WeekMad 99 99 D.D.D. ZftERMOGÈNE MIJNHARDT'S /1/?S /fr L4 ko BERGEN KAPSALON URSEM No. 1 KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN KOU-KOORTS-GRIEP GERRITSEN SCHOORL „DIE JAHRESZEITEN" VRIJDAG 19 NOVEMBER 1954 31c JAARGANG No. 45 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef BIJZONDER INTERESSANTE EXPOSITIE OP 'T OUDE HOF Ter gelegenheid van het leden- weekeinde, dat op 13 en 14 Nov. werd gehouden, organiseerde de Volkshogeschool te Bergen N.H. een expositie van werken, die de aanleiding van hun ontstaan rond 't Oude Hof hebben gevonden. In de drie zalen van 't Oude Hof, dat juist deze maanden aan de buitenzijde geheel wordt ge restaureerd, zijn een twintigtal werken opgehangen, deels afge staan door particulieren, deels ook door de kunstenaars zelf. Het is bijzonder belangwekkend te zien op hoeveel wijzen de kunste naars in het Oud Hof, de Zwarte Schuur en de boerderij een aan leiding tot het maken van een werk hebben gezien. Van de oudere kunstenaars zijn er werken van M. Wiegman met een bij zonder mooie Zwarte Schuur en J. H. Roggeveen met enkele blonde aquarellen, waarvan vooral de boerderij mooi van sfeer is. Bij de jongeren vinden we K. Colnot met een tuin vol ge heimzinnigheid, terwijl H. v. d. Idsert in een aantal schilderijen van zijn voorliefde voor deze om geving blijk geeft. Hij schildert hier bij voorkeur in het blanke licht van de morgen en weet vaak op treffende wijze zijn visie te verwerkelijkenOok Jaap Min blijkt tot dit oude stuk van Bergen bijzonder aangetrokken. Zijn gou aches en tekeningen vallen op door een krachtig levendig handschrift, waarin hij de bloesemweelde van de boomgaard en de voornaamheid van het oude huis weet vast te leggen. Een mooie tentoonstelling, die in deze omgeving bijzonder op zijn plaats is. DE LAATSTE MODE Jan de Leeuw is een artist die in twee werelden leeft: hij schil dert landschappen, fijn van toon en sfeer en stemming, zodat men er geboeid naar staat te kijken. Daarnaast produceert hij 'n reeks composities, die men moeilijk kan beoordelen, indien men geen hal lucinatoir of clairvoyant gezicht bezit, en die we dus hier niet kunnen beoordelen. Maar als deze kunstenaar de woorden van Leonardo da Vinei: De aarde is voor mij genoegtot richtsnoer zou nemen, zou voor zijn talent een grote toekomst zijn wegge legd. Marijke Visser exposeert hier met enkele beeldhouwwerken en sieraden. Zij toont hier wederom, dat zij een meesteres is van de schone lijn, die zowel in haar beeldhouwwerk als in haar sie raden, elk werkstuk tot iets bizonders maakt, dat men met vreugde aanschouwt. Last van Zenuwen? Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. DE HAAF Op 13 en 14 Nov. werd op De Haaf een weekend gehouden waarbij de Kerstviering het onder werp van bespreking en practische toepassing vormde. De practische toepassing bestond in 't vervaar digen van diverse kerstversieringen onder leiding van Mej. M. Bles- senaar. Besproken werden o.a. het vieren van een Kinderkerstfeest voor Kinderen van 6—12 jaar, het brengen van een Kerstfeest in een gezin met Kinderen, en 't uitzoeken van verhalen, geschikt om met Kerstmis voorgelezen of verteld te worden. NED. VER. VOOR HUISVROUWEN Voor de Afdeling Bergen van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen toonde jl. Dinsdag Mevrouw Louise Simonis, Olym- piaweg 18, te Amsterdam voor het eerst buiten de hoofdstad haar modellen van gebreide dames- en kinderkleding. Deze collectie, die met veel smaak en zorgvuldigheid was samengesteld, bevatte model len van een zeer stijlvolle eenvoud, die eens te meer aantoonde, hoe het resultaat van vele uren ijver en geduld vaak volkomen teniet wordt gedaan door klakkeloos na- breien, het kiezen van verkeerde garnering en vooral ook door slordig afwerken. Deze fouten waren hier zorgvuldig vermeden. Mevrouw Simonis heeftelkpatroon nauwkeurig uitgewerkt voor een bepaalde wolsoort en levert dit patroon bij bestelling van de wol, zodat men zeker kan zijn het ver wachte effect te bereiken. Boven dien kan men het werk door haar laten persen en in elkaar zetten. De prijs van een dergelijk werk stuk is dus slechts die van het materiaal en ligt soms wel 50°/0 beneden die van confectie-artikelen. Ieder, die deze show heeft gezien zal wel met hernieuwde ijver en geestdrift naar de breipennen grijpen. De toegepaste technieken zijn eenvoudig en uitvoerbaar voor ieder, die van het bestaan van recht en averecht weet. De kinderkleding, getoond door kinderen van leden, die in hun onbevangenheid veel succes oogst ten, was inderdaad kinderlijk en ook hier vonden wij weer het verfijnde détail, zoals de allerliefste en flatteuze angora-kraagjes, de ingebreide zakken en plooi in de broekjes van de jongens. Een van de mooiste dingen was wel het rode jurkje met aangebreide mouwen en zeer wijde plooirok, waarbij in de plooien een wit randje was ingebreid. Dit jurkje was naar een patroon door een der leden vervaardigd. Alleraar digst was ook een donkergroen gestreept rokje met bijpassende bretels en jasje met raglanmouw. Een los rood jasje had felgekleurd borduursel in dikke katoen en werd gedragen op een wit mohair truitje en wijd rood rokje. Op de mooie korte broekjes voor de jongens werd een stoere grijze trui met hoge boord en opgewerkte ruiten in verschillende kleuren gedragen of een truitje met aangebreide mouw en ingewerkte witte rand met een bijpassend vest alles in het mooie gedekte blauw van de broek. Een alleraardigst slobpak vormde de lange donkerblauwe broek met een witte trui, rood- gebiesd en met borduurwerk, de muts en wanten waren eveneens in rood en wit. Het momenteel zo geliefde sportvest in patent steek en overdwars gebreid was ook bij de jeugd vertegenwoor digd. Naast de beroepsmannequins traden ook enkele leden voor het voetlicht met modellen der dames kleding. De geklede japonnen in kantpatroon waren ook inderdaad gekleed, één japon daterend uit 1938 bleek nog alleszins te vol doen! De sportjumpers waren meest in patentsteek, overlangs gebreidof met aangebreide mouwen en eenvoudige versiering, b.v. een witte ingezette bies in een grijze trui. De twin-sets hadden meestal een los jasje, waaronder jumpers van 25°/o angora met schuinge- breide strepen en aangebreide mouwtje, zoals een set van koren- blauw met wit gestreepte jumper. Geliefde kleurencombinaties waren donker- en lichtgrijs met rose, geel of wit. Ook werd veel lila toe gepast. Bij de geklede jumpers over heerste het zwart, waarbij een cashmis jumper een mooie garnering hadvan geborduurd band langs de hals en korte aangebreide mouw. De cocktail jumpers waren gegar neerd met groen of goud metaal draad, een angorajumper had lange mouwen en een schuin zakje in het voorpand. Het hoogtepunt van de show waren wel de costumes, waarbij een zwart complet wel de kroon spande: een perfecte plissérok met een los jasje, dat middenvoor een witte bies met zwart ingewerkt toonde, waaronder een zwart ajour blouse met kleine knoopjes. Heel mooi was ook een anthraciet- grijs complet met plissérok een los jasje waarbij de mooie manchet opviel. Het truitje was donker en lichtgrijs met schuine rose streepjes. In donkergroen mohair was een tweed-effect verkregen voor een rechte rok en getaillerd jasje met een gehaakte gele mohair shawl. De grote belangstelling voor deze middag was bij een dergelijk ge slaagde collectie alleszins gerecht vaardigd. DE SECRETARESSE VROUWENBOND N. V. V. Dinsdagavond 16 Nov. hield de Vrouwenbond van het N.V.V. een ledenvergadering. Na opening der vergadering door Mevr. Sijp- heer, werden de notulen gelezen en zonder aanmerking goedge keurd. Bij de ingekomen stukken kwamen ter sprake het nieuwe insigne van de bond en de lucifer actie. Daarna volgde de bespreking over het toekomstige gezamenlijke uitstapje, dat in Mei 1955 zal plaats vinden. Na een gezellige pauze met thee en koekjes, volgde de mededeling dat zilverpapier, post zegels en melkfiesdoppen kunnen worden afgeleverd bij de Heer Jonker aan de Noordlaan. Een opgewekte bespreking van het St. Nicolaasfeest, dat op 30 Nov. a.s. gevierd zal worden, besloot de vergadering. ACCORDEONORKEST „CON AMORE" Zaterdagavond gaf het Berger Accordeonorkest „Con Amore" met medewerking van de Castri- cumse Accordeon Vereniging, die beide onder leiding staan van de dirigent A. v. d. Wolff, een uit voering in „De Rustende Jager". Deze uitvoering is een onver wacht succes geworden, want dat een vereniging als die in Bergen, die nauwelijks een jaar bestaat, tot muzikale prestaties van zulk een kwaliteit in staat is, betekent zowel voor de dirigent als voor de leden dat men hier met musici van goed gehalte te doen heeft. De talrijke toehoorders bleken dezelfde mening te zijn toegedaan en beloonden de uitvoerenden met een krachtig applaus. PRETTIG KOPEN De St. Nicolaas-actie van Ber gense winkeliers zal weer een belangrijke attractie worden. Deze keer is het een Foto-Raadselwed strijd, nl. het raden van een tiental gebruiksvoorwerpen De hoofdprijzen voor deze wedstrijd zijn: le 10 weken een bon ter waarde van f 15,- voor kruideniers waren. 2e 10 weken een bon ter waarde van f 10,- voor groenten. En nog vele andere waardevolle prijzen. Nog toegevoegde deelnemers: J. Beentjes Dorpstraat. Gebr. Meyer Dorpstraat. Zie de advertentie in dit blad. WINKELSLUITING Tijdens de week van 27 Nov. tot 5 Dec. zullen de winkels in Bergen tot 8 uur 's avonds geopend zijn. Een zelfde regeling geldt voor de periode van 18 tot 25 Dec. FILMLIGA BERGEN De eerste avond van de Film liga gaf een viertal films te aan schouwen, die elk voor zich van belang waren om te zien. Daar was als introductie een oud pro- pagandafilmpje, afgestaan door de V.V.V. Bergen, genaamd „Bergen in grootmoederstijd". De mensen gingen toen anders gekleed, maar de meeste huizen die er thans staan kon men ook op de film herkennen. Anders was dit met Bergen aan Zee, dat een geheel andere indruk maakte. Duidelijk kwam aan 't licht, dat de opname techniek, zoals die voor deze film was toegepast, sindsdien heel wat verbeterd is. Als documentaire van een tijd die voorgoed voorbij is, was het een vondst op zichzelf om hiermede te openen. Een zeer mooie proeve van het streven om muziek in beweging vast te leggen was de film van Oscar Fischinger, die de „Hon gaarse dans van Brahms" door middel van lange en korte, dikke en dunne strepen uitbeeldde, waar bij men niet lang behoefde te zien om te constateren dat hier dans muziek werd in beeld gebracht. De film „Inflation" van Richter gaf een aantal indrukken van de waardevermindering van het Duitse geld na de eerste Wereldoorlog, hetwelk tenslotte in een volslagen chaos eindigde - voor de Duitse burger althans. Als laatste film voor de pauze werd de Duitse documentaire „Markt in Berlijn" afgedraaid. Het opstellen van de kramen zag men geleidelijk geschieden, totdat ten slotte de gehele markt tot leven kwam, met waren, verkopers, kopers en kijkers. Ware het niet dat de klederdrachten verschilden van die van thans, dan zou deze film als beeldfilm modern aandoen. Als hoofdfilm werd gedraaid de grote speelfilm „Untertan", naar de gelijknamige roman van Hein- rich Mann. Het boek heeft inder tijd in Duitsland nogal wat stof doen opwaaien en de film geeft een uitstekende versie van dit werk. Keizervergoding, uitsluitend bij degenen die van spierarbeid verschoond waren, vond men in het Noordelijk deel van Duitsland bijna overal. En welke invloed dit had op de karakters en het daar uit voortvloeiend levensgedrag, werd hier duidelijk te zien gegeven. Een film die uitstekende spelers te zien gaf. De Filmliga heeft met deze eerste avond een waar succes geboekt. 55 JARIG HUWELIJK Temidden van hun kinderen behuwd- en kleinkinderen her dachten de heer W. W. Eibers en echtgenote op 16 Nov. hun 55- jarig huwelijk. Veel hebben zij in deze jaren medegemaakt, doch de felicitaties van familieleden, vrienden en kennissen overtroffen hun verwachting. Beide echtge noten, die reeds op jaren zijn, genieten een goede gezondheid en het is te hopen dat dit zo moge blijven, om ook de volgende huwelijksherdenking in goede wel stand te mogen vieren. BERGER LUCHTPOST Boven genoemde Vereniging houd Zaterdag 20 en Zondag 21 Nov. haar jaarlijkse tentoonstelling in Café Oldenburg en de beste vliegduiven kunt U dan zien. Vogels die de afgelopen zomer afstanden vlogen vanaf Roosendaal tot Bordeaux en die vaak de snelheid vlogen van 8090 KM per uur. Dus Zaterdag of Zondag even een kijkje nemen in Café Oldenburg. De toegang is vrij, Zaterdag geopend om 8 uur en Zondag tot 's avonds 7 uur. U. V. V. De klaprooscollecte, die op Zaterdag 13 Nov. j.l. alhier werd gehouden, bracht f 282,62 op. Hartelijk dank aan allen die medewerkten dit mooi resultaat te bereiken. VOLKSHOGESCHOOL - CURSUSSEN 22 Nov.—4 Dec.: Wat betekent het voor ons om Nederlander te zijn? 618 Dec.Wat kunnen we doen voor onze toekomst? UURWERKEN DIERENBEUL BESTRAFT Een 61-jarige inwoner van Bergen, die op 26 Juli in z'n tuin een hem toebehorende hond op gruwelijke wijze had mishandeld, is door't Gerechtshof te Amsterdam tot 14 dagen hechtenis veroor deeld. voor kinderen,mefThijm en Honing JOOP TEUNISZ Op Zondagavond j.l. trad het éénmans-cabaret van Joop Teunisz op, in de zaal van „De Rode Leeuw" te Schoorl. Om maar direct met de deur in huis te vallen wij hebben niets dan lof voor dit optreden! Joop Teunisz heeft het bestaan alléén de gehele avond te vullen met een programma van zó uiteenlopende aard, dat men er geen ogenblik naar verlangde ook nog eens andere personagien te zien verschijnen. Hij begon met een vlotte con ference, afgewisseld door enige frisse liedjes, met goede stem voorgedragen. Hij werd daarbij geaccompagneerd door zijn trouwe begeleider, Guus v. d. Berg, die tevens met een goedmoedige glim lach de grappige insinuaties in ontvangst nam die Joop zich ten koste van zijn persoon veroor loofde. Hij toonde zich overigens een uitstekend pianist, die aan het instrument, dat nu niet bepaald een concertvleugel is, populaire melodieën wist te ontlokken, die door de aanwezigen vrolijk wer den medegeneuried. Na dit muzikale intermezzo, waarvan Joop gebruik gemaakt had zijn geklede rok voor een clownscostuum te verwisselen, ter wijl daarbij de goed gegrimeerde kop opviel, bespeelde deze een groot aantal verschillende instru menten op virtuoze wijze. Vooral zijn fluit-prestaties met de lippen waren bijzonder knapNa de pauze trad hij op als acrobaat, waarbij hij op een zeer beperkte ruimte, een fiets op alle denkbare manieren bereed, zwijgend of mu- ciserend. Een daarop volgende selectie van oude liedjes, met Guus samen uitgevoerd op accordeons, had weder samenzang met de zaal ten gevolge. Tenslotte kwam de sprekende pop aan de beurt, een altijd inslaand nummer. De heer Teunisz is onvermoei baar en geeft de volle maat, zodat het ruim elf uur was toen de voor stelling was afgelopen. Nogmaals een uitstekend geslaagde avond. Het was daarom jammer dat de zaal niet helemaal gevuld was. Naar onze mening had deze avond van beschaafde en goede amuse mentskunst een uitverkochte zaal verdiend. Toch laat de heer Tim mermans zich hierdoor niet ont moedigen. Hij is van plan meer avonden van een dergelijk gehalte te organiseren, die dus een bezoek overwaard zijn. Wij verheugen ons daarover en zouden ieder willen aanraden daarvan goede nota te nemen. SCH00RLSE SCHAAKVERENIGING Gespeelde wedstrijdpartijen op Woensdag 17 Nov. 1954. N. Blokker-P. A. Ruis 1-0 T. de JongH. A. Dorré 10 J. v. LooG. Konijn 10 M. Slot-C. Visser 0-1 0-1 C. Visser-M. Slot 1-0 P. A. Ruis—G. Konijn 0—1 N. BlokkerC. den Das 01 Morgen, Zaterdagavond, is het grote ogenblik gekomen dat de kroon op de ingespannen arbeid van vele weken wordt gezet, de uitvoering van het machtige werk van Joseph Haydn „Die Jahres- zeiten" in de zaal van de heer Nic. Schuyt door Schoorls Ge mengd Koor. Het werk is ver deeld in 4 delen, de vier jaar getijden, elk verklankt naar de aard van zijn eigen periode. Het eerste deel, de Lente, vangt aan met een schildering van de komende ontwaking van de natuur. Het koor verbeeldt de jagers en landlieden, Simon de pachter is de baspartij terwijl Hanna, de dochter en Lukas, een jonge boer, respectievelijk door de sopraan en de tenor worden voorgedragen. De landlieden verlangen naar de lente die „de natuur uit haar doodslaap wekt". Hanna en Lukas dwalen door de bonte velden, volop genietend van het lentefeest. In een opgewekte als fuga be werkte melodie wordt de dank voor het komende heil uitgejubeld In het tweede deel, de zomer, komen prachtige uitbeeldingen der natuur voor, de morgenschemering en zonsopgang, en de geweldige im posante uitbeelding door 't orkest van een onweer. Daartussen klinkt het noodgeschrei der landlieden. Maar het onweer trekt voorbij en dit tweede deel wordt afge sloten door een vredig avondlied. In het derde deel, de herfst, zijn vooral vermeldenswaard het duet waarin Hanna en Lukas hun liefde bezingen, het jagerskoor en het wijnkoor. Het laatste deel, de winter doet ons de rust van het landvolk meegenieten, het gezellig verkeer rondom de haard met vrolijke gesprekken. Zoals trouwens ook in de voorafgaande delen, geeft Haydn in dit laatste deel uiting aan zijn diep religieus gevoel. De winter brengt hem tot gedachten over 's levens einde en van het leven daarna. „De grote morgen, een eeuwige lente nadert", waarop de bede klinkt, „Uwe hand leide ons o God, schenk ons kracht en moed", die gevolgd wordt door een met blijde zekerheid gezongen: „dan gaan wij in het rijk van Uwe Heerlijkheid", om te be sluiten met een krachtig Amen. Het is een groots werk dat door zijn eenvoudige natuurlijkheid ieder mens aanspreekt en hem zeker zal opvoeren boven de gewone dagelijkse dingen. Verzuim dus deze avond niet! Het geldelijk offer dat U zich daarvoor zult getroosten wordt ruimschoots ver goed door de innerlijke vreugde die gij bij het aanhoren van dit meesterwerk zult ondervinden! HOEST, GRIEP... DE KONIJNEN FOKVER. „DE DUINSTREEK" Op Zaterdag en Zondag 27 en 28 Nov. organiseert de vereniging weer een tentoonstelling ten huize van de Fam. v. Dam Heerenweg 167, dit maal wordt de tentoon stelling in een ander deel van 't dorp gehouden, zodat ook daar de mooie sport en liefhebberij meer van dichtbij kan worden gezien, vele mooie ereprijzen zijn reeds toegezegd door diverse zaken mensen, tevens wordt er gelegen heid voor huisvlijt gegeven voor de jeugd, tot en met de leeftijd van 14 jaar. Door de scholen van de gehele gemeente is medewerking toegezegd, enige leuke prijzen zullen beschikbaar gesteld worden. De inlevering van huisvlijt is Vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur Herenweg 167, de verloting wordt gehouden Zondagavond 21 uur in Café Slijkerman, waar Zaterdag avond en Zondag wat gezelligheid zal wezen, verder verwijzen wij U naar de advertentie inhet volgende no. DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantlerull 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. TELEFOON 2 10 4 Ingezonden Mededeling Ingezonden mededeling n Zuiver en ontsmet uw llnin*ir»nhuld met de helder Plllvl |U\Vloeibare D.D.D. De JL U J.1J llljl) jeuk bed aart, de ilekte- -* kiemen worden gedood. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINCEN VLOEISTOF BALSEM ZEEP Ingezonden mededeling SANAPIRIN (Mijnhardt) veelvoudi ge geneeskracht door veelvoudige samenstelling. Prljl per koker 90 en 50 ct Ingezonden mededeling Ingezonden mededeling De weldadige warmte van Ther- mogène stilt de pijn ln keel en borst en verjaagt de aanval.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1