99 99 BOEKKUNST en GRAFIEK HAMEA Ruwe.rode handen Een Kapsel van Salon Ursem Ned. Vereniging van Huisvrouwen GERRITSEN VRIJDAG 2 MAART 1956 33e JAARGANG No- 9 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Bhmen en Egmond a- d- Hoef Met een van humor fonkelende speech introduceerde Mr. A. F. Kamp als voorzitter van het Kunstenaars Centrum Bergen de heer Ir. H. G. J. Schelling uit Utrecht, die ter gelegenheid van de boekenweek een aantal biblio- phiele uitgaven uit Tsjechoslowa- kije, benevens een aantal exlibris van Kunstenaars uit dat land, in de Kunstzaal exposeerde, De laatste twee jaren had de heer van Leeuwen de boekenweek verzorgd, doch voor dit jaar had men het geluk gehad Ir. Schel ling bereid te vinden een keuze uit zijn uitgebreide collecties ter expositie af te staan. Een tentoonstelling komt tot stand uit een groot aantal mis verstanden. Spreker gaf een kort ovejrzicht van wat er allemaal aan tegenstand moest worden overwonnen voor alles in krui ken en kannen was. Doch thans was men gereed om de expositie te tonen, waartoe hij het woord gaf aan Ir. Schelling, die de vol gende rede hield. Dames en Heren! Ter inleiding van de tentoon stelling, die wij zo dadelijk gaan bezoeken, wil ik gaarne een korte toelichting geven. De tentoonstelling omvat twee verschillende onderwerpen: boe ken en exlibris, maar alles van vreemde oorsprong, uitsluitend Neus-Verkoudheid werk uit Tsjechoslowakije. Er is geen enkel nederlands materiaal bij, waarmee u het zou kunnen vergelijken. Waarom tsjechische boeken en tsjechische exlibris? Omdat naar mijn persoonlijke mening het tsjechische exlibris op een zeer hoog artistiek peil staat en het drukwerk dat uit dat land vandaan komt, weinig bij het nederlandse ten achter staat, maar ten aanzien van de illustra ties ongetwijfeld een hoger peil heeft bereikt. En dit is voorna melijk te danken aan dezelfde kunstenaars, die ook de exlibris- kunst in Tsjechoslowakije op een zo hoog niveau hebben gebracht. Tsjechoslowakije ligt, geogra fisch gesproken, op de grens tus sen west en oost, het volk is muzikaal en vermoedelijk onbe- dorvener dan bij ons, het is ook zeker kunstzinniger dan bij ons. De tentoongestelde boekencol lectie is voornamelijk uit de jaren 1930-1940 afkomstig. Het zijn uitgaven van een bibliofiel gezel schap, dat aan zijn, naar ik meen, 200 leden een 20- tot 30-tal uit gaven per jaar toezond, uitgaven met een beperkte oplage dus. Het papier en de druk zijn uit stekend, de illustraties werden door de beste illustratoren ge maakt, die ook veelal de verzor ging van het boek dat zij illu streerden, tevens op zich namen. Op de tentoonstelling liggen deze Daar is II verrukt over!! boeken opengeslagen op tafel uit gestald, in de regel bij een illu stratie. De boeken, waarin deze afbeeldingen ontbreken, wat wij .typografie pure" plegen te noe men, zijn maar gering in aantal, maar er liggen enkele fraaie exemplaren. Ook vindt u een paar boeken, waarvan de gehele tekst eerst met de hand geschre ven is, geclicheerd en daarna gedrukt. Bij elk boek worden drukker, verzorger en illustrator op een kaartje vermeld. Er zijn ongeveer 60 boeken te zien. Een vierde deel daarvan werd geïllustreerd door Karei Svolinsky, van wiens hand u ook exlibris zult aantreffen. Voor de meeste bezoekers is het moeilijk typografisch werk naar waarde te schatten. Wij worden zo door slecht drukwerk overstroomd, dat wij niet meer weten, dat het ook anders kan. En het is niet alleen moeilijk te waarderen, maar het maken van goed drukwerk is al even moei lijk: als u dat wel eens zelf ge probeerd hebt, zult u zeker er varen hebben dat er veel aan vast zit. Toch verzoek ik u er veel aan dacht aan te willen besteden, desnoods alleen maar aan de il lustraties. Aan de wanden van het ten toonstellingszaaltje hangen de exlibris achter glas. Er zijn er heel wat, bijna 180 stuks. In elke lijst ziet u steeds werk van één kunstenaar. Van de belangrijkste ontwer pers zijn twee lijsten aanwezig met samen zes of acht goede voorbeelden. Van de minder op de voorgrond tredende kunste naars zijn maar twee exlibris op gehangen. Een uitzondering vormt de kunstenaar Joseph Vachal, die een ereplaats heeft gekregen met 24 exlibris, voor het grootste deel gekleurde houtsneden van méér dan een blok gedrukt, enkele zelfs van 6 blokken. Het is een wonder wat deze man maken kan. Het exlibris in Tsjechoslowa kije is bepaald anders dan in Ne derland. Het is eenvoudiger, het is niet diepzinnig en zelden sym bolisch. Wij willen graag, dat een exlibris ons zoveel mogelijk van de eigenaar vertelt, of hij bijvoorbeeld graag uit vissen gaat, of hij schepen verzamelt, of hij onder het sterrenbeeld van de Weegschaal is geboren, en dergelijke dingen meer. De Tsjechen denken er anders over. Zij blijven meestal uitslui tend bij mens en boek, bij de natuur, bij de vrouwelijke figuur, bij bloem of dier. Daarom is er meer onbedorvenheid, meer ar geloosheid, meer eenvoud. Veel exlibriskunstenaars be dienen zich van verschillende grafische technieken; men heeft dus zelden alleen houtsnijders of alleen etsers. De meesten kunnen om zo te zeggen „alles". Men beoefent de houtsnede, de hout gravure, de ets, de drogenaald, de aquatint, de litho en de ge kleurde litho, de gravure in koper, in staal en zelfs in steen. Tamelijk veel jonge kunste naars treden op de voorgrond. Een man als Jaroslav Lukavsky b.v., een van de knapste naar mijn mening, heeft wat u van hem zien zult allemaal voor zijn der tigste jaar gemaakt. Dit alles is ragfijn werk. Ook de graveur Svengshir, en de ontwerpers Simon en Cinybulk behoren tot de jongeren. Maar laat ik u niet langer ver moeien met die lastige namen. Op de tentoonstelling hoop ik u nog wel enkele figuren speciaal aan te wijzen. Alleen moet ik u nog de naam noemen van een dichter, de man die verscholen is achter de naam Petr Bezrui. Hij is een mijnwer ker, die een aantal verzen heeft geschreven, die ontzaglijk popu lair zijn geworden. Hij wordt door twee symbolen aangeduid, öf door een krokodil (meestal met een pijp in zijn bek), öf door een vlinder. Er zijn in Tsjechoslowakije boekenliefhebbers, die er voor hun Bezrui-uitgaven een speciaal Bezrui-exlibris op na houden, waarop krokodil of vlinder samen met de initialen P. B, voorkomen. U zult er enkele op de tentoon stelling zien. Stelt u eens voor dat nederlandse boekenliefde- bers speciaal Roland Holst-exli- bris lieten maken. Ik wil het hierbij laten. Het is voor mij een vreugde het tsjechi sche grafische en typografische werk te kunnen laten zien. Ik hoop dat van het tentoongestelde enige inspiratie uitgaat. Hiermede verklaar ik de eerste tentoonstelling van het Kunste naarscentrum Bergen in dit sei zoen voor geopend. Voor wie van boeken en illu straties houdt biedt de collectie uitgaven, die hier getoond wordt, een object, waaraan men zich moeilijk kan verzadigen. De let ters, het zetsel 't papier en de illustraties, dat alles boeit de be schouwer ongemerkt. Dat het niet uitsluitend werk van de Tsjechen is dat gedrukt wordt, blijkt uit een in het tsjechisch verschenen vertaling van Antoon Coolen's „De dlrie gebroeders" en „Dorp aan de rivier" in één Jrand, met houtsneden als illu straties en uitgegeven te Praag in 1944(1). Dat was dus nog tijdens de laatste wereldoorlog. Een even grote openbaring vor men de exlibris die hier aan de wanden zijn tentoongesteld. Joseph Vachal, van wiens hand hier 24 exlibris zijn geëxposeerd, merendeels kleurhoutsneden, waaronder er zijn, die van zes houtblokken zijn gedrukt. Naast de houtsneden vindt men er een keur van kopergravures die aan tonen dat daar in, Tsjechoslowa kije ware meesters van de bu rijn leven en werken. Wie de fijne lijntjes en kleine werkstuk ken ziet, die zij weten te vervaar digen, komt onwillekeurig tot de slotsom dat de nederlandse artist van hen nog wel iets leren kan. Men kan hier uren doorbren gen, steeds geboeid door het nieuwe dat zich hier aan de be schouwers vertoont, om ten slotte de smaak te bewonderen van de landgenoot die deze fraaie stuk ken bijeenbracht. Ir. Schelling heeft kunstmin nend Bergen een grote gunst be wezen door zijn bezit aan kunst werken ten dele voor expositie beschikbaar te stellen. Het is te hopen, dat velen van de gelegen heid om te gaan zien, gebruik zullen maken. N.V. S. DE LANGE J. W. FAKKERT BELASTINGCONSULENTEN Vrijdagmiddag 24 febr. hield de afdeling Bergen der Ned. Vér. van Huisvrouwen haar jaarver gadering. De presidente mevrouw A. G. Ezerman-Mootz heette de aanwezigen welkom. Deze jonge afdeling kwam in december 1953 tot stand; de leden van het be stuur kenden elkaar niet persoon lijk, doch zijn al samenwerkende elkaar gaan kennen en waarde ren. Het terrein waarop deze af deling kon gaan werken, werd mede bepaald door de reeds be staande vrouwenverenigingen ter plaatse. Charitatief en sociaal werk wordt in Bergen door de U.V.V. verricht en daarmee in overleg treedt eens per jaar, en wel met het Kerstfeest, de Ned. Ver. van Huisvrouwen op als gastvrouw voor de bejaarden. De cursussen nemen in het ver enigingsleven 'n belangrijke plaats in. Engelse conversatie-lessen worden gegeven door mevrouw Coenen en enkele leerlingen zul len dit jaar examen doen voor het diploma Engelse conversatie les sen. Kunstgeschiedenis wordt ge doceerd door mejuffrouw N. Posthumus Meyes, die op 12, 19 en 26 maart 's avonds voor leden en echtgenoten lezingen zal hou den over de voornaamste expo nenten van de Hoog-Renaissance, met tot slot een tentoonstelling van reproducties van het werk van Michel Angelo. De twee handwerkcursussen stonden on der leiding van mJevrouw Ple- ging-Faber. De heer J. P. Pon- stijn geeft les in boekbinden, terwijl mevrouw K. Frevel-Geyl de leiding had van het kerstspel van Jan Bunt: „In de mensen een welbehagen", en sindsdien ook aan drie en twintig leden decla matie-lessen geeft. Na het kerst spel kwam ook het Huisvrouwen- Kleinkoor onder leiding van me vrouw C. Moreé-Dol tot stand. Door mevrouw J. Sikkema-Atze- ma worden geregeld excursies georganiseerd. Zoals uit het jaarverslag van de secretaresse blijkt was het jaar 1955 vol activiteiten. Behalve de rzeds genoemde cursussen en be zoeken aan gewestelijke en al gemene vergaderingen werden lezingen gehouden over: In dustriële vormgeving; Ziekenzorg thuis en ziekenhuiszorgen; de staat Israël; Ontwikkeling van het rassenprobleem in de wereld; Problemen in de opvoeding; Huidverzorging; Doelmatige be steding van het gezinsinkomen; Menselijke verhoudingen in het bedrijfsleven en in samenwerking met de Plattelands vrouwen: Het leven van de vrouw in Zuid- Afrika. Excursies werden gemaakt naar: het JBio-vacantieoord, de Ringersfabriek, het Pinetum te Putten en naar Enkhuizen en het Zuiderzee-museum. Tijdens het maandelijkse kof- fieuurtje werd gesproken over: de enquête van het hoofdbestuur; de belangstelling van de vrouw voor de politiek; werken in de tuin; het werk van het Rode Kruis; de geschiedenis van Enkhuizen ter inleiding van een excursie daarheen. Ht nieuw opgerichte Maand bericht kwam in de plaats van de convocaties. Een boekencirkel kwam tpt stand. Twee maal werd een zending kleren aan het vluch telingen-comité overgedragen. Bestellingen werden doorgege ven aarr de blindenwerkinrich- ting. Op verzoek der afdeling wijzigde de N.H.A.D.O. het sy steem van de verkoop van trein kaartjes in de bus. Het verslag van de penning meesteres was kort en overzich telijk. Het jaar besloot met een batig saldo. Na de pauze voerde mevrouw F. van Hoolwerff-Drost haar ge hoor het land der ontastbare wer kelijkheid binnen. Na een impro visatie op een thema van Bach zegde zij verzen van Nijhoff, Jos- selin de Jongh, Hélène Swarth, Engelman, Ida Gerhardt, Roland Holst, Adama van Scheltema en haarzelf doorweefd met muziek. Vers en muziek vormden een gaaf geheel en verdiepten te sa men de weerklank bij de toehoor ders. Het was een ongemeen schone ervaring naar deze kun stenares te mogen luisteren, die deze middag besloot met een im provisatie voor piano van haar zelf. j K.J.V.O. Culturele Avonden im uiiimmiiiiim Dr. Paul Julien De bekende, ervaren Afrika- onderzoeker, die zovele jaren in teressante arbeid heeft verricht onder negers en pygmeeën, komt zaterdag 10 maart voor de tweede maal in Bergen. Sprak hij de vorige keer voor een enthousiast publiek over de pygmeeën, nu voert hij ons naar de Oostafrikaanse steppenvolken. Wie zich herinnert, hoe stamp vol de zaal het vorig jaar was, zal niet tot het laatst wachten met kaarten nemen. De plaatsbespreking voor dona teurs is als volgt: maandag 5 maart voor S-kaarten van 10-12 uur (tel. 11-12) maandag 5 maart voor B-kaarten van 2-5 uur (tel. 3-4) dinsdag 6 maart voor C-kaarten van 10-12 uur (tel. 11-12) dinsdag 6 maart voor A-kaarten van 2-4 uur (tel. 3-4) Leden kunnen bespreken dinsdag na 4 uur. Verdere bespreking ge durende de gehele week. Ook aan de zaal zijn nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar. N.B. De 84 deelnemers voor het concert op 11 maart stappen om 12.15 uur in de autocars op het tramstationsplein te Bergen. Bond van Plattelandsvrouwen Donderdagavond 23 februari hielden de Plattelandsvrouwen haar jaarvergadering in de serre van De Rustende Jager. Mevrouw T. Blad-Voerman opende voor de laatste maal op deze avond een vergadering van de bond. Vartaf de oprichting der afdeling Bergen was zij hiervan voorzitster. Vol gens het reglement kunnen de be stuursleden na drie jaren herko zen worden, doch moeten na zes jaren dienst onverbiddelijk af treden. Het ledental is, in de zes jaren dat de afdeling nu bestaat van 34 tot ruim 130 gegroeid, en dus werd op deze avond het be stuur met 2 bestuursleden uitge breid. Tot nieuwe presidente werd mevrouw Broekman-Vries man gekozen. Het jaarverslag der secretares se vermeldde veel activiteiten in KLOKKEN BRAND Woensdag voormiddags onge veer elf uur meldde de alarm sirene brand, die in de keuken van de „Zandhoeve" was uitge broken, doch die kort daarna weer geblust was. 1955. Het jaar begon met een lezing en film over het reddings wezen. Daarna volgden: een kleurenfilm over Canada; een le zing Het ouder worden en ge lukkig zijn"; „Wat kinderen wil len en mogen lezen"; een reis naar de Rivièra met dia's; „hoe mieren leven"; „achter de scher men van een groot warenhuis" en het Kerstfeest met ds. Bosma. De leden gingen ook nogal eens op reis en wel naar de ten toonstelling „Uw huis zoals het worden kan", te Broek op Lan- gendijk; de bloeiende Betuwe en Huize Doorn; het twintig-jjarig bestaan van de Provinciale Bond te Alkmaar; het 25 jarig jubileum van de Algemene Bond, te Den Haag. Excursies werden gemaakt naar de P.W.N. en de Ringers- fabrieken. Verder hielpen de leden bij collecten en een handwerkgroep leerde smocken en ruitjesstofver- sieren van mej. Wbiboer. De zeer fraaie resultaten van deze lessen waren op deze avond te bewon deren. De kas werd in orde bevonden en sloot met een batig saldo. Mej. P. Rezelman droeg deze avond zowel ernstige als luchtige stukjes voor. De humor ontbrak niet, evenmin als de West Friese toneeltjes. De leden waren zeer voldaan over het gebodene. OPBRENGST COLLECTE De op initiatief van de heren Kamermans en Schuil gehouden collecte voor hulp aan de nood lijdende vogels, heeft 363,50 opgebracht. Wie nog wil bijdra gen wordt verzocht zijn gaven te storten op postgiro No. 82471. ten name van de heer Arend Bos Eyssen te Bergen aan Zee. M. VELDMAN Klaverjasdrive Rode Kruis In de stampvolle zaal van het café Nieuwendijk werd Zaterdag avond de klaverjasdrive ten bate van het Rode Kruis gehouden. Een groot aantal prijzen waren uitgestald, zodat één der aanwe zigen de vraag steldeHoe heb jullie dat bij elkaar gekregen, waarop prompt het antwoord volgde: Dat hebben we van de winkeliers gekregen om hier als prijzen beschikbaar te stellen. De gehele avond is er met animo gespeeld en toen de prijzen na afloop waren toegekend, bleef er nog een commissie achter om het gellf uit te tellen dat aan het bestuuij van de afdeling Bergen van 't 'Rode Kruis ter hand zou worden gesteld. Alle gevers van geschenken en alle spelers van deze avond verdienen een woord van dank voor hetgeen zij bijdroegen tot het succes van deze avond. KUNSTKRING. Dinsdagavond 21 februari had den de leden van de Kunstkring het voorrecht Charlotte Kohier te zien optreden in „Frasguita". Wat deze kunstenares presteert, is buitengewoon. Alleen, gezeten op een klein kr.ukje op het toneel weet ze haar gehoor een hele avond te boeien met het geestige verhaal van de auteur Pedro An tonio de Alarcón., Diverse per sonages, die zij door stem, mimiek en gebaar meesterlijk uitbeeldt, lijken in levende lijven zelf op het toneel te verschijnen. De avond vloog om, maar de heugenis zal lang zijn. CONTACT-COMMISSIE. Onder leiding van de voorzit ter der V.V.V. werd in het Oranjehotel een vergadering ge houden met de leden die gemeu beld verhuren, ten einde een contactcommissie in het leven te roepen om een hecht contact te leggen tussen het bestuur en de leden dezer groep, alsook om een betere vertegenwoordiging te doen ontstaan van deze groep in het V.V.V.-bestuur. Tot leden van deze commissie werden gekozen de heren P. Briefjes, L. den Das en H. Dok- kum, en de dames Bijlstra, Schot ten en Verkuyl. Uit deze commissie werden de heer L. den Das tot voorzitter en mevr. Bijlstra tot secretaresse ge kozen. ZONDAGSDIENST ARTSEN UeekUad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantleruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Ingezonden mededelingen 1% A SUBD^ Een beetje in de neus Heerlijk verlichiend WAT Hun haRPT Maakt is GOED TELEFOON 2104 illinium Administratie en belastingzaken Komlaan 6, Bergen Nh. tel. 0 2208-2577 Hereweg 46. Schoorl tel. 0 2209-542 Ingezonden mededeling GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundig e reparatie- inrichting Zilfa Pleet Telefoon 2778 BERGEN 4 maart Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 4 maart Dr. RISSELADA. Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1