ft ff HaiaatMtzfyadecUtfy E A L=Z*J Tuin- en Oostdorp in feeststemming. Ook Spierpijn GERRITSEN WW WrW V W W WP VRIJDAG 22 OCTOBER 1954 31c JAARGANG No. 41 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Idealisme, eendracht en practische zin schiepen een gebouw. Zaterdag 16 October des na middags te half drie had de feeste lijke opening plaats van het nieuwe verenigingsgebouw der buurtver eniging Tuin- en Oostdorp. Vol verwachting stonden de talrijke genodigden voor bet mooie ge bouwtje te wachten, tot precies op de vastgestelde tijd, de loco burgemeester van Bergen, Wet houder L. den Das de officiële opening verrichtte, door de sleutel in het slot te steken en de deur te ontsluiten. Tegelijkertijd ging voor het eerst de T. en O.-vlag de hoogte in, gehesen door Mevr. Doornbos. Na in de vestiaire de natte jassen te hebben achtergelaten, nam een kleine honderdtal genodig den in de gezellige zaal plaats. Op de tafeltjes stonden potten met bloemen uit diverse tuinen, en bloemstukken sierden het toneel met zijn mooi, warm, terracotta- rood gordijn. Voor de ramen hingen fris-groen geruite gordijn tjes en hagelwitte overgordijnen. Het hele zaaltje is in lichte kleuren gehouden en heeft ook door zijn verhouding van lengte en breedte iets gezelligs. De stoelen van de Berger Harmonie getuigen van de goede geest, die tussen deze beide verenigingen heerst. Achter de bestuurstafel zaten, behalve het bestuur, Wethouder den Das, de heer Van der Hoek, architect van het gebouw, de heer Frans Roobeek, de uitvoerder en enkele anderen, De heer Winkel heette, als voorzitter van T. en O., de aan wezigen hartelijk welkom op deze hoogtijdag der vereniging. Van het hoofdbestuur der Ned. Ver. voor Speeltuinen, van de heer Schuil en Mevr. Haantjes was bericht van verhindering binnen gekomen. Verder was er een schriftelijke gelukwens en en veloppe met inhoud van de Koor vereniging „Bergen Toen T. en O. indertijd werd opgericht, telde zij 65 ledenthans zijn er tussen 450 en 500 leden in dit grote gezin verenigd en als elk goed gezin verlangd men ook naar een behoorlijke woning. Temeer omdat in de vereniging, die in de eerste jaren na de zo donkere jaren der bezetting, eigen lijk alleen ontspannings- en ge zellige avonden gaf en aan de jeugd een St. Nicolaas en uit stapje bood, het verlangen ont waakte, deel te hebben aan cul tureel en maatschappelijk werk. De behoefte aan een gebouw, waar men dit kon doen of laten doen werd zo sterk, dat men er toe overging een lokaal aan de Oosterweg te huren. Dit lokaal werd te klein en wegens verkoop werd ook nog de huur opgezegd. Verschillende plannen om aan een nieuw onderkomen te geraken waren er wel, en de buurt was tot daden bereid, doch waar moest het geld vandaan komen? Het gemeentestuur bracht uitkomst door een renteloos voorschot van f 5000.- te verstrekken, en de grond voor f 1.— beschikbaar te stellen. Er volgde een enthousiaste vergadering, waar zeer velen hun medewerking toezegden. De heer Van der Hoek ontwierp het plan de heer Frans Roobeek bood zich aan als uitvoerder en velen be steedden hun vrije avonden aan het tot stand brengen van het nu geopende gebouw. Vorig jaar September werd de culturele commissie geïnstalleerd en in het laatste T. en O.-krantje staat een oproep aan de leden om met plannen te komen voor diverse cursussen. Het gebouw staat open voor elke vereniging en voor het Volksonderwijs. Het zaaltje, dat als het moet, wel 250 mensen bevatten kan, kan door 'n schot in tweeën verdeeld worden en in de ene helft is Dinsdag 19 October een Kleuterschool geopend voor een dertig tal kinderen uit Tuin- en Oost dorp. Het gebouw is klaar, maar veel geld is nog nodig voor stoelen, tafels enz. Dank zij de grote acti viteit der dames zijn reeds vele renteloze aandelen geplaatstdeze activiteit mag niet verslappen, want geld is er nog steeds nodig. Na de pauze, waarin koffie, thee, sigaren en sigaretten werden rondgediend, nam Wethouder Den Das, als loco-burgemeester het woord en releveerde de diverse hoogtepunten in de vereniging T. en O. Ten eerste, de oprich ting, naar aanleiding van de be vrijdingsfeesten ten tweede, de opening van de speeltuin, waar bij T. en O., gebruik makend van een stukje grond, dat toevallig voor speeltuin geschikt was, hier mee een taak heeft overgenomen, die tot de gemeenschap behoort; ten derde, de opening van dit gebouw, dat een sieraad voor de gemeente is en alle respect en bewondering afdwingt voor de samenwerking van alle werkers in hun vrije tijd, na een lange arbeidsdag om den brode, en dit alles in het belang van de buurt gemeenschap. Het gemeente bestuur heeft grote belangstel ling voor het programma der vereniging. Het gemeentebestuur tracht en heeft daartoe de heer Blauw met de leiding belast van deze buurt een vriendelijke wijk van hand- en hoofdarbeiders te maken. De tijd van gore ar beiderswijken is voorgoed voorbij. Bij goede samenwerking in de vereniging zullen ongetwijfeld nog meer hoogtepunten volgen. Daarna volgde een rij van sprekers, die allen hun gelukwensen brachten en bereidheid toonden tot samenwerking. Hiervan noe men we o.a. de heer Kaptein voor volksonderwijs, Poldervaart, voor zitter van De Stem des Volks, Van Zoonen namens Bergens Harmonie, Meyers voor de Volks hogeschool. De voorzitter dankte tenslotte alle sprekers en in het bijzonder de heer Blauw, die niet tot de sprekers heeft behoord, doch die deze week met zijn mensen de Kogendijk en het plein heeft op geknapt en de speeltuin met een singel populieren heeft omgeven. Tuin- en Oostdorp zal zorgen, dat de wijk een vriendelijk aan zien houdt en dat de planten en de verlichting aan de zorg van de leden en van de jeugd worden aanbevolen. Nadat alle aanwezigen langs de bestuurstafel hadden gedefi leerd om het bestuur nogmaals geluk te wensen, vertrokken de gasten langzamerhand, voldaan over wat zij deze middag hadden aanschouwd. Anderen kwamen op zetten om hun plaats in te nemen. Tegen vijven kwam de burge meester Dr. W. Huygens en zijn echtgenote, benevens wethouder Borst en echtgenote, die na af loop der Federatie-vergadering te Bergen aan Zee persoonlijk hun gelukwensen aan T. en O. wilden brengen en het mooie gebouwtje in zijn voltooide staat bewonderen. ZILVER BAZAR LEGER DES HEILS Maandag en Dinsdag werd in het Dorpshuis de bazar van het Leger des Heils gehouden, waar een overvloed van voorwerpen ten verkoop werd aangeboden. Zoals gewoonlijk bestond er voor deze bazar een aanzienlijke belang stelling. Hartelijk dank aan allen, die medegewerkt hebben aan 't slagen van deze Bazar. COMITÉ OUDEN VAN DAGEN In de jongste vergadering van het comité Ouden van dagen kondigde Voorzitter P. Hopman aan, dat voor hem de tijd van ontslagname was aangebroken, om de leiding aan jongere handen over te geven. Ook de heer C. Zwakman meende om dezelfde reden voor zijn functie te moeten bedanken. Als hun opvolgers werden met algemene stemmen gekozen, de heren G. Stockman en A. Maasen. Op voorstel der overige bestuursleden werd aan de heer Hopman verzocht als vice-voorzitter aan het comité ver bonden te blijven, welke functie door hem werd aanvaard. Voor zitter Hopman bracht aan de aftredende penningmeester, die gedurende 25 jaar werkzaam was, de dank van het comité voor zijn accuraat beheer. Vervolgens in stalleerde hij de nieuwe voorzitter, de heer Stockman. Het verdere deel der besprekingen betrof de plannen voor een feestavond voor de Ouden van dagen benevens de viering van het 25-jarig be staan van het comité. KINDERPOLITIE Dinsdagavond 19 October hield de heer P. J. Laus, hoofdinspecteur van politie te 's Gravenhage voor de Vrouwenbond van het N.V.V. een lezing over het werk der kinderpolitie in de voormalige hofstad. De kinderpolitie, een deel van de kinderbescherming, is in Den Haag reeds sinds dertig jaren ge specialiseerd en heeft een eigen bureau, dat van 9 uur v.m. tot 10 uur n.m. geopend is. De kinder politie werkt niet in uniform, omdat uniform de ouders soms, en de kinderen practisch altijd, afschrikt. Zij behandelt, en schaft zoveel mogelijk raad voor, alle moeilijkheden van minderjarige kinderen en werkt samen met de voogdijraad en de kinderrechter. Elk proces-verbaal, dat van min derjarigen wordt opgemaakt, wordt vergezeld van 'n zo volledig mogelijk rapport van de kinder politie. Bij deze tak van dienst werken ook vrouwen. De spreker verduidelijkte het werk der kinder politie door verhalen uit de practijk. DER FEDERATIE VAN V. V. V.'s BOVEN HET NOORDZEEKANAAL BERGEN MAAKTE BESTE BEURTEN Evenals de gemeente Zijpe twee V.V.V.'s bezit, n.l. één te Petten en één te St. Maartenszee, is ook de gemeente Bergen in het bezit van twee dergelijke instellingenéén in het dorp en één in het op ruim een uur afstand van dit dorp gelegen Bergen aan Zee. Van deze twee is die te Bergen aan Zee verreweg de jongste. Ontstaan uit het verlangen der inwoners om tot een grotere verhuur van de beschikbare ruimte te komen, heeft zij reeds in het eerste jaar van haar werkzaamheid merk waardig gunstige resultaten behaald. Er is verhuurd als nooit voor dezen en in samenwerking met de Ver. Paal 33 is er in het seizoen een reeks festiviteiten gehouden, waarbij zowel oud als jong hun deel hebben gekregen. Dat V.V.V. Bergen aan Zee in haar rol van gastvrouw zich goed weet te presenteren, hebben de talrijke deelnemers aan de Najaarsvergadering der Federatie van V.V.V.'s in Noordholland benoorden het Noordzeekanaal, op Zaterdag 16 October kunnen constateren. Toen 's middags na de pauze de vergadering weer zou beginnen, betuigde de Voorzitter Mr. D. Breebaart, zijn dank voor de voortreffelijke lunch, waarop V.V.V. Bergen aan Zee de deelnemers had getracteerd, terwijl hij daaraan toevoegde dat het aperitief, dat de leden vöör de lunch was aangeboden, een geschenk was van Bergen, „zodat het gehele onthaal ons geen cent heeft gekost", zo besloot hij, welke woorden door applaus der vergadering werden onderstreept. Een talrijk gezelschap was naar het hotel Nassau-Bergen gekomen om aan de vergadering der Fe deratie deel te nemen. In het bij zonder verwelkomde de voorzitter, Mr. D. Breebaart, het voltallige college van B. en W. van Bergen en de heren Boreel en van der Gronden van de A.N.V.V. en stelde met vreugde vast, dat de activiteit der Federatie toeneemt. Aan de directeur Mr. Hellwig, die na een werkzaamheid van negen maanden in zijn huidige functie, in een zelfde functie naar de A.N.V.V. overgaat, werd onder dankbetuiging voor zijn werk zaamheid ontslag verleend. Na mens de V.V.V. Alcmaria bood de heer Scheffel aan Mr. Hellwig een boekwerk aan. Betreffende de gemeentelijke subsidie werd door de voorzitter medegedeeld, dat voorlopig een bedrag van f 2200 is toegezegd. Over aansluiting van enige V.V.V.'s in Waterland worden nog nadere onderhandelingen ge voerd, terwijl met de besturen van die in Groet en Julianadorp be sprekingen zijn aangevangen. Bij de behandeling der begro ting voerden enkele sprekers het woord, w.o. ook de heer J. L. Smit secretaris der Bergense V.V.V., die in het dagelijks leven als gemeente-deurwaarder van Bergen werkzaam is en uit dien hoofde weet, hoe alles om de centen draait. Toen deze heer, tijdens het voorlezen van zijn be toog beweerde dat men steeds inteerde op het loterijfonds 1952, stond de voorzitter der Bergense V.V.V., de heer Broersma op en ontnam de heer Smit het woord, door te verklaren, dat de secre taris verder ging dan zijn opdracht was en dat deze dingen in het geheel niet door het bestuur waren besproken. De voorzitter, Mr. Breebaart, constateerde dat de heer Smit blijkbaar geen notie heeft van wat V.V.V.-werk in Nederland is, temeer daar het werk voor de Federatie uitsluitend liefdewerk is. Hierop antwoordde de heer Smit: „We doen het zelf in Bergen ook con amore", doch de heer Broersma vond het nodig te verklaren, dat de secretaris deze aangelegenheid niet met het bestuur had overlegd, hoewel hij het goed had bedoeld. Daarmede had Bergen weder een beste beurt gemaakt, en werd de begroting, na korte toe lichtingen van de heer Boreel en van de heer Hellwig, aangenomen. Het volgende punt van belang, nl. de propagandacampagne 1955 werd ingeleid door de heer Hellwig. Hij begon met de vraag te stellenHoe krijgen we in Nrd.- Holland de bedden beslapen? Thans staan deze vele m^pnden leeg. Daartoe is een andere op vatting nodig, en dient men van de gedachte uit te gaan, dat we Voor gezonde regelmaat MIJNHARDT'S LAXEERTABLETTEN hier geen uithoek vormen, maar een centrum zijn, van waaruit zowel een bezoek aan Amsterdam als aan Friesland en Zuid-Holland mogelijk is. Om dit idee te lanceren heeft men het plan uitgewerkt tot het uitgeven van een folder „het schiereiland Noord-Holland" die in een grote oplage, in vier talen gedrukt, zal worden verspreid. Voor iedere vermelding zal een bedrag van f 2,50 worden ge vraagd ook de Federatie zal een bedrag voor haar rekening nemen. Mej. Kreb, sprekende voor de afdeling Horeca, betoogde dat men bij deze propaganda zich ook op actieve wijze tot Duitsland dient te richten. Uit Duitsland zijn dit jaar vele gasten gekomen, terwijl het bezoek uit de Scandinavische landen en uit Engeland aanzienlijk geringer was. Een actieve propa ganda in Duitsland achtte zij noodzakelijk. Ook in Zwitserland diende volgens haar propaganda gemaakt te worden. De voorzitter meende, dat de Duitsers toch wel zouden komen, omdat velen hunner reeds thans besproken hebben voor het komen de jaar. Hij was van mening dat voorlopig met een passieve pro paganda kan worden volstaan, terwijl er in de toekomst ook met propaganda in Zwitserland reke ning zal worden gehouden. Verder werd besloten de voor jaarsvergadering te houden te Egmond aan Zee, terwijl voor de najaarsvergadering de Wïeringer- meer werd uitverkozen. Bij de rondvraag werd gewezen op de critiek in het blad „Toeris me en Verkeer die niet altijd gerechtvaardigd was. De voor zitter antwoordde, dat er in ons land vrijheid voor de pers bestaat. De schrijver in het bewuste blad lucht hier zijn reacties en lanceert eveneens pertinente onjuistheden. Het staat ieder vrij deze dingen te lezen, dan wel het blad onge opend terug te zenden. Hierna werd de vergadering gesloten, nadat aan de voorzitter dank was gebracht voor zijn voortreffelijke leiding. Na een bezoek aan het Bio-Vacantieoord te hebben ge bracht ging het gezelschap uiteen. KLAAS VENNEKER pAOttOUfS&t Lauweren voor de Berger Accordeon Vereniging „B.A.V." Bij het Groot Nationale Accor deon Festival te Den Helder op Zondag 10 Oct. j.l. behaalde bovengenoemde vereniging een welsprekend succes. Van de elf in het avondpro gramma deelnemende verenigingen bereikte de „B.A.V." de tweede plaats met 157 punten. Dit succes spreekt te meer als men weet, dat de dirigent de Heer Wim Cornelissen uit Alk maar nauwelijks 7 maanden de „B.A.V." leidt. Een grote zilveren Lauwertak was het stoffelijk aandenken, dat men van het Festival meenam. Wij wensen de „B.A.V." van deze plaats van harte geluk en hopen dat zij op de ingeslagen weg zal voortgaan. DE STEM DES VOLKS In het Wapen van Bergen hield de Stem des Volks op 15 Oct. j.l. een propaganda-avond. De heer Dal uit Amsterdam gaf een over zicht van de zang en de arbeiders zangkoren. De oude liederen ontstonden vaak uit de gemeenschap als be zweringslied of arbeidslied en gingen dikwerf gepaard met rhyth- mische bewegingen. Later drukte het lied gevoelens uit. De melodie van het Wilhelmus zou groten deels gebaseerd zijn op een sol datenlied ten tijde van de 80-jarige oorlog, waarop Marnix van St. Aldegonde de tekst dichtte. Er is een wisselwerking te bespeuren tussen het lied en de geestdrift van het ideaal. Dit ondervond men meerdere malen op verga deringen, waar het publiek toe gankelijk werd gemaakt voor be paalde ideeën door eerst gezongen liederen. Het eerste arbeiderskoor werd in Kattenburg in Amsterdam op gericht. De zangers waren een half in lompen gekleed, vermoeid. ondervoed en slecht ontwikkeld groepje arbeiders. Men nam be staande melodieën en maakte de tekst er zelf bij. Zo ontstonden propaganda- en strijdliederen. Toen in de loop der jaren het levenspeil hoger en de ontwik keling der arbeiders groter werd, veranderde het karakter der arbei derszangkoren. Waar het vroeger uitsluitend propaganda-koorzang was, wordt nu de koorzang ook in dienst gesteld van de kunst en brengt schoonheid en geestdrift in het leven van de arbeiders. Het eerste armzalige groepje koorzangers te Amsterdam ont wikkelde zich daar ter plaatse tot vier koren, waarvan het peil thans zo gestegen is, dat zij zelfs in het buitenland concerteren. De Bond van Arbeiders-zangverenigingen is de rijkste zangvereniging in Neder land en bezit de beste bibliotheek. Deze muziek wordt gratis beschik baar gesteld en in noodgevallen wordt tijdelijk geldelijke steun verleend om betere dirigenten te kunnen aanstellen. De koorzang geeft warme kameraadschap, vermooithet leven en leidt tot culturele opheffing. „Kapsalon URSEM" Maakt een natuurlijk Permanent EERSTE ARBEIDERS- AVONDSCHOOL Woensdagavond 13 October werd in de Van Reenenschool de eerste Arbeiders Avondschool van de Stichting Scholendienst van het Instituut voor Arbeidersontwikke ling, geopend. Naast een 25-tal cursisten bevond zich een even groot aantal belangstellenden uit allerlei kringen; naast wethouder den Das zag men o.a. Dr. J. Hemelrijk raadslid, ambtenaren, onderwijsmensen e.a. Het openen van deze bijzondere soort avond school werd sterk gevoeld als een feit van betekenis in Bergen. De Voorzitter, de heer C. Over man heette de aanwezigen welkom hij sprak zijn dank uit voor de medewerking die men had onder vonden en ging daarna over tot een beschrijving van de voor waarden waarop dit onderwijs zal geschieden. De loco-burgemeester van Bergen, wethouder Den Das ving aan met zijn vreugde te uiten over het tot stand komen van deze eerste Bergense arbeidersavond school. De behoefte aan onderwijs is groot, zij het alleen maar om de kennis op te frissen, daar de spelling der Ned. Taal in de laatste twintig jaren reeds twee maal gewijzigd is. Het verwerven van kennis maakt de mens tot een geschikter lid van de maat schappij. De heer Pascha, waarnemend hoofd der Van Reenenschool, hield een korte humoristische speech. De cursisten eens aanziend had hij er verschillende ontdekt, die als kinderen bij hem ter schole gingen. Hij hoopte maar dat zij hem niet erg te schande zouden maken. Als vierde spreker trad de heer Koeman uit Schoorl op, die mee deelde dat men in Schoorl reeds twee van zulke cursussen had ge had, zodat het terrein daar was afgegraasd. Hier in Bergen zou men alras mer ken, dat het onderricht meer het ka rakter van samenwerken krijgt. Speciaal voor dit doel geschreven leerboeken, w.o. één, geschreven door de heer D. L. Daalder, maken dit mogelijk. Hijzelf stelde zich veel van dit onderricht voor, en hoopte dat dit ook bij de cursisten het geval zou zijn, den zouden de resultaten zeker niet uitblijven. En hierna werden de bezoekers vriendelijk verzocht te vertrekken, en namen de lesuren een aanvang. GESLAAGD Op het examen, hetwelk ge houden werd te 's Gravenhage, voor het Vakbekwaamheid alge hele Voetverzorging slaagde onze plaatsgenoot Dhr. B. G. Dobben. Voorwaar een mooi succes. Mwkêtad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zeef P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Ingezonden mededeling en rheumatische pijnen - wrijft U weg met Ingezonden mededeling Werken vlug, zacht en pijnloos Staatsexamen piano. Telefoon 405 GROET TELEFOON 2104

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1