Dr. PAUL JULIEN v.v.v. PAAL 33 Gemeenteraadsvergadering Bergen Wrijf Kou en Pijn GERRITSEN Rails - Opbraak Ned. Christ. Vrouwenbond PUROL Opbrengst Collecte Tuin- en Oostdorp VRIJDAG 16 MAART 1956 33c JAARGANG No- 11 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Sehoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Bmnen en Egmond a. d. Hoef IV Na aldus het plan van de weg over de trambaan te hebben ver dedigd, vervolgt de burgemeester met een critische bespreking van het plan Den Das, en vangt aan met de financiële zijde daarvan. Voor beide plannen, I en IV, zal een extra uitkering uit het ge meentefonds moeten worden ge vraagd. Voor plan IV iets min der dan voor plan I. Maar daar door maakt men geen geld vrij voor andere doeleinden; het is geen besparing voor de gemeen te. De heer Den Das komt met een vijfjarenplan en wil daarmee zeggen: zoveel hebben we nog nodig, dus wees zuinig. Doch het Rijk berekent een extra uitkering alleen naar de concrete behoefte voor één jaar. Vraagt men voor het ene werk iets minder, dan geeft dit geen recht op iets méér voor een ander werk. Ons vijfjarenplan is alleen voor intern gebruik, om vast te stellen wat voor ons het meest urgent is. Jaarlijks worden de ge kozen uitgaven op de begroting HOEST, GRIEP... geplaatst of op een afzonderlijke wensenlijst. De redenering ,,nu hebben wij minder nodig, dan kan straks iets meer voor andere doel einden" gaat niet op. Om de gemeente te steunen geeft het Rijk ons het geld,. Het geld voor de beste oplossing moet er komen. De aanvraag om hoger uitkering uit het gemeentefonds is ingediend. Er bestaat nog altijd slechts een noodvoorziening ge- meentefinanciën. De huidige si tuatie is geen definitieve afbake ning der financiële mogelijkheden der gemeenten. Als de situatie zo zou blijven is nog inpassing der nieuwe lasten in onze begroting mogelijk. De gemeenten hebben nimmer de boodschap gekregen dat zij maar naar lapmiddelen moeten zoeken. Als de heer Den Das een goedkopere oplossing kiest, heeft hij dan iets voor de gemeente bereikt? Neen! Hij spaart er niet mee, kweekt er geen inkomsten mede, maar wél een onvoldoende verkeersoplos- sing en hij ontneemt ons allen de Eeuwige laan. Over enkele jaren zal weg IV beslist onvoldoende blijken en dan moet de weg over de trambaan gemaakt worden. Als die dan geblokkeerd is door toevoeging van het natuurreser vaat hebben we geen weg meer en zal de Eeuwige laan weer ver breed moeten worden. Het plan Den Das betekent weggegooid geld en laat ons zitten met een verknoeide Eeuwige laan. Ver der weet wethouder Den Das dat wij met zijn instemming verho ging van uitkering hebben ge vraagd op basis der kosten van plan I. Waarom schrijft hij dat niet op in zijn nota? De visie van de hr Den Das op de financiële zijde van ons pro bleem, houdt geen steek. Het plan van de heer Den Das is opgebouwd op wat hij er zelf van vindt. Wij hebben de beste verkeersdeskundigen geraad pleegd en het is technisch onvol doende. Zij ontraden ons deze oplossing ten sterkste als zijnde de mindere van plan I. Men krijgt een vermenging van hoofdver- keer met het dorpsverkeer en dat uit Sehoorl. Na de Hoflaan komt een groot deel van 't verkeer in een fuik te recht en brengt de drukte op de dorpswegen. De bochten in de weg zijn verschrikkelijk en bren gen gevaar. Heeft de wethouder advies gevraagd aan de A.N. W.B., de politie, de directeur van gemeentediensten? Hij had het recht de beste deskundigen te raadplegen. Wij hebben dat wel gedaan. Het plan is onvoldoen de voorbereid. De aansprakelijk heid der gemeente voor verkeers ongelukken op de Eeuwige laan als gevolg van de smalheid van de weg en de scheefstaande bo men, komt niet duidelijk aan de dag. Heeft hij dit wel goed on derzocht? Het is door ons onder zocht, en waarschijnlijk zijn we niet verantwoordelijk, ofschoon men dit niet van te voren aan de rechter kan vragen. Verder zijn wij gedekt door de Vereniging Wet-Risico. Doch waarom thans hoog opgegeven van de gemeen telijke verantwoordelijkheid! Als wij enkele eenvoudige voorzie ningen treffen, neemt Wet-Risico de aansprakelijkheid over. Wethouder Den Das noemt de weg over de trambaan onaan vaardbaar. Ik stel het omgekeerd: zijn plan bederft de natuur en het dorpsbeeld, 't geeft een weg van onvoldoende capaciteit en een gevaarlijke weg tevens; deze ont last de dorpswegen niet. Zijn fi nanciële overwegingen zijn on voldoende doordacht, en m.i. niet verantwoord. Het adres van in gezetenen tegen het plan Den Das is opgesteld en ondertekend door ernstige mensen. Het is on begrijpelijk, dat mensen die altijd de mond vol hebben over t be houd van 't karakter van Bergen, thans een van de meest karakte ristieke dingen zo maar prijs wil len geven. Als later de bomen langs de Eeuwige laan dood zul len zijn, dan planten wij de laan weer volledig vol, net als bij de Middachter allee, eventueel met Hollandse eiken. De restauratie van de Eeuwige laan is van meer belang dan die van de Ruïnekerk te Bergen; er zijn tientallen kerk- ruïnes in ons land, maar er is maar één Eeuwige laan. Het plan Den Das is oppervlakkig, onver antwoord, en in strijd met het ge meentebelang. Het stelt voor de trambaan bij 't natuurreservaat te volgen, dus dan is de kans voor een weg niet meer aanwezig. Dan dus de rondweg? De rond weg is zinneloos en waardeloos voor Bergen. Eerst de ideale oplossing voor leggen aan Ged. Staten ondanks de financiële problemen. Bij 't plan Den Das rijst steeds de vraag: Heeft hij wel voldoende met de toekomst rekening gehou den? Ter plaatse heb ik met de directeur van gemeentewerken de opmerkingen van de heer Den Das onderzocht. Zijn beweringen zijn niet houdbaar gebleken. Er is maar één oplossing, die de meeste kans geeft dat Bergen niet wordt overstroomd door het verkeer en ter wille daarvan ad viseer ik u uw stem uit te bren gen ten gunste van het meerder- heidsvoorstel. tieer Ellis zich bereid de motie in te trekken. De heer van Rees Vellinga heeft verklaard dat de zaak kapot is en ik vraag de heer Vellinga of zij door intrekking der motie kan worden hersteld! De heer Van Rees Vellinga is daar echter niet happig op; waar na de heer Ellis zijn "motie toch intrekt. De heer Broersma betuigt zijn leedwezen dat de minderheid aan het plan van de meerderheid geen medewerking kan verlenen. Hij acht invloeden buiten de Raad daaraan schuldig. Mr. Sluis verklaart, dat de op lossing van de heer Den Das vol gens de voorzitter een ramp voor Bergen zou blijken. Hij is het daarmede volkomen eens en als ik voor de motie zou gestemd hebben, dan zou dit geschied zijn wijl ik het vertrouwen in deze wethouder niet meer bezit. Er is echter veel voor te zeggen dat de verhoudingen in de Raad niet méér worden bemoeilijkt, dan reeds het geval is. Daarom heb ik binnenskamers gezegd, niet voor de motie te zullen stemmen. De heer Bos noemt de houding van de heer Den Das teleurstel lend. Hij heeft de oude motie ge negeerd en mag de Raad dit nu zowel nemen? \Vij hebben gedaan wat wij konden om de wond te herstellen. Mogen wij dan van de andere zijde ook geen medewer king verwachten? De heer Van Rees Vellinga maakt de burgemeester zijn com pliment over zijn verdediging van de weg over de trambaan. Hij vraagt schorsing der vergadering om zich met zijn medestanders te beraden, wat wordt toegestaan. Als zij terug komen in de Raad zaal blijkt deze groep even star in de tegenstand te wezen als de voorstanders in hun vóór-zijn. Met 7 tegen 6 stemmen wordt het voorstel van B. en W. om een weg aan te leggen over de tram baan aangenomen. Behalve mevr. mr. E. J. Broek man-Vriesman, stemden ook tegen de heren De Graan, De Beurs, Den Das, Van Rees Vel linga en Dr. J. Hemelrijk. De rondvraag leverde niets op waarna de voorzitter de vergade ring sloot. HORLOGES Nadat de burgemeester ook de andere sprekers heeft beant woord, dient de heer Ellis een motie in, getekend door vier le den der K.V.P.-fractie, waarin de houding van wethouder Den Das in deze aangelegenheid, in ver band met een raadsbesluit van 18) oktober 1950, wordt gegispt, en hem het vertrouwen wordt ontzegd. De voorlezing van de tekst dezer motie wekt reactie op bij de heer Van Rees Vellinga, die de methode der K.V.P. aan de kaak wil stellen. Hij verklaart geen basis tot samenwerking, noch bereidheid tot wederhoor aan te treffen. Ook de heer De Beurs zag zich genoopt het een en ander te verklaren. De voorzitter merkt op, dat hij de vergadering wil schorsen, ten einde de heren die de motie heb ben voorgesteld, gelegenheid te geven zich nader te beraden. Na de heropening verklaart de Zaterdagavond hield de be kende Afrika-reiziger Dr. Paul Julien voor de K.J.V.O. in De Rustende Jager een lezing met lichtbeelden over zijn avonturen in de steppen en woestijnen van Oost-Afrika. De tochten van deze medicus hebben in hoofdzaak ten doel anthropologisch bloedonder zoek der diverse stammen en me tingen van hun lichamen; de geo grafische gesteldheid van het land, zijn flora en fauna komen eerst in de tweede plaats Zijn onderzoek omvatte ditmaal zes zeer verschillende volken: 1. de Kingerida, 300 a 400 zielen tel lende, dwergachtige, zwervende iaqers: 2. de massaï, 7(3.000 tot 73 000 zielen, lange mensen, die weg met DAMPO veehouders zijn en vroeger vee rt jmaden waren; 3. de Wesi-pyg- rneën; 4. de Oost-pygmeën; 5. de bosjesmannen en 6. de hottentot- ten. Afrika, gewoonlijk 't zwarte werelddeel genoemd, herbergt ook blanken, niet alleen in 't Zuiden, waar de vroegere bóe ren-republieken liggen, maar ook Kenya, dat „het land van de wit te man" genoemd wordt heeft een grote blanke be\ olking, die zich daar gevestigd heeft en niet uit kolonisten bestaat Zij hebben zich daar van de beste en groot ste delen van de bodem meester gemaakt en er getracht de ken merken der Westerse samenle ving over te brengen. De pygmeër) zijn kleine man nen, zwervende zoeken zij hun onderhoud. Soms zijn zij geruime tijd weg, zodat niemand weet vaar ze zijn, om dan plotseling weer op te duiken. Ze hebben dan in een eenzame streek ver toefd en aldaar aan primitieve landbouw gedaan. Als de oogst binnen is, komen ze daarmede op hun vorige terrein terug. Ook be- cefenen zij de jachy waarin ze zeer bedreven zijn. De massaï wonen in een reservaat. De Engelse regering heef: hen daar toe genoodzaakt. Hei zijn grote mensen, die leven van hun kud den vee. Hun voornaamste voed sel is runderbloed gtmengd met melk, welk bloed zij aan het le vende dier onttrekken. Deze mensen lijken in hun ontwikke lino wel stil te staan. De Engelse regering heeft stamboekdieren laten komen ter verbetering van de veestapel. De massaï zien wat de Engelsman met zijr vee doet. maar zij blijven er onverschillig voor. De blanke kan doen wat hij wil doch zij blijven onbewogen. Hun internering in het reservaat hebben zij te wijten aan hun wreed gedrag jegens de andere stammen. Af en toe gaat er thans wel eens één of een paar dezer mensen buiten het reservaat om vee te stelen en mensen te ver moorden, doch de politie doet een onderzoek en na de schuldige ge vonden te hebben wordt hij op gehangen. Deze massaï zien uit naar de dag dat de blanken Afri ka zullen gaan verlaten. Dan breekt voor hen de dag der vrij heid aan en zal het recht van de sterkste weer regel zijn. Iedere Afrika-reiziger weet echter, dat na het vertrek van de blanken Afrika met ëen vaart, in net wilde tijdperk van de pre-historie zal terugkeren. Wreedheid jegens de zwakke ren en slavernij voor de velen zullen in massa terugkeren. Aan de kust bezien lijkt Oost- Afrika sterk op jjndië. Het bin nenland is echter heel anders. Men vindt er de savannah, die met dorenstruiken be oroeid is. In de droge tijd zijn de struiken kaal, doordat de wateropne ming niet functionneert, evenals bij ons in de winter bij een tem peratuur van beneden 4° Celsius de planten geen water opnemen. Van de dieren vindt men er de leeuw, de zebra, de struisvogel en de neushoorns. Onder de planten de cuphorbiae candelabria met zijn melksap, dat zeer giftig is en als gif voor de pijlen wordt ge bruikt, door de punten in te do pen. Verder treft men er de apen- broodboom aan welks „brood een zeer goed voedsel oplevert. Door deze streken trekkend moet men des nachts in meege voerde tenten kamperen. Dan heeft men de gelegenheid leeuwen op hun rooftochten te leren ken nen; ook de neushoorn, die vrij nieuwsgierig is en op de blanke kampementen afkomt om eens te kijken. Afrika is een werelddeel waar nog veel te ontdekken is. Dr. Ju lien vertelde daar wijd en breed van, op zijn van groot medeleven getuigende wijze. De foto's die geprojecteerd werden, direct in de wildernis genomen en niet ge retoucheerd, gaven een duidelijk beeld van hetgeen hij met woor den verhaalde. Het was een zeer interessante avond. Op maandag 27 februari werd er in het hotel Nassau Bergen weder een culturele avond ge houden voor de Vereniging Paal 33. Ditmaal werd een boeiende en interessante uiteenzetting gehou den over „Het werk der Kinder politie" door de heer P. J. Lans, hoofdinspecteur der politie te 's-Gravenhage. De voorzitter, de heer A. Maa- sen heette de aanwezigen wel kom, daarin begrepen de spreker, van wien men kan zeggen dat de faam hem vooruit gegaan was, want bijna alle stoelen in de zaal waren bezet. De heer Lans ving zijn uiteen zetting aan met iets over de Kin derwetten te vertellen en hoe men er toe gekomen was deze te ont werpen, in te dienen en in te voe ren. Speciaal de rol die de politie daarbij is toebedeeld, alsmede het werk van de politie werd daarbij duidelijk beschreven. Men is ge woon als men de agent van poli tie met gestadige, doch rustige pas ziet voorbijlopen, te denken dat deze mensen maar gemakke lijk hun inkomen verdienen. De werkelijkheid is echter anders. Zo n agent is een getraind waar nemer. Wat een burger niet op merkt, ziet hij en hij maakt er zijn conclusies over. Zo nodig belt hij per telefoon naar de politie post in de wijk, waar alles netjes wordt ingeschreven in een regis ter waaruit tegen 't eind van de dag een uittreksel wordt ge maakt, dat samen met de uittrek sels van alle andere posten en bu reaux het politierapport wordt, dat over elke dag wordt opge steld. In het verdere deel van zijn uiteenzetting deelde de spreker een aantal gevallen uit zijn prak tijk mede. Hieruit blijkt, dat men als politieman van hoog tot laag een dosis van Salomo's wijsheid en Jobs geduld moet bezitten. Wij achten het een gelukkig ver schijnsel dat een hoge politie-be- am'bte zich beschikbaar stelt om het publiek op deze wijze voor te ichten. Hij doet het boeiend en levendig, maar daarbij deelt hij een kennis mede, die tot een be ter begrip en een dieper inzicht van de wet en zijn uitvoerders bij draagt, zodat men iets leert zien van een werk, dat wordt onder nomen. We hopen deze spreker nog eens meer te horen en we voegen er de wens aan toe, dat ook in andere gemeenten zijn re devoering moge worden gehou den. Ongeveer anderhalve week ge leden is men weder begonnen met het verwijderen van de rails. Daar er, tengevolge van de grote vraag bij de Spoorwegen, geen wagons voor railvervoer beschik baar zijn, worden de losgemaakte rails door een tractor bijeenge bracht om zodra zij kunnen wor den ingeladen, per wagon kun nen worden vervoerd. M. VELDMAN (Afd. Bergen). Op vrijdag 2 maart hield de N.C.V.B. haar maandelijkse le denvergadering, ditmaal in de consistorie der Geref. Kerk. Na gemeenschappelijk zingen, opende de presidente van de af deling Bergen, Mevr. Paarlberg- Dun met gebed en een kort woord naar aanleiding van Johannes 17 vers 20-26. Daarna kreeg de spreker voor deze avond, Ds. Kalf, Hervormd predikant te Bennebroek, het woord over: De vijand op pan toffels het Humanisme. Het Humanisme ontstaat daar, waar de religie verdwenen is. Ieder enigszins ontwikkeld mens blijft zoeken naar iets dat zijn geestelijke leegte kan vullen. Het humanisme verwerpt God en stelt de mens daarvoor in de plaats. Niet God is souverein en moet aangebeden worden, maar de mens. Dit pogen van de mens om op de plaats van God te gaan staan, zien we reeds in Genesis 3 waar de duivel Eva influistert: „Eet van dien vrucht en gij zult als God zijn." Spreker wees op het grote ge vaar van het Humanisme, dat als geheel anders is dan Humaniteit, hetwelk de liefde tot de naaste is, een gebod door God zelf gege ven. Voor een Christen is geen com promis met Humanisme mogelijk. Na de pauze volgden verschil lende vragen, waarna Ds. Kalf de avond sloot. Ruwe Handen De huis aan huis collecte, van wege het N.V.V. tuberculoze fonds Zonnestraal gehouden, heeft 532.opgebracht, verge leken met de opbrengst van vo rig jaar tot een bedrag van 474.76 is dit dus een vooruit gang. Alle milde gevers worden bij dezen hartelijk bedankt voor hun gift. Het kruispunt Oosterweg Nieuwe Bergerweg zal naar men verwacht, deze zomer drukker, en daardoor gevaarlijker worden voor hen die dit kruispunt passé ren. Dit nu is met talrijke kinde ren uit Tuin en Oostdorp dage lijks herhaalde malen het geval en de buurtvereniging T. en O. ziet deze feiten met ongerustheid tegemoet wat betreft de komende zomermaanden. Zij zal een ver zoek indienen bij het gemeente bestuur om veiligheidsmaatrege len te nemen en een agent te wil len plaatsen op het gevaarlijke punt tijdens de spitsuren. Nauwelijks is de koude ver dwenen of de eerste liefhebbers voor het huren van kamers en pension kwamen reeds opdagen. Oordelende naar het verzoek en naar de schriftelijke aanvragen aan het V.V.V.-kantoor, bestaat er vrij veel belangstelling voor Bergen. Aan het jaarverslag van de secretaris der V.V.V. Bergen over 1955 ontlenen we het vol gende: In 1955 werden er door 7835 Nederlandse gasten 61091 over nachtingen geboekt, tegen 7256 gasten met 57.777 overnachtin gen in 1954. 't Aantal overnach tingen der 3721 (in 1954: 3801) buitenlanders bedroeg 24.055 (in 1954: 21.854) overnachtingen. In gemeubileerde huizen ver bleven 7348 (1954: 7767) gasten met 187.221 (1954: 171.824) overnachtingen. 't Jaar 1955 mag voor 't vreem delingenverkeer in Bergen een goed jaar worden genoemd. Er werden meer folders naar binnen- en buitenlandse plaatsen gezonden; ook in bioscopen werd reclame gemaakt. De verplaat sing van het informatiebureau naar het voormalige stationsge bouw wordt een belangrijke ver betering genoemd. Het verlaten gebouwtje zal door de Gemeente worden gevorderd voor de huis vesting. Voor de vacature J. Lit- mits wordt door t bestuur aan bevolen L. den Das. t Bestuur stelt voor de Raad van Bijstand op te heffen, daar het zich voor stelt op gezette tijden zich recht streeks met de vertrouwenscom missie te verstaan. Het reglement zal in die zin worden gewijzigd. De rekening over 1955 sluit met een batig saldo van 1.411.59, ZONDAGSDIENST ARTSEN l/teekttad „DE DUINSTREEK" Ingezonden mededeling De weldadige warmte van Ther- mogène stilt de pijn in keel en borst en verjaagt de aanval. Ingezonden mededeling GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundig e reparatie- inrichting Telefoon 2778 Zilfa Pleet Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Sehoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te BergenDe Haan s Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantierull 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. Ingezonden mededeling V i'4 «tf BERGEN 18 maart Dr. POOT, Tel. 2423 SCHOORL-KOEDIJK 18 maart Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1