ETHIOPIË SUCCES HAMEA Verwachting GERRITSEN Wilt u R A. DUINMEIJER FILMLIGA Tin/tips Tere huid - VRIJDAG 24 FEBR. 1956 33c JAARGANG No. 8 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d- Hoef Ethiopië, het vroegere Abes- sinië, een naam die het land zel ve tegenwoordig verboden is, wordt geregeerd door keizer Haile Selassi, een van de groot ste figuren van deze tijd. Haile Selassie is een titel en betekent Heilige Drievuldige. Zijn eigen naam is Tafari Makonnen. De ze zeer intelligente man deed als veertienjarige jongen eindexamen gymnasium en om dit heugelijke feit te vieren, werd te zijner ere een waterfeest georganiseerd op een meer ten zuiden van Addis Abeba, de hoofdstad van het land. Een vreselijke storm teis terde plotseling dit feest, en alle feestgangers, die, Tafari uitge zonderd, goed konden zwemmen, verdronken, behalve de jonge Tafari, die de zwemkunst niet verstond. Deze gebeurtenis hul de hem voor de bevolking in een waas van heiligheid, en bezorg de hem de titel Haile Selassi. Ta fari Makonnen was geen zoon van een regerend vorst. Menelik II, keizer van Abessinië, was zijn oom. Deze keizer was een goed Onze Permanent maken wij onder volle garantie! Kapsalon U R S E M strateeg en het gelukte hem in het laatste gedeelte van de negen tiende eeuw de Italianen uit zijn land te verdrijven. Deze vorst was getrouwd met Taïtou, de dikste vrouw ter wereld, maar zeer moedig en intelligent. Toen eens haar heer gemaal ziek lag en in het noorden des lands een opstand uitbak, toog zij, geze ten op een olifant, daarheen aan het hoofd van haar troepen en wist er de opstandelingen te on derwerpen. Menelik II overleefde zijn eigen zoon, en toen hij stierf werd hij door zijn kleinzoon Jassoe, die mohammedaan was, opgevolgd Een mohammedaan aan het hoofd van een christelijke staat, was al een moeilijk geval, maar waar deze man ook nog zedelijk op laag peil stond, koos heimelijk een deel der bevolking partij te gen hem. Organisator van deze tegenpartij was Tafari, die zijn volgelingen ook wist te bewape nen. Toen in de oorlog 1914-1918 keizer Jassoe ook nog de partij der Turken koos, en zo zijn land in de oorlog dreigde te slepen, sloegen de opstandelingen hun slag, namen hem gevangen en zijn zusje Judith werd op de troon ge zet, terwijl Tafari regent voor haar werd. Toen zij in 1930 stierf liet Tafari zich tot keizer uitroe pen. In 1932 kreeg het land zijn eerste grondwet. Merkwaardig genoeg staat hierin in oud testa- mentische stijl de afstamming van het Ethiopische vorstenhuis be schreven. Deze vorsten zouden van koning David afstammen en wel op de volgende manier. Ko ning Salomo, een zoon van Da vid, gaf de wens te kennen in Je ruzalem een schone tempel te wil len bouwen. Velet naburige vor sten gaven hem daarvoor grote geschenken; zo ook de Koningin van Sheba, koningin van Zuid- Arabië en prinses van Ethiopië. Deze schone vrouw kwam zelf aan het hoofd van haar kara vaan met geschenken door de Soedan en de Bittere meren ge reisd om aan koning Salomo haar aandeel in de tempel aan te bie den. Koning Salomo raakte zo on der de bekoring van haar schoon heid, dat hij haar ten huwelijk vroeg. Maar zij liet hem wat dat betreft een blauwtje lopen. Als regerend vorstin was zij niet van plan deze positie te verwisselen voor die van echtgenote. Dit nam niet weg dat toen zij in haar land, thiopië, teruggekeerd was, zij daar een zoon baarde, Menelik I. Toen de jongen achttien jaar was stuurde zijn moeder hem naar koning Salomo om kennis te gaan maken met zijn vader. Salomo was zeer ingenomen met zijn knappe, grote zoon en wilde hem bij zich houden, maar Menelik gaf de wens te kennen naar zijn moeder terug te keren om daar later als vorst te regeren. Zijn vader gaf hem nu vele geleerden, priesters en raadslieden mee. De ze lieden, vrome joden, betreur den het ten zeerste, nooit weer de reliquieën van hun godsdienst te zullen aanschouwen en bedach ten een list om hier niet van te scheiden. In alle stilte werd alles nagemaakt tot de stenen tafelen toe. De echte reliquieën werden ingepakt en meegenomen en de zeer knappe vervalsingen in de tempel gebracht. Zo toog de ka ravaan naar Ethiopië terug. Die nacht had koning Salomo een be nauwde droom. Hij droomde dat de zon alleen in Ethiopië opging. Zijn droomuitleggers wisten niet wat dat betekende; het bedrog in de tempel was nog niet ontdekt. Dit geschiedde een paar weken later, maar toen waren de schul digen niet meer in te halen en Salomo gaf het bevel dat de za ken verzwegen zouden worden, om het volk niet te verontrusten. Alle schatten staan nu in de tempel te Addis Abeba. ,,En". zo eindigt dit gedeelte van de grond wet, ,,dus zijn wij Ethiopiërs de goede Joden, want toen Jezus in Jeruzalem kwam werd hij gekrui sigd dat zouden wij nooit gedaan hebben.'' In 1932 zat Haile Selassi in geldmoeilijkheden, terwijl aan de grenzen een modern bewapend Italiaans leger stond, klaar om het land binnen te vallen. De kei zer ging naar Genève om bij de Volkenbond zijn zaak te beplei ten. Hij werd er door Italiaanse en andere diplomaten, uitge floten en de andere afgevaardig den vonden de stand van zaken wel droevig maar niemand bood hulp. Bij zijn terugkomst in Addis, wachtte hem daar Mr. Rickett, afgezant van Rockefeller die hem miljoenen bood als hij voor 99 jaar alle reeds aangeboorde en nog aan te boren petroleumbron- nen van het land wilde verhu ren. Dit contract werd aange gaan, doch 't kwam spoedig Mus solini ter ore, die in koor met Hit- Ier, dreigende redevoeringen hield. Toen trad Roosevelt, pre sident der U.S.A. tussen beiden en gelaste Rockefeller het con tract te annuleren, wat ook ge beurde. De volgende morgen trokken de Italianen Abessinië binnen, brandden alles plat en moordden de bevolking der dor pen, waarlangs zij trokken, uit. De keizer met enkele van zijn ge trouwen hield zo lang mogelijk naar Ethiopië te willen zenden. Gewicht in de schaal legde voor al de humane wijze waarop Ne derland zijn koloniën bestuurd had. De poorten van Ethiopië zullen wijd open gaan voor be schaafde Nederlandse werk krachten. Beschaafd wel te ver staan als beschaafd van karakter. Geen losbollen of slavendrijvers worden daar geduld, deze gaan onverbiddellijk de grens over. Emigratie naar dit land is abso luut verboden! Ned. maatschap pijen kunnen er werken en hun employè's er op 5 a 6 jaar con tract heen sturen. De H.V.A. heeft er een goed werkende sui kerfabriek, die vorig jaar 15.000 ton suiker produceerde, net vol doende voor de bevolking aldaar. De oogst van dit jaar wordt op 25.000 ton geschat. De 10.000 ton surplus mag dan uitgevoerd worden. En zo zal het gaan met alle producten o.a. thee, koffie, kina, katoen, cacao, tabak, rijst. Eerst moet aan de behoefte van de bevolking voldaan zijn en dan mogen de maatschappijen het overblijvende uitvoeren. Eén van de grote moeilijkheden van een verblijf in Afrika is dat diep in het hart van elke kleur ling een walging bestaat voor el ke blanke. De blanken hebben er zich als beesten gedragen en nu staan 160 miljoen mensen daar tegen het blanke ras op. Om tot een goede verhouding te komen zal het dagelijks voorbeeld van Christen zijn noodzakelijk zijn. Zo kan misschien nog de diepe haat tegen Europa opgevangen en omgevormd worden tot we derzijds begrip en waardering. ZILVER stand in het paleis te Addis, maar vluchtte tenslotte door een on deraardse gang naar het vlieg veld en per vliegtuig naar Lon den. Het is voor deze daad van moedig verzet tot het laatste toe, dat koningin Juliana Haile Selassi ridderde met de militaire Wil lemsorde. Zijn verblijf in Engeland be nutte de keizer o.a. voor het be studeren van de geschiedenis der Europese volken en kwam daarbij naar zijn mening tot de conclusie dat de Nederlanders het meest conscentieuze en betrouwbare volk waren. Dit had tot gevolg dat toen koningin Juliana afstand deed van Indië er van keizer Haile Selassi een verzoek binnen kwam om Nederlandse adviseurs goed leren autorijden Dan naar BONDS AUTORIJSCHOOL 44 CHEVROLET DE LUXE ONS ADRES IS UW SUCCES! Dinsdagavond 14 februari gaf de filmliga een geslaagde extra avond voor haar leden. Gedraaid werden: Engelen kleedje" een teken film van Hoffman, waarin heel geestig uitgebeeld wordt hoe een verwoede boekenwurm al lezen de, zonder dat dit tot hem door dringt, overreden wordt, lezende de hemel inzeilt en ook daar zo verdiept blijft in zijn boek, dat hij niet merkt dat zijn engelenkleed van zijn schouders glijdt en op aarde neervalt. Elke sterveling (ook de dieren) die dit kleed of een stuk van de stof van het kleed draagt, krijgt engelen-nei gingen en wat tot de koddigste tonelen aanleiding geeft. „Inspirace" een film van Zé- man, laat de fantasieën van een tekenaar zien die uit de regen tegen zijn raam zijn inspiratie krijgt. Een film van sierlijkheid' en wondermooi kleurenspel. De hoofdfilm „Worzek" toont ons de diepe tragiek van het door armoede en kazerne-dril af gestompte en verworden le ven van de soldaat, van wiens armoede de wetenschap mis bruik maakt. Voor een gerin ge bijverdienste, die hij zo nodig heeft voor vrouw en kind, wordt hij het slachtoffer van misdadige „wetenschappelijke" voedings- proeven, die hem naar de waan zin drijven. Als dan ook nog de vrouw hem bedriegt, ziet hij nog slechts één weg. Een weg, die hem echter aan de galg brengt. Een aangrijpende film! Wel geeft de winter zorg en nood Maar och, hoe wondermooi Is de aarde in dit witte kleed, Deez' prachtige wintertooi. De bomen in hun kanten praal, De velden blank en rein, Omlijsten sport- en ijsgëneugt, Dit winterse festein. Maar hoort! Gaat men wat vroeg op pad Wat vreugde vol geluid Komt tot 't gehoor in morgenstond? 't Is vogelen gefluit! Te midden van de bittere kou, En hun ellende groot, Hoort! zingen zij hun morgenlied, Verwachting, ondanks nood. O mochten wij als deze vogelen Ook zingen 't blijde lied, Verwachtend dat de Lente komt, En ééns de winter vliedt. Want alles in het leven gaat Voorbij, ook zorg en pijn, In de natuur en in de geest, Zal 't ééns weer Lente zijn! MAARTJE N. ZWAAN VERSLAG OVER HET MUSEUM De museum-commissie te Ber gen, bestaande uit de dames mevr. G. C. van Regteren Alte- na-Evers, mevr. M. Th. Brug man-Scholten en de heren Mr. M. Moens en Mr. D. Vis, hebben hun jaarverslag over 1955 uitge bracht aan de raad der gemeente Bergen. De samenstelling van het be stuur onderging in het afgelopen jaar geen verandering. Het jaar 1955 was voor het museum een gewichtig jaar. In december 1954 was men begonnen met maatre gelen te nemen tot verbetering van de inventaris, die 1955 werd voltooid. Deze betroffen het noodzakelijke weren van vocht uit de museumruimte, het ver vangen van de oude, totaal ver vallen, poppen, het maken van vitrines, de restauratie en reini ging der klederdrachten, restau ratie der encadrementen en meu belen en conservering van deze laatsten door wering van de houtworm, en ten slotte door het aanbrengen van een betere ver lichting voor de expositieruimte, waarbij de lichtpunten werden vervangen door TL-buizen. Door een goede samenwerking tussen de uitvoerders en de da mesleden der commissie en de congierge is hard gewerkt om alles voor het seizoen gereed te hebben. De opening van het mu seum geschiedde dit jaar op 28 mei. Mevrouw Canter Cremers uit Den Haag heeft de nieuwe pop pen op lofwaardige wijze ge maakt en aangekleed. In overleg met Gemeentewerken is de we ring van het vocht ter hand ge nomen, zodat de bezoeker, die na de opening van het museum dit gebouw bezocht, de indruk kreeg dat hier een grote vernieu wing en verbetering was bereikt. Het museum werd in 1955 be zocht door 1525 bezoekers. Ver der bracht Mej. Henriette Filz twee maal een bezoek namens de inspecteur der roerende monu-1 menten, terwijl de heer Duyvetter van het Nederlandse Openlucht museum te Arnhem, verschillende uren met het bestuur in het mu seum doorbracht, daar hij de col lectie klederdrachten wilde be studeren in verband met door hem geplande fotodocumentaties van diverse collecties die voor het Ned. Openluchtmuseum van belang zijn. Van Zuster Doortje Zwakman te Heiloo, dochter van wijlen vol bloed Bergens echtpaar Zwak man-Olden'burg werd een gouden kap met toebehoren ontvangen. M. VELDMAN Hei P.W.N. controleert op doorlopende kranen Voor het invallen van de winter heeft het P.W.N. door verspreiding van een folder bij alle afnemers dui delijke aanwijzingen gegeven hoe door afsluiting van de waterleiding het bevriezings gevaar in de winter kan worden voorkomen. Tevens werd verzocht na te gaan of alles functionneert. De onrustbarende toene ming van het waterverbruik in de huidige vorstperiode toonde echter aan, dat nog veelvuldig een ergerlijke ver spilling plaats vindt door het laten doorlopen van kranen. Thans is het P.W.N. na voorafgaande berichtgeving in de pers overgegaan tot intensieve controles, waarbij enige tientallen percelen voorlopig zijn afgesloten. VJ door een groep Indiaanse Chris tenvrouwen werkende aan een kweekschool te Arizona in de U.S.A. Velen van hen leefden tot voor kort nog in tenten en zij noemen de hemel: De Grote Tent. De Indianen kenden al van ouds een „oudere broeder" als midde laar tussen God en de mensen. De christen-Indiaan ziet dan ook vol eerbied in de Here Jezus Christus „de oudere broeder". Het is goed in deze dagen te overdenken wat o.a. in deze li turgie gezegd wordt: God spreekt tot ieder onzer en tot ons allen. Wij mensen behoren tot vele volken en rassen maar toch tot één wereld. JLZiU/L^. Babyderm.zeep Van Mevr. A. Entius-Zijp te Heer Hugowaard en van Mevr. W. H. C. Smit te Amersfoort werden eveneens geschenken ontvangen, die allen in dank wer den aanvaard. Uit het financieel verslag blijkt dat de rekening sluit met een batig saldo van 861,87. Uit dit alles wordt duidelijk dat het museum een goed jaar heeft gehad, en het laat zich aan zien dat, tengevolge van de plaats gehad hebbende restauratie der voorwerpen, ook 1956 een gun stig jaar zal worden. VROUWEN WERELDGEBEDSDAG Miljoenen vrouwen over de hele wereld verspreid, verdeeld over honderd vier en dertig lan den, hadden zich 17 februari, de eerste vrijdag in de lijdensweken, opgemaakt tot gemeenschappelijk gebed. In Bergen vond de samen komst plaats in Rehoboth. De li turgie was ditmaal samengesteld Kunstenaars-Centrum Bergen BOEKENWEEK 1956 Op zaterdag 25 februari Expo sitie Tsjechische bibliophiele uitgaven, verschenen tussen 1930 en 1940 en Tsjechische ex-libris uit de coll. van Ir. H. G. J. Schel ling te Utrecht. De opening, die het karakter van een inleiding zal dragen, wordt verricht door de heer Ir. H. G. J. Schelling en vindt plaats in de voorzaal van „De Rustende Jager" des n.m om 4 uur. Voor deze Expositie wordt grote belangstelling verwacht. Verder delen wij voor belang hebbenden mede, dat op donder dag 1 maart, eveneens in de zaal van „De Rustende Jager", een Toneelavond gehouden wordt. Aanvang 8 uur. Er wordt een in leiding gehouden over de vorming van toneelspelers aan „De To neelschool" te Amsterdam door de direkteur, de heer W. Ph. Pos. Tevens opvoering van fragmenten door leerlingen der school. Voor toegangsprijs en kaartver koop zie men de in dit nummer voorkomende advertentie. BENOEMING Ds. B. Scholten, predikant der Gereformeerde Kerk, is met in gang van 1 april a.s. benoemd tot reserve-legerpredikant. ZONDAGSDIENST ARTSEN WeMlod „DE DUINSTREEK" Telefoon 2104 Gediplomeerd Instructeur geeft les in Gerbrandsiaan 6 - SchoorJ - Tel. K 2209-431 Ingezonden mededeling Geneest ruwheid en schraalheid jj|||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI1IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll;ll||^ ^flliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiMiiimiiimiiiiuiiiiimiiiiiimiiimiiiiiiimiiiMiiiiiil!'7 GOUD, ZILVFR, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie- inrichting Telefoon 2778 Zilfa Pleet Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. Ingezonden mededeling BERGEN 26 Februari Dr. BULSTRA, Telefoon 2827 SCHOORL-KOEDIIK 26 Februari Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1