ft 99 Afye-fnesie \Ju^adedn^ COöP. BOERENLEENBANK TE SCHOORL BELANGRIJK! Ursem GERRITSEN NIEUWJAARSGROETEN ww W'» w w vi VRIJDAG 17 DECEMBER 1954 31e JAARGANG No. 50 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam, Groet» Camperduin» Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef VAN DE RUNDVEEFOKVERENIGING „DE DUINSTREEK-NOORD" In de algemene vergadering van de Rundveefokvereniging „De DuinstreekNoord" op Donder dag 9 December te Bergen ge houden, waren twee-derde der leden aanwezig. De voorzitter, de heer N. Kaag, ving aan, na de aanwezigen ver welkomd te hebben, de sedert de vorige bijeenkomst overleden jour nalisten J. C. Kettenborg en C. Pauls te herdenken, die zich beiden steeds vrienden der vereniging hadden betoond. Het jaar 1954 zou door'menigeen met gemengde gevoelens worden bekeken. Een koud en schraal voorjaar werden gevolgd door een zomer en een herfst, die buitengewoon nadelig waren voor de kwaliteit onzer producten. Het hooi was van slechte kwaliteit en het vee kwam vroeg in de stal. De prijzen van kaas en boter hebben zeer veel goed gemaakt. Het is te hopen, dat deze zo blijven, dan kan men de toekomst met hoop tegemoet zien en met hoop aan het werk gaan. In de vereniging bracht dit jaar verandering: de heer Van der Woude is vervangen door de heer Hoogcarspel, Hijmans is thans in militaire dienst; voor hem is een losse kracht aangenomen. De heer Broersen, een buitengewone kracht, is benoemd te Utrecht; in zijn plaats is benoemd de heer Brouwer te Schellinkhout. Nadat de secretaris-penning meester de notulen had voorge lezen, welke werden goedgekeurd, maakte één der aanwezigen be zwaar tegen de wijze waarop de voorz. het ontslag van de heer Jb. Broersen had besproken. Hier was een woord van waardering op zijn plaats geweest. De heer Broersen heeft twee-en-twintig jaren in dienst van de vereniging gewerkt. Het is voornamelijk doorzijn werk geweest, dat de vereniging der mate gegroeid is, dat zij te groot werd en gesplitst moest worden. Als controleur en stamboekhouder heeft hij buitengewoon werk voor de vereniging verricht. Voor alles wat hij gedaan heeft verdient hij zeker de dank van de vereniging. Verschillende sprekers lieten zich in gelijke geest horen. Zelfs kwam de bezoldiging ter sprake, waarvan de voorzitter verklaarde, dat het bestuur van mening was, dat men een behoorlijk salaris betaalde, iets wat, zoals thans bleek, niet het geval was. Diverse leden staken hun leedwezen over het vertrek van de heer Broersen niet onder stoelen of banken en nadat enkele andere zaken waren afgedaan en de heer Broersen het jaarverslag had uitgebracht, dat in gedrukte vorm aan elk lid was ter hand gesteld en waarop hij nog toelichtende informaties had gegeven, kwam bij de rondvraag opnieuw de kwestie van het ont slag van de heer Broersen ter sprake. Duidelijk bleek, dat de sprekers geen van allen waren ingenomen met het vertrek van deze functionaris, die als admini strateur en waarnemend hoofd controleur bij de Provinciale Melk- controledienst te Utrecht een betere toekomst tegemoet gaat. Het bleek, dat meningsverschil over de Kunstmatige Inseminatie de oorzaak van alles was. „We hebben nog gepoogd", aldus voor zitter Kaag, „de heer Broersen op onze zijde te krijgen, doch dat is niet gelukt". Hij uitte verder zijn waardering voorde heer Broersen, met wie hij steeds met genoegen had samengewerkt. De aanwezigen konden het ech ter moeilijk verkroppen dat zij de heer Broersen als controleur-stam boekhouder zouden verliezen en lieten dat ook in hun woorden duidelijk uitkomen. Ten laatste nam de heer L. de Vries, rijks- veeteeltconsulent en secretaris van de Provinciale Melkcontröledienst, het woord, en sprak waarderende woorden voor de uitermate kun dige werker, die thans de vere niging gaat verlaten om zijn werk kracht en kennis dienstbaar te maken aan de verbetering van de veestapel in Utrecht. Dat zal het gevolg zijn van 's heren Broer- sen's werk in Utrecht. „Er is nog gepoogd een bijeen komst te beleggen waaróp de ver schillen zouden worden uitgepraat, teneinde de zaak bij te leggen, doch deze bijeenkomst is niet doorgegaan en zo staan we thans voor het feit, dat we de heer Broersen voor de vereniging zullen moeten missen". Nu de zaak er zo voor stond wenste hij de heer Broersen geluk met zijn promotie, terwijl de nieuwe controleur, de heer Brouwer te Schellinkhout, zich met enkele woorden aan de leden voorstelde en hun medewerking inriep. KOU GEVAT... Uit het door de heer Broersen opgesteld verslag, dat door zijn overzichtelijke samenstelling een uitstekende indruk maakt, stippen we het volgende aan: Het aantal leden bedraagt thans 133 met 136 bedrijven. Hiervan zijn 41 leden aangesloten bij het Nederlands Rundvee Stamboek, terwijl 104 leden lid zijn van een vereniging voor Kunstmatige Inseminatie. Door de vele regen was de kwaliteit van het hooi zeer matig, ofschoon het hooi ruiteren een belangrijke verbetering geeft ver geleken bij vroeger. Meerdere leden beginnen een perceel gras te laten drogen, wat goed voldoet. Op 1 Maart 1954 is de vereniging vrij van t.b.c. gekomen, hoewel op een aantal bedrijven het be smettelijk verwerpen weer is ge constateerd. De gezondheidsdienst heeft echter plannen om met de abortus-bestrijding te beginnen. Gezien de schade door abortus veroorzaakt lijkt dit ondernemen goed van pas te komen. Mond en klauwzeer kwam dit jaar niet voor. De veeprijzen handhaafden zich van goed tot zeer goed. De melkprijs bedroeg ongeveer f 5.80 per kg melkvet, wat f 0.35 lager is dan vorig jaar. Een aantal dieren werd voor goede prijzen voor export verkocht. Meerdere leden hebben thans enkele hunner beste dieren in het N.R.S. laten inschrijven om in aanmerking te komen voor export-verkoop. Het aantal dieren dat met afstammings gegevens wordt verkocht is nog veel te gering. Afgegeven werden 148 afstammingsbewijzen en 42 melklijsten. Bij de controle werd eenmaal een verschil met 10°/0 vet geconstateerd. In de N.R.S. werden 37 dieren ingeschreven. 2716 inseminaties werden verricht voor 1869 dieren, naast 652 dekkingen voor 486 dieren. In melkcontróle kwamen 2075 koeien, waarvan 1756 volledige staten werden afgesloten. De gemiddelde productie van de 25809 monsters was 14.47 kg melk, 3.79 °/0 vet, 544 gram vet, De Duinstreek- Noord is op de lijst van Noord holland, die 63 verenigingen om vat, van de 32e naar de 30e plaats omhoog gegaan. Uit de tabellen blijkt dat het grammen-gemiddelde In verband met de Kerst dagen verschijnt ons blad volgende week op Donder dag 23 December. Verzoeke daarom copy tekst en advertenties 1 dag eerder te willen inzenden. DE UITGEVER. voor vet van 1926 tot 1953 is toegenomen van 416 tot 544. Dat het vetgehalte en de dagopbrengst grammen vet zo sterk zijn ge stegen is aan het werk der fok- vereniging te danken. Vergeleken met de vooruitgang in de gehele provincie is die van De Duinstreek belangrijk groter. De gemiddelde productie der geregistreerde dieren blijkt boven de R. P. eisen te liggen, terwijl de niet-geregistreerden dit nog niet kunnen bereiken in drie leef tijdsgroepen. Een 380-tal dieren kregen in dit jaarverslag een plaats vanwege hun hoge productie. Met deze resultaten is men niet onte vreden, terwijl het bedrijfsgemid- delde in vrijwel alle bedrijven behoorlijk vooruitgaat. Op de zandgronden zal het wel nimmer gelukken alle bedrijven boven de 500 gram vet per dag te brengen, maar het spreekt boekdelen, dat vorig jaar 41 bedrijven en thans nog maar 31 beneden deze grens liggen. Verder drong de spreker aan op het besteden van meer aandacht aan de fokkerij. Tussen het hoogste en het laagste ge noteerde bedrijfsresultaat lag een verschil van 70 kg vet per jaar per koe. 1953 was een goed productie jaar. Het vermelden van een dier met hoge levensproductie wordt van groter belang geacht dan het plaatsen van een dier op de ere-lijst. Het gaat om dié dieren, die vele jaren achtereen een goede tot beste productie hebben. De vier buurtschappen welke De Duinstreek omvat t.w. Schoorl, Egmondermeer, Bergen, en het Woud, tellen tezamen 2075 koeien. De beste resultaten bij deze dieren heeft men met de stieren met de achternaam Frans. Verder kan men lezen dat Schoorl een klein weinig achteruit gaat, wat betreft het °/o vet per koe. Uit de rekening over 1953 blijkt, dat het saldo per 31 Dec. 1953 bedroeg f 5798.82 en dat het fonds voor een te houden fokveedag f 400.bedraagt. fyotd, zevzbcfyd ICapsei HAUTE COIFFURE Kapsalon MUZIEK IN „HET WAPEN VAN BERGEN" In samenwerking met de „Stichting 't Dorpshuis" hield de muziekleraar W. Haanraadts, leider van de blokfluit- en voor bereidende muziekklassen, een intieme muziekavond in „Het wapen van Bergen" op Zaterdag 11 Dec. De heer Haanraadts opende deze avond met een woord van welkom tot de aanwezigen op deze contactavond en sprak er zijn vreugde over uit, dat sinds Mej. M. Blessenaar directrice is, er niet alleen meer lijn in het werk van het Dorpshuis komt, maar ook meer contact onderling. Daar na was het woord of liever het spel aan zijn twee Bergense leer lingen Leendert en Arie Vliegent- hart, banjo en gitaar, met een heel goed gespeelde Avanti-mars. Daarna volgde: „La Danseuse" in goed samenspel en het minder zeker klinkende „Le petit Carna val". Deze jongens zijn sinds de vorige uitvoering flink gevorderd. Nummer twee van het pro gramma was Jenny Lindenhovius, blokfluit, met „Musette" van Delavigne (1731), waarvan de toonvorming nog wat aarzelend klonk. Henk Gerritsen, gitaar, speelde als beginneling, heel goed „Andante" van J. Küffner. Hanny Ulrich, mandoline, en Leo Bruinen berg, gitaar, beiden uit Alkmaar, speelden zeer goed Pizzicato uit „Sylvia" van L. Delibes. Dit was werkelijk muziek. Hierna gaf Mej. Blessenaar een korte uiteen zetting van het werk van het Dorpshuis, waarvan de bedoeling is de gehele bevolking er in te betrekken. Het begint met de kleuters, de kinderclubs, de jongeren, de volwassenen en ten slotte de ouden van dagen. Veel kan nog niet verwezenlijkt worden en het wachten is op een ruimer gebouw en ruimer subsidie. Het bestuur luistert naar wat leeft aan wensen en behoeften onder de mensen. Men tracht meer vreugde in creativiteit te brengen, wat leidt tot grotere levensvreugde en harmonie. Na dit korte intermezzo speelden Nelly Ranzijn, Stella Henneman, Hilly Bijlstra en Peter Hoogvorst, allen blokfluitleerlingen, die reeds een jaar les hebben, een Jachtliedje (16e eeuw) en een Middeleeuws lied, die beide goedklonken. Dick Tuijnman, gitaar, uit Alkmaar speelde een Etude van F. Sor, Landler van J. Küffner, Allegro van M. Giuliani en Andante van F. Sor. Deze jongeman, die pas een jaar les heeft, speelt heel goed en weet muziek uit zijn instrument te halen. Dit was kranig werk voor een beginneling. Na de pauze volgde huismuziek voor allen. Als eerste nummer „Tanze aus der Zeit Schuberts" door blokfluit, mandoline, banjo mandoline en gitaar. Het tweede de canon „Broeder Jacob" werd door allen gezongen, terwijl „Die winter is vergangen" zowel gezongen als gespeeld werd. Jeanne Betlem, gitaar, speelde Andante en Mars van J. Küffner, met goede aanslag. Rudo Meijer uit Groet liet een goed gespeeld Duet nr. 1, opus 10 van J. Ge- bauer horen, terwijl Maarten de Pee, blokfluit, zijn best deed met Mitte confitte en Kapitein Mor- gansmars. Tot slot speelde het Alkmaars Tokkelkwartet een „Lied" van „J. A. S" (1698), „Banditenmars" van M. Orscheit, „Andante religioso" van Joh. B. Kok en „sur les rives du Tage" van M. Maciocchi. Dit buiten gewone goede spel van het vol komen op elkaar ingespeelde kwartet was een waardig slot voor deze geslaagde avond. M.E.V.O.-NIEUWS Woensdag 8 Dec. vierde de klaverjasclub M.E.V.O. in het gezellig versierde zaaltje van Nieuwendijk het Sinterklaasfeest. Al kaartend en St. Nicolaasliedjes zingend werd de komst van Sint en Piet afgewacht. De voorzitter van de club toonde de leden de eerste lauwertak, die deze jonge K.J.C. de vorige week als dag prijs behaalde. Plotseling ging de deur open, Sint en Piet traden de zaal binnen en liepen tussen de zingende leden door naar het toneel, van waaraf Piet peper noten strooide door de zaal. „Beste Vrienden", vangt de Sint aan, „de tijd van mijn feest is al verstreken, maar daar de K.J.C. M.E.V.O, vorige week haar eerste overwinning heeft behaald, ben ik nog wat langer in het land gebleven om vanavond met U samen te zijn. Piet heeft een grote zak en uit die zak kan van alles komen, maar er kan ook van alles in komen. Sint en Piet hebben het vorige week gepresteerd een oud wijf in de zak te stoppen en er na een poosje een jonge meid uit te halen. Als er soms liefhebsters zijn?" Maar die zijn er niet, en nu wordt van alle leden het doop ceel op rijm gelicht, waarbij zij om beurten bij de goede Sint worden geroepen om een goede DE BANK IS GESLOTEN van 3 tot en met 11 Januari 1955. HET BESTUUR. gave te ontvangen. De dank wordt steeds afgewimpeld met een„Niks te danken, hoor, de penningmeester betaalt." Als alle pakjes uitgereikt zijn, prijst de Sint de goede club geest van M.E.V.O. waar, even als in de buurtvereniging Tuindorp, eendracht en samenwerking heer sen. Dat is in Bergen wel eens an ders. „Houdt de teamgeest warm en goed, dat is de hoofdzaak", is bij het afscheid de raad van de goede bisschop, die door de dankbare feestvierders nogmaals hartelijk toegezongen wordt. Dan wordt er gedanst en gezongen met aan de piano dhr. F. de Vos, terwijl mevr. A. Schümacher-Hof de accordeon bespeelt. Men laat zich de chocolademelk, 'n tractatie van Nieuwendijk, en de belegde toastjes goed smaken. Professor Remidol, die deze avond helpt opluisteren, oogst welverdiende, onverdeelde bewondering van alle aanwezigen voor zijn goochelen, zijn voordrachten en zijn demon stratie van telepathie als amuse ment. De avond verloopt zo feestelijk en gezellig, dat het twaalf uur is voor men er erg in heeft. Maar nu komt dan ook de laatste verrassing. Sint en Piet blijken een cadeautje te hebben achter gelaten voor één van de dames, het eerste cadeautje, dat zij op haar verjaardag ontvangt met de wens, dat er op deze dag nog vele voor haar zullen komen. Daarop volgt een welgemeend: „Lang zal ze leven". De 26ste Dec. zal wederom een Klaverjas drive worden gehouden. UURWERKEN FEESTAVOND Middelbare Meisjesschool. Maandagavond 13 Dec. gaf de Berger Meisjesschool een feest avond in het „Gulden Vlies" te Alkmaar. De directrice, Mej. Scholten, heette de autoriteiten, bestuursleden, ouders, docenten en leerlingen hartelijk welkom. Daarna trad de voorzitster der schoolclub „Bermento" naar voren met het verzoek tot alle ouders donateur te willen worden van de club en zodoende niet alleen de kas te helpen verstevigen, maar ook de onderlinge band. Het programma bestond uit heel goede koorzang der 2e, 3e, 4e en 5e klassen, ingestudeerd o.l.v. Mevr. Y. Gischler en dhr. C. Jonker en nu ten gehore ge bracht met Mevr. Gischler aan de vleugel en de heer Jonker als dirigent. Het door de eerste klasse zo goed gezongen „Sprookje" van C. van Tussenbroek werd ge ïllustreerd door schimmen, welke de heer Nap, tekenleraar, ont worpen had. Op verzoek van de executantjes, die zelf het schim menspel nog niet gezien hadden, werd dit nogmaals door hen ge zongen, maar nu in de zaal staan de, zodat ook zij het feëerieke meer, de toverboot, Gouddochtertje op het lelieblad, de Meermin met de visser en zijn boot en het zeemanskind in schimmen voorbij konden zien trekken. De rhythmische gymnastiek, die uit knotszwaaien bestond, was in gestudeerd door mej. Baarbé. Wegens ziekte van deze docente nam een der leerlingen uit de 5e klasse deze avond de leiding over. Het was goed werk wat de meisjes te zien gaven. Drie leerlingen der hoogste klassen droegen „Een Idylle" van M. Nijhoff voor op een wijze, die de heer en mevr. Frevel, die hier de leiding hadden gegeven, eer aandeed. Mevrouw J. Polak-Alexander, Het Nieuwjaarsnummer komt uit op Donderdag 30 December. Evenals vorige jaren zal dan ge legenheid bestaan tot het plaatsen van een Nieuwjaarsgroet. Opgave hiervoor zo spoedig mogelijk aan onze bureaux of bij de bezorgers. Minimumprijs f 1.50 (drie regels) elke regel meer 50 cent. lerares Frans, had met drie van haar leerlingen een middeleeuwse klucht „La Farce du Cuvier" (de klucht van de tobbe) ingestudeerd, hierin bijgestaan door mevrouw Frevel. Met een goede uitspraak en bewonderingswaardige radheid werd het Frans door deze meisjes gesproken, wat hen, mede met het goede spel en de kluchtige inhoud van het stuk, een welver diend, daverend applaus deed oogsten. De Bergermeisjesschool kan met voldoening op deze avond terug zien; al het gebodene stond op een behoorlijk peil en getuigde van een zorgvuldige voorbereiding. BONTE AVOND K.J.V.O. Zaterdagavond 11 December hield de K.J.V.O. een bonte avond in het zaaltje van Nieuwendijk. De voorzitster, Mej. Elly Knapen, opende de bijeenkomst en heette de bezoekers welkom, waarna op haar verlangen door allen het Bondslied werd gezongen. Het programma was rijk gevarieerd toneel, muziek en voordracht wis selden elkander af. De klassieke muziek werd ge boden door Mevr. C. Morée-Dol en Henk Tromp, die „Larghetto" uit het kwintet voor klarinet en strijkers van Mozart op voor treffelijke wijze ten gehore brach ten. Een daverend applaus van het gehoor vormde het duidelijkst bewijs dat hun spel gewaardeerd werd. Ook Arie Vliegenthart, die op guitaar en mondharmonica enkele vrolijke wijsjes speelde, oogstte veel succes. Op toneelgebied kwamen even eens talenten naar voren. De een- acter „Drie meisjes in een een zaam huis" werd met geboeide aandacht gevolgd, evenals „Alle verandering waarin Helga Pels de hoofdrol speelde en dat de lotgevallen uitbeeldt van een dame, die de naam Jansen draagt. In haar woonplaats heet bijna ieder zo, waarop zij, vervolgd door de talrijke vragen of zij familie is van een van hare gelijk namige plaatsgenoten, naar het stadhuis gaat en naamsverandering aanvraagt. Maar ook de nieuwe naam levert weder moeilijkheden op, zodat zij zich tenslotte maar weer Jansen noemt. De vlotheid der spelers en hun goede rolkennis viel in beide stukjes zeer te waar deren. Ineke van Hattum declameerde vervolgens „De professor en Jolijtje", een kluchtige geschiedenis van een grimmige professor, die geheel alleen in zijn huis woont, omdat zijn huishoudster is weg gelopen. Hij zit steeds op zijn studeerkamer en ziet niet hoe alles om hem heen in verval raakt. Maar op een dag herinnert hij ZONDAGSDIENST ARTSEN BERGEN l/teektlad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro H7071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. EEN BLOEIENDE VERENIGING EN EEN SCHEIDENDE FUNCTIONARIS Ingezonden mededeling - -m Krabben en peuteren maakt Hl 11 fl- de kwaal steeds erger. De helder vloeibare D. D. D. UIlMdU dringt diep in de poriën door. zuivert, ontsmet en geneest GENEESMIDDEL TEGEN A huidaandoeningen VLOEISTOF BALSEM ZEEP Ingezonden mededeling Bedek keel en borst met de pijn stillende Thermogene: de welda dige warmte verjaagt verkoudheid. TELEFOON 2 104 Telef. 2104 19 December Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 19 December F. H. RISSELADA. Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1