IN SHANGAI" is de ietwat wonderlijke geschie denis van een Amerikaanse mari nier die met een vriend en een mooie juffrouw tijdens de periode vlak voor Pearl Habour, moet vluchten uit China. Natuurlijk worden er de nodige gevechten geleverd en de nodige moed getoond als deze super mariniers voor gevaarlijke dingen komen te staan. De geijkte opvatting in Holly wood dat bij heldendaden van dit genre steeds moet worden ge sold met mooie juffrouwen is ook is deze film niet vergeten. De juffrouw Virginia Mayo is nog steeds mooi maar dom. Tegen het einde komt de regisseur er achter dat ook Virginia nog iets moet doen, en als arme geplaagde man, en dat is iedereen die met zulke juffrouwen moet werken, laat hij haar dan maar vlug trouwen met de grote held, de „Super" marinier. V. V. V. BERGEN Ueekêtad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg. Laanweg 35, Schoorl. Giro M7071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. VOOR DE DAMES IS Tel. 2104 no. EEN! Staatsexamen piano. Telefoon 405 GROET Ingezonden mededeling Een vorstelijke handverzorging 16 October Dr v. GELDER. Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 16 October Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202 b.g.g. K 2208-2847 Ingezonden mededeling ww m Krabben en peuteren maakt Hllin- de kwaal steeds erger. De helder vloeibare D.*D. D. UIlMdü dringt diep in de poriën door. zuivert, ontsmet en geneest GENEESMIDDEL TEGEN B HUIDAANDOENINGEN MLw»MW*MW* VLOEISTOF BALSEM - ZEEP Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Op de algemene vergadering van Woens dag 17 Maart van dit Jaar in het „Oranje Hotel deelde ik mede, dat er een schrij ven was binnengekomen van de heren Klein en Zeiler hetwelk bereids reeds door de afzenders was gepubliceerd dat critiek bevatte op het enige weken eerder uitgebrachte accountants-rapport. Daarnaast bevatte het schrijven ook een aantal beschuldigingen aan mijn adres en klachten over de houding van burgemeester en wethouders in verband met het niet uitkeren van subsidie, die vroeger zou zijn toegezegd. Ik bracht verder naar voren, dat aan gezien de kwestie van zuiver financieel- technische aard was, het bestuur had be sloten de rekening over 1953 die avond niet te behandelen, doch een commissie te benoemen, die het geschil zou onder zoeken en daarover rapport zou uit brengen. Ik stelde voor, dat die commissie zou bestaan uit twee leden aan te wijzen door burgemeester en wethouders, twee door het bestuur en twee leden aan te wijzen door adressanten. De heren Klein en Zeiler maakten be zwaar tegen een commissie van scheids rechters, doch wilden wel meegaan met behandeling der kwestie in petit-comité, waarbij de vergadering zich had neer te leggen, Dat de critiek en de beschuldigingen bij een bespreking nadien zonder enige grond zijn bevonden, kan blijken uit het besluit van de gemeenteraad om het door de V. V. V. aangevraagde crediet ad f 12.000 toe te staan, zonder dat ook maar enige aandacht werd geschonken aan eerder genoemd, door de heren Klein en Zeiler ingezonden schrijven. Op verzoek van het bestuur, dat daar bij werd gesteund door de Raad van Bij stand uit de V. V. V., heb ik met mijn antwoord op de beschuldigingen gewacht tot na het seizoen. Nu wij echter voor de najaarsvergadering staan, waarop ook de rekening 1953 nog moet worden be handeld, is de tijd gekomen om de leden volledig in te lichten. Te dien einde geef ik hieronder mijn antwoord Op het adres van de heren Klein en Zeiler heb ik de volgende bemerkingen 1. De subsidie voor en kosten van de directeur. Onder dit opschrift geven adressanten een uitvoerige uiteenzetting van de voor besprekingen met het college van B. en W. en de Raad van Bijstand. Daargelaten of deze in alle delen al dan niet juist is, raken zij daarmee niet de kern der kwestie. Deze is, dat in de voordracht aan de gemeenteraad werd gesproken van een subsidie van f 5000. De Raad stelde vast, dat dit bedrag als maximum zou gelden voor 12 maanden en geen subsidie zou worden verleend over de maanden, dat de directeur niet in dienst was. Hier van is het toenmalige bestuur van de Vereniging mededeling gedaan, onder de toevoeging, dat ingeval het bedrag niet toereikend mocht zijn, opnieuw een ver zoek tot de Raad moest worden gericht. De penningmeester, de heer Klein, heeft zich steeds tegen een nieuwe aanvraag om subsidie verzet. Hij vreesde publiciteit, omdat het tekort was ontstaan, doordat de directeur op kosten van de V.V.V. op gemeubileerde kamers was geïnstal leerd. Het is dan ook ongehoord om anderen aansprakelijk te stellen voor eigen tekortkomingen. Dat ik de subsidie-aanvraag voor 1954 eigenmachtig zou hebben gewijzigd, is onjuist. Deze is gewijzigd op verzoek van burgemeester en wethouders en daarna mede ondertekend door de heer de Sonna- ville en door hem persoonlijk ingediend. 2. De Crediteurenlijst per 31 Dec. 1954 Bij de besprekingen, die ten gemeente huize over het adres zijn gevoerd, is komen vast te staan, dat aan die lijst niet viel te tornen. Achteraf is gebleken, dat er nog meerdere rekeningen liepen, dan waren opgegeven, zodat de oude schuld, die inmiddels is betaald, een bedrag van f 11.000.— belangrijk te bovenging. Wat de vordering van de drukkerij Schoelink betreft, diene, dat het hier be trof een reeds drie jaar oude schuld van het bekende tram-actiecomité. Dat comité was ontbonden, zonder dat zijn schulden waren vereffend. Dit comité was indertijd gevormd door de leden van het bestuur der V.V.V.aangevuld met een paar bui tenstaanders. Ik heb later als secretaris de kwestie onderzocht en kon het bestuur mededelen, dat de V.V.V. aansprakelijk was, waarop werd besloten tot betaling over te gaan. De heer Klein wilde de schuld niet meer boeken op 1953. De accountant achtte zich echter niet gerech tigd de vordering onvermeld te laten, zo dat ze alsnog op de rekening werd ge bracht. Wat betreft de drukkosten van het rondschrijven: „Opening van zaken ad f 49.55, in verband waarmee schrijver dezes werd bedreigd met de Officier van Justitie, kwam tijdens de bespreking vast te staan, dat het „romp" bestuur, aange bleven na de algemene vergadering van Ingezonden mededeling Huidzuiverheid - Huidgezondheid 22 Dec. '53, in meerderheid tot uitgifte had besloten, omdat de leden recht had den op enige opheldering over de situatie. Dit trouwens nog na overleg met enige leden en de Raad van Bijstand. Dat de nieuwe penningmeester, de heer de Sonnaville, de post in opdracht van mij zou hebben betaald, zonder dat hij wist waarover het ging, is natuurlijk een enormiteit. De heer de Sonnaville heeft mij zelfs nog in overweging gegeven om in verband met de te verwachten moei lijkheden, van de zijde van de heren Klein en Zeiler, de post van de rekening af te voeren om deze dan later bij kleine bedragen bij de nieuwe bestelling onder te brengen. Waar ik mij tot dergelijke manipulaties nooit heb geleend, weigerde ik, waarop de rekening zonder meer is betaald. Op de post „Accountants-declaratie ad f 200.- kom ik nader terug. De overige postjes zijn geen bespreking waard. 3. De waardering van het informatie gebouwtje enz. Onder dit opschrift vertellen de adres santen, welke pogingen zij hebben aan gewend om aan de gemeente behorende grond te vervreemden, dit z.g. om de financiën van de Vereniging weer in het reine te brengen. In de eerste instantie wisten zij via B. en W. de gemeenteraad te bewegen de grond van het informatie gebouwtje aan de V.V.V. af te staan tegen betaling van f 1.- schrijve één gulden onder beding, dat bij verkoop aan derden de werkelijke waarde van de grond, vast te stellen door drie deskundigen, aan de gemeente zou worden vergoed. In dat verband had het college van B. en W. in het contract de bepaling opgenomen, dat geen hypotheek mocht worden op genomen. De heren Klein en Zeiler hebben nadien daarbij gebruikmakende van een fout, die in het contract was geslopen, feitelijk slechts een „slip van de pen" toch getracht hypotheek te nemen, waar in zij niet mochten slagen. Nadien heb ben de heren mijn hulp ingeroepen om B. en W. te bewegen de clausule, die het nemen van hypotheek verhinderde, te schrappen. Als reden gaven zij op, dat de leden niet behoefden te weten, dat er alweer geld nodig was. Ik merkte de heren Klein en Zeiler op, dat het hier een raadsbesluit betrof en de raad dus slechts bevoegd was verandering in het contract aan te brengen. Verder, dat het bestuur reeds had besloten om het in uit zicht gestelde crediet te aanvaarden en ik als secretaris het college van B. en W. daarvan mededeling had gedaan, waarmede de zaak voor mij was afgelopen. Als klap op de vuurpeil verwijten de heren nu mij, dat ik aan dat schandelijk gedoe niet heb meegedaan, dat ik zelfs het oude bestuur heb „gedwongen" mede te werken om de fout in het contract te herstellen. Alsof men daar alt fat soenlijk man niet. toe verplicht was. Trouwens, dat ik dat bestuur zou hebben „gedwongen", is voor mij ook teveel eer. De feiten zijn, dat toen ik in April '53 in de bestuursvergadering de andere heren de situatie had uiteengezet, zij allen on middellijk bereid waren mede te werken om de fout in het contract ongedaan te maken. Wat ik mij in die dagen bij herhaling heb afgevraagd, is wel. wat de heer Zeiler die toch al maandenlang geen lid meer was van het bestuur kon hebben bewogen zich te lenen voor der gelijke kwade praktijken en dan nog ge richt tegen de gemeente, waarvan hij n.b. de rechtskundig adviseur was en nog is. 4. De waardering van de voorraad kantoorbehoeften en propaganda materialen De accountant heeft het bestuur en burgemeester en wethouders duidelijk ge maakt, dat de heer Klein deze voorraad in de boeken veel te hoog had opgevoerd. 5. De kosten van de accountants controle Hier kom ik, als reeds onder 2 gezegd, nader op terug. 6. De liquiditeit Behoeft geen toelichting meer. 7. De bewaking van de begrotings posten Alsvoren. 8. De vermakelijkheidsbelasting en subsidie voor het Openluchttheater Op 29 Mei '53 kwam in de gemeente raad in behandeling het voorstel van B. en W. om de V.V.V. een extra subsidie te verlenen, groot f 1780.overeen komende met het bedrag der in 1952 niet betaalde en dus nog verschuldigde ver makelijkheidsbelasting. Het heeft er de bewuste avond nog al gespookt, toen be kend werd. dat die belasting evenmin betaald was over de voorgaande jaren na de bevrijding. Vooral Mr. Sluis was ongewoon fel, toen hij er op wees, dat de Raad dit nooit had geweten, waarop de burgemeester antwoordde„Ik ook niet". Wat de Raad op dat moment nog niet wist, is wel dat het hier niet alleen de eigen belasting van de V.V.V. betrof, doch tevens die, welke van de bespelers was geïncasseerd, doch nimmer afgedragen. Laten we er ons niet over verbazen, dat de heren, in de veronderstelling, dat alles „goed" ging en dit wel zou blijven duren, alle onderscheid tussen goed en kwaad uit het oog verloren en trachten de zaak „in het groot" voort te zetten, door langs slinkse wegen gemeente-grond te naasten. En dan verwonderen zij zich, dat er eindelijk werd ingegrepen, dat de kwestie der vermakelijkheids-belasting in de Raad kwam en de eis werd gesteld van controle op de boeken. Zij protes teerden er tegen, dat de V.V.V. die con trole moest betalen. De angst voor controle schijnt er wel in te zitten. Althans, de boeken en be scheiden over de jaren vóór 1953 zijn nog nooit afgedragen. Het spreekt vanzelf, dat na deze pu blicatie de gemeente Bergen niet langer gebruik kan maken van de diensten van Mr. Zeiler en de heer Klein onmogelijk gehandhaafd kan blijven in zijn functie van officier bij de legeradministratie. Maar de heren hebben niet anders gewild. BERGEN Nh„ 12 October 1954 J. BROERSMA, Voorzitter

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1