SINT NICOLA AS IN BERGEN RAADSVERGADERING %x.öpt^c^m 7-6VUR GERRITSEN Wrijf Kou en Pijn we9 met DAMPO VRIJDAG 3 DECEMBER 1954 31e JAARGANG No. 48 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef Sint Nicolaas had bericht ge stuurd, dat hij 1 Dec. 's morgens om elf uur met de tram in Bergen aan zou komen. Het perron stond boordevol kleuters en school kinderen, Bergens Harmonie speel de Sinterklaasliedjes, waarbij het goede zingen der R. K. kleuter school opviel en het open rijtuig met twee paarden bespannen wachtte de goede bisschop op het stationsplein. Onder het gejuich der kinderen kwam de met twee vlaggen versierde locomotief met één personenwagen, waarin Sint Nicolaas met Piet en Pedro bin nen rijden. De Sint stapte uit en liep handen gevend en wuivend het hele lange perron op en neer, waar de kinderen in twee lange dubbel dikke rijen opgesteld ston den. Ook Piet en Pedro gaven kleuters de hand en vulden kin derhandjes met pepernoten. Een enkele brutale grote bengel kreeg 'n paar tikken met de roe tot groot vermaak der kinderen. Na zijn rondgang over het perron stapte de Sint en zijn knechts op het stationsplein in het open rijtuig en met Bergens Harmonie voor op, ging het via Stationsstraat, Prinsesselaan, Vijverlaan, Bree- laan, Raadhuisstraat naar het Raad huis. Drommen kinderen volgden het rijtuig en grabbelden naar de gestrooide pepernoten, die Piet strooide, terwijl Pedro vol enthou siasme met zijn roe de maat sloeg bij de muziek. Voor het Raad huis werd de Sint door burge meester Huygens, met ambtsket ting om, verwelkomd. Gelukkig verstaat meneer de Bisschop Hol lands en kan dus door onze bur gervader in deze taal toegespro ken worden. De Sint is blijkbaar een machtig man, dat hij de tram kan doen rijden, dat lukt ons Bergenaren niet en daarom ver zoekt de burgemeester hem een goed woord te doen bij de minis ter en er op te wijzen, hoe nuttig het voor Bergen is, dat de tram rijdt. Het zou wel een wonder zijn als er in Bergen niet gekib beld werd door kinderen èn vol wassenen, dus wordt aan Sint verzocht de mensen tot vreedzame samenwerking te brengen. Daar Bergen beroemd is om zijn heer- HET HEMELBED Onder de auspiciën van de Kunstkring Bergen werd in „De Rustende Jager" een opvoering gegeven van „Het Hemelbed", van Jan de Hartog, een stuk dat onder de na-oorlogse toneelstukken wel de kroon spant, en dat in 1953 voor het eerst werd opge voerd door het Rotterdams Toneel, onder regie van Frits van Dijk. Er zijn slechts twee personen in dit stukde man, (Frits van Dongen) en zijn vrouw (Lily Bouwmeester). Ieder weet hoe moeilijk het is met slechts twee personen een avond te vullen. Het stuk bevat zes episoden uit het huwelijk van BRfllEN voor SC4J00&L. MET OF ZONDER RECEPT, TN DE „RUSTENDE JflGER." VINSV.n.h deze twee mensen (in de jaren 1890 tot 1925), een zestal scènes die van de jeugd tot de ouderdom lopen, en waarin de hoogtepunten en crises van het huwelijksleven zijn uitgebeeld: de geboorte van het eerste kindde echtelijke on enigheid over een andere vrouw, die de man beter zou begrijpen dan zijn eigen vrouw doetde zorgen over een zoon, die vol wassen wordt; het verlangen van de vrouw haar eigen leven te leven, en nog eenmaal jong te zijn, en dan de ouderdom. Men kan tegen dit stuk te berde brengen, dat het scènes zijn op lijke koffie worden Sint, Piet en Pedro uitgenodigd in het Raad huis een kopje koffie te komen drinken. Nu neemt de Sint het woord en spreekt zijn blijdschap uit dat hij ook dit jaar weer in Bergen kon komen, waar hij al tijd zoveel lieve kindertjes ziet. In zijn paleis in Spanje heeft hij vele grote boeken, waar alles in staat wat kinderen en volwas senen gedaan hebben en onder de letter B staat ook het grote boek van Bergen. Daaruit is te lezen, dat de burgemeester van Bergen ook een soort St. Nico laas is, alleen met dit verschil, dat de Sint met kibbelende kin deren te maken heeft en de bur gemeester met kibbelende grote mensen. Eén van de twistpunten zijn de platte- en de puntdaken in deze gemeente. De Sint heeft naar de mening van Piet en Pedro gevraagd in deze kwestie. Zijn knechts zijn voor puntdaken, daar kun je zo lekker op zitten met aan weerskanten een been, wat volgens Sint geen sterk architec tonisch argument is. Het paard van de Sint is echter voor platte daken, dat loopt veel gemakke lijker! Verder kan de Sint het Bergens ambtenarencorps geluk wensen met zijn triomfen op het volleybalveld. De gemeente gaat volgens hem een goede toekomst tegemoet, zolang haar ambtenaren nog spelen kunnen. Maar Sint is oud en moe en verlangt naar zijn ochtend koffie. Hij zal in Bergen zijn hoofdkwartier opslaan en dankt voor de vriendelijke ont vangst. Nadat de kinderen een driewerf „hoera" hebben aan geheven. biedt de Sint burge meester Huygens een grote sigaar aan, om tot rust te komen na de beslommeringen van de dag. In de raadzaal van het gemeente huis drinkt St. Nicolaas onder de bewonderende blikken der kinde ren, die de publieke tribune vul len, zijn koffie met een rietje, ter wille van zijn baard. Na het af scheid stappen Sint, Piet en Pedro in het open rijtuig en gaat het in gestrekte draf naar het hoofd kwartier, waar in de komende dagen een grote drukte zal heersen. één grondmotiefdat deze tafrelen variaties zijn op hetzelfde thema; dat het zes situaties uitbeeldt die anecdotisch zijn, en nog allerlei meer. Maar één ding is zeker het is gedacht en geschreven met voldoende begrip van wat op het toneel kan en niet kan, en het is door acteurs als toneel te rea liseren. Het is geschreven door een auteur, die een paar mensen op het toneel kan zetten van wie men gelooft dat ze leven, en die een toneeldialoog kan schrijven, die er zijn mag goedkope effecten ten spijt. Het spel dat de genoemde ras- artisten te zien gaven was van buitengewone kwaliteit. Hun sug gestief vermogen slaagde er in de niet op het toneel aanwezige personen in de verbeelding op te roepen. Het [enthousiast gehoor schonk aan het slot aan de beide vertolkers van het stuk een klin kende ovatie. HET DORPSHUIS Elke Dinsdagmiddag heerst er een grote bedrijvigheid in het zaaltje van het Dorpshuis, waar onder leiding van Mevr. Wielenga door verschillende dames van oud, nieuw gemaakt wordt. Een tiental dames is er dan druk aan de arbeid; jurken en jassen worden er vermaakt of tot kinderkleding verwerkt; ja, zelfs poppen worden hier gekleed en dat alles onder bekwame leiding. De trouwe opkomst bewijst wel, dat hier in een behoefte wordt voorzien. VROUWENBOND N. V. V. Sint Nicolaas bracht Dinsdag 30 Nov. een bezoek bij Nieuwen- dijk, waar de vrouwen van de Vrouwenbond met haar echt genoten een gezellig samenzijn vierden. De avond werd begon nen met het gezamenlijk zingen van Sinterklaas liedjes, met piano begeleiding van Mevr. van Wijk, waarna de voorzitster alle aan wezigen hartelijk welkom heette. Sint en Piet werden met een toe spraakje ontvangen, waarna de Sint zichzelf voorstelde als Bischop van Hyra en verzocht te zijner ere „Zie de maan schijnt door de bomen" te zingen. Hierop volgde de uitreiking der pakjes. De eerste dame die aan bod was, moest volgens het gedichtje dat bij het pakje hoorde, een liedje zingen. Zij schrok zo van deze opdracht, dat zij Sint het pakje in de schoot wierp en de benen nam, maar de Sint riep haar terug en op zijn voorstel zong de gehele zaal een liedje met haar mee, zodat zij als gelukkige eigenares met haar pakje weer tussen de anderen plaats kon nemen. Er waren aardigecadeautjes met leuke rijmen en aan lachen geen gebrek. Na een pauze met koffie en koek hernam de Sint de uitdeling der pakjes, nadat hij de heren van het gezelschap met sigaar en sigaretten gelukkig had gemaakt. Het was een gezellig en vrolijk samenzijn, dat nog op geluisterd werd door Mevrouw Bogtman, die een potpourri van St. Nicolaasliedjes zong. Om kwart over elven was het feest afge lopen en dankte de voorzitster Sint en Piet voor nun aanwezig heid en sprak de hoop uit hen volgend jaar weer in hun midden te zien. 'Sint kreeg nu van de Vrouwenbond een geschenk voor zijn verjaardag en Piet als zijn trouwe knecht, werd ook met een cadeautje bedacht. Opgetogen over deze gezellige avond trokken de leden huiswaarts. Nederl. Vereniging van Huisvrouwen Afd. Bergen Het ligt zeer voor de hand, dat in Bergen, waar twee Volks hogescholen en bovendien het secretariaat der Europese Volks hogescholen gevestigd zijn, de afdeling der Nederl. Vereniging van Huisvrouwen niet heeft ver zuimd zich te verdiepen in dit zo belangrijke werk. Nadat de burgemeester, Dr. W. Huygens de bijeenkomst had ge opend en de notulen der vorige vergadering waren goedgekeurd merkte Dr. Hemelrijk op dat de agenda zo uitvoerig was. Het voorstel betreffende het verkeers probleem was z.i. belangrijk ge noeg om er een afzonderlijke ver gadering aan te wijden, daar men tevoren ook aan het slachthuis en en aan drankwet-kwesties even eens afzonderlijke zittingen had gewijd. Ook de heer Van Rees Vellinga uitte soortgelijke be zwaren. De burgemeester lichtte het voorstel van B. en W. toe. Hij sprak zijn leedwezen uit dat het tramplan niet kon worden verwezenlijkt, waardoor B. en W. De leden werden jl. Woensdag gastvrij ontvangen op het Oude Hof, waar Mevr. A. C. Visser- Ven een zeer boeiende en over zichtelijke uiteenzetting gaf van het ontstaan en wezen der volks hogescholen. Reeds 110 jaar ge leden, toen Denemarken een inzinking doormaakte, allereerst wel als natie, vormden de grote belangstelling voor de lezingen, waarmee Prof. Grundtvig de jeugd wilde activeren tot hernieuwde geestdrift voor historie, politiek en sociale problemen, een aan leiding tot het doen houden van cursussen, die daarna onder de leiding van Kirsten Kold, 'n een voudig, doch zeer bereisd onder wijzer hun uiteindelijke vorm kregen in een cursus gedurende de winter van 5 maanden. Nog altijd wordt deze cursus gehouden waarnaast er voor meisjes een wintercursus van 3 maanden be staat, die al een bijna even eerbied waardige traditie is geworden. De 20 cursisten van de eerste cursus, die onder zeer sobere omstandigheden werd gehouden, verbreidden het werk, dat zeer snel groeide. De Scandinavische volkshogescholen Denemarken, Noorwegen en Zweden hebben er elk i 60, Finland zelfs 80 werden tot geweldige culturele centra, waarin vooral geschiedenis en staatsinrichtina naast volkszang en -dans de aandacht hebben. Zij zijn zeer luxueus behuisd, maar zijn dan ook het tehuis der cursisten voor de lange wintermaanden, in landen waar de afstanden zeer groot zijn. In ons land kennen wij slechts korte cursussen, waarbij elk onder werp door deskundigen wordt behandeld, een zeer dynamische en intensieve werkwijze die ook in Scandinavië veld wint. De 7 volkshogescholen, die Nederland thans telt, zijn blijkens de ge toonde lichtbeelden allen wel op zeer gelukkige wijze gehuisvest in een omgeving van harmonie en natuurschoon. Het Oude Hof, dat na de oorlog in desolate toestand werd aanvaard, wordt jaarlijks verbeterd en verfraaid door de cursisten, evenals moestuin en boomgaard en men kan terecht trots zijn op wat hier door eigen kracht werd tot stand gebracht. Het was een voorrecht in deze huiselijke sfeer nader kennis te mogen maken met het werk der volkshogescholen, dat ongetwijfeld zijn steeds groeiende invloed zal doen gelden. zich hadden overgeschakeld op busverkeer. Door de westelijke aftakking van de Rijksweg no. 9 zal het verkeer naar Bergen toe nemen. B. ea W. willen nu een weg aanleggen over de trambaan, vanaf de Bergerweg tot de Kom- Iaan, vanwaar het verkeer via|de Hoflaan en de Eeuwigelaan naar Bergen aan Zee kan leiden. Dit project is een voorlopige oplossing. Omdat een deel van de Eeuwige laan tot de Donkere Hoek te smal is, zullen enige bomen aan de Eeuwigelaan gerooid moeten wor den, om aldaar uitwijkplaatsen aan te leggen. Misschien kunnen de bomen ook worden rechtgetrokken. Voorlopig zijn hiermee tien bomen gemoeid. Verder zou er langs de trambaan van de Komlaan tot de Fransman een rijwielpad kunnen worden aangelegd. De Provincie zegde toe de Zeeweg naar be hoefte te zullen verbreden. De Provincie houdt evenwel vast aan een rondweg over de Nesdijk daarom komt deze weg op het uitbreidingsplan en zal er een aan sluiting moeten komen van de kom van het dorp naar deze rond weg, via de Renbaanlaan, de Maesdammerlaan en de Meerweg. De tweede fase is de aanleg van een tweebaansweg over de trambaan naar de Donkere Hoek, aansluitend op de Hereweg naar Egmond. Wanneer hiermede nog niet in de behoeften van het drukke verkeer wordt voorzien, zou de rondweg aan de orde komen. De Provincie is bereid de weg over de trambaan als plaatsvervangende provinciale weg te beschouwen, mits dit niet in houdt de goedkeuring van de weg over de trambaan tot de Donkere Hoek. het Gedeelte Breelaan- Komlaan zou de gemeente zelf moeten bekostigen, wat op f 7000.per jaar zou komen. Dit deel achten B. en W. niet onmiddellijk nodig; zij willen het massaverkeer niet aanmoedigen, doch het die mate van service bieden, die het rustige karakter van Bergen niet aantast. In de toekomst staat ook de verbreding van de Kogendijk op het program, met gebruikmaking van de tram naar Koedijk. ZILVER Deze uiteenzetting maakte de tongen los. De heer Van Rees Vellinga wilde zelfs de Tweede Kamer er in mengen; ook sprak hij van een brief van 14 Augustus j.l., die niet voor de Raad ter in zage had gelegen en voorts wilde hij de Minister van Verkeer en Waterstaat inlichten door een audiëntie van een raadscommissie. De burgemeester merkte op, dat het een verzuim was geweest de brief niet ter inzage te hebben gelegd verder gaf hij inlichtingen waaruit bleek, dat het geen zin heeft de minister met een bezoek lastig te vallen. Ook Mr. Sluis, die op eigen hand informaties had ingewonnen, oordeelde het zinloos om de zaak te willen aanhouden. De heer Ellis was van'mening dat de aangelegenheid geen uitstel meer lijden kan. Hij bepleitte een weg over de trambaan. De Eeuwi gelaan-oplossing leek hem onvol doende, de rondweg te kostbaar, ook al omdat deze weg te nadelig zou zijn voor de zakenmensen in het dorp. Dr. Hemelrijk achtte het voor stel van B. en W. het begin van een sluipmoord op de Eeuwige laan, welke slagzin erg goed klinkt vooral in een goed gevulde raad zaal. De busondernemer verklaarde ook over de Eeuwigelaan te kunnen rijden, zonder dat er bomen ge rooid behoeven te worden. Hij is bang dat het niet bij tien bomen zal blijven. Met het oog op het natuurschoon acht hij het aan leggen van de rondweg de beste oplossing. Het natuurreservaat mag zo min mogelijk verstoord wor den en de Eeuwigelaan behoort zo gaaf mogelijk te blijven. Het is beter het fietspad langs de Eeuwigelaan tot 3^2 meter te verbreden. Is de rondweg er, dan kunnen de bussen die via de Eeuwigelaan naar Bergen aan Zee rijden, terugkeren over de rond weg. Voor zes weken vervoer wenst hij Bergen niet te ver knoeien. Mr. Sluis meent dat de weg Oostdorp.Breelaan er moet ko men. Reeds is de Dr. v. Peltlaan overbelast. Over de kwestie rond weg of trambaan wil hij nu geen uitspraak doen. Het rijwielpad langs de trambaan acht hij niet CORRESPONDENTIE Hr. D. te Bergen. Ons blad houdt zich verre van elke buiten landse politiek en hoewel we uw zienswijze wel kunnen waarderen, zien we ons toch genoopt opname na te laten. noodzakelijk. Het gedeelte Kom laanBreelaan kan volgens hem nog wel wachten. De burgemeester antwoordt dat van een sluipmoord op de Eeuwi gelaan niet gesproken mag wor den. Hij voelt er voor om het gedeelte Breelaan Komlaan aan te houden en ook het rijwielpad langs de trambaan uit het plan te lichten. Het vraagstuk Rond wegTrambaanweg wordt pas over tien jaar van actueel belang. De heer Bos acht tien jaar wachten wel wat lang en acht het economischer een weg over de trambaan aan te leggen. Hij stelde voor daartoe in principe te besluiten, doch na discussie trekt hij dit voorstel weder in. Dr. Hemelrijk dringt op een principe-besluit aan: rondweg of trambaanweg. Men mag zich niet laten weerhouden door financiële overwegingen. De burgemeester zegt, dat Ber gen de kosten van de rondweg begroot op f 43.000, niet kan op brengen, doch dat in elk geval op de Eeuwigelaan voorzieningen moeten worden getroffen, waarna de heer Ellis nog een lans breekt voor de weg over de trambaan, die Bergens karakter het minst aantast. Als dan de stemming wordt gehouden, wordt het voorstel tot het ontwerpen van een weg over de trambaan van Oostdorp tot de Breelaan met 8 tegen 5 stemmen aangenomen. Eveneens werd het voorstel om tot geen rijwielpad langsde trambaan tot de Fransman over te gaan met 8 tegen 5 stem men aangenomen. Met algemene stemmen werd het voorstel tot verdere onderhandelingen aange nomen. Een vraag van de heer de Beurs om de nieuwe weg niet bij Oostdorp maar bij de Natte- weg te laten aanvangen, zal nader worden overwogen. (Wordt vervolgd) LEKKER ETEN Maandagavond 29 November vond in het gebouw van T. en O. de eerste kookles plaats van de eerste kookcursus onder leiding van Mej. Jager, lerares in de landbouw-huishoudkunde. Klaargemaakt werdenkaasdips en een warme maaltijd voor vier personen, bestaande uitkerry- soep, gebakken lever, aardappelen en appelmoes. Alles werd, na aan de kook te zijn gebracht, op klein vuur gaar gekookt, zodat geen damp uit de pannen ontsnapte. Deze manier van koken gebruikt zo weinig gas, dat het gasverbruik voor deze gehele maaltijd nog geen volle zes cent kost! Verder werden nog vele handige tips voor het bereiden van stamppotten gegeven. Voor goed en zuinig koken is bij de kookles in het T. en O. gebouw voor ieder wel wat te leren. Maandag- en Dinsdags avonds worden de lessen gegeven. En lekker dat het kooksel smaakt ZONDAGSDIENST ARTSEN De maandelijkse raadsvergadering van Bergen had ditmaal plaats onder grotere belangstelling van pers en publiek dan gewoonlijk het geval is. De reden hiervan was gelegen in een voorstel van B. en W. om, nu het plan Burgersdijk geen voortgang zal hebben, en er dus van een tramlijn van Bergen naar Bergen aan Zee niets zal komen, een andere oplossing te verschaffen om de toevoerwegen naar het centrum van het dorp te ontlasten van de verkeersstroom door een deel van de trambaan van de Bergerweg tot de Komlaan als weg aan te leggen. Na ruim drie uur met bespreking van dit voorstel te hebben doorgebracht, waarbij veel werd te berde gebracht dat wel zijdelings doch niet rechtstreeks met dit voorstel in verband stond, werd dit voorstel in besnoeide vorm aangenomen. Ingezonden mededeling BERGEN 5 December Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL KOEDIJK 5 December F. H. RISSELADA. Tel. K 2209-S60 VOOR BELLO KOMT BUSVERKEER IN DE PLAATS, ALS MEER IN DE LIJN VAN DE TIJD!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1