Ueeldtiad tf 99 noSbe ..DIE JAHRESZEITEN" EVEN OP „DE HAAF Kapsalon URSEH FIFAX SchO-ö-cts (ftïntïifyd iCfrbC w W |flr*v¥lrVWww VRIJDAG 12 NOVEMBER 1954 31e JAARGANG No- 44 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Van 6 tot 9 November had op ,,De Haaf" een conferentie plaats van gezinsverzorgsters met als onderwerpModern leven en de moderne mens". Zaterdagavond werd gewijd aan de muziek, waar naast de klassieke muziek ook de moderne ten gehore werden ge bracht. Zo werden naast Scarlatti, Beethoven en Schumann geplaatst: van den Sigtenhorst Meijer, Orthel en Debussy, terwijl ook Bartok's Roemeense dansen gespeeld wer den. Hoewel het steeds over schakelen van klassiek naar mo dern een zware opgave was voor de pianiste en haar gehoor, was deze manier van kennismaking met de modernen een goede vondst en zeer instructief. Zondagavond kwam de poëzie vanaf 1880 tot heden aan de beurt, van Willem Kloos tot Lucebert, waarbij het aardig was op te merken, dat Guido Gezelle met zijn omstreeks 1855 gedichtte ,,Timpe, Tcmpe, Terelinkniet slecht paste tussen de moderne experimentele dichters. Eduard Hoornik's „Amsterdam' werd ter vergelijking naast „Afscheid van Amsterdam" van Bertus Aafjes geplaatst, en GreshofFs satyrisch gedicht „Liefdesverklaring" naast „Naar men zegt" van de jonge Rotterdamse dichteres Ellen War mond. De avond werd besloten met enige nieuwe psalmberijmingen van Nijhof. Maandagmorgen werd het mo derne denken besproken. Uit het optimisme der rationalisten schrok de Westerse mensheid wakker door de gruwelen van twee wereldoorlogen. Het denken zon der het vermogen uit het ver worvene iets goeds op te bouwen, schept geen betere wereld. De overaccentuering van het denken en de kennis is een erfenis uit deze rationalistische tijd, al is er in de laatste jaren een terugslag te bespeuren en legt de moderne school al meer de nadruk op de ontwikkeling van het karakter. Een van de leiders van het mo derne denken is Sartre, de man van het existentialisme. Dit exis tentialisme ziet de mens als ge- KOU GEVAT... wikkeld in een absurd bestaan (existentie). Sartre is een overtuigd atheïst. De mens wordt in het leven geworpen, ondergaat dit als een raadsel tot het raadsel van de dood komt. Ernstig, illusieloos en nuchter is deze leer. Het leven wordt gezien en dapper aanvaard, zoals het zich aan de mens voor doet. De nadruk valt op de ab solute vrijheid van de mens en zijn ernstige verantwoordelijkheid. Iedere daad, ieder woord, iedere blik is belangrijk. Hierin ziet prof. van Niftrik het verband met het Christendom. Maandagmiddag handelde over „de werkende vrouw Hoe nu is in Nederland de positie van de vrouw In het arbeidersmilieu is de vrouw een zeer centrale figuur. Man en kinderen dragen het loon af en de vrouw beheert dit. Het meisje wordt gewaardeerd naar haar kans op een huwelijk en wordt al gauw minderwaardig gevonden als zij niet trouwt. Trouwt zij niet, dan blijft zij meestal in het ouderlijk huis wonen, blijft ook bij ouder worden haar loon afdragen en kan in die om geving geen eigen leven leiden, maar leeft het gezinsleven der ouders mee. In de middenstands- groep is dit voor de ongehuwde dochter vrijwel hetzelfde. Bij de intellectuele groep zoekt en kiest de werkende vrouw een zelfstan dige woning om ook een eigen leven te kunnen leiden. In principe is er wel plaats voor de werkende vrouw te vinden in de maatschappij, maar meestal is dit meisjesarbeid d.w.z. arbeid voor een kort aantal jaren. Vakscholen worden weinig bezocht, evenmin wordt naar ontplooiing in de arbeid gezocht. Het wordt als tijdelijk werk gezien. De zeven en twintig jarige vrouw, die niet trouwt, ziet nu plotseling scherp, dat zij zich niet op beroepsarbeid heeft ingesteld. Nu volgt öf om scholing óf in de rest van het leven wordt een onbevredigende arbeid verricht. De moderne vrouw, die zich wel op een beroep voorbereidt, vindt niet gemakkelijk een plaats. De eerste vrouw in een bepaald beroep wordt met bloemetjes in gehaald, maar de volgende lief hebsters krijgen vaak te horen „we hebben immers al een vrouw in dat beroep'Vooral nooit fifty fifty! Bij sollicitatie van een man èn een vrouw, neemt men alleen de vrouw als zij goedkoper is of veel beter. Van gelijke kansen is geen sprake. Collega's en publiek staan over het algemeen afwijzend tegenover de werkende vrouw in de meer intellectuele beroepen. Zo informeerde een man in Fries land na onder het gehoor van een vrouwelijke dominee te heb ben gezeten, bij haar mannelijke collega„Dat een frommes zo goed preken kanheeft ze net zoveel geleerd als u, Dominee Zinvol wordt het werken in de maatschappij pas, als man en vrouw samenwerken. Waar blijft nu de taak van de vrouw in het gezin Het intelligentste deel van het gezinswerk (productie, beroeps vorming, opvoeding, cultuurover dracht) is voor een groot deel door het derde milieu (fabriek, school, vereniging) overgenomen. Het werk van de huisvrouw is daardoor teruggevallen op de min dere werkjes als schoonmaken, koken enz. Waar de mens tegen woordig veel ouder wordt dan vroeger, houdt de vrouw, die tegenwoordig ook minder kinderen heeft, in haar leven veel tijd over, vooral na het veertigste of vijf en veertigste jaar. Tijd, die bij gebrek aan ontplooiing door (werk) contacten buiten het eigen gezin, vaak verdaan wordt aan winkelen, theedrinken en andere onnuttige dingen. De werkende vrouw, die onder vonden heeft, dat het contact buiten het gezin sterk vormend op de persoonlijkheid werkt, neemt er geen genoegen meer mee alléén in het huishouden op te gaan. Zij zal, waar de verzorging der kin deren dit toelaat, het contact buiten het gezin blijven zoeken in de vorm van werk of cursussen. Om tot een waarlijk goede samen leving te komen is samenwerking van man en vrouw noodzakelijk, niet in een mannenmaatschappij, maar in een maatschappij gevormd door vrouwelijke èn mannelijke invloeden. Tenslotte werd Dinsdagmorgen gesproken over het gezin. Het gezin is de plaats, waar de met elkaar levende man en vrouw in hun onderlinge verhouding de medemens leren vinden. Dit samen zijn als man en vrouw is het centrale in het gezin en niet de aanwezig heid van kinderen. Deze man vrouw verhouding is de drager van de cultuur. Man en vrouw worden pas mens door de be wuste leiding der zogenaamde driften in het samen zijn met de ander. De staat van het gezin zowel als zijn waarde voor hen, die erin leven (dus ook van de kinderen), wordt bepaald door de verhouding van man en vrouw. Waar deze goed is, worden de kinderen zelden probleem-kinde ren, daar zij door de verhoudingen in het gezin goed gevormd worden. In de eerste jaren wordt meestal beslist of het huwelijk werkelijk een huwelijk zal zijn. Een elkaar erkennen en eerbiedigen. Een zich in elkaar verheugen in vrijheid en gemeenschap, mét erkenning van het falen en toch steeds opnieuw beginnen. In onze Westerse wereld krijgt de vrouw nog maar weinig kans zichzelf te zijn. De vrijmaking van de vrouw van het caricaturale cultuurpatroon, dat men „typisch vrouwelijk" gelieft te noemen, is tegelijk de beslissende stap voor de vrijmaking van de man. Waar het gezin door een mislukte man vrouw verhouding zijn vormende functie verliest, wordt het de plaats waar de neigingen worden gebot- vierd, die daar buiten in toom gehouden moeten worden en nu in het gezin afgereageerd worden. N.V. CULTURELE AVONDEN K. J. V. 0. Kleurenpracht van Zuid-Afrika Negen maanden lang door kruiste Jan Strijbos de Unie van Zuid-Afrika. Hij maakte tijdens zijn onderzoekingstocht talrijke kleurenfilms, die een beeld geven van de schoonheid van fauna en flora en van het landschap als geheel. De tocht gaat door de Karroo en vervolgens wordt het gebied van het groot wild be zocht :olifanten, nijlpaarden, anti- lopensoorten, gnoes, zebra's, gi raffes en vele soorten vogels trekken op de film aan ons voorbij. In het bekende wild-reservaat Hluhluwe kunnen we de zwarte en de witte Rhinoceros bewon deren. De laatste leeft alleen nog hier in dit reservaat. We stellen ons voor het speciaal toeristische gedeelte later door de heer Strijbos te doen behandelen. Deze lezing over dieren- en plantenwereld is van een grote schoonheid. Wij raden dan ook ieder aan zo spoedig mogelijk zijn plaats te bespreken. Deze bespreking vindt plaats S-kaarten op Donderdagmorgen, A-kaarten op Donderdagmiddag, B-kaarten op Vrijdagmorgen, C-kaarten op Vrijdagmiddag. De algemene be spreking begint op Maandag d.a.v. Op 11 October is dus voor S-kaarten, enz. Wij brengen nog in herinnering, dat op Zaterdag 18 Dec. Mr. Drs. Th. Regout ons voert naar het zo weinig bekende gebied van Japan. Zijn kleurenfilm van dit land is uniek. CULTURELE AVOND K. J. V. O. Op Zaterdag 30 October hield de auteur A. den Doolaard in de Rustende Jager een lezing met lichtbeelden over de Verenigde Staten, onder de titel Amerika. De spreker, die in New York aankwam, heeft acht maanden in de Ver. Staten vertoefd en dit land steeds per auto bereisd. Overal waar dit hem geschikt leek, heeft hij foto's genomen en zo aanschouwde men in bonte verscheidenheid een reeks van beelden van landschappen en stads beelden, woestijnfoto's en natuur wonderen, die de aanschouwer tot de overtuiging brachtten dat de V. S. inderdaad een nieuwe wereld zijn. Het is er anders dan in Europa; dientengevolge zijn ook de mensen er anders georiën teerd. Volgens dehr Den Doolaard overheerst in de V. S. het egoïsme. Wie daar niet slaagt, gaat redde loos ten onder. De armoede is er groot en de woningtoestanden onder de armen zijn verschrikkelijk. De jeugd maakt er misbruik van alcoholische dranken en verdo vende middelen. In de steden is het leven koortsachtig en gehaast, ten plattenlande is het echter kalmer. De spreker had zijn reis gemaakt van New York uit naar het Midden-Westen en van daar in Zuid-Westelijke richting naar de Grote Oceaan, die op de foto een onvergetelijke aan blik bood. Ook had hij Los Angeles en de filmstad Hollywood bezocht. In Los Angeles merkte men van die filmwereld niet veel dat is een wereld op zichzelf. De stad is even bedrijvig als alle andere grote steden in de V. S. Daarna weer ombuigend had hij de Grand Canyons en de daaraangrenzende woestijn bezocht, die een bonte reeks van kleurschakeringen ver toonde, die van uur tot uur wis selen onder de invloed van het zonlicht. In de staat Nevada, die maar twee steden telt, Reno en Las Vegas, beide echtscheidings steden, met 'n groot hotel, waarin een speelzaal de gasten die er vertoeven gelegenheid biedt een kansje te wagen, vindt men langs de weg borden die de mensen er op attent maken, dat men in een kapel terzijde van de weg, een huwelijk kan sluiten. Deze kapel is dag en nacht geopend. Verder, trekkend in de woestijn gaande, ontmoette hij niemand, doch had het gevoel voortdurend te worden gadegeslagen. Eindelijk kwam er een Indiaan te paard op hem af die hem tegen be taling toestond een foto van hem te nemen. Volgens Den Doolaard zouden deze Indianen, die reeds duizenden jaren in de V.S. leven, het blijvende deel der Amerikaanse mensheid vertegenwoordigen, de blanken slechts het voorbijgaande. Hun beschaving zou gedoemd zijn te verdwijnen. De fraaie foto's en de levendige voordracht van de spreker boeiden zijn gehoor van begin tot einde en werden met daverend applaus beloond. VOOR EEN MODERN KAPSEL RECTIFICATIE Enkele lezers van ons verslag van de Najaarsvergadering van de Federatie van V.V.V.'s, boven het Noordzeekanaal die over het onthaal lazen dataan de genodigden werd verstrekt, waren van mening dat dit ging ten koste van de V.V.V. Bergen aan Zee en in overmaat van belangstelling welde hem de vraag uit de keelWaar doen die mensen het van? Men stelle zich echter gerust. Het ont haal der genodigden werd door de Federatie betaald en zij die niet genodigd waren, moesten zelve betalen. Wat niet wegneemt dat de organisatie van het geheel en dus ook van de lunch door V.V.V. Bergen aan Zee was verricht. Dat die V.V.V. in Bergen aan Zee wel wat kan tot stand brengen bleek ons dezer dagen, toen wij het nieuwe V.V.V. gebouwtje in ogenschouw namen, dat thans in gebruik is genomen. Een splinter nieuw houten gebouwtje, met grote ramen, en een behoorlijke ruimte voor het publiek, dat met zijn vragen binnenkomt, een bank om er op plaats te nemen als men vermoeid iseen toonbank met glas bedekt om er eventueel kaarten of foto's onder te plaatsen, fraaie wandversieringen in de vorm van tekeningen en schilderijen, dat alles maakt een prettige indruk, dat de bezoeker weldadig aan doet, KLAAS VENNEKER Pianalesse* TUIN- EN OOSTDORP Het T en O. Verenigingsnieuws van November bevat een uit voerig versl ag van de officiële opening van het Verenigingsge bouw op 16 October j.l., dat een evenement is geworden in de geschiedenis dezer Vereniging. Tevens 'leest men er in dat de eerste T. en O. feestavond zal worden gehouden op 25 Nov. a.s. in de Rustende Jager. GESLAAGD het practijk Voor bet practijk examen Spreekvaardigheid in de Engelse taal van de Nederlandse Ver eniging van leraren „Britannia" te 's Gravenhage is geslaagd de heer Martin J. Almekniders te Bergen (Nh.) In de afgelopen week slaagde cum laude aan de rijksuniversiteit te Utrecht voor het doctoraal examen Ned. Recht de Heer J. Schouten, wonende in het buurt schap Zanegeest. Onze plaatsgenote Mejuffrouw G. C. Verkuyl is geslaagd voor Apothekers-assistente. KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Voor het winter-seizoen heeft het Kunstenaars Centrum te Bergen een kleine serie exposities geor ganiseerd, waarvan elk gedurende vier achtereenvolgende week-ends te bezichtigen zal zijn. De eerste tentoonstelling van deze serie, die Zaterdag 13 Nov. a.s. begint en geopend blijft tot en met 5 Dec., zal werken bevatten van de kunst schilder Jan de Leeuw en de beeldhouwster Marijcke Visser, die tevens haar sieraden van edelsmeedwerk en gebruiks voor werpen van hout en zilver zal tonen. De expositie is iedere Zaterdag en Zondagmiddag te bezichtigen in de Kunstzaal van „De Rustende Jager" te Ber gen (Nh.) UNIE VROUWELIJKE VRIJWILLIGERS afd. Bergen Kinderzegels verzachten het leed van duizenden kinderen van ons volk. Kinderzegels koopt U nooit te veel: ze blijven 't volgende jaar geldig. Kinderzegels kunt U kopen bij de dames der U.V.V. afd. Bergen, die zitting houden op het Postkantoor vanaf 15 Nov. tot 15 Januari. Wilt U werkelijk helpen? Plak dan een Maand Kinder zegels op al Uw post. JEUGDBOEKENKRANT De omstreeks 25 Oct. door de gezamenlijke Alkmaarse boekhan del verspreide Jeugdboekenkrant, die per post huis aan huis bezorgd werd, zou de indruk gewekt kunnen hebben, dat de Bergense Boek handelaren minder actief zouden zijn of de daarin genoemde boeken niet zouden kunnen leveren. Niets is minder waar. De Bergense boekhandelaren hadden dezelfde krant in huis, maar konden deze voortijdige verspreiding, die in strijd met de voorschriften voor de boekhandel, door hun Alkmaarse collega's was ondernomen, niet meer onder de mensen brengen. Vanzelfsprekend kunnen alle boeken die in deze jeugdboeken krant voorkomen, ook door de Bergense boekhandel geleverd worden. ZENDINGSWERK Op Woensdag 17 Nov. a.s. zal in de Ned. Herv. Kerk een zendingsbijeenkomst met lichtbeel den worden gehouden, waar de heer Van der Hoeff zal spreken. Aanvang 8 uur nam. K. J. C. T. en O. Op 5 Nov. werd op Tuin- en Oostdorp een klaverjasclub opge richt. Als voorzitter werd gekozen de heer G. v.d. Berg, als secretaresse Mevr. A. de Vos en als penning meester de heer Th. Huisman. Als clubavdnd werd Vrijdagavond, 8 uur bepaald. Een veertigtal leden trad spontaan toe, terwijl meerdere liefhebbers zich kunnen wenden tot de bestuursleden. VOLKSHOGESCHOOL BERGEN 1819 Nov.; Gesprek over het Amateur-toneel in Noord-Holland. DE DUIVEL KWAM UIT DUBLIN Op de grens van het Graafschap Ulster en de Ierse Vrijstaat ligt het dorpje Cuckyhead, welks in woners het werken er aan hebben gegeven om door de smokkel handel in hun onderhoud te voor zien. En dat bevalt hen best, want van werken is nog nooit een hunner rijk geworden. Maar met de smokkelhandel wordt geld verdiend als water, en men heeft ook nog ruimschoots tijd over om in de herberg, die tevens het hoofdkwartier van smokkelhandel is, een borreltje te pakken, waarbij het dan niet bij een enkel glas blijft. Om met succes te kunnen smokkelen op grote schaal worden zowel de douanebeambte als de politiemannen opgebracht, en deze heren hebben alras in de gaten, dat whiskey beter smaakt dan water, zodat ze de smokkelkroeg maar al te goed weten te vinden. De regering, die dat alles ter ore kwam, heeft echter een dis- trictrechter benoemd, om door 't uitdelen van straffen aan deze smokkelhandel een eind te maken. Wanneer het bericht uit de krant in de kroeg wordt voorgelezen, ontstaat daar grote verslagenheid. Zowel de mannelijke bezoekers als de dochter van de kroegbaas, en een roodharige plaatselijke schone, die na het bekend worden van het nieuws komt opdagen, zijn het er over eens, dat de smokkelhandel niet moet ophouden, en dat men de rechter moet zien beet te nemen opdat hij geen hinderpaal vormt bij hun werk. Als de rechter in het dorp arriveert en naar de weg vraagt wijst men hem de verkeerde richting, doch eindelijk wordt hij door de dorpspastoor gebracht waar hij wezen moetin de kroeg van Brannigan, het smokkelaars nest. Hij wil daar direct kamers huren, doch de roodharige Rita ver teld hen, dat zij ook kamers te verstopte huur heeftnet als in Bergen en met een huishoudster woont, weshalve de rechter in haar huis zijn intrek neemt. Hoe tenslotte de smokkelarij toch voortgaat, en de rechter, die in korte tijd reeds vier smokkelaars in de gevangenis heeft weten te krijgen, door het publiek wordt gemolesteerd en meteen ingeslagen bolhoed en een met stuk gegooide tomaten besmeerde overjas thuis komt en besluit te vertrekken, terwijl de roodharige Rita met de voornaamste smokkelaar gaat DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel 2452 Agentschap voor Egmond aan 7ee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m. met een minimum van f 1 20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. L t* Ingezonden mededeling Bedek keel en borst met de pijn stillende Thermogène; de welda dige warmte verjaagt verkoudheid. alle aanslag uit de W.C. weg VERKRIJGBAAR BIJ DROGISTEN Zaterdag 20 Nov., JAN P. STRIJBOS TELEFOON 2104 Staatsexamen piano. Telefoon 405 GROET o.l.v. CORN. JONKER Oratorium van Joseph Haydn op ZATERDAG 20 Nov. a.s., 's avonds 8 uur in de zaal van de heer Nic. Schuijt Solisten: ELISABETH LEGUYT, Sopraan: GERARD HONIG, Tenor; HENRI WELBOOREN, Bas. OrkestbegeleidingWest-Nederl. Symfonie-Orkest, Den Haag Kaarten a f 3.00 verkrijgbaar bij N. Haasbroek, Aagtdorp, C. Hoogvorst, Groet en C. Oldenburg, Laanweg. Plaatsbespreking in Café Nic. Schuyt wastafels en gootstenen gaan vanzelf open met:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1