UetlMod Zijn de neuzen geteld? Wegen en welvaart ZftERMOGÈNF kÜZZ u r s e h IVOROL: De Tandpasta van standing V.V.V.-leden zorgen voor verrassing GERRITSEN VRIJDAG 20 JAN. 1956 33e JAARGANG No. 3 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Kgmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a, d. Hoef Op de agenda van de open bare raadsvergadering op vrijdag 20 januari 1956 luidt punt 10.: Behandeling der voorstellen van de meerderheid en van de minder heid van het college van burge meester en wethouders, betref fende wegverbinding tussen Ber gen en Bergen aan Zee. Dit houdt in: behandeling van de vraag een weg over de tram baan (meerderheid college) óf de Eeuwigelaan en een deel van de Komlaan verbreden. Waarom een weg over de trambaan? Elk be leid, dat die naam verdient, moet trachten zich een beeld van de toekomst te scheppen. Regeren is vooruitzien, met het oog op het recreatief verkeer dat, (volgens het rapport van het Ned. Econo misch Instituut in sept. 1950 sa mengesteld) voor Bergen nog voor geen 15% van het totale verkeer doorgaand verkeer is, heeft Bergen in de eerste plaats een kernweg nodig door het hart van het dorp. Deze kernweg dient zoveel mogelijk ononderbro ken te zijn, maar voorzien van goede pleisterplaatsen, waar men zijn auto kan parkeren en te voet verder .Bergen doen". Met het oog op de veiligheid is een rechte verbinding altijd de beste. Door zo n kernweg worden dorpswegen tot een maximum ontlast, en is de rust in het dorp verzekerd. De hoofdstroom van het verkeer ver mengt zich niet met het dorpsver- keer, maar krijgt een eigen weg. Legt men deze weg over de voor malige trambaan, dan heeft men een minimum aantal uitritten en kruisingen. De weg ligt vrijwel geïsoleerd en onzichtbaar vanuit elk woon- en wandelgebied, en tast zodoende noch het dorpsbeeld noch het natuurgebied aan, en vormt een afdoende oplossing voor het verkeer in de eerstvol gende decennia. Het is de kortste en veiligste verbinding met Ber gen aan Zee. De kosten zijn rede lijk en de grond betrekkelijk goed koop. Deze weg gaat langs veel natuurschoon en kan door goede beplanting een tweede roemrijke laan voor Bergen opleveren. Het Rijk, de Provincie, de Commissie voor Gemeentelijke plannen en de P.W.N. hebben geen bezwaar tegen het aanleggen van deze weg. Wie der raadsleden kunnen, gezien hun vroegere uitlatingen in de raad, voor dit plan te vinden zijn? Ongetwijfeld de heer C. W. Ellis, die reeds in de comitéver gadering van de raad op 17 okt. voor de weg over de trambaan zal stemmen. De heren S. D. Sluis en J. Broersma zijn ook voor deze weg. Wethouder L. den Das verklaart, dat hij in feite alleen om financiële redenen voorstander is van verbreding van de Eeuwi gelaan. Maar welke zijn deze fi nanciële redenen? Geld voor een weg, welke dan ook, heeft de ge meente Bergen niet. Wordt dus overgegaan tot wegenaanleg of -verbreding dan zullen daarvoor gelden aangevraagd moeten wor den uit het gemeente-fonds. Toe wijzing daar uit is afhankelijk van de deugdelijkheid van de plannen en niet van de goed koopte. Hoe zullen de andere raadsle den stemmen? De minderheid van het college van burgemeester en wethouders stelt voor verbreding van de Eeuwigelaan en een af ronden van de Komlaan in vloei ende lijn naar de Eeuwigelaan. Dit betekent het rooien van de denne- en beukebomen van de Mosselenbuurt tot de Fransman. De bomenrijen van de Ronde kom tot de Mosselenbuurt staan ver genoeg uit elkaar. Het zal alleen mogelijk zijn van dit stuk tussen Mosselenbuurt en Frans man in de toekomst een lindelaan te maken als de dennen aan weer zijden van de weg verdwijnen. Het zal spoedig noodzakelijk worden het fietspad langs de Eeuwigelaan te verbreden, en het zal welhaast onvermijdelijk, zijn daarvoor de verbreding te zoeken door van de voorkanten der per celen langs de weg iets af te ne men. Maar wat doet men dan met de linden? Men zou ook een fiets pad over de trambaan kunnen maken van de Komlaan af naar de Zeeweg, doch dit kost ook geld wat blijft er dan over van het zogenaamde financiële voordeel. En wat blijft er over van de schoonste laan in Nederland? Wie zullen daarvoor stemmen? In de raadsvergadering van 18 oktober 1950 dient de heer Brak mede namens nog tien raadsleden een motie in van de volgende in houd: De Gemeenteraad van Bergen, in vergadering bijeen op 18 ok tober 1950, gezien de desbetref fende conclusie in het rapport van het Ned. Econ. Instituut, spreekt als zijn mening uit, dat bij het zoeken naar een oplossing voor het drukke verkeer gedurende slechts zes weken van het hoog seizoen in elk geval de Eeuwi gelaan in de tegenwoordige toe stand gehandhaafd moet blijven en dat deze motie tegelijk met het rapport aan de desbetreffende autoriteiten wordt toegezonden." (Stemming 11 stemmen vóór, 2 blanco.) Van de raadsleden die nu nog zitting hebben stemden voor J. J. Wittebrood, C. W. El- lis, Mr. S. D. Sluis, J. Broersma en Dr J. Hemelrijk. Blanco stem de L. den Das. In deze vergadering verklaarde Dr Hemelrijk: „Als de Eeuwi gelaan verbreed of hoe dan ook veranderd wordt, is het geen Eeuwigelaan meer, maar dan is het een laan naar de Eeuwig heid." En zou hij dan nu daarbij de rol van Charon willen vervul len? Hij zegt in deze vergadering ook: „Iedere Bergenaar is er zich toch wel van bewust, dat onze Eeuwigelaan één der mooiste la nen van Nederland is: door een dergelijk plan zou er echter wei nig moois meer van overblijven. 29 nov, 1954 vreest de heer E. van Rees Vellinga dat het kappen van de 10 schuin hangen de bomen langs de Eeuwigelaan leiden zal tot het kappen van alle bomen aan de Zuid-zijde. En zou hij nu zijn medewerking verle nen tot het kappen van bomen op de Eeuwigelaan van Mosselen buurt tot Fransman? 25 Mei 1955 deelt wethouder L. den Das, op een vraag van de heer Sluis, mede, dat zijn stand punt principieel niet belangrijk afwijkt van plan I (weg over de trambaan) en dat zekerheid om trent een verantwoorde uitgaaf van de kosten van plan I wel een grote invloed op zijn beslissing zal uitoefenen. Dus ook hij is be reid de Eeuwigelaan ongeschon den te laten en de weg over de trambaan te kiezen, als dit naar zijn inzicht financieel mogelijk is. En wat zullen de drie overige raadsleden doen? De neuzen zijn geteld, zal de uitslag dit bevestigen? AAN DE SPITS 1951 te kennen gaf, dat hij indien het alleen bus-vervoer zou moeten worden (naar Bergen aan Zee), meende de verkeersweg over de trambaan als de kortste en meest economische te moeten kiezen, 1 sept 1953 stelde hij voor, alle krachten in te spannen, om tijdig een prima autoweg naar Bergen aan Zee te doen aanleggen. 15 Februari 1954 is hij van mening dat elke voortgezette railverbin ding onaanvaardbaar is en boven dien nog de aanleg van de zo noodzakelijke verkeersweg over de oude trambaan, welke volgens hem de beste en goedkoopste is verhindert. De heer Wittebrood ver klaart in deze vergadering, het eens te zijn met de heer Ellis. 4 Maart 1954 hamert de heer Ellis weer op dit aambeeld, even- als op 29 november 1954. In deze laatste vergadering sluit de heer N. Bos zich bij hem aan, terwijl wethouder P. J. Borst ook sym pathie voor deze weg toont. 25 Mei 1955 verklaart de heer N. Bos dat de fractie van de K.V.P. Het bestuur herkozen. De ledenvergadering der V.V.V. op donderdag 12 janurai heeft voor de nodige verrassing gezorgd: het oude bestuur, dat tengevolge van het aannemen ener motie op 30 november 1955, zijn voornemens te kennen gaf op een nader te bepalen datum te zullen aftreden, is op de vergade ring van 12 januari met 153 van de 214 uitgebrachte stemmen her kozen. Daar waren geen speeches van de heren Van Rees Vellinga en mr, Crefeld voor nodig. Daar toe was voldoende, dat voorzitter Broersma de inhoud van één der ingekomen stukken oplas, waarin werd gezegd: „(wij) stellen voor alle oude geschillen, welke geleid hebben tot het aftreden van het bestuur, doch die geen betrekking hadden op het feitelijk beleid in V.V.V.-zaken, bij te leggen en het volledig vertrouwen uit te spreken in het gevoerd beleid van dat bestuur, daarbij het bestuur te verzoeken in zijn geheel aan te blijven en de voor het aanstaan de seizoen noodzakelijke werk zaamheden uit te voeren in het belang van de V.V.V. zelve". Dit stuk dat 14 handtekeningen droeg, w.o. die van de beide voorzitters der winkeliersvereni gingen, van de secretaris van Tuin- en Oostdorp, van negen andere personen, benevens die van de beide wethouders, de he ren L. den Das en P. J. Borst, vond direct ingang. Men voelde dat hier een weg gewezen werd, die tot de beste oplossing kon leiden. Een ander ingekomen stuk van de hand van de heer J. J. Dinkel- berg, waarin een reorganisatie van de V.V.V.-bestuurswerk zaamheden werd uiteengezet en bepleit, werd door de voorzitter terzijde gelegd als niet aan de orde zijnde. Uit de vergadering werd tegen deze handeling geen verzet aangetekend. Van de vereniging van Hore ca-bedrijven, benevens van de commissie voor verhuurder van gemeubileerde huizen waren can- didatenlijsten ingekomen bevat tende resp. vijf en twee namen. Bij aanneming van het voorstel het oude bestuur te herkiezen, hadden deze candidaten geen schijn van kans. De heer Hove nier zei, dat als het voorstel zou worden aangenomen er toch over personen zou moeten worden ge stemd. De heer Broersma was het daarmee niet eens. Op een vraag van de heer Verwer of het voorstel tevens inhield dat behalve het bestuur ook „de hele rataplan van de raad van bijstand en verder zou aan blijven", antwoordde de voorzit ter ontkennend. De hierna gehou den schriftelijke stemming leverde 153 stemmen op voor het voorstel tot aanblijven van het bestuur, 52 daar tegen, 5 van onwaarde en 5 blanco. Een opmerking van de heer Smits dat niet-stemgerechtigden aan de stemming hadden deelge nomen, verwekte gelach. De voorzitter dankte de aan wezigen voor het geschonken vertrouwen. Het gaat de goede kant op in Bergen. Er waren gun stige berichten van 't gemeente bestuur. 1955 was een topjaar wat betreft het gastenbezoek. De financiën zijn gezond en stagn wel toe dat de helft der schuld aan de gemeente kan worden af gelost, doch een gedeelte dient in reserve te blijven. Wat ge- en verschillen betreft verzoekt zij deze met het bestuur te bespreken om alles op ordelijke manier te recht te brengen. Na de sluiting der vergadering had de voorzitter van verschillen de zijden gelukwensen in ont vangst te nemen over zijn verkie zing, en die van de andere be stuursleden. Het bestuur kan zich thans met vertrouwen wijden aan zijn taak en aan de verwezenlij king der plannen die er gesteld zijn. Auto's en bussen echter vliegen nu eenmaal niet door de lucht en hebben wegen nodig, die het ver voer aan kunnen in het topsei- zoen, want met deze enkele we ken staat of valt de welvaart van Bergen. De auto's en bussen komen uit het centrum van Bergen en nemen de enig mogelijke weg naar zee: de Eeuwigelaan die hierdoor tot één der drukste tertiaire wegen in ons land wordt en dat terwijl de verhardingsbreedte (4,15) van de weg zelfs niet voldoet aan voor normale verkeersdrukte te stellen eisen (voor velig verkeer ten min ste 6 m breed). Door de schuine stand der bo men langs de weg kan zelfs deze Yardley 6 Co Ltd. London Ij Drogisterij Firma Frans Posthuma, |j I" Drogisterij Firma Frans Posthuma - tel. 2716 Bergens welvaart is afhankelijk van de logeergasten, die hier in het zomerseizoen hun vakantie komen doorbrengen en de dag jesmensen. Allen zoeken hier ont spanning in bossen, duinen en zee èn gezellig vertier in het dorp. Het aantal gasten met auto neemt elk jaar toe. Deze gaan vaak enige malen per dag naar zee. Gasten zonder eigen auto zijn aangewe zen op een openbaar vervoermid del, dus de bus. KLOKKEN geringe verhardingsbreedte van 4,15 meter niet ten volle benut worden. Een andere weg naar zee is er echter niet. Deze toestand vraagt om een oplossing wat be treft de stagnatie van het verkeer komende uit en gaande naar het centrum van Bergen. Er zijn drie mogelijkheden om dit verkeer uit het centrum van Bergen een uit weg naar zee te bezorgen te weten: a. Een verbreding van een deel Komlaan en van de Eeuwigelaan tot 7 m, wat inhoudt het noodza kelijk kappen der oude dennen langs deze laan, die anders nog wel minstens twintig jaar mee kunnen. De kosten van dit plan worden geschat op 374.000, b. Een weg van 7 m over de vroegere trambaan tot aan de Fransman, waar geen enkele boom behoeft te sneuvelen, daar dit een kale strook grond is langs verwaarloosde terreinafrasterin gen met een prachtig zicht op het natuurreservaat. De kosten wor den geschat op ±f 523.975, c. Een verbreding van de Ren- baanlaan-Maesdammer ln.-Meer weg tot 7 m. Dus langs de Merel hof (tot rust van de bejaarden wat achteraf gebouwd), de open KOU GEVAT... De dagjesmensen komen met auto's en gaan zelden de hele dag naar zee. Ook zij zoeken vertier in het dorpscentrum. Daarbij komt nog dat de logeergasten met de weekenden zelf vaak ook nog logées krijgen, zodat Bergen dan eivol is. Maar ten slotte komt men toch naar Bergen om bossen, duinen en zee te zien en dus stapt alles wat een auto heeft daarin om te gaan toeren en daarna weer naar Bergen terug te keren. bare school aan het Spaanse pad en de kleuterschool daarnaast met aan de overkant het speelveld. Deze weg zou dan aansluiting moeten geven op een rondweg ten zuiden van Bergen gelegen naar de Fransman. Kosten rondweg aansluiting ±f 1.144.375, Stel dat deze drie wegen van 7 m er alle drie waren, welke weg zou dan de logeergast en de dag toerist kiezen om naar zee te gaan en waarom? Hoogst waarschijn lijk de trambaanweg heen en de Eeuwigelaan terug. Deze geven de korste verbinding met zee en bieden hem aan natuurschoon wat hij zoekt: bos- en duinlandschap. Daarvoor gaat hij naar Bergen. Polderland heeft hij genoeg ge zien voor hij in Bergen aankwam, dus is de rondwegroute voor hem minder attractief en daarbij nog langer ook. De vakantieganger rijdt het liefst door een landschap dat voor hem de bekoring van het ongewone heeft en hem van uit zijn gemakkelijk autozitplaats je op zijn manier van het natuurschoon laat genieten. En een vrijwel on gekend natuurschoon biedt hem een weg over de trambaan. Waar om die dan niet gegeven en Ber gen een mooie laan erbij, die al spoedig door het hele land een bekendheid zal verwerven als nu de Eeuwigelaan heeft. En de Eeuwigelaan zou haar roem be houden. Een roem die ongetwij feld zal tanen als daar de dennen gekapt worden, tenzij me"n deze restaureert evenals de ruïne. Voor de ouden van dagen Woensdag 11 januari was het weer één van die feestdagen, die het hart verwarmen en het ge moed vervullen met een gevoel van grote dankbaarheid, want op de middag van die dag werden er in de Rustende Jager films af gedraaid en een revue opgevoerd voor de Ouden Van Dagen. Van die dank was overvloedig sprake in het openingswoord, waarmede voorzitter Stockman de feestelijk heid opende, en waarin hij aan alle personen en instanties in Ber gen dank bracht voor het feit dat we dit feest weer kunnen vieren, want het is feitelijk een feest dat de Bergenaren aan hun medebur gers aanbieden. Het slechte weer had de vrees doen ontstaan, dat de opkomst niet groot zou zijn, doch was anders geworden door dat mevrouw de Wolff-Pere- boom van de U.V.V. zich met de afhaaldienst had ingezet om de oudjes per auto te halen en te brengen en dit was zeker een be dankje waard. De stampvol gevulde zaal ge noot van de geprojecteerde films, de eerste, die de tocht naar Drie- vliet bij Voorburg in beeld bracht, en de tweede, waarin de reis naar Amsterdam, die in 1950 gemaakt werd, was verfilmd. Dat ging in 1950 een beetje anders dan thans. Nu stap je in een grote bus en je wordt met vriend en maag ver voerd en gebracht waar je wilt. Je vliegt in zo'n bus over de weg en het lijkt wel of je in Amerika bent. Je rijdt maar.... In 1950 ging men 's morgens heel netjes met Bello naar Koe dijk. Daar wachtte, aan de water kant, een mooie pleizierboot. Je stapte er met z'n allen in, zocht een plaatsje en onderwijl je ge makkelijk gezeten was en een praatje met je buren begon, gleed het landschap aan weerszijden voorbij en leerde men de provin cie weer eens van een andere kant bekijken. Ook de inkomst in Am sterdam zo geheel anders dan per trein of te land. En dan het diner in Krasnapolsky! Dat alles maak te die tocht tot een onvergetelijke gebeurtenis. Na de pauze werd een revue opgevoerd van de hand van de heren Cor Sijpheer en Dick van Bergen, die uitstekend weten hoe ze dat doen moeten. Bij wijze van inleiding werd het eerste num mer aan de Ruïne gewijd om direkt in de sfeer van Bergen te komen. Verder speelde het ac cordeontrio Jiefly aardige liedjes die met lust werden meegezongen. Henk Sijpheer bespeelde op voor treffelijke wijze de xylofoon, zelfs toen het licht werd uitge doofd. Frans de Hoo was 'n uitstekende geluiden imitator en Evita v. Wil ligen toonde zich als 'n geoefende tapdanseres terwijl Cor Sypheer als sneltekenaar zijn publiek tot la- chens toe bezighield. Verder werd er 'n rechtzaak uitgebeeld als slot nummer waarin de heer Van Ber gen als officier van Justitie en mevr. Van Bergen als „Antje Hoevelaken" optrad een nooit te vergeten figuur terwijl de heer Stockman, als president van de rechtbank onvergetelijk was. Vooral de kledij der rechters en van de griffier was voor velen een bron van vreugde of van ver wondering, maar zij deed het goed. De Ouden Van Dagen, vol vreugde over de genoeglijke mid dag werden na afloop weder per auto naar hun woning gebracht. Het Comité voor Ouden Van Dagen heeft de dank van hon derden mensen in Bergen met ere verdiend. ZONDAGSDIENST ARTSEN ..DE DUINSTREEK" Ingezonden mededeling TELEFOON 2104 U zal worden getoond hoe de moderne vrouw, die over weinig tijd beschikt, toch gesoigneerd kan zijn. Er is geen verkoop. Introducties voor deze interessante voorlichting bij <5¥c& <5%c& (g stelt U in samenwerking met rjj gaarne in de gelegenheid om op woensdagmiddag 25 januari a.s. van 2 tot 4 uur g) v of dezelfde dag 's avonds van 8 tot 10 uur, haar gast te zijn in v K De Berger Heerlijkheid „Brero'% Fransesteeg, Bergen nh. Ingezonden mededeling Bedek keel en borst met de pijn stillende Thermogenede welda dige warmte verjaagt verkoudheid Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te BergenDe Haan s Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. BERGEN 22 Januari Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 22 Januari Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1