DE BOÜMKAT s s s s Fris Gemeenteraadsvergadering Bergen K%Zsn U R S E M Een volmaakt Kapsel!! l Film- en demonstratie-avond GERRITSEN VRIjbAG 10 FEBR- 1956 33e JAARGANG No. 6 ii De heer Van Rees Vellinga wijst er op, dat de heer Ellis thans vergeten schijnt te zijn, wat hij in de vorige raadsvergadering heeft verkondigd over het begrij pen van elkanders standpunt. Volgens spreker is Bergen een familiebadplaats, een van de fraaiste gebieden in dit opzicht. Men dient er voor te waken, dat het dorp en de gemeente mooi blijven. Grote verkeersaders die nen er buiten te blijven. Bergen moet buiten de maalstroom van t verkeer blijven en zijn karakter behouden. Het natuurschoon dient behouden te blijven. Het dorpsbeeld en het natuurreser vaat dienen ongerept te blijven. Wegen aanleggen die driehon derd dagen doodstil liggen en vijftig dagen worden gebruikt, is dwaasheid. De V.V.D.-fractie is voor een zandweg, doch daarvoor is hier geen meerderheid te krij gen. Aan het overleg tussen de 'fracties wilden de K.V.P. en Gem. Bel. niet deelnemen. Hieruit blijkt, dat deze raadsleden niet open willen staan voor ander mans mening. Uit financiële over wegingen kon spreker geen voor stander zijn van het plan van de weg over de kombaan. De lasten worden voor de gemeente te zwaar, daar het Rijk niet bijpast. De V.V.D. is voor de zandweg wijl deze weg ook als militaire weg dienst zal doen; vandaar dat het Rijk zal bijdragen in de kos ten. De heer Bos (K.V.P.) merkt op, dat voor het plan geen eigen geld aanwezig is. Alles zal aan gevraagd moeten worden. Maar de juistheid van het plan en de goedkoopste zijn twee verschil lende dingen. De K.V.P. prefe reert de weg over de trambaan. De heer De Beurs (Arb vraagt. Waar praten we hier eigenlijk over? V/e zijn vanavond niet bereid naar elkaar te luiste ren. We hadden onze stembrief jes wel kunnen inleveren. Plan I is romantisch en geeft een volko men scheve voorstelling van za ken. Spr. is principieel voor de zandweg, maar wijkt, uit practi- sche en zakelijke overwegingen, uit naar het plan Den Das. Het is niet ernstig dat de Eeuwigelaan wordt opgeheven; over 25 jaar is zij toch ten dode opgeschreven. Een fietstunnel aan te brengen bij de Fransman vloekt met het na tuurschoon. Mr. Sluis zegt, dat de wijze van debatteren weer te wensen over laat. Volgens de woorden van dr. Hemelrijk zijn zij, die het kap pen der bomen in de Eeuwige- laan voorstaan, moordenaars van 't natuurschoon. Hetzelfde zegt men van de voorstanders van de weg over de trambaan. Dus zijn wij allen moordenaars, aldus deze UURWERKEN spreker. In weerwil van de motie van 18 oktober 1950 om de Eeuwigelaan te sparen, heeft de heer Den Das zijn minderheids- voorstel ingediend. Wordt de Eeuwigelaan de voornaamste weg naar de zee dan zullen on gelukken niet uitblijven. De tram baan is verreweg te prefereren: er is geen bebouwing en er zijn geen uitgangen. Slechts een paar wandelpacfen kruisen deze weg. De A.N.W.B. wijst de enige juiste weg: langs het reservaat aanpassend aangelegd, zal deze weg niet detoneren, maar de na tuur dichter tot de mensen bren gen. Financieel komt dat wat duurder. Daarbij prefereert de NHADO deze weg. Wat de fi nanciële kant betreft, moet ge tracht worden een bizondere uit kering te krijgen uit het gemeen tefonds, omdat de weg voorziet in openbaar en particulier ver voer dat de laatste jaren sterk toeneemt. De heer Broersma spreekt over de mogelijkheid om tunnels te plaatsen, wat door de burgemees ter wordt ontraden. De strijd om 't natuurschoon is in Bergen altijd fel gevoerd. Nu de tram weg is en 't autoverkeer een grote vlucht gaat nemen, kan men de oude laan het best tot weg maken. Bij toenemend verkeer heeft men dan later twee wegen ter beschikking. Een gesloten front zal het mak kelijker maken het geld er voor los te krijgen. Dr. Hemelrijk: Nu de tram is weggemanoeuvreerd zitten we met de brokken; de raad heeft de ondank bare keuze tussen drie wegen: le. die om de Zuid, waaraan ik de voorkeur geef. Voor deze weg is echter geen geld en geen meer derheid te vinden; hij vervalt dus en zijn verdediging is nutteloos. 2e. de weg over de trambaan. Hiervoor is óók geen geld, maar wel een meerderheid van één stem. 3e. de weg over de Eeuwige laan, waarvoor wél geld, maar juist geen meerderheid is. Zo staan de zaken. We hebben dus te kiezen tus sen de laatste twee, de trambaan en de Eeuwigelaan. Die keuze is voor mij weliswaar bitter, maar onvermijdelijk. Bitter, omdat in beide gevallen Bergen ernstig gehavend wordt, en omdat ik zelf, als vader van de motie tot behoud van de Eeuwigelaan in 1950, nu als een tweede Kronos mijn eigen kind moet inslikken en de Eeuwigelaan offeren. Onvermijdelijk, omdat het grote offer van de Eeuwigelaan volgens' mij' gebracht zal moeten worden om de schade en ravage, die het gevolg zijn van het an dere plan, te verhoeden. Ik zou het mij gemakkelijk kunnen maken en als voorstander van de randweg tegen beide pro jecten spreken en stemmen. Maar dat zou struisvogelpolitiek zijn, het vermijden van een pijnlijke keuze, en wat de doorslag geeft het bevorderen van het slech tere plan, het plan dat ik een wanproduct vind. Ik zou met zulk een houding juist spelen in de kaart van de voorstanders ervan. Vandaar hun beroep op- en liefde voor de motie van 1950. De toe stand is nu geheel anders. De motie was in verband gesteld, in verband met het behoud van de tram. Elk dezer plannen heeft drie aspecten: 1. het natuurschoon, de kurk waarop Bergen drijft; 2e. het verkeers-technische, en 3e. het financiële aspect. Ik kies deze volgorde naar de mate van hun belangrijkheid voor Bergen. le. Het natuurschoon. Laat ik hierover het oordeel van B. en W. aanhalen. Zij zeg gen op pag. 5: ,,Ons college neemt geen woord van wat vroe ger is gezegd ten gunste van de tram (dat vervalt dus) en ten nadele van de weg terug." Wat heeft het college vroeger gezegd? Ik haal slechts twee zin sneden aan, waarmee ik het vol komen eens ben en het college zelf ook, naar het nu beweert Die zinsneden luiden (memoran dum 23 Juni 1952): le. ,,De aanleg van een autoweg over het tracé van de huidige trambaan acht het gemeentebe stuur en elk kenner van het dorp Bergen volstrekt onaanvaard baar, omdat deze weg het dorps beeld volkomen zou bederven en dwars door het natuurreservaat lopen." 2e. Deze weg over de trambaan zou afschuwelijk zijn en het dorp met het natuurreservaat onher stelbaar schaden, in tweeën split sen en denatureren. Hoe is dit vernietigend oordee te rijmen met de lyrische verde diging in de nota van de meer derheid van B. en WDe rust, de veiligheid en de toegankelijk heid van het natuurreservaat worden door dit plan verstoord. Eerst geeft men een half mil- lioen uit voor het natuurreservaat en dan wil men een half millioen uitgeven om het te verknoeien", zei eergisteren een burger veront waardigd tegen me. En zo denken er veel. Voor het intact en onge rept laten van een eeuwig natuur reservaat en de aanwinst van nog 3 H.A. mooie natuur, is het offer van een ten dode opgeschreven Eeuwige-laan eenvoudig nood zakelijk; ten dode opgeschreven, want u wilt toch terwille van het verkeer al voor dit jaar beginnen met de afbraak van de Eeuwige laan. Daar helpt geen lieve moe der aan. Daarmee heeft Broersma in zijn rede terecht gedreigd. 2e. Verkeers-technisch: Over de trambaan krijgt u rechtlijnig snelverkeer, dat zelfs niet stoppen mag voor de vier wandelovergangen van het zui- den naar het natuurreservaat (Sparrenlaan. J. Willemlaan Jachtpad en pad bij de Donkere Hoek); een lokaas voor snel heidsmaniakken! Bij de keuze van de Eeuwige laan krijgt u enigszins bochtig toeristenverkeer, dat noopt tot rustig en voorzichtig rijden, wat iedereen wenselijk vindt in een vacantie-oord. \Vat zou er van Volendam overblijven, als daar het bochtige smalle dijkje werd vervangen door een brede snel weg? Bovendien blijft, wanneer de keuze op de Eeuwigelaan valt, de nog beroemdere Sparrenlaan ongebroken. Verkeers-technisch is dit dus ook te verkiezen boven het trambaanplan. 3e. De financiën: Men kan met het plan over de Eeuwigelaan dadelijk beginnen uit eigen middelen. Voor de weg over de trambaan moet men wachten tot het Rijk de gelden geeft, d.i. misschien tot St. Jutte- mis. De weg over de Eeuwige laan kan men bovendien geleide lijk naar behoefte en naar de stand der financiën verbeteren. Voor 1956 en 1957, zeg ik, moet er een voorziening worden ge troffen ten koste van de Eeuwige laan. Anders gaan we voor de komende twee of drie seizoenen een verkeerschaos tegemoet. Dat kunnen we met z'n dertienen niet verhinderen. Welnu, wie voelt ër nog voor om terwille van een dan toch al zwaargehavende Eeuwigelaan, daarna ook nog een veel duurder en slechter plan uit ie voeren? De meerderheid van zeven soms? Tot deze meerderheid zeg ik: U kunt wel besluiten vanavond met 7 tegen 6 tot die weg maar het besluit voorlopig niet uitvoe ren. Met de andere oplossing kunt u direct beginnen. Want het Rijk zal weinig lust hebben een extra-subsidie te geven voor een duur en schadelijk plan (gespro ken in 'n geheime vergadering), als er volgens de mening van de helft van de raad een veel minder schadelijke en goedkopere uitweg is. Daarom raad ik u aan eieren voor uw geld te kiezen en met ons het enige reële plan te nemen. De heer Den Das zegt, dat als men begint te dreigen met een motie, zulks geen manier van dis cussiëren is. Dat is beneden peil. De heer Ellis kleineert mijn werk met gemeentegelden. Schuilt daar soms achter de teleurstelling van de heren Ellis en Wittebrood als tegenstanders van de candidatuur Den Das als wethouder? Zitten er soms anderen op het vinke- touw nu de wethouderssalarissen verhoogd zijn? Ik kan buiten die inkomsten leven. Overgaande tot zijn plan, zegt de heer Den Das, dat hij de Eeuwigelaan niet wil slopen, maar deze weg gaat, gedrongen door de omstandigheden. Een verkeersoplossing moet er gevon den worden. Het zou billijk zijn geweest als de minister van Wa terstaat en Verkeer een bijdrage zou geven, doch men ontving wel een vriendelijk briefje doch liet de beslissing over aan de minister van binnenlandse zaken, 't Stre ven ipoet zijn een oplossing op korte termijn en voor een bedrag dat de gemeente uit eigen midde len kan financiëren. Met het fi nancieringsplan van de weg over de trambaan is zoveel tijd ge moeid, dat in die tijd het verkeer over een paar seizoenen in de knoop zal raken. Het verkeer dreigt hopeloos vast te lopen. De afmetingen van een bus zijn: 2.50 m. breed en 3.10 m. hoog. Gegeven deze om standigheden is het kappen van een rij bomen, te aanvaarden. Wordt er voor 't komende sei zoen niets aan de Eeuwigelaan gedaan, dan zal de NHADO voor grote moeilijkheden komen te staan. Spreker voorzag grote ongelukken als niet op korte ter mijn maatregelen worden geno men. Eén mensenleven is mij meer waard dan 85 stervende bomen. Tenslotte is de gemeente nog niet in het bezit van de tram baan, die in eigendom is bij de familie Van Reenen, terwijl een stukje bezit is van het P.W.N. en is het nog niet eens zeker of men deze gronden kan verkrijgen. We kennen vele kampioenen, Op het gebied van spel en sport. Van tippelende zoolverslijters, Op afstanden, soms lang, soms kort. Van turners, zwemmers, tafeltenners, Van boksers, schakers, enzovoort, Maarheeft U wel eens van een klimmer, Een klimmerkampioen gehoord? Er woont er een bij ons in Bergen, Het is de boomklimkampioen. En ik durf stellig te beweren, Dat niemand hem dit na zal doen. Ja sterk'niet een in 't kleine landje, Zou op die leeftijd klimmen gaan, En met zijn volle tachtig jaren, Hoog in een boomkruin te gaan staan. Ze zouden er niet eens aan denken, Maar, van der BERG, klimt naar zijn doel, En zet zich rustig op een zijtak Zoals wij in een luie stoel. Dit is de nestor aller katten, De boomkat dan, begrijp me goed. Het k'aut'ren, klimmen, balanceren, Dat zit die boomkat in het bloed. Het is een zeldzame prestatie, Het toppunt van vitaliteit, Profisiat, jij bomennekker, Aan jouw heb ik dit lied gewijd. JAN TIMMER tanden adem Maandag 30 januari werd door de heer A. J. Wittebrood van de Jaap Weyandweg in het T. en O.-gebouw, in samenwerking met de N.V. Cacaofabriek De Zaan te Koog-Zaandijk en met mede werking van de N.V. J. W. Sie- brand te Kampen, een film- en demonstratie-avond gehouden, bedoeld om over hun producten wat meer kennis bij te brengen aan de genodigden. Daartoe hadden de beide fir ma's een uitgebreide collectie hunner producten geëtaleerd, ter wijl een vertegenwoordiger van elk dezer firma's in een boeiende causerie de stampvolle zaal met hun uiteenzettingen wisten te boeien, onderwijl hun discussies afwisselend met het draaien van een aantal films, die op het voed- selvraagstuk in de wereld en op de cacao-fabricage betrekking hadden. Het vervaardigen van cacao is een heel proces. De grote fabriek te Koog-Zaandijk met haar reus achtige machines, geeft daarvan wel het beste bewijs; doch voor dat de fabriek aan dit proces te pas komt is er al heel wat ge beurd. De cacao-boom groeit in Zuid-Amerika en aan de West kust van Afrika. Daar vindt men hele plantages, waar de boom groeit, die de vruchten oplevert. Deze vruchten worden geoogst, in de zon gedroogd, en daarna voor de export verpakt. Per schip in ons land aangekomen gaan ze naar de fabriek en daar begint het eigenlijke werk. Als verschil lende machines er aan hebben ge werkt verkrijgt men eindelijk het eindproductcacao, dat niet alleen in poeiervorm wordt ver kocht, maar ook tot repen, bon bons en boterhamstrooisel Hagel De Zaan geheten wordt verwerkt. Cacao De Zaan is reeds 45 jaren op de markt. Sedert vijf ja ren zijn haar producten ook op de Nederlandse markt verkrijgbaar, hoewel verreweg het grootste deel der productie naar het bui tenland gaat. In Noorwegen en Zweden, in Duitsland en Italië, in Canada en Japan kan men tegenwoordig Cacao De Zaan kopen. Te Yokohama in Japan wordt ze zelfs geschonken. En dat deze cacao door de grote firma's in die landen hier wordt gekocht, geschiedt niet omdat de Nederlanders zulke brave mensen zijn, maar omdat er naar ge streefd wordt de beste cacao voor de billijkste prijs te leveren. Er is geen land ter wereld waar de maag met zoveel lekkernijen ge vuld wordt als Nederland, zowel wat spijzen als dranken aangaat. Iedere koekfabriek, iedere biscuit fabriek heeft haar eigen recepten, iedere koffiebrander brandt zijn koffie op zijn eigen wijze, iedere distillateur vervaardigt zijn dran ken op zijn eigen manier. Daar door ontstaan de verschillende smaken, die het gevolg zijn van het toepassen van een geheim ge houden recept. Ook Cacao De Zaan heeft zo'n recept. De ver tegenwoordiger van Cacao De Zaan was er niet geheim mede. Wij gebruiken alleen zuivere grondstoffen en bij de bewerking passen we dubbele branding toe, zei hij. Aan elk der aanwijzingen werd een monsterpakje cacao aangeboden, om dit thuis te be proeven, en het mag hier niet on vermeld blijven, dat de gebruikers over de smaak van de drinkbare chocolade die men er van ge maakt had, zeer tevreden waren. Maar daarmede was nog niet alles gezegd. Deze cacao werd gebruikt om een pasta te maken, die als broodsmeersel dienst kan doen en bij kinderen een geliefde lekkernij op de boterham is, evenals de hagel cacao in kor relvorm die op de boterham gestrooid wordt, waarvan aan de aanwezigen een proefje werd verstrekt. Ook dit product trok door zijn fijne smaak veler be langstelling. Na de droge waar de natte. De .firma Siebrand, zoals ze gewoon lijk genoemd wordt, is in ons land lang geen onbekende. Haar zaak in Kampen is wijd en zijd be faamd. Haar vertegenwoordiger begon met de vraag te beant woorden: Wat is wijn? En het 'antwoord luidde: Wijn is een na tuurproduct. Zij ontstaat uit vruchten en zonneschijn. Hoe meer najaarszon er schijnt, des te beter is de wijn. Men spreekt dan Van een goed wijnjaar. Goede wijn ontstaat bij voorkeur in lan den waar de vruchten kunnen profiteren van de zon. Frankrijk. Italië, Portugal en Spanje zijn landen waar wijn vandaan komt. Uit Duitsland komen de Rijn- en de Moezelwijnen. De wijn die men in 't buitenland drinkt, heeft gewoonlijk iets van zijn smaak verloren wanneer men hem mee neemt naar Nederland en hem daar consumeert. Wijn moet men leren consumeren. In Nederland wordt wel wijn gemaakt, die 70 a 80 bessensap van zwarte bessen als basis heeft. Dat is een zeer goede drank. Verder is er ook medicinale wijn de Bloed- wijn die ter zuivering en ver sterking van het bloed wordt ge dronken. Daarnaast heeft men de aperitief en diverse likeuren en advocaat. Vooral dit laatste is een artikel waar kwaliteit en smaak nogal veel kunnen ver schillen. Van de importwijnen heeft men in de Cibrandos spaan- M. VELDMAN Zilva Pleet se wijn een product dat er wezen mag. Het gebruik van wijn neemt in onze dagen sterk toe, voorna melijk omdat men de z.g. sterke drank de rug toekeert. Nadat ook deze spreker zijn causerie beëindigd had, werden tot verrassing der aanwezigen, de meegebrachte producten onder de aanwezigen uitgedeeld door een eenvoudig loot-systeem, zodat talrijke aanwezigen ongedacht met een cadeau naar huis gingen. Een drietal dames betuigden aan de heer Wittebrood hun dank voor het inrichten van deze avond, terwijl zij ook de verte genwoordigers der beide firma's De Zaan en Siebrand hun erken telijkheid uitdrukten voor hun interessante uiteenzettingen. ZONDAGSDIENST ARTSEN WeMlad DUINSTREEK" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te BergenDe Haan a Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. TELEFOON 2104 INGEZONDEN MEDEDELING GOUD, ZILVER, UURWERKEN Eigen KI. Dorpsstraat 9 vakkundige Telefoon 2778 reparatie inrichting BERGEN 12 Februari Dr. BULSTRA, Telefoon 2827 SCHOORL-KOEDIJK 12 Februari Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1