99 it Het Dorpshuis 1 3 \Z1 rsx-i u r s e m r GERRITSEN K* J+ V* O* viert nieuwjaar Het Nederlandse Studenten Orkest lOokSpierpijn A \Jvot ce-(ttefrif-scUcif,ving- en co-ntcole. Nieuwe Notaris VRIJDAG 13 JAN. 1956 33c JAARGANG No. 2 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Vrijdag 6 januari vertelden de heer P. Kuiper en mevrouw C. M. BesseKoeter van hun erva ringen in hun buurthuizen. De heer P. Kuiper is gesala rieerd leider van „Het Groene Huis" te Beverwijk. De bevol king van Beverwijk is de laatste dertig jaren sterk toegenomen, wat te danken is aan de vestiging van industrieën, zoals de hoog ovens en de papierfabriek. Deze bedrijven trekken duizenden werkkrachten aan en de uitbrei ding van Beverwijk vraagt veel grond, tuingrond. De oude bevolking, die hoofd zakelijk uit tuinders bestaat, ziet vaak haar bedrijf te gronde gaan door het verlies van deze tuingrond. De keus voor hen wordt nu: vertrekken naar elders óf overstappen naar de industrie. De jongeren kozen de industrie met een achturige werkdag en hoger lonen; dit gaf spanningen met de ouders die dit niet wens ten. De in Beverwijk nieuw bin nengekomen gezinnen komen veelal uit Drente en Friesland, uit de veengebieden aldaar. In hun oude woonplaats zagen zij blijk baar geen bestaansmogelijkheid, terwijl hier werk met geregelde werktijden en (goede, geregelde lonen is. Zij lieten echter een dorpsgemeenschap achter en in hun nieuwe woonplaats is geen stukje tuingrond, geen gelegen heid om een mestvarken te hou den en het levenspeil is er veel hoger. Deze gezinnen gaan al spoedig dezelfde eisen stellen wat levenspeil betreft. Vader verdient behoorlijk, moeder gaat ook uit gefld verdienen en de kinderen worden, in een voor hen groce stad, aan hun lot overgelaten. Hier is nu werk voor het buurt huis. Vier jaar geleden is men daar mee in Beverwijk begonnen. In een bescheiden ruimte werd een instuif gehouden. De kinderen kwamen in groten getale op Toen stond de gemeente Bever wijk een stuk grond af, en de hoogovens een afgekeurde barak, waarvan vrijwilligers een nieuw buurthuis bouwden, In het nieu we buurthuis begon men met groepswerk voor kinderen, vier moederclubs en bejaarden, die hun tijd met pruimen, kaarten en soms dammen doorbrengen. Dit nieuwe buurthuis heeft een ge schoolde hoofdleider en jeugd leidster èn vijf en twintig vrij willige clubleiders. Deze laatsten ontvangen geen geldelijke vergoe ding. Jongens en meisjes van 8- 12 jaar werken samen in groepen voor vrije expressie. Voor de leeftijden boven 14 jaar zijn meer technische clubs (b.v. timmeren), terwijl er boven de 16 jaar alleen gemengde clubs zijn. Het werk van het buurthuis wil tegemoet komen aan de nood en ziet als ZILVER eerste taak het vormingswerk; de creatieviteit moet zoveel mogelijk benut worden en de groep niet groter zijn dan 15 kinderen om toch individualistisch te blijven. Op de vaders heeft dit buurt huis practisch geen vat, behalve dat sommigen, die in het continu bedrijf werken, er 's morgens of 's middags komen om iets te tim meren of te repareren. Verder wordt getracht steun te geven aan het bestaande jeugdwerk in de plaats zelve. Het buurtwerk ziet de heer Kuiper als tussenstation tussen de massa-jeugd en het georga niseerde jeugdwerk. Ook vindt hij het ontzettend moeilijk met vrijwilligers te werken. Het botert daar niet, wat dat betreft in Het Groene Huis. Een heel ander geluid liet me vrouw C. M. Besse—Koeter, leid ster van Ons Huis te Kromme nie horen. Daar staken een paar dames, ongeschoold in dit werk, in 1948 de hoofden bij elkaar, wisten geld bij elkaar te krijgen en de be schikking over een oud fabrieks gebouw. In oktober 1949 begon men daar met 279 kinderen te werken. Over methodiek was niet zwaar gediscussieerd, maar een aantal vrijwilligers, met mevrouw Besse aan het hoofd, begon en thousiast met de kinderen te „clubben". Salaris kon en kan nog steeds bijna niet betaald worden, maar de zaak loopt. La ter verhuisde men naar een oud kantoorgebouw met drie zaaltjes. De kadervorming werd gegeven in de vorm van knutselavon- den, waar de handen bezigheid vonden en de tongen, over het werk met zijn problemen, los kwamen. Vrij uit praten over de opge dane ervaringen in de clubs was eigenlijk ook hoofddoel Het grootste probleem was en is een vaste leiding te krijgen, waar geld ontbreekt voor salarissen. Naast de kinderclubs ontstonden de clubs voor volwassenen, meest vrouwen, waaraan een 240-tal deelneemt, terwijl het kindertal van 6- tot 14-jarigen opgelopen is tot 500. Ons Huis met zijn enthousiaste leidster bereikt hele gezinnen. Door de industriëlen ter plaatse werd een oude pastorie aange kocht, en deze wordt nu door de vaders vrijwillig opgeknapt en verbouwd tot clubhuis. Dit werk vordert langzaam daar het in de vrije avonduren, na een volle dagtaak, moet gebeuren. Vaders zijn ook clubleiders. De vrouwen komen graag op de theemidda gen, waar ook ontwikkelingswerk wordt gedaan of gepraat. Man nen verschijnen alleen maar op lezingen over sexuele opvoeding, sommigen bij lezingen over kunst. De clubs Engels, Esperanto en Spreken in het Openbaar, ver heugen zich echter wel in een mannelijke belangstelling. Het werken met clubs binnens huis duurt van september tot half mei en wordt besloten met een eindtentoonstelling. Het hele jaar door worden wel excursies ge maakt en des zomers zijn er de zomerkampen. We wensen Krommenie geluk met een leidster als mevrouw C. M. BesseKoeter, die niet overal zware problemen ziet, blijkbaar goede vrijwillige wer kers weet aan te trekken, en met haar volle hart in dit werk zit. In intieme king vierden de le den der K.J.V.O. met hun intro- ducé's op zaterdagavond 8 janu ari nieuwjaar in de Dancing van De Rustende Jager. De avond begon met enkele films: Het zeilkamp zomer 1955, Het verhaal van de gouden bijl, Hoe een igloo (sneeuwhut) te bouwen en De Zalm-rivier. In de film: Hoe een igloo te bouwen, demonstreerden twee Eskimo's hoe zij met enig gereed schap een heel groot mes (tegen woordig met stalen lemmet, doch vroeger geheel van been of ivoor) voor een Eskimo-gezin, binnen enkele uren een veilig, warm on derkomen bouwen. De uitgesneden sneeuwblokken worden kunstig en nauwkeurig op elkaar gestapeld. De hutmuur wordt in de richting van de wij zers van de klok, spiraalvormig opgetrokken. Als de hut klaar is, hebben de bouwers zichzelf ge heel ingemetseld en snijden nu een deur in de wand uit. Dit is de enige opening. De cariboe- huiden die als bed dienst doen, en de voorraden worden naar binnen gebracht. De enige die buiten blijven, en daar ook de nacht doorbrengen, zijn de trek honden. Hun dikke vachten be schermen hun voldoende tegen de koude poolnachten. De film „de Zalm-rivier" laat zien, hoe de zalm ieder jaar weer van uit de Stille Oceaan naar de westkust van Canada trekt, en in groten getale bij Vancouver de Fraser-rivier opzwemt, om in de bovenloop van deze rivier kuit te schieten en daarna te ster ven. Op deze avontuurlijke tocht dreigen vele gevaren. Voor de kust al worden deze enorm grote scholen zalm opgewacht door een vissersvloot, die met rijke buit beladen naar de kust terug keert. De visconservenfabrieken zijn op de kade gebouwd en de aange voerde vis is twee minuten na aankomst in de fabriek reeds in geblikt en klaar om zo in de kookovens te gaan. Wat aan de vissersvloot ont snapt, wordt nog bedreigd door de Indiaanse vissers die dag en nacht (dan bij fakkellicht) jacht maken op de zalm, om deze als wintervoorraad te drogen. Komt de vis hoger de rivier op, dan zijn het de steenlawines, die in de ri vier terecht komen, die duizen den en nog eens duizenden vis sen het leven kosten. De stroom versnellingen kunnen slechts door de sterken genomen worden, de zwakken gaan hier ten onder. Het wegenvraagstuk in Bergen Wat dan overblijft van de enor me scholen zalm, die naar de kust trokken, bereikt dan einde lijk de heldere ondiepe wateren van de oorsprong der rivier. In de loop van de reis is de zalm ook van kleur veranderd. De grijze zeevis is nu helder rood geworden en neemt ook geen voedsel meer tot zich. Paarsgewijze leven nu de zal men. Het wijfje wroet een kuil in de bodem der ondiepe rivier en hier, in dit „nest", vindt het kuitschieten plaats. Daarna ster ven de volwassen zalmen en alles wat van hun bestaan overblijft zijn de glasachtige tere eitjes. Hieruit komen mettertijd de jon ge zalmpjes, die na verloop van tijd de tocht naar de zee aan vaarden, en na drie a vier jaar weer hun geboorteplaats opzoeken, om daar op hun beurt een nageslacht te verwekken en zelf te sterven. Daarna volgde het gezellig sa menzijn. Er werd op koffie en cake getracteerd, terwijl Thomas- vaer en Pieternel de gebeurtenis sen uit het afgelopen jaar her dachten, „Oom Bert" zorgde voor de ernstige noot op deze vrolijke avond, door de jongeren voor te houden, hoe slecht voor hun jon ge lichamen het gebruik van alco hol is. Ook voor de aanwezige ouders had hij een ernstig woord, en drukte hen op het hart hun kinderen met feestjes geen alco hol houdende dranken te schen ken. Dat het alcoholmisbruik in onze dagen GROOT is, bewijst wel het schrijven van rectoren en di recteuren der middelbare scholen, waarin deze aandringen bij de ouders dat zij hun kinderen in het goede zullen voorgaan, en niet in het gaan naar dancings en drankgebruik. Nederland is het derde land in Europa wat het verbruik van jenever betreft door de bevolking. Het aantal inge schreven dronkaards bij de con sultatiebureaus in ons land be draagt momenteel 20.000 Het aantal niet ingeschrevenen is on getwijfeld groter, daar velen zich schamen hulp te zoeken. Met een: „Wees sterk en help elkaar" besloot hij zijn toespraak. Voor de jongeren tot vijftien jaar, die niet onder geleide van hun ouders waren was de pret nu afgelopen. Half elf! bedtijd voor hen, ook op een feestavond. De oudere jeugd bleef nog bij elkaar en danste zowel volksdan sen als moderne dansen. II Het eenmansplan, ontworpen door wethouder Den Das, be oogt het aanleggen van een weg over de trambaan tot de Kom- laan, verbreding van een deel dezer laan benevens verbreding der Eeuwige laan. Verder be toogt de heer Den Das, dat het verkeersprobleem in deze ge meente in 't algemeen te veel wordt overdreven. Men heeft slechts voorzieningen nodig voor toeristenverkeer en niet voor snelverkeer, en dan slechts voor een beperkt aantal topdagen, die binnen een tijdsbestek van twee maanden vallen. De gemeente Bergen heeft geen geld beschikbaar om een weg van 500.000 tot 600.000 gul den aan te leggen, en daarvan de benodigde verplichtingen te betalen in de vorm van rente, af schrijving en onderhoud. In het plan van wethouder Den Das zijn de kosten van het verbreden van de Eeuwigelaan en van de Komlaan berekend op 261.000. Voor verkeersvoorzie- ningen te Bergen aan Zee wordt 100.000 gerekend, ofschoon dit bedrag ook niet op de begroting van het plan van de burgemees ter en wethouder Borst voorkomt. Men zou echter een verkeers technisch aanvaardbare oplossing kunnen vinden, door een gerin gere verbreding van het wegdek van de Eeuwigelaan en van de Komlaan aan te brengen. Dit zou slechts 48.000 kosten. III Wat betreft de RONDWEG langs Nesdiik en Wierdijkje, biedt geen oplossing van het in terne verkeer in Bergen en voor het grote verkeer uit het achter land. De weg is uitsluitend bruik baar voor het echte, door gaande verkeer. Wanneer men denkt de Eeuwigelaan te ontlasten, komt men bedrogen uit, want het eigen verkeer uit Bergen en het achter land zal de rondweg niet nemen. De door het PROVINCIAAL BESTUUR GEPROJECTEER DE RONDWEG is bedoeld als verbindingsweg van dorp tot dorp. Het provinciaal bestuur wenst niet, dat deze weg wordt aangelegd, doch slechts als mo gelijk wordt voorzien. Daartoe zou een autoweg moeten worden aangelegd over het Rembrandts- laantje, de Maesdammerlaan en de Meesweg. Nadat de Commis sie voor de gemeentelijke plan nen de situatie ter plaatse heeft opgenomen, dringt zij niet meer aan op deze doorbraak. Coöp. BOERENLEENBANK te SCHOORL wordt ZITTING gehouden in Café Schuijt te Schoorl op: DONDERDAG 19 Januari '56, voor naamletters A t/m G VRIJDAG 20 Januari '56, voor naamletters H t/m O ZATERDAG 21 Januari '56, voor naamletters P t/m Z Telkens van 9-12 en van 2-5 uur. Voor een goede controle is het beslist noodzakelijk, dat ALLE BOEKJES op bovengenoemde dagen worden aangeboden. Bij verzuim wordt f 1,— administratiekosten in rekening gebracht. C. HOOGVORST, Az., Kassier DRIE KONINGEN EN HUN STER Op treffende wijze werd vrij dagavond de zeer oude en in on bruik geraakte traditie hersteld en trokken de drie koningen door het dorp Kerstliederen zingend. In sierlijke gewaden gestoken en met gouden kroontjes op het hoofd, voerden zij een grote, prachtig bewerkte draaiende ster met kaarsverlichting mede. De zwarte koning Melchior zette de liederen in en Caspar en Baltha- sar vielen bij met hun heldere stemmen. Ben twintigtal collec tanten haalde geldstukken op voor de vluchtelingenactie. De A.V.R.O. maakte geluidsopna men die in hun radio-journaal zullen worden uitgezonden. HOE ZIT DAT? De buurtvereniging T. en O. heeft een mooi en ^gerieflijk ver enigingsgebouw. Dit gebouw kan worden gehuurd door verenigin gen of particulieren voor demon straties, clubs, bijeenkomsten enz. Er wordt geen onderscheid ge maakt tussen bv. grosco-winke- liers, gasbedrijf, Engelse club of Leger des Heils. Allen hebben zich echter te onderwerpen aan de regels, die in het gebouw gel den. De buurtvereniging T. en O. als zodanig, heeft met deze ver enigingen of particulieren even min iets uit te staan, als de eige naren van een dancing en bio scoopzaal dit hebben met degene die van hun zalen gebruik maken. Mr. J. Muntinge, benoemd tot notaris te Bergen, als opvolger van notaris C. Knook, heeft de practijk van zijn voorganger o- vergenomen. Voorlopig blijft zijn kantoor gevestigd op het oude adres. Mengelberg, Beethoven. Ook dit jaar zal het Nederlands Studen tenorkest staan onder de leiding van de heer Jan Brussen, terwijl de heer Herman Krebbers het vierde vioolconcert van Mozart zal vertolken. Première van de vierde tournee te Bergen. Enige dagen geleden is met trompetgeschal het Nederlands Studenten Orkest, rijdend in een speciaal hiertoe ingerichte jeep- trein, te Bergen aangekomen. De ze binnenkomst vormde zoals steeds het begin van een repeti tie-periode, waarin dag in, dag uit het orkest zich terdege voor bereidt op zijn tournée temidden van deze mooie en rustige omge ving. Dit keer vinden de repeti ties niet plaats in de Ruine-kerk doch in de Boehdermakerzaal Doch niet alleen wordt hier ge musiceerd; ook in „De Haaf", waar het orkest zijn oude en ge zellige verblijf weer heeft opge zocht, klinkt de gehele dag mu ziek, nu eens een kwartet, dan weer eens een tournée voor bla zers Het Nederlands Studenten Or kest is een bijzonder orkest. Niet omdat het misschien uniek is in de wereld, doch omdat hier stu denten van allerlei overtuiging en van allerlei Universiteiten en Ho gescholen gezamenlijk zich voor bereiden op een concertenreeks. Juist hierdoor ontstaat de grote band, die het mogelijk maakt tot grote prestaties te komen. De vierde tournée van het Ne derlands Studenten Orkest heeft een speciaal karakter gekregen door het eerste buitenlandse con cert, dat te België in Leuven ge geven zal worden. Hiervan zal de opbrengst ten goede komen aan 't Belgisch Studenten Sanato rium te Eupen. Daarnaast zal te Utrecht een officieel concert gegeven worden ter gelegen heid van het tienjarig be staan van de Nederlandse Stu denten Raad. De tournée zal ook dit jaar uit 10'concerten bestaan, waarvan de baten van de in Ne derland gegeven concerten zullen gaan naar het Nederlands Stu denten Sanatorium te Laren. Het programma vermeldt dit jaar werken van Handel, Karei biedt U de laatste model Het Ned. Studenten Orkest Donderdagmiddag 5 januari deed het Ned. Stud. Orkest sym bolisch zijn intrede in Bergen. De leden van het orkest zaten in het treintje van „De Bedriegertjes en doorbraken, onder klaroenge schal van twee herauten de papie ren muur over de straat voor het Dorpshuis. Voor het raadhuis werden zij ontvangen door bur gemeester dr. W. Huygens en echtgenote, de gemeente-secreta ris en wethouder Borst. De burgemeester heette de le den van het orkest hartelijk wel kom in Bergen en zag in het doorbreken van de muur de sym boliek van het overwinnen van de moeilijkheden verbonden aan het te houden tournée. en wenste het bestuur en haar leden ook dit jaar veel succes. Als symbolisch tegengebaar bood hij hun de sleu tel van het succes aan. Het was vermakelijk de verblufte gezich ten der studenten te zien, toen deze sleutel in de vorm van een zilveren G-sleutel in de muziek, uit de vlag van het raadhuis ne derdaalde en door de burgemees ter voorop het locomotiefje werd bevestigd (10 voor Bergen!). De voorzitter van het Studen ten Orkest bedankte voor dit blijk van medeleven en bood een ge denksteen aan, die later waar schijnlijk in het portaal der ge restaureerde Ruïnekerk zal wo,r- den aangebracht en waarin de data gebeiteld zullen worden van alle keren dat het Ned. Studenten Orkest in Bergen repeteerde en er zijn jaarlijks tournée aanving. Daarna begaf men zich in het raadhuis om in de raadzaal de feestwijn te drinken. OPBRENGST GEPLAATSTE BUSJES Over 1955 hebben de geplaatste busjes te Bergen en Bergen aan zee voor het „Koninklijk Ned. Blindengeleidehondenfonds", ge vestigd te Amsterdam, Midden weg 333, opgebracht f 130.21. Alle onbekende gevers, evenals alle zaken waar wederom het be kende busje mocht staan, nogmaals veel dank. ZONDAGSDIENST ARTSEN BERGEN WeMtad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Gewone bankzaken wor den op genoemde dagen niet in behandeling ge- Namens het bestuur, Ingezonden mededeling I u en rheumatische pijnen m wrijft U weg met TELEFOON 2 104 15 Januari Dr. BULSTRA, Telefoon 2827 SCHOORL-KOEDIJK 15 Januari Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1