WeekMod ft 99 Puistjes LflERMOGÉNf D.D.D. MÜNHARDT'S h&HS RAADSVERGADERING BERGEN GERRITSEN URSEM ww WW Ww^wW VRIJDAG 10 DECEMBER 1954 31e JAARGANG No. 49 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef (VERVOLG) Nadat punt 3 was afgehandeld trad een merkbare ontspanning in. Reeds voordien was besloten een adres van bewoners der Stations straat met het verzoek de kermis op een andere plaats in het dorp te houden, in handen te stellen van B. en W. voor een prae-advies en om de heer Hey- blom vrij te stellen van het be talen van „staangeld", doch nu kwamen een aantal voorstellen aan de orde, die merendeels als hamerstukken werden afgedaan. Zo werd er besloten tot het aan gaan van twee rekening-courant- overeenkomsten met de V.V.V. Voorts werd aangenomen een voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de kindertoelage voor ambtenaren der gemeente. Begrotingswijzi gingen over 1953 en 1954 werden goedgekeurd; vergoedingen voor het openbaar en bijzonder onder wijs werden vastgesteld. In afwachting van het tijdstip dat de heer M. v. d. Ploeg in dienst zal treden als leerkracht bij de Openbare U.L.O.-school, wer den tijdelijke leerkrachten aange steld. Ook werd toegestemd in het verhogen van het bedrag be nodigd voor het aanleggen van een tegelplein bij de Van Reenen- school; tevens werd een crediet beschikbaar gesteld voor het ver nieuwen van de electrische instal laties in deze school en m de Openbare U L.O.-school, terwijl de St. Ursula-school een lambri- zering van beton-emaille krijgt in haar gymnastieklokaal. Het voor stel tot het wijzigen van reiskosten van enkele leerplichtige kinderen werd eveneens aangenomen. Een door B. en W. ontworpen onder hypothecair verband ver motie, waarin bezwaar wordt ge maakt tegen het gekozen tracé voor de-rijksweg no. 9 werd aan gehouden. Aan een tweetal bouw- spaarders werd een geldlening strekt, terwijl aan de heren Althof en Molenkamp het door hen te veel betaalde bij de aankoop van een bouwterrein zal worden ge restitueerd. Het voorstel om f 5300.beschikbaar te stellen voor verbeteringen van het ge meentemuseum ontmoette enige tegenstand bij de heer De Beurs. De meeste Bergenaren bezoeken het museum niet en leerlingen van de O.L. en U.L.O.-scholen ziet men er nimmer. De burgemeester wees in zijn antwoord op de cul turele waarde van dit museum, dat zeker meer bezoek verdient. Een voorstel tot beplanting rond om de Van Reenenschool en in de nieuwe woonwijk Tuin- en Oostdorp werd aangenomen, even als een voorstel om het perceel Wester weg 4 te verbeteren. De opheffing van het slachthuis werd met algemene stemmen aan genomen. Bij de rondvraag wees de heer Broersma op het feit dat hem klachten ter ore kwamen over de huisvesting. De burgemeester ant woordde dat slechts weinigen aan een woning kunnen geholpen worden. Het ontwerp van het huis voor Ouden van Dagen is reeds naar Den Haag opgezonden ook is het ontwerp voor het Boendermakerhofje gereed. Daar naast wordt gewerkt aan een plan voor een groter aantal woningen. De lange voorbereiding voor het tehuis voor bejaarden heeft veel tijd gevergd, doch wij zullen be proeven de achterstand in te halen. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen afd. Bergen vierde 5-jarig bestaan op 1 Dec. j.l. De feestavond in café Nieuwen- dijk werd ingeleid door de presi dente Mevr. Blad-Voerman, die een hartelijk welkom toeriep tot de afgevaardigden van provinciaal bestuur, het bestuur van de afd. Warmenhuizen en aan een ver tegenwoordigster, Ned. Ver. Huis vrouwen afd. Bergen. De presidente herdacht de op richtingsvergadering op 7 Dec. 1949, waar 35 dames toetraden als lid. Op de eerstvolgende bij eenkomst in Januari 1950 konden reeds 23 nieuwe leden worden bijgeschreven, zodat de vereniging in 1950 startte met 58 leden. Momenteel telt de vereniging 120 leden die op de feestavond ongeveer allen aanwezig waren. Een feestcommissie onder leiding van Mevr. Berge, had een ge zellig programma samengesteld. Andere damesleden hadden voor de culinaire behoeften van deze avond zorg gedragen. Hartelijke woorden werden gesproken, hierbij tevens de voorzitster betrekkende die deze avond haar eerste lustrum als presidente van de afdeling vierde. scheppen gezonde regelmaat Op initiatief en naar ontwerp van Mevr. Mantel werd door de leden aan het bestuur een blijvende herinnering aan het lustrum over handigd, bestaande uit een kleed voor de bestuurstafel. Hierop waren alle handteke ningen van de leden geborduurd, een zeer smaakvol en artistiek ontworpen cadeau, waaraan ver schillende dames heel wat uren hadden besteed. Een goed verzorgd programma volgde, muzikaal begeleid door Dini v. Berge. Met name Mevr. v. Berge en Mevr. Breebaart hadden hierin een groot aandeel. Een speciaal dankwoord werd overgebracht namens Mevr. Spel berg voor de zending kleding, beschikbaar gesteld voor de vluch telingen uit Triest. Tevens werd een beroep gedaan om kerstpakketten beschikbaar te stellen voor zieken en ouden van dagen. Er werd medegedeeld dat de kerst viering op Dinsdag 21 December is vastgesteld. Met de bescheiden middelen die onze afdeling ter beschikking staan is 'n lustrum gevierd, waarop met genoegen kan worden terug gezien en leng in herinnering zal zal blijven. DE SECRETARESSE Sint Nicolaas op bezoek bij de Ouden van Dagen te Bergen. Woensdagmiddag 1 December waren een groot aantal Ouden van dagen als Sociëteitsbezoekers in het gebouw St. Jan bijeen, om de komst af te wachten van Sint Nicolaas. Geruime tijd voor het aangegeven uur, was geen stoel meer onbezet, zodat de 2e Voorz. van het Comité, de heer Hopman, op de juiste tijd de bijeenkomst kon openen. (De eerste Voorzitter nam tijdelijk een andere functie waar). Na allen een hartelijk welkom en een prettige middag te hebben toegewenst, verzocht de Voorz. van de Sociëteit, de heer Stam, enkele woorden van dank te mogen uiten voor alles wat door het Comité voor hen gedaan wordt. Inmiddels was na de komst van Sint Nicolaas met Zwarte Piet, ook de Burgemeester met echtgenote gearriveerd, wat Sint Nicolaas aanleiding gaf deze har telijk welkom te heten en te ver zoeken gedurende vijf dagen zijn gezag over de gemeente aan hem te willen overdragen. Een andere wens van hem was, spoedig over een ander sociëteitsgebouw te mogen beschikken. Het Dorps huis voldoet bij lange na niet meer aan de gestelde eisen. De Burgemeester zegde toe, bereid te zijn aan zijn verlangens, zover dat mogelijk is, tegemoet te komen, desnoods met medewer king van St. Nicolaas. Na een ogenblik te hebben ge- pauseerd voor een heerlijk kop koffie met versnapering, werden verschillende bezoekers verzocht voor het podium van St. Nicolaas te verschijnen, om woorden van waardering en afkeuring, allen met een goede bedoeling, in ont vangst te nemen. Hun namen stonden allen genoteerd in het grote boek, o.a.: Zuster de Graauw over haar drie-maandelijks verblijf in het buitenland, om nieuwe krachten en indrukken op te doen, wat voor straf beloond werd met een omhelzing, door de Sint en zwarte Piet. De heer Heeneweer als ge- pensionneerd politieagent om zijn prestaties op het biljart, wat St. Nicolaas vreemd vond voor een dergelijk iemand. KLOKKEN De heer Sliggers bleek het pianospelen nog niet verleerd te zijn; op verzoek van St. Nicolaas gaf hij ten beste: „Zie de maan schijnt door de bomen". De heer Dingerdis als verwoed visser, kreeg een vermaning geen verhalen meer op te dissen over het vangen van grote vissen, maar wat meer tijd te besteden aan zijn vrouw. Over twee jaar hoopt het comité, wanneer hij 50 jarar getrouwd is, hem te komen feliciteren. Ter afwisseling droeg Mevr. Borst, als medewerkster aan deze middag, een gedicht voor hetwelk als titel droeg „Ode aan de pot" waaruit bleek, dat dit instrument niet alleen onmisbaar, doch ook klankrijk en geurig was. De heer Mak kreeg woorden van dank voor de wijze, waarop hij de sociëteitsbezoekers tracht op te voeden tot goede sociëteitsbezoe kers, vooral wat de zindelijkheid van het gebouw betrof, hetwelk door St. Nicolaas met een extra sigaar beloond werd. De pauze welke hierop volgde, werd gebruikt voor het in ont vangst nemen van enkele ver snaperingen, de mannen sigaren, de vrouwen lekkernijen. Inmiddels meldde de heer Heene weer zich aan, om een lied te mogen zingen, waaruit bleek, dat de beelden uit zijn kinderjaren nog niet vergeten waren. Dat de heer Stam het voordragen niet verleerd was, kwam tot uiting in zijn voordracht, getiteld: „De badman". Hierin werd ten ge hore gebracht dat de mannen 50 jaar geleden ook hun nieuws gierigheid niet bedwingen konden. De heer Groot als prnningmeester werd door St. Nicolaas hulde ge bracht voor de manier waarop hij de kasgelden van de sociëteits bezoekers beheerde, alsook Mevr. SPIERPIJN, SPIT... Appelman voor de wijze waarop zij steeds de belangen van de sociëteit verzorgt. Jammer dat haar man door ziekte verhinderd was. Vervolgens werd een voordracht gedaan door de heer Blokker, welke iedfrs bewondering af dwong, evenals het zangnummer van de heer van Diepen. Sint Nicolaas had nog meer bezoeken af te leggen, doch alvorens de zaal te verlaten, wenste hij nog enkele leden van het comité zijn dank te betuigen voor alles, wat voor de oudjes gedaan was, in het bijzonder de heer Zwakman, die gedurende 25 jaar de kas gelden van het comité op eminente wijze beheerd had. Ook de heer Maasen a's zijn plaatsvervanger, had hedenmiddag reeds getoond de Ouden van dagen een warm hart toe te dragen. Dank werd hem gebracht voor de manier, waarop hij de Secretaris, de heer Modder, wegens ziekte verhin derd, op uitnemende wijze ver vangen had. Ten slotte werd deze middag door de Voorzitter, de heer Stockmans besloten met een be roep te doen op de aanwezigen, vooral reclame te maken voor de 12e Januari, de datum waarop de jaarlijkse uitvoering zal worden gehouden. Deze heeft een twee ledig doel: de saamhorigheid onder de oudjes en de geldmid delen voor het comité. Met nogmaals allen hartelijk dank te zeggen voor de wel geslaagde middag, gingen allen voldaan huiswaarts. P. H. MEVO-NIEUWS Op 29 November hield de klaverjasclub MEVO weder een tournooi in het café Nieuwendijk. De eerste aankomende was ditmaal MEVO zelf met 28.894 pnt. en 10 marsen, waardoor zij de eerste zilveren lauwertak als dagprijs behaalde. Tweede aankomende was de klaverjasclub KOMECO uit Alkmaar, met 25.896 pnt. en 10 marsen. Derde aankomende was de klaverjasclub Tuin- en Oostdorp, die voor de eerste maal mededeed, 25.840 pnt. en 6 marsen. Na afloop van het tournooi bedankte de heer Wiebe Elzinga, voorzitter van Komeco voor het gastvrij onthaal en de prettige wijze van spelen. Hij sprak daarbij de hoop uit dat MEVO op deze wijze voort zou gaan en daardoor tot grote bloei zou komen. KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Gedurende de eerstvolgende vier week-ends zal de kunstschilder Jaap de Carpentier zijn werk exposeren in de Kunstzaal van „De Rustende Jager" te Bergen Nh. De tentoonstelling zal worden geopend dcor de Heer W. L. M. E. van Leeuwen, letterkundige, op Zaterdag 11 December a.s. des namiddags om vier uur in de Kunstzaal. Deze expositie is de tweede van de reeks tentoon stellingen welke het Kunstenaars Centrum in het winter-seizoen tijdens de week-ends zal houden. Voor nadere mededelingen wordt verwezen naar de advertentie elders in dit blad. BARCHEM-GROEP Op Zondag 28 November werd in „De Haaf" wederom een bijeen komst gehouden van de Barchem- groep te Bergen. Ds. A. L. F. van Dijk uit Purmerend leidde een bespreking in over het onderwerp „de een zame mens", waarbij hij niet alleen een uiteenzetting gaf hoe de mens tot eenzaamheid kan komen en daaraan kan ontworstelen, maar ook, naar aanleiding van uit de 35 deelnemers gestelde vragen, interessante mededelingen deed over twee Protestantse retraite huizen in Zwitserland en Frankrijk, waarin het kloostersysteem werd benaderd. Na enige pausering leidde de voorzitter het onderwerp „ver geving" in, een onderwerp dat niet het minst door het in de oorlogsjaren ondervondene, een uitgebreide gedachtenwisseling veroorzaakte. De bijeenkomst eindigde na het gemeenschappelijk zingen van een aantal melodieuze gezangen, en zoals gebruikelijk met onderlinge handreiking in gemeenschapskring. PRACHTIG RESULTAAT Op 28 Nov. j.l. organiseerde de Technische Ontwikkelings Club Amsterdan in verband met het 50-jarig bestaan een groot nationaal heren kapconcours, waarvoor grote belangstelling be stond. Ook onze plaatsgenoot K. Henneman werkte mee, en bereikte daar een prachtig resul taat; van de ongeveer 70 deel nemers behaalde hij de 4e plaats, en werd beloond met een mooie lauwertak. Dit is zeker een be langrijke prestatie en ongetwijfeld een felicitatie waard. Het Nederlands Studenten Orkest Het Nederlands Studenten Orkest is voornemens in Januari 1955 wederom een tournee door Nederland te maken. Er zal ge durende 12 dagen in „De Haaf" te Bergen gestudeerd worden en het eerste concert zal weer, evenals vorig jaar, op 18 Januari 1955, om 20.00 uur in de schouwburg zaal van de Rustende Jager worden gegeven. Het enthousiasme van de be volking in Bergen, betoond ge durende de vorige repetitie-tijd was de doorslaggevende reden om opnieuw van de gastvrijheid van Bergen te genieten. Wij hopen van ganser harte, dat het eerste concert, dat wij geven, druk zal bezocht worden, en dat veel mensen de optocht van het N.S.O. op 6 Januari 1955 zullen gade slaan. De juiste plannen zijn nog niet bekend, maar zodra deze vast staan en dus ook het program ma van de intocht is vastgesteld, zullen wij daarover berichten. Gedurende de tournee zal het N.S.O. in de volgende plaatsen een concert geven: Bergen: 18 Januari; Rotterdam: 19 Januari; Haarlem: 20 Januari; Groningen: 21 Januari; Emmen: 22 Januari; Arnhem: 24 Januari; Eindhoven 25 JanuariLeiden 26 Januari; Utrecht: 27 Januari; Amsterdam28 Januari(vrije Zondag): 23 Januari. Dit jaar zal op Woensdag 13 Januari 1955 een gedeelte van 't orkest enige werken uitvoeren voor de middelbare schooljeugd op uitnodiging van de I.C. A. in Alkmaar. Het programma, dat in Alkmaar gespeeld zal worden, bestaat uit enige werken voor blaassextet en strijkkwartet. De werken, die op de tournee gespeeld zullen worden, dus ook in Bergen, zijn: Suite voor strijkers Janagek Concert voor Hobo, Haydn solist J, Stotijn Variations Traditionnelles Godron le Symphonie Mendelssohn Ook dit jaar zal het orkest onder leiding staan van de Heer J. S. Brussen en de solist zal zijn de bekende hoboist, de Heer J. Stotijn uit Den Haag. Overal in den lande ontmoet het Studentenorkest veel medewerking. ZANGCONCOURS TE ROTTERDAM Op het in November gehouden „Rozanco" concours te Rotterdam behaalde Bergens Klein Vrouwen koor, dat in de le afdeling uit kwam, een le prijs met 361 pnt. Thans ontving de dirigente, Mevr. C. Morée-Dol bericht, dat dit onder haar leiding zingende kleine koor met deze prestatie tevens het hoogste aantal pnt. behaalde van alle deelnemende Vrouwen koren en bovendien het op één na hoogste aantal pnt. van het hele concours, waaraan 52 koren deelnamen. Mevr. Morée-Dol ont ving voor deze prestatie de zil veren legpenning der gemeente Rotterdam. 5 Febr. a.s. verleent Bergens Klein Vrouwenkoor haar mede werking aan een concert, te geven door het mannenkoor „Getea" in de Bachzaal te Amsterdam. ZONDAGSDIENST ARTSEN BERGEN H. H. ADVERTEERDERS In verband met de a.s. Kerst dagen wordt U vriendelijk, doch dringend verzocht de adver tenties voor het volgend num mer één dag vroeger aan Mevr. Groot en onze Bureaux op te willen geven. DE UITGEVER KLAAS VENNEKER pianolessen KOOKLES IN T. EN'O. Maandag 6 Dec. had de tweede kookles plaats in 't gebouw van T. en O. Ditmaal werd goulasch met droge rijst klaargemaakt, waarbij de diverse soorten paprika ter sprake kwamen. De grote paprika's, die men hier 's zomers en in de herfst in de groenten- winkels ziet, zijn niet scherp van smaak en bevatten veel vitamine C. Ze zijn vooral rauw door slaatjes gesnipperd een rijke vita mine C. bron. Bij de bereiding van pikante brusselslofsla, waar wat gekookte macaroni koud door verwerkt werd, werd weer ge demonstreerd hoe deze macaroni met weinig water gekookt kan worden, en na aan de kook ge bracht te zijn, op heel klein vuur gaar wordt. Ook werd gewezen op het belang bij het snijden van rauwe groenten en peterseliedit vooral heel kort vöör het gebruik te doen, om zodoende vitamine- verlies te voorkomen. Verder werden nog „croquantjes" en „mokka-soesjes" bereid. Bij het spuiten van de mokka-crême werd een plastic-nylon spuitzakje met losse dopjes, die in verschillende maten te krijgen zijn, gebruikt. Het zakje, dat gemakkelijk af- wasbaar en zelfs uitkookbaar is, kost ongeveer f 2.50, terwijl de dopjes 25 cent per stuk kosten. Het gascomfoor, dat alleen voor stoven te gebruiken is, kwam deze avond ook ter sprake. Het is te verkrijgen met 5 pitjes en kost dan ongeveer f 6.50. Men kan 't ook 4—32 of 1 pits krijgen. Dit laatste dient uitsluitend om koffie of thee warm te houden. Dat de leerlingen van deze kookcursus dankbaar zijn voor de vele goede wenken bewijst wel het volgende vers, dat één der cursisten, Mevr. Kürten, maakte en zelf voorzong op de wijze: „Zie ginds komt de stoom boot enz." Hier kookt men en [braadt men Natuurlijk op gas. De lessen, die Juf geeft, Die komen van pas. Vooral nu de Sint komt. De tijden zijn duur, Krijgt elkeën veel lekkers En niemand kijkt zuur. Het is heel niet moeilijk! Alleen maar een weet. De brokken, de letters. Ze zijn zó gereed. De truffels zijn heerlijk, De borstplaat is goed. De kosten zijn weinig, 't Is het gas, dat dit doet. Dus dames, ik raad U, Komt geregeld hier. En luistert met aandacht. Dat doet Juf plezier. Aan u thans de eer Of uw feest slaagt of niet. Met gas doet men wond'ren, Het geen u hier ziet. HAUTE COIFFURE Kapsalon -f^iT Bespreekt Uw Kapsel voor de a.s. KERSTDAGEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel 2452 Agentschap voor Egmond aan 7ee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m. met een minimum van f 1 20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. Ingezonden mededeling Ingezonden mededeling 't Loert overal. De weldadige warm te van de pijnstillende Thermogene verdrijft de snerpende pijn. Ingezonden mededeling Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN jeuk bedaart, de alekte- klemen worden gedood. VLOEISTOF BALSEM ZEEP 12 December Dokter POOT. Teletoon 2423 SCHOORL KOEDIJK 12 December Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202 b.g.g. K 2208-2847 Staatsexamen piano. Telefoon 405 GROET Telef. 2104 R.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1