Ifleeltêiod 25-JARIG DIENSTJUBILEUM K. C. B. R.K. VROUWENGILDE Voor vlijtige handen T» en O. Studieclub schilders West-Friesland GERRITSEN Het weerbericht Dit is de laatste M. M. S. VRIJDAG 9 MAART 1956 33c JAARGANG No. 10 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Op 2 maart herdacht de heer C. de Moei, Oosterweg 29 het feit, dat hij 25 jaar fn dienst was bij de pluimveevoeder maatschap pij. Zijn feest werd op intieme, maar niet minder luisterijke wijze gevierd. Hij werd 's avonds met een auto van huis gehaald om in zaal Nieuwendijk een huldiging in ontvangst te nemen van bestuur, commissarissen, personeel met echtgenoten. De heer W. Akker boom, voorzitter, prees hem als een actieve en accurate werker, die zeer goed met het publiek om kan gaan. Hij bood hem een en veloppe met inhoud aan, terwijl ook het personeel hem een ge schenk aanbood. De directeur H. Lindenhovius wees op zijn nauwgezette plichtsbetrachting en schetste zijn levensloop in een Onze haarverzorging aan de top. Kapsalon U R S E M rijmgedicht. Herinneringen uit de eerste periode werden opgehaald, toen het bedrijf bestond uit een schuurtje aan de Kerkedijk, waar men met een schop het voer mengde, hetgeen nu met grote machines in het mooie bedrijf aan de Jan Apeldoornweg plaats vindt. Toen de heer de Moei op 2 maart 1931 in dienst trad, onder directie van de heer Kwant, gaf men de voeders aan de vracht rijder mee en dan gebeurde het vaak dat het met paard en wagen drie dagen onder weg was. tot grote ontevredenheid van het pu bliek. In deze tijd kwamen de eer ste vrachtauto's op de weg en was het de Pluimveevoeder maat in schoonmaakgetij: Hamea-Gelei schappij, die er een van had, die de Moei bestuurde. Veel moei lijkheden heeft de jubilaris in het bedrijf meegemaakt, vooral toen de pluimveestapel in 1941 sterk beperkt moest worden. In 1948 nam het bedrijf in omvang toe en werd de jubilaris vertegenwoor diger. Mevr. Lindenhovius bood de echtgenote van de jubilaris 'n prachtig bloemstuk aan. De heer H. van Zanten Jr. presenteerde vlotte sketches en liedjes, waarna men nog lange tijd gezellig bijeen bleef. Het T. en O. Verenigings- nieuws van maart 1956 opent met een afdruk van het gedicht „Hol land" van C. S. Adema van Scheltema, verzen, die nog altijd het lezen en herlezen waard zijn. De beschrijving van het werk der U.V.V. wordt voortgezet, en het zal voor vele lezers een verras sing zijn te vernemen, wat een werkzaamheden er door deze or ganisatie worden verricht, en dat alles gratis! Nieuws van de Dam club en het verslag van P. Tim- merman's lezing over Noorwegen vormen de rest van dit boeiende nummer. Onder de titel „Noord-Holland staat er weer gekleurd op", orga niseert de Studieclub Schilders „West-Friesland" in samenwer king met de Volkshogeschool „Bergen", voor de tweede maal een kleurendag en wel op zater dag 17 maart a.s. Op deze dag, die gehouden zal worden in de zalen van „De Rustende Jager' te Bergen, willen wij in het bij zonder aandacht besteden aan de functie en de betekenis van de kleur in onze woning. We zullen echter niet alleen over de kleur spreken, maar ook toepassingen kunnen zien aan de hand van nieuw demonstratie materiaal en een kleine expositie, die door verschillende firma's, zowel uit de schilderswereld als uit de wereld van de woningin richting, verzorgd zal worden. Na de opening des morgens om tien uur zal een inleiding worden gehouden over de kleur in onze woning, haar functie en toepas sing. Aan de hand van nieuw de monstratiemateriaal zal een en ander worden verduidelijkt; de firma's Goudsmit-Hoff en Wage- makers, alsmede de firma Sik- kens, zullen toelichtingen op het materiaal en zijn gebruik houden, terwijl een film zal worden ver toond. Aan de expositie van ma terialen werken mede, de weve rij De Ploeg te Bergeyk, de U.M.S. te Utrecht en de firma Meulenhoff te Amsterdam. Ver der zal de bijeenkomst worden be sloten met een forum, waarin zit ting zullen nemen enkele schil derspatronen, een kunstschilder en een vertegenwoordigster van de vrouwenorganisaties. Wat zegt de Bijbel over de toekomst der volkeren Hoe ligt het vraagstuk van Israël? Wilt U het weten? Zondag 11 maart 's avonds half ach»- hoopt Zendeling Mr Verdam met gebruik van de profetische kaart U daar een aanschouwelijk en duidelijk antwoord op te geven. Veel te weinig is bekend hoe posi tief de Bijbel over deze onder werpen het antwoord geeft. Pro fetieën uit Oud en Nieuw Tes tament, deels reeds vervuld, deels nog onvervuld vragen in deze spannende en betekenisvolle tijden onze aandacht niet alleen van de bedienaars van het Woord maar ook van U. Enkele jaren geleden toen Zen deling Verdam ook met de pro fetische kaart in Bergen diende was er zeer veel belangstelling uit kerkelijke en onkerkelijke krin gen, het zal nu ongetwijfeld nog meer zijn. Zendeling en Mevr. Verdam hopen binnenkort naar Afrika te vertrekken om daar als zendeling en onder het oude volk Israël te arbeiden. In de wijdingssamenkomst 'smor- gens 10 uur hopen zij persoon lijk daar meer over te vertellen. Deze samenkomsten zullen staan onder leiding van het Leger des Heils en worden in het Dorps huis gehouden. king aan te kunnen geven. In de toneelspeler is de kunstenaar, het materiaal en het resultaat in één persoon verenigd. Er is harde oefening nodig om het materiaal te leren beheersen in zijn diverse handelingen zoals; mimiek, spraak en spel. De intonatie is zeer belang rijk, deze drijft op de gevoels stroom en de zenuwen. Van groot belang is de toon, de inzet, in de le klasse is een der eerste oefenin gen het plaatsen van de intonatie. Dit werd gedemonstreerd door de leerlingen, door het spelen van de enkele zin; „Wat is het hier stil", dat angst, verbijstering, eenzaam heid enz. uit moest beelden. Een tweede oefening der school is het werken met maskers. Dit verge makkelijkt de speler het overwin nen van de gêne en de aandacht wordt sterk op het plastische van het lichaam gevestigd. Als derde oefening werd gegeven; de toe passing van de elementaire ken nis in de éénacter. Hiervoor was gekozen „De Sterkere van Strindberg, gespeeld door derde jaars leerlingen en de tweede scène van een moderne versie van „Electra" door de Ameri kaan O'Neill. De voordracht en beoefening van het versdrama wordt» serieus ter hand genomen. Dit omvat oefening in taaiplastiek en han tering van de tekst op het muzi kale èn de inhoud. De poëzie is de driestem van de dichtkunst; le: de dichter spreekt tot niemand of alleen tot zich- zelve (lyrisch); 2e: de dichter doet mededelingen aan het ge hoor (episch); 3e: de dichter uit gedachten in de door hem ge vormde personen (dramatisch). Van elke dezer dichtsoorten werd ter illustratie door de leer lingen een gedicht voorgedragen. In de renaissance van het to neel in onze tijd is het zeker no dig bijzondere aandacht te wijden aan het vers, vandaar de laatste keuze van deze avond: een ge deelte uit Vondels „Lucifer" ten tonele gebracht door de leerlin gen der derde klasse. Vrijdagavond 2 maart, trad mejuffrouw Kamphuis, gemeente raadslid te Alkmaar, als spreek ster voor het R.K. Vrouwengilde op met als onderwerp: De vrouw en de politiek. De spreekster vroeg zich af of het onderwerp: politiek, eigenlijk niet thuishoorde in de K.V.P.. Ja, inderdaad, maar de K.V.P. vergaderingen worden haast niet door de vrouwen be zocht. Daarom is het nodig in het Vrouwengilde over dit onder werp te spreken. Het R.K. Vrou wengilde houdt zich bezig met godsdienstige, zedelijke en maat- 'schapplijke problemen; maai deze leiden onvermijdelijk naar de po litiek, want voor hun oplossing is de hulp van de overheid onmis baar. Moet de vrouw buiten de politiek blijven? De paus heeft ge zegd: de vrouw moet met de man meewerken aan het welzijn van de staat. Dus ook het politieke arbeidsveld staat voor haar open. Hoeveel vrouwen zijn ech ter lid van de K.V.P.en waar om zijn zij geen lid? Wel overwo gen kan de contributie geen be zwaar zijn; vrouwen moeten voor zichzelf op dat gebied niet te zui nig zijn. Meestal is er een groot gebrek aan politieke belangstel ling. De K.V.P. van haar kant maakt de grote fout de vrouwen niet te geven waar zij recht op hebben n.l. een behoorlijk aantal vrouwelijke afgevaardigden. Ruim 50% van de R.K. kiezers zijn stem toch aan de partij ten goede. Na de pauze had de huldiging plaats van mevrouw Min- Terwijn, die in januari 1.1. als pre sidente is afgetreden, na dit ambt tien jaar te hebben vervuld en mejuffrouw Lien Min, die na vijf en twintig jaar trouwe dienst als bestuurslid is afgetreden. De to neelvereniging van het Vrouwen gilde bracht op onvergetelijk ko mische wijze de diverse episoden uit het leven en verenigingsleven der dames ten tonele en de zelf gemaakte tekst grensde soms aan de koorts-kolder. Op deze vrolij ke manier passeerde een eerbied waardig stuk verenigingswerk, door deze beide dames volbracht, de revue. En mevrouw J. B. Dies- feldt-Pieters sprak bij het afscheid terecht van de revue van haar werk, haar grote activiteit en alles met het hart gedaan. Als blijk van waardering ontvingen beide da mes van het hoofdbestuur een ge lukstelegram en van het R.K. Vrouwengilde beide een mooie handtas. De zeereerw. heer pas toor van Beers dankte de afgetre den presidente voor de geestelijke zorg aan de vereniging besteed. Donderdagavond 1 maart trad in de grote zaal van De Rustende Jager de Amsterdamse Toneel school voor leden van het K.C.B. op. De bedoeling van deze avond was niet het geven van een voorstelling met explicatie, maar een inleiding van de direc teur. dhr Pos, met illustratie van het gesprokene door de leerlin gen. Daar de Toneelschool mo menteel door ziekte geteisterd werd, moest het programma sterk gewijzigd worden. Er waren geen decors en geen toneelcostuums. De optredende leerlingen waren uit de eerste en de derde klasse. Hoe komt men op de Toneelschool? Daarvoor moet een toelatingsexamen wor gen gedaan, dat een test is op de mogelijkheden van de kandidaat. Dit schooljaar werden van de 60 gegadigden slechts twaalf toege laten tot de eerste klasse. De stu die van het toneelspel omvat de elementaire studie om het eigen lichaam als materiaal te leren be spelen, er een zinvolle uitdruk- WEKKERS vrouwen, maar waar vindt men vrouwen in de besturen der af delingen of in openbare colleges? Er zijn geen vrouwelijke R.K. af gevaardigden in de Eerste Ka mer; twee in de Tweede Kamer; in het gehele land vijf bij de Pro vinciale Staten en weinig of geen in de gemeenteraden. Dit is niet eerlijk, het hoeft geen fifty-fifty te zijn, maar de tegenwoordige toestand is wel heel pover. Wat doen nu echter de vrou wen zelf om in de ambten te ko men. Meestal niets! In 1919 kre gen de vrouwen het kiesrecht, dank zij de socialisten! De R.K. en Christelijke vrouwen hielden zich afzijdig. Wat kunnen de vrouwen nu doen? Ten eerste: lid worden van de K.V.P.; ten twee de: de daarvoor geschikte vrou wen moeten de kandidaturen aan vaarden en zo lid worden van K.V.P. besturen; ten derde: bij de aanstaande verkiezingen moe ten zij stemmen op een vrouwe lijke kandidaat, ook al staat deze onderaan de lijst. Eén stem op een lijst is altijd geldig, zowel op de eerste als op de twaalfde plaats. Mocht de vrouwelijke kandidaat niet het vereiste aantal stemmen halen, dan komt de uitgebrachte Vertrouwens-commissie In een door de V.V.V. beleg de vergadering van hotel- en pen- sionbedrijven werd een vertrou wenscommissie benoemd uit de leden der Ver. van Horecabedrij ven, met het doel de belangen der leden te behartigen en hun bedrij ven te vertegenwoordigen. Hiertoe werden gekozen: mej. Kreb en de heren Visser, Hove nier en Sluyter. Besproken wer den de onderwerpen de propa ganda betreffend, en het uitzen den van folders, welke betaald zullen worden uit de subsidie, welke de gemeente aan de V.V.V. verstrekt, die als bestem mingssubsidie dient te worden gebruikt. De Bilt voorspelt: zonnig weer. Zet dan het kindje buiten neer. Hitte golf: De koelste plaats is voor het kind. Ik wed, dat u die nu binnen vindt. Bewolkt weer - geen zonneschijn, Toch kan de kleine wel buiten zijn. Bij lichte vorst staat hij op 't grasje Het kruikje, wantjes, muts en jasje. Regen, regen ruis. Ons kindje staat in huis. Mist maakt de deken klam en koud, 't Is beter, dat u hem binnen houdt. Bij harde wind, storm en orkaan Laten we de kleine binnen staan. (V.h. vereniging „Het Witte Kruis".) V ogcl voedcractie De collecte voor de hongerende vogels is in Bergen een enorm succes geworden. De gehele dag hebben leerlingen van de Mulo, afgestaan door de welwillende heer J. J. Kamermans en met de uitdrukkelijke woorden van de heer B. Schuil die dag extra hun best te doen, in barre koude met de rammelende bussen in het dorp geld ingezameld. Deze organisatie werd in één dag beklonken en was een idee van Mevr. Bos-Eijssen, die binnen 24 uur haar wens iets voor de vogels te doen, vervuld zag. De dames van de U.V.V. o.l.v. Mevr. Huygens-Bruynzeel telden na afloop het geld en de Fa. de Wijs Broers leverde de enorme hoeveelheden graan zonder het winst percentage, ja deed er zelf nog een schepje bovenop. En de Bergenaren waren gul en gaven met milde hand, mensen, die midden in de natuur wonen hebben er ook wel iets voor over als de vogels lijden. Het voeder werd verdeeld over de gehele duinstrook vag. Schoorl tot Egmond en tevens de polder werd bevoorraad. De jachtop- sieners Rozing, Woudsma, Min en Buitenhuis hebben grote hoe veelheden graan verstrooid. Tevens werden kleine concen traties vogels nagelopen door de heren Schuil te Bergen en J. v. d. Velden te Bergen aan Zee, terwijl ook van de zijde der P.W.N. grote medewerking werd verleend. Zo werd er van hoog tot laag een massa werk verzet voor de gevederde vrienden. Dit is goed en ik mag aan al deze mensen, zowel zij, die wat in de bus deden als hen, die bij het daadwerkelijke voederwerk betrokken waren mijn oprechte dank betuigen. Er is mij uit dit alles gebleken, dat toen het nodig was er binnen 24 uur een comité, een uitvoerend bestuur, collectanten, strooiers, geld en graan was. Hier werd niet gepraat, hier werd ge werkt, een prachtig voorbeeld van natuurbeschermers, ja vooral de leerlingen van de Mulo, allen nog erg jong verdienen een grote pluim, want zij trotseerden sneeuw en koude. Het resultaat was f 360.en ik mag u zeggen hiermede was de gehele vogelstand in onze streek gered, wij konden werken en be hoefden niet op een baaltje voer te kijken. Alleen voor de reigers en de roerdomp in het Parnassiapark konden wij niets doen, Als er vis gestrooid werd zou dit meteen bevriezen en was het voor het dier niet te verorberen. Heel erg jammer, wij moeten in de toe komst hier nog iets op vinden. Het werk van de Vereniging voor Dierenbescherming uit Am sterdam mag ik niet vergeten, want zij kwamen met een grote leger truck volgeladen om de dag en brachten brood, gedroogde vis en kaasafval, ook zij werkten in barre koude en zochten overal hun objecten in onze streek. Mag ik aan al deze werkers nogmaals namens de vogelstand, die hierdoor gered werd, mijn hartelijke dank overbrengen. B. Boersma Jr. M. VELDMAN Zilfa Pleet Het tamboercorps houdt a.s. zaterdag 10 maart 's avonds om 8 uur in café Nieuwendijk haar laatste klaverjasdrive. Sinds de oprichting nu ruim vijf jaar geleden, hebben wij ons corps aanzienlijkkunnen uitbreiden. Het a.s. seizoen hopen wij met 24 man aan te kunnen treden. Dit alles heeft veel moeite ge kost en ook in financieël opzicht veel offers gevraagd. Maar door de medewerking van de inwoners van Bergen is dit tot stand ge komen. Ook het klaverjassen is een grote steun geweest voor het aanschaffen van nieuwe trommen. Daarom willen wij langs deze weg onze hartelijke dank betuigen aan allen die hier aan hebben medegewerkt. Dames en heren laten we van deze laatste drive een topavond maken. Het bestuur Tamboercorps. Dinsdagavond 28 februari gaf de Middelbare Meisjesschool te Bergen een toneelavond in „Het Gulden Vlies" te Alkmaar. Het was een bijzonder aardige school avond met een prettige eenvou dige feeststemming en goed con tact tussen toneel en zaal. Het zangspel „Lentebloemen" van Cath. van Rennes was aller aardigst. De fleurige bloemen- costuums (waar juweeltjes bij waren), allen ontworpen door mevrouw H. van der Laan-Bosch en door de leerlingen onder haar leiding gemaakt,' stonden de kin deren flatteus. De daarin voorko mende dansjes waren ingestu deerd door mejuffrouw Barbé, terwijl mevrouw Y. Gischler-van Asch van Wijck de muzikale lei ding van het geheel had. Het prille bloemenkoor op het toneel werd versterkt door meisjesstem men uit de zaal, wat een aardige samenwerking gaf. Het Chinese toneelstukje „Ap pelbloesem" had aardige momen ten, maar werd over het geheel genomen zwak gespeeld. „De appel van Eris" van Cha- rivarius werd vlot gespeeld en de drie godinnen deden haar uiter ste best achter de rug van Mer- curius om Paris om te kopen, wat natuurlijk aan Venus het beste gelukte. „La farce de Maïtre Pathelin" werd verbluffend goed gespeeld. De radheid en goede uitspraak van het frans van sommige speel sters is een ware reclame voor het onderwijs in de franse taal op de M.M.S. Mevrouw J. Polak- Alexander heeft alle eer van haar onvermoeid repeteren met haar leerlingen. Als stille kracht op de achter grond werkte mevrouw K. Frevel -Geyl, die met oneindig geduld de leerlingen de zo nodige techniek van het spreken en zich bewegen heeft bij gebracht, en zodoende de mogelijkheid tot goede voor dracht en spel opende. Daarbij was zij op deze dag onvermoeid bezig met leerlingen de laatste aanwijzingen te geven en voor hun rollen te schminken. Door de goede samenwerking tussen de diverse leerkrachten der M.M.S. is deze schoolavond tot een demonstratie geworden van wat bereikt kan worden met talentvolle leerlingen en met leer lingen zonder bijzondere talenten. Er werd door de meisjes met vreugde gezongen en gespeeld en het was voor de toehoorders een genoegen naar zang en spel te luisteren en het kijken. FILMLIGA Op donderdag 15 maart zal door de Filmliga een extra-avond worden gegeven, waarop Jean Paul Sartre's „Vuile handen" zal worden vertoond. Kaarten a 1 ,- zijn verkrijgbaar bij De Rustende Jager. Beperkte introductie is toe gestaan, zodat ook niet-leden met het werk der Filmliga kunnen kennismaken. ZONDAGSDIENST ARTSEN „DE DUINSTREEK" Telefoon 2104 Ingezonden mededeling Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14ct.m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Telefoon 2778 Eigen vakkundige reparatie- inrichting BERGEN 11 maart Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 11 maart Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202 b.g.g. K 2208-2847

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1