%x.óptfcStjm 7'8UUR itocoC [\fY)> /VshC la BERGEN AARDIGE CADEAUTJES GERRITSEN VRIJDAG 26 NOVEMBER 1954 31e JAARGANG No. 47 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen enfEgmond aan de Hoef AANKOMST ST. NICOLAAS Tot haar genoegen kan de St. Nicolaascotnmissie bekend maken, dat de Sint dit jaar weer naar oude traditie met de tram in Bergen hoopt te arriveren. Het zal wel niet mogelijk zijn hiervoor de echte Bello van stal te halen, maar de Goede Heilige, die voor zichzelf nooit veeleisend is, wil gaarne genoegen nemen met een eenvoudiger en minder luidruchtige tractie. Voor hem is de hoofdzaak, dat de schoolkinderen nu weer allen op het perron kunnen worden opgesteld om hem een hartelijk ontvangst te bereiden. Voor de niet-schoolgaande kleuters wordt een ruimte op het stationsplein gereserveerd. De aankomst is bepaald op Woensdag 1 Dec. om 11 uur v.m. Nadat de Sint de kinderen heeft begroet, begeeft hij zich voorafgegaan door Bergens Har monie via Stationsstraat, Vijver laan en Breelaan naar 't Raadhuis, waar Z.H. door het Gemeente bestuur officieel zal worden ver welkomd. Bij goed weer volgt daarna nog een korte rondgang door het dorp. BIJ KAPSALON URSEM LEREN STUDEREN Maandag 22 November hield de Bergerschoolvereniging een zeer druk bezochte jaarvergade ring, gevolgd door een lezing van de heer D. L. Daalder over „Leren Studeren Door lezen komt men tot ken nis en vaardigheid; door stude ren kan men komen tot denken, wetenschap en kunst. Bij de vraag: Hoe leer ik iemand an ders denken? kan men drie we gen bewandelen: le, afwachten wat er uit komt, wat leide tot een vrije, anarchistische opvoe ding; 2e, van uur tot uur vor men, de dictatoriale opvoeding en, 3e, zelf laten zoeken en hel pen als iemand dwaalt of vast loopt, wat men democratische leiding kan noemen. Volgt men deze laatste weg, dan moeten de volgende vragen nog in overweging genomen worden: 1. Heeft een kind van nature de neiging tot werken en zoeken? Inderdaad heeft het nor male kind deze neiging, maar het kan niet worden vrijgelaten in zijn onderzoek; het moet re kening leren houden met an deren. 2. Doet en zoekt een kind wat voor zijn ontwikkeling nood zakelijk is? Ja, maar daarvoor heeft het een grote mate van vrijheid, ruimte en materiaal nodig, terwijl de liefdevolle ob- jectieve-observatie van de vol wassene nodig zijn, om de mo gelijkheden in het kind te ont dekken. Het kind moet bewust met onze cultuur in contact ge bracht worden en daarbij is (taal) onmisbaar. 3. Kiezen de kinderen daarbij uit zichzelf de methode van het grootste rendement? Bij werkcontröle blijkt, dat zowel volwassenen als kinderen dit niet doen, maar dat de rationele methode aanlees- baar is. 4. Is de weg van kinde ren dezelfde als die van de vol wassenen? Deze blijkt inderdaad dezelfde te zijn. 5. Kunnen vol wassenen de kinderlijke weg volgen? Hierbij moeten we be denken, dat kinderen geen vol wassenen in zakformaat zijn. Hun ervaring is geringer en hun taal (dus hun contactmoge lijkheid) is armer. Kinderen zijn wezens in wording. 6. Kennen de volwassenen zelf de kortste en beste weg? Neen, gewoonte en intuïtie geven de toon aan. De bezinning ontbreekt, waar door de rationele methode niet gekend en dus niet gebruikt wordt. Wat gebeurt er eigenlijk pre cies als een mens leert? In de 19e eeuw ging de mens uit van de idee, dat onderwijzen het aanbrengen van bepaalde voor stellingen was. Aan het einde der 19e eeuw kwam, vooral van Amerikaanse zijde, oppositie te gen deze intellectualistische me thode. Niet het luisteren, maar het doen werd nu op de voor grond geschoven. Alles werd verwacht van gewoontevorming (dril). Hierdoor werd echter wel de practische mens, maar niet de geestelijke mens ge vormd. De moderne psycholo gen verwerpen zowel het een als het ander. Het komt er bij hen op stimulering van het in zicht aan. Dril is waardeloos als zij niet samenvalt met een ge voelige periode. Men kan dan drillen zoveel men wil, het blijkt niet te beklijven. Het komt er dus op aan precies de gevoelige periode vast te stellen en het in zicht te stimuleren; daardoor worden de onderwijsmogelijk heden veel groter, evenals de mogelijkheid tot intellectuele vorming. De denkpsychologische methode hecht grote waarde aan: stelselmatigheid, geregelde controle, enorme betekenis van de wil, het overwinnen van de begin-schroom, het voorkomen van krampachtige situaties, het versterken van het zelfvertrou wen, de concentratie op het naast bj'liggende en de zakelijke instelling. Verder blijkt, dat leren waar bij de leerstof over lange tijd verdeeld wordt, beter resultaat afwerpt, dan dezelfde hoeveel heid leerstof in een kort tijdbe stek vaak herhaald. Van belang zijn ook schema-schetsen en de logische samenhang. 7. Zijn vol wassenen in staat die hulp te verlenen? Waar de volwassene zelf tot het inzicht is gekomen, zeer zeker. 8. In welke omge ving, en óp welke manier moet die hulp worden geboden? Door inzicht te geven in de juiste me thode. Het kind kent zo maar niet uit zichzelf de beste me thode; het moet daarbij geholpen worden. Verder moet het ge bruik leren maken van voldoe ningsmethoden en schema's. De school heeft tot taak onze cultuur aan de kinderen over te BKtLLEN (/oor SC-UOOHL. MET OF ZONDER RECEPT, ÏNDE „KOSTENDE JflGER" VINSV.n.h dragen door hen de juiste me thode te leren hanteren en een nooit aflatende scherpe con trole uit te oefenen. Het gezin moet hierin de school en de le raren steunen, en een rustige gelegenheid tot werken schep pen. Na een korte pauze was er gelegenheid tot het .stellen van vragen. Hierbij kwam nogmaals het grote belang van de taal voor de ontwikkeling van de mens naar voren. De taal wordt door het gezin (voornamelijk de moeder) aan het kind doorge geven. Ook lezen kan de woor denschat vergroten en door deze grotere woordenschat leert men weer meer verbanden doorzien en benoemen en geeft men het denken een kans. DE MELKSANERING IN BERGEN Het zal de inwoners van Ber gen zeker bekend zijn, dat de melkbezorging in hun gemeente sedert enkele jaren is gesaneerd. Bij een contract van November 1949 zijn de plaatselijke melk- slijters overeen gekomen de ge meente in wijken te verdelen en de melkvoorziening in elke wijk door één leverancier te doen verzorgen. De bedoeling van deze sane ring wordt in het genoemde con tract omschreven als ,,te komen tot een meer economische be drijfsvoering en de belangen van het publiek beter te behartigen." Bij deze sanering worden de belangen van de melkslijters be hartigd door het bestuur van de Berger Melkslijters Vereniging en de door dit bestuur benoem de Wijk-Indelings-Comm. De belangen van de consumenten worden gediend in een Vertrou wenscommissie, die voor een houdt de vsirrter uit honden en voeten zeer groot gedeelte uit consu menten is samengesteld. Deze Vertrouwenscommissie (bij het publiek beter bekend onder de naam „klachtencommissie") heeft tot taak „klachten van de zijde van de consumenten ter zake van het niet verlenen van een goede service door de contrac tanten te onderzoeken en van haar bevindingen aan de Wijk- Indelings-Commissie mededeling te doen". Bij gegrond-bevinding van de klacht kan aan de over treder een boete worden opge legd. Uit het feit, dat in de afge lopen jaren nog slechts zeer zel den een beroep op de Vertrou wenscommissie is gedaan mag worden geconcludeerd, dat de melksanering over het algemeen goed verloopt en ook door de consument wordt gewaardeerd. Teneinde evenwel de invloed van de consumenten op de gang van zaken volledig tot zijn recht te laten komen besloot de Ver trouwenscommissie in haar laat ste vergadering in de Duin streek de namen van haar leden consumenten bekend te maken opdat een ieder, die hiertoe de behoefte gevoelt, zich tot een hunner kan wenden. Deze leden zijn: Mw. N. de Graan-Groot, Jan Oldenburglaan 10. Mw. M. S. Roozendaal-Schot- ten, St. Antoniusstraat 24. C. Peetoom, Breelaan 28. G. de Roeper, Dr. van Pelt- laan 18. J. M. Brouwers, Graadt van Roggenweg 11. „DE HAAF" Op 16 en 17 November werd op „De Haaf" een conferentie gehouden van „De mens en het soc.-paedagogisch werk." Hier toe waren samengekomen men sen uit het maatschappelijk werk, evangelisatie en industrie, jeugd- kerke-werk, clubhuiswerk e.a. Besproken werd o.a. de werk wijze met groepen en de zich daarbij voordoende vragen. Ook werd de z.g. role playing (si tuatie spelen) door de werkers beoefend. De bedoeling is door het spelen van, en zich inleven in, een bepaalde situatie, de mens, die in zo n situatie ver keert, beter te leren begrijpen van binnen uit. Ook werd een kort overzicht van het massa- jeugdwerk gegeven. Deze groep, die het van de hulp van anderen hebben moet om opgeheven, aangepast en soms ook bekeerd te worden, is lang van goedwil lende mensen, met bijna steeds onvoldoende middelen, afhanke lijk geweest. De gehele aanpak van dit probleem vindt zijn keerpunt na 1945 door nieuwe inzichten en door de subsidie regeling. Er volgt een herzie ning op wezen en doel van het werk; een erkenning van onze medemens en een ontkenning van een cultuurniveau, dat we tot nu toe algemeen achten. Het keurige gezin vormt geen norm meer voor anderen. Gestreefd wordt de anderen een eigen plaats en bestemming te laten vinden. Ook de poging tot ge zonde vrije tijdsbesteding wordt losgemaakt van de poging tot bekering. Beleefd moet worden, dat het mens-zijn pas werkelijk heid wordt in samenwerking met de anderen. Aan het slot dezer conferen tie hield de heer R. Stok, bonds- penningmeester der Christelijke Textiel en Kledingbond een vu rig pleidooi over de opvoeding van de arbeiders tot capabele mensen in de hedendaagse maat schappij. Met de verkregen so ciale rechten komen ook de so ciale plichten. Hoe kan een ar beider, die geen behoorlijk Ne derlands kent, en die niets weet van de huidige economische toe stand; met vrucht zitting hebben in een ondernemersraad? Zijn hartekreet was: Wij teren op de mensen die door de oude kop stukken in jongelingsverenigin gen en A.J.C. zijn opgevoed, maar waar zijn de jonge ont wikkelde arbeiders, die eenmaal deze mensen zullen moeten op volgen? „TUIN- EN OOSTDORP" 22 en 23 November werd in het verenigingsgebouw van T. en O. door het Alkmaarse gas bedrijf een demonstratie gege ven van het bereiden van St. Nicolaas-lekkernijen. De demon- stratrice mej. F. C. Jager, lera res Landbouw-huishoudkunde, leerde haar aandachtig gehoor de geheimen van het bereiden van banketletter, dikke specu laas, speculaasjes, borstplaat en chocoladetruffels, terwijl ieder de recepten mee naar huis kan nemen, om daar zelf haar krach ten op te beproeven. Heel practisch waren het han dige borstplaatmatje voor het maken van kleine borstplaatjes in verschillende figuurtjes. Dit matje, dat ongeveer 1.60 kost, is in Alkmaar in verscheidene winkels te krijgen. Ook de To- madovlam-verspreider welke ca I.-kost, is heel practisch bij het gebruiken van een wonder- pan. In aansluiting op deze demon stratie zal een kookcursus plaats vinden op de vier volgende Maandag- of Dinsdagavonden, naar keus te beginnen op Maan dag 29 en Dinsdag 30 Nov. des avonds te 8 uur in het vereni gingsgebouw van T. en O. De kosten voor de gehele cursus van 4 avonden bedraagt 75 cent, te voldoen op de eerste cursus avond. Op het programma staan o.a. het bereiden van goulache, fijne schuimige puddingen, slaa tjes, oliebollen en variaties daar van, kookdeeg, enz. enz. Elke avond zullen drie kook- en één bakrecept behandeld en gedemonstreerd worden. Deel neemsters zijn hartelijk welkom en ontvangen de recepten met een mapje om deze in te bewa ren gratis. Dus voor goed ko ken en extra tractaties voor de a.s. feestdagen allen naar de cursus in het T. en O.-gebouw! BIJEENKOMST BOND PLATTELANDSVROUWEN AFD. BERGEN OP WOENSDAG 10 NOVEMBER Deze avond stond geheel in het teken van de muziek, door de medewerking van Toos Blom die een korte bespreking hield van een kleine muziekgeschiede nis in de vorm van een, sprook je, waarvan zij zelf de schrijf ster is. Toos Blom gaf een overzicht van de korte hoofd stukken van dit boekje, waarin het ontstaan van de verschillen de instrumenten behandeld wordt en de manier van musiceren in verschillende landen. Het boek je „Musica" bleek bijzonder ge schikt voor kinderen. Mw Visser-Ven hield 'n inlei ding over muziek en een voor dracht met muzikale illustratie van composities van Franz Schu bert. Geïnspireerd door de muzikale voorbereidingen beluisterde men enige romantische liederen van Schubert, gezongen door Ka thleen Ferrier. Belangrijke mededelingen wer- ren nog gedaan door Mw Tim merman over haar bezoek aan Joego-Slavië. Tevens werd een beroep gedaan op de leden om kleding ter beschikking te stel len voor de vluchtelingen die thansl in Nederland verblijf hou den. Tot slot van de avond deelde de Presidente, Mw Blad-Voer man mede, dat het eerste lustrum van de afdeling op 1 December (en niet zoals eerder gezegd op 30 Nov.) intiem zal worden ge vierd. „ST. JAN" Op 18 November gaf de R.K. Toneelvereniging Sint Jan in de „Rustende Jager een opvoering van „Levensrariteiten", klucht in drie bedrijven, door Mary van der Hoven, Joh, Blaaser Sr en Jr, een klucht, die de stampvolle zaal voortdurend aan het lachen hield, terwijl na ieder bedrijf een vrolijk applaus opklonk. De grossier in fruit, Floris van Geenenhuizen, buitenshuis wellicht een groot zakenman, doch binnenshuis een pantoffel held zonder weerga, krijgt op een avond een telefoontje, dat de minister van Voedselvoor ziening en Visserij hem zal be zoeken, doch zijn vrouw, die de baas in huis is, dwingt hem met haar mee uit te gaan. In zijn verlangen om de minister ter wille te zijn, telefoneert hij zijn compagnon op, die zich in een schouwburg bevindt, maar die zijn kaartje aan een groenteman heeft afgestaan. Wanneer de naam van de compagnon wordt afgeroepen reageert onze groen teman prompt; hij komt aan de telefoon, neemt de boodschap in ontvangst, en wil er nog aan toevoegen, dat hij de compagnon niet is, maar hij krijgt er geen kans toe, weshalve hij zich naar v. Geenenhuizen's woning be geeft, alwaar hij door de heer des huizes met enige verwonde ring wordt ontvangen. Daar de compagnon niet te achterhalen is, krijgt onze groenteman de opdracht de minister te ontvan gen met de aankondiging erbij, zich te gedragen alsof hij de heer des huizes is. Wanneer de minister komt opdagen wordt hij door Pumpie de groenteman op zulk een „po pulaire" wijze ontvangen, dat deze enkele ogenbliken later, in woede ontstoken, vertrekt. Een reiziger in een beschermings-ar- tikel tegen inbrekers wordt ech ter als minister ontvangen, doch Pumpie ontmaskerd, en met be- enkele ogenblikken later door hulp der politie ingerekend. De volgende morgen zet de hande ling zich voort. Opnieuw arri veert de politie thans om uit te maken wie de heer des huizes is, een waardigheid waarop zo wel Pumpie als de echte heer des huizes aanspraak maken. Het is een dolle geschiedenis, die ten laatste nog een aantal verloofde paartjes op het toneel brengt. Van bedrijf tot bedrijf nemen de kluchtigheden toe en de grappige situaties welke aldus werden uitgebeeld oogst ten een voortdurend applaus. Het gezelschap dat dit stuk ten tonele bracht, heeft daar mede uitstekend werk geleverd. Daar was ten eerste de grondige rolkennis, die de spelers in staat stelde een zeer goede dialoog te laten horen. Ook gebaren en mimiek waren bij allen welver zorgd, zodat spel en weerspel behoorlijk tot hun recht kwa men. Er moet lang en dikwijls geoefend zijn, om dit resultaat te bereiken. Van de spelers noe men wij allereerst de dames Mar tha Delit en mevr. Wijbenga- Tiemen, die de moeilijkste rollen in dit stuk vervulden. Foei, foei, wat een bazige tantes waren datDe heer Vlaar gaf het type van een pantoffelheld te zien, terwijl de heer B. Tiebie een groenteman uitbeeldde die voort durend de lachlust opwekté. Het goed gespeelde stuk doet ons met verlangen uitzien naar een nieuwe uitvoering dezer toneel vereniging. KLAVERJASCLUB M.E.V.O. Zaterdagavond 13 Nov. werd in het café Nieuwendijk door de Klaverjasclub MEVO een vrije drive gehouden, waaraan 68 spelers deelnamen, waarvan de uitslag was als volgt: le pr. Kees MinJaap v. Diepen, 5436 pnt.; 2e pr. C. Hoebe J. Schaper, 5379 pnt.; 3e prijs J. Henning (Alkmaar)C. B. Min, 5335 pnt.; 4e pr. Mevr. de Vos Mevr. de Groot, 5235 pnt.; 5e pr. L. Houtcnbos—P. J. F. de Groot, 5228 pnt.; Marsenprijs J. Henning-C. B. Min, met 6 marsen. Troostprijs Kocp- man.E. Dingerdis 3580 pnt. Maandagavond 15 November ontving MEVO Alkmaarse gasten eveneens in het café Nieuwendijk n.l. de Klaverjasclub „De Troef jagers" en de Klaverjasclub Hout handel „Konijn". De Dagprijs (enkele lauwertak) werd gewonnen door „De Troefjagers" uit Alk maar met 28647 pnt. en 15 marsen 2e aankomende: MEVO met 27139 pnt. en 9 marsen; 3e aankomende; Houthandel „Konijn" met 26428 pnt. en 10 marsen. Na afloop bedankte de Heer Van 't Hoff, voorzitter van „De Troefjagers", voor de genoeglijke avond en de gezellige sfeer. Hij was van oordeel dat er prettig gespeeld was, waarbij geen enkele wanklank werd vernomen, wat wederzijds de harmonie had ver strekt. GOUD LEGER DÉS HEILS Ter viering van het 9e jaarfeest van het Leger des Heils in Bergen zullen Zaterdag en Zondag 27 en 28 Nov. bijzondere bijeenkomsten worden gehouden onder leiding van Senior Kapitein Kruisinga van het Hooldkwartier in Amsterdam, bijgestaan door de Korpskadetten van korps Den Helder, met hun leider Br. Hogerterp. Naast veel openlucht activiteit zullen Zondag 10 uur en 8 uur de bijzondere samenkomsten zijn de viering van het jaarfeest zal echter Zaterdagavond half acht gehouden worden met een ge zellig samen zijn, waarin de Jeugd enige gezellige leuke stukjes zal opvoeren. Deze diensten zijn allen in het Dorpshuis. TELEFOON 2104 Ingezondenmededelin g Terwijl U slaapt neemt - alle aanslag uit de W.C. weg VERKRIJGBAAR B IJ DROGISTEN Wacht niet langer maar adverteert regelmatig in dit blad met een korte suggestieve tekst. Dit alleen kan de omzet van Uw zaak verhogen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1