DE DUINSTREEK 4o; k llolonans" MAASEN UW SLAGER itltlSTIiy fantastisch MEYER m Muziekschool Spanjaard organiseerde een uitbundig muziekfeest „De 139.- tol 595.- J. M. WITTEBROOD PHILIPS GRUNDIG TELEVISIE ZEBRALIN ZEBRALIN Fa. Cor de Leeuw Zoon im P. BEELDMAN JAN K0KKES Uitslag M.C. „Schoorl" STOFFEN u ziet het RADIO BRILLEN Produkten met hoge voedingswaarde M. VAN TEULINGEN, HEREWEG 2, SCHOORL, Telef. 272 99 Tweede Blad Vrijdag 10 februari 1956 3e Verantwoording Televisiefonds Voor het televisiefonds Tehuis Ouden van Dagen „Westerkim- me" te Schoorl zijn de volgende giften binnengekomen: H.H. f 10,—K.V. f 25,-, S.L. f 10,-, W. f 10,-, S. f 10,-, S.H. f 25,-, W. f 25,-, W. f 25,-, Samen f 140, 2e verantwoording f 250, In totaal is thans f 390,binnen gekomen. Gaarne vermelden wij het gironr. van het fonds: 511036 Coöp. Boerenleen bank te Schoorl. Vrouwen - Wereldgebedsdag Op vrijdagavond 17 februari a.s. om half acht zal in de Ned. Herv. Kerk te Schoorl weder de jaarlijkse bijeenkomst van de Vrouwen - Wereldgebedsdag. Op dien dag zullen zich miljoenen vrouwen, over de gehele wereld verspreid, verenigen in éénzelfde liturgie, die voor dit jaar werd samengesteld door een aantal In diaanse vrouwen uit Arizona in de Verenigde Staten. Het onder werp dat tot grondslag dient van deze liturgie is: Eén kudde, één Herder. Het aantal in Nederland deelnemende vrouwen is reeds ver over de 100.000 gestegen en neemt ieder jaar toe. Tesamen met hare zusters uit andere landen vormt zij een ontelbare schare, die uit het samen beleven van dit gewijde uur kracht en troost putten waar door zij in staat zijn de soms moeilijke levensomstandigheden moedig te dragen. Moge ook zeer velen dit jaar deze zegen onder vinden Waarschuwing De burgemeester der gemeente Schoorl vestigt er de aandacht op, dat a.s. Maandag van 19-23 uur in het duin, een kleine Velddienst oefening van de Nationale Reserve wordt gehouden, waarbij geschoten zal worden. M.C. „Schoorl" hield zaterdag 4 februari een puzzlewandeltocht die de ene verrassing na de andere bood. Het was niet gemakkelijk voor de puzzlelaars, daar de tocht 66 aanduidingen had. Maar ze kwamen toch allemaal weer bij de finish. Nadat men de controle- kaarten allemaal had nagezien en van strafpunten voorzien, waar men deze keer niet zuinig mee was, dankte de voorzitter, de heer N. Schuyt, allen die hadden mee gewerkt om de tocht te doen slagen. In het bizonder de heren T. Kroon en C. Brommer, die de tocht zo keurig hadden uitgezet. Hij gaf de heer Kroon dan ook de eer de prijzen uit te reiken: De prijswinnaars waren: Kinderen: 1. S. Spaander, 2. J. Das, 3. Jb. Hopman, 4. A. Gutter. Volwassenen: 1. P. Beeldman, 2. G. v. d. Garde, 3. v. d. Sluis, 4. mevr. Mol, 5. mevr. Beeldman, 6. mevr. v. d. Sluis. SPORTNIEUWS EGMOND AAN ZEE Geestdrift en élan bij de leerlingen Een opgetogen publiek juichte onophoudelijk toen de leerlingen der Muziekschool onder leiding van haar directeur, Melchert Schuurman, de werken van Kok, van Orsouw, Verdi, Langerak e.a. ten gehore brachten. Deze grandiose avond, ingeleid door Ron Spit, veroverde stormender hand het talrijke publiek. Vanuit de zaal marcheerde een jeugd- korps naar het podium. Het doek ging open. De leerlingen kleurig en fleurig in blousen gestoken, bespeelden hun kostbare instru menten. Een tik van kapelmeester Dekker en het feest was begon nen. Juichend hamerde de xylo- phonist Bosloper zijn vingervlug ge solo. De danseres Willy van Zuiden danste daarna op gracieuze wijze de ragfijne Pompadour. Een jong talentje De jonge violist Kees Dekker oogstte lauweren met „Anjelie ren". uitstekend begeleid door Thea Schuurman. Zeer mooi was „Lentekind", gezegd door Truus v. d. Steen en gezongen door Anita Spit en Ria Bosman. Begeleid door donkerklinkende gitaren en geheimzinnige Banjo's zong met zachte stem Cora Win- drich het Wiegenliedje „Nina Bobo". Wij waanden ons in Insu- linde Toen kwam kleine Piet (8 jaar) voor de microfoon en zong ,,Ik zal het nooit meer doen". Meisjes met parasolletjes dans ten om hem heen en vroegen: „Pietje mag ik met je trouwen"? Guitig zong Piet „Ik blijf vrij gezel". Dan het vacantielied! Bravo Tineke Bosman, en het jeugdor kest van Leni Visser. Werkelijk een verrassing. Daarna de „Drie Matroosjes", Iedere scene weer verrassend van kledij. Een ongelofelijk succes oogstte kleine Henkie Sijpheer met zijn „Meiklokjes" en „Circus Renz" op de xylophoon.. Dit leuke kerel tje wacht 'n toekomst. De akkordeonist Kees Wijker liet horen dat hij voor niets staat. Speelde „Dansende Vingers", „Eleonora" en „Rozenwals". Egmonds Musette: Orkest kwam ten tonele, verbluffend van klank. Dit ensemble vertolkte Nelly" en „Genova". Wij waan den ons in de Studio. Een artistiek genot ontstond toen wij mochten luisteren naar de strijkinstrumenten met gitaar en piano. ..Margrieten" (van directeur en geschreven ter nagedachtenis aan Joh. B. Kok) werd zeer mooi en gevoelvol gespeeld. Onder doodse stilte zong Mar- greet Keuken daarna het wereld beroemde Slavenkoor, prachtig begeleid door het Orkest. „Bala laika", sloot zegevierend het eer ste gedeelte af. Na de pauze kwam het Banjo-orkest „El-Vita" aan de beurt. Wij waanden ons bij „Vrij en Blij"! Bethie Gouda zong met spirit „Bella, Bella Don na". Het werd inderdaad een feest van klanken. Het Akkordeon-orkest schonk ons een „Feest-Ouverture" die klonk als een klok. Daar zat mu ziek in. Olijk zong Cora Win- drich „Tsepie - Tsepioe - Tsehie". Een toegift kon niet uitblijven. Het werd „La Comparsa". Voorts het Akkordeon-orkest, dat „Porto- Christo" als verrassing schonk. De heer Bosloper, begeleid door Freddy Griffioen xylophoneerde: „Derby Galop" en „On the Traek". Briljant klonk hierna „Honga- ria" met Ron Spit (akkordeon), Melchert Schuurman Jr. (viool) en Otto Bauer (cello). Beter samenspel is niet denk baar. Met een vrolijk „Jordaanwals" en het „Lied van het Pierement", werd deze kostelijke avond be sloten. De regie w,as weer in ver trouwde handen van Toon Zwart, ditmaal bijgestaan door Joop Biesheuvel. De geluidsverzorging van Siem v. d. Berg was weer prima. Het gehele programma werd opgeno men op een Bandrecorder. De leider en leraar, Melchert Schuurman werd op spontane wijze gehuldigd en verrast met geschenken waarop hij dit ant woord gaf: „Hoe mooi ons Eg- mond is, kan niemand weten, die aan zijn duinenrand nooit heeft gezeten." Samenzang van de hoogste orde. Hiermede was weer een eind gekomen aan deze prachtig ge slaagde avond. R. B. D E R 0 D E S T 1 E R Een verhaal uit de tijd van de voortrekkers enftpioniers LMGlAAS GAAT de SA GE* waas Bu/res Zondag 12 Febr. 8 uur „De Rustende Jager" Schoorl 'T WINKELTJE U hoort het in één woord PRIJZEN VANAF -J BREELAAN 12 - BERGEN - TELEF. 2123 en PHILIPS GRUNDIG BLAUPUNKT BRAUN RADIO Meester-Opticiën HENK DEN BREMER Levering voor alle Ziekenfondsen Annex Fotohandel Pensionhouders en Verhuurders, f 20.00 f 27.30 f 32.50 zonder kussens f 47.10 met kapokkussens Vraagt inlichtingen DIEPGEVROREN VISFILETS Centrale verwarming Oliestookinstallaties Warm- en koud watervoorzieningen Luchtverwarming naar: Fa. J. SMIT Jr., BERGEN Ruïnelaan 11, Tel. K 2208-2466, K 2200-4727 en 5669 99 NIEUWS VAN DE DAMCLUB „BERGEN" D.O.S.„Bergen" 328 Op donderdag 2 februari j.l. trok het twintigtal van „Bergen" naar St. Pancras om aldaar D.O.S. in eigen huis te bekam pen. Ook in deze wedstrijd moest „Ber gen" het onderspit delven. Maar de Ber- KAAR EES PAW /SD/ASES VEHREE- EES ZKH SNEL U/ESUN D£K- R/S&... ES oe OSSES VAUE*'YEFE.' DE WAGES S rAA T /VU NU//K VASE //V DE OPES/SG - DE DEUS KAS S/ETE/EER o/csr ES /S DE VERTE SooRee/ES SU DE VANDE- AASSm si ES DE S'OUR Müy<ftr P'JLES SU/ZES. genaren speelden tegen één van de sterk ste clubs van de kop van Noordholland!! De mannen uit St. Pancras worden dit seizoen voor de derde maal achteréén kampioen van de Kennemerdamkringü D.O.S. „Bergen" 1 D. KloosterboerW. v. Hattum 11 2 H. VerkroostH. de Vries 20 3 H. KooyP.Beukers 20 4 P. BooiJ.Stam 02 5 A. WagenaarJ.Bliekendaal 11 6 P. PeereboomJ. de Moor 20 7 F. KunstC. Tromp 11 8 H. Groen—G. Roosloot 11 8 H. GroenG. Roosloot 20 9 Jn. OudB. v. Diepen 20 10 KL BakkerTh. Roosloot 20 11 G. KlankerJ. v. Loenen 11 12 C. IvanghTh. de Moei 20 13 G. NieropJ. Roosloot 20 14 H. WiedijkH. Lichtleitner 20 15 R. TurkstraC. Duin 20 16 P. WagenaarC. Jansen 20 17 G. LeijenJ. Kuitwaard 20 18" G. TurkstraB. Bloemhof 20 19 P. KloosterboerC. Dekker 20 20 (niet opgekomen)P. Fransen 02 Totaal 328 Secretaris C. Tromp, Westerweg 48, Bergen (N.-H.). DANSORKEST in niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii NORDEMANN ook „Liberty" - „Gamy" e.a. I Kleine Dorpsstr. 25 Bergen I Vrijdag en Zaterdag 150 gram Ham f 0.75 150 gram Leverworst f 0.35 200 gram Bloedworst f 0.40 ook om te bakken 250 gram Metworst 250 gram Leverworst f 1.20 per 500 gram Karbonade vanaf f 1.60 Riblappen f 2.08 Doorregen Osselappen f 1.65 Schenkel met been f 1.60 Gehakt h.o.h. f 1.60 2>/2 kg Gemalen vet f 2.00 WINTERKOST per 500 gram Varkenspoten f 0.40 Dikke kluif f 1.40 Zuurkoolspek f 1.40 Mager gerookt spek f 1.50 Vet gerookt spek f 1 Varkens buiklappen f 1.50 zonder zwoerd Dinsdag Rookworstreklame per 100 gram f 0.40 BREELAAN 29 - BERGEN N-H Woensdag Gehaktreklame 500 gram Gehakt h. o. h f 1.43 250 gr. Metworst f 0.73 uit voorraad ook op de prettige conditie RUINELAAN 3 TELEFOON 2514 BERGEN geeft Uw haarden, kachels en kachelpijpen snel een blijvende diepzwarte glans vraag GROTE SORTERING IN MODELLEN EN PRIJZEN (v.h. Fa. Kater) ALKMAAR, MIENT 24, TEL. 2454 ZAANDAM, WORMERVEER wij leveren U prima bedsteden. Bij afname van 5 stel is de prijs per stel: 1 persoons 2 persoons Franco thuis a contant St. Maartensvlotbrug Telefoon 218 02246 RECKITTS N V. - DE BILT Een nieuw Vita-product Kabeljauw Filets Schelvis Filets Door en door mals Verkrijgbaar bij: SCHOORL BERGEN Voor LIGA per pak39 ct. SANOVITE per pak48 ct. SANOVITE (zoutloos) per pak48 ct. MA-TROVITE per pak48 ct. BISCOVIT per rol60 ct. TEA, CRACKERS (zoutloos) per pak28 ct. Bussen DIGESTIVE BISCUIT per bus 120 ct. TARVITA per 250 gram70 ct.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 6