mm IVOROL: De Tandpasta van standing RdTERDDN BUCKLEY'S MIXTURA NIEUW INITIATIEF MODERNE BRILLEN Het Concertgebouworkest FILM NIEUWS BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER" BERGEN Nh. „HELENA VAN TROJE" „DE KONINKLIJKE REIS" alle leeftijden ADVERTEERT IN DIT BLAD HAARWERKEN KERKDIENSTEN T. en O. ^WITTE KRUIS Ziekenactie - Pasen 1956 LENTEBODEN %L.ójk.fciSbm 7-6UUR Kranslegging Blauwe N.V. Bergen GEMEENTE BERGEN BEKENDMAKING HONDENBELASTING 1956 Burgemeester en Wethouders van Bergen Nh. maken het volgende bekend Iedere houder van één of meer honden, die in het afgelopen jaar aangeslagen is geweest in de Hondenbelasting, wordt voor het be lastingjaar 1956 ten kohiere gebracht, zonder dat hij aangifte van zijn hond(en) behoeft te doen. Vóór 1 april 1956 dient echter schriftelijk aan het Gemeentebe stuur aangifte te worden gedaan indien in de loop van 1955: a. wijziging in het aantal honden is gekomen: b. een hond is weggelopen of overleden: c. een hond in andere handen is overgegaan; d. men houder is geworden van 1 of meer honden. Voor zo ver de hierboven a tot en met d genoemde omstandig heden zich mochten voordoen in de loop van 1956, dient telkens binnen een maand hiervan schriftelijk aan het Gemeentebestuur aan gifte te worden gedaan. Na te vorderen aanslagen worden met 40°/0 verhoogd. Bergen Nh., 16 maart 1956 Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. Huygens, burgemeester W. de Vries, secretaris Het hoofd van het Gemeentebestuur van Bergen Nh. brengt ter openbare kennis, dat met ingang van maandag 19 maart 1956, ge durende vier weken ten kantore van het Bedrijf Gemeentewerken, Karei de Grootelaan 25 te Bergen Nh, voor een ieder ter inzage ligt, het partiële Uitbreidingsplan in onderdelen WEG OVER TRAMBAAN MET DORPSPLEIN Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen de vaststelling van genoemd ontwerpplan gedurende de termijn van tervisieligging schrif telijk indienen bij de Raad dezer gemeente. Het Hoofd van het Gemeentebestuur, Dr. W. HUYGENS Bergen Nh., 14 maart 1956 GEMEENTE SCHOORL Burgemeester en Wethouders van Schoorl maken bekend, dat ge gadigden naar een standplaats op gemeentegrond voor de verkoop van ijs e.d. gedurende het zomerseizoen 1956 met optie voor 1957 en 1958, hun inschrijvingen vóór 23 maart a.s. schriftelijk ten Raad- huize kunnen indienen onder opgave van pachtprijs en verlangde standplaats. Onderverpachten zal uitdrukkelijk zijn verboden. GEMEENTE SCHOORL Gelegenheid tot kosteloze inenting tegen pokken wordt geboden op woensdag 21 maart a.s. op de consultutiebureaux, gevestigd in de openbare lagere scholen te Schoorl en Groet, en wel te Schoorl van 14 tot 14.45 uur en te Groet van 15 tot 15.30 uur. Het trouwboekje dient te worden medegebracht. B. E, F- De Beweging van Europese Federalisten hoopt maandag 19 maart 's avonds 8 uur een ver gadering te houden in „De Rus tende Jager", waar als spreker zal optreden Dr. J. B. M. Schip horst, romeins correspondent van dagblad „De Tijd", het is vrij toegang. Opticien VAN DER KUIP Onder auspiciën van K.J.V.O. en N.V. werd een tocht georga niseerd naar het concert voor niet- Amsterdammers op zondag 11 maart, waar de beroemde violist David Oistrach als solist optrad. Dat er belangstelling voor mu ziek is in onze streek bleek wel uit het groot aantal deelnemers 12 leden, 70 donateurs en 4 dames van de Plattelandsvrouwen uit Schoorl bezochten in twee prach tige toerwagens het concert. De reis verliep buitengewoon vlot en ieder was opgetogen over de prestaties van orkest en solist. Behalve Mozarts symfonie in g- klein en Brahms Tweede symfo nie hoorde men het Eerste viool concert van Sergie Prokofjew, gespeeld door de violist. Wie de prachtige kritieken heeft gelezen, verbaast zich niet, dat alle bezoekers opgetogen waren over het gehoorde. Het experi ment zal dan ook zeker tot gevolg hebben, dat vaker zo'n tocht wordt georganiseerd. In „DefRustende fjager"e'is"vrij- dag, zondag en dinsdag de Ameri kaanse technicolor „HELEN OF TROY" te zien, een groots op gezette verfilming in Cinemascope van het klassieke verhaal van de Trojaanse oorlog tussen de Grieken en de bewoners van de Klein- aziatische stad Troje. De geschie denis van de verovering der stad door middel van een krijgslist (het Trojaanse paard), na een beleg van tien jaar, is overbekend. Rossana Podesta speelt de rol van Helena de beeldschone Griekse prinses, wier schaking door de Trojaanse prins Paris (Jack Sernas), aanleiding was tot deze strafex peditie. (Toegang 14 jaar). Zaterdag en maandag draait hier eveneens in kleuren, „DE LIEVELING VAN BROADWAY" (She s Back on the Broadway), een vlotte show-film met Virginia Mayo als de op Broadway po pulair geworden actrice, die door Hollywood geëngageerd wordt en daar successen boekt. (Alle leeftijden). In het kader van het bijzondere programma wordt woensdag om 2.30 en 8 uur en donderdag om 8 uur Polygoons zeer geslaagde kleurenfilm van „DE KONINK LIJKE REIS" naar de west vertoond, met in het voorpro gramma de film „Onze Kroon prinses." (Alle leeftijden) „De lieveling van Broadway" aiie leeftijden Blombergen - BeargenSStr' 1 V akmanschap JARENLANGE ERVARING Cenirale Verwarming en Air-condilioning BERGEN Donderdag 8 maart gaf de ver- eniging T. en O. een goed ge slaagde culturele avond. De heer Piet Timmermans vertelde over oud-Bergen en op de vertoonde lantaarnplaatjes herkenden veel oud-Bergenaren tot hun vreugde welbekende plekjes uit hun jeugd. En het bleek dat ook de jonkies goed uit hun ogen kijken, want „de Nok" met zijn nog heel jonge aanplant werd door hen prompt herkend. De hele zaal leefde mee. Het oude postkantoor, de dorps- In Uw huisapotheek school, de smederij van Hoebe, het huisje van Guurtje enz. over al hoorde men commentaar op. Zelfs de bok van Klemkerk (de eigenaren zaten ook in de zaal) werd herkend. In de pauze werd nog druk nagepraat over al dat oude, dat nu voorbij is. De avond werd besloten met samenzang on der leiding van de heer Meyer, die eerst wat over de accordeon vertelde. Dit muziekinstrument is pas een dikke honderd jaar gele den uitgevonden. Het is betrek kelijk gemakkelijk te bespelen en mee te nemen. Voor eenvoudige melodieën en volksdanswijsjes is een kleine accordeon voldoende. Rechts van het instrument be vindt zich het toetsenbord, waar op de melodie gespeeld wordt en links zijn de knoppen voor de bassen. In sommige landen is het nog gewoonte om bij een gezellig sa menzijn de volksdansen te be oefenen en de volksliederen te zingen. Aangezien de zaal stamp vol was kon er moeilijk gedanst worden op deze avond, maar des te meer succes had de samenzang. Een tiental liederen werden met grote opgewektheid gezongen en een ieder ging voldaan naar huis. Donderdag 22 maart om 8 uur wordt door de culturele commis sie van T. en O. een filmavond gegeven. Vertoond zal worden: „Verloren grenzen" een film die het negerprobleem in Amerika behandelt. Verkrijgbaar bij uw drogist „Bij elke zieke Bergenaar verschijnt een extra ei dit jaar, nietwaar?" Nee, laten we deze slagzin van 1954 niet in een stoffig hoekje van het grijs verleden opbergen. Waarom zouden de zieken in 1956 ook niet een extra attentie ontvangen van hun dorpsgenoten? Wij willen de Paas - traditie, die door omstandigheden 't vorig jaar verbroken werd, weer in ere her stellen en geheel Bergen de ge legenheid geven alle zieken in ons dorp een kleine Paas ver rassing te bezorgen. Geeft allen uw kippen een extra rantsoen. U hoort binnenkort wat u verder kunt doen! De wijkverpleegsters In de Van Reenenschool was het woensdag 7 maart volop len te. Paars crocussen, orange tul pen, blauwe en witte hyacinten, gele tros- en trompetnarcissen pronkten in het tentoonstellings lokaal. De kinderen hadden hun bollen goed verzorgd en na zo n strenge winter als we gehad heb ben waren de resultaten verras send goed. De prijswinnaars waren: le klasse: 1Astrid Krijt. 2. Marijke de Jong. 3. Maarten Mulder. 2e klasse: 1. Emile Colnot. 2. Govert Dibbets. 3. Mieke van Amstel. 3e klasse: 1. Loesje de Geus. 2. Reinoud van Schaick. 3. Ineke de Jong. 4e klasse: 1. Hildo Meyer. 2. Guus Colnot. 3. Jan Stroomer. 5e klasse: 1. Wianda Timmerman. 2. Sonja Soer. 3. Edward Fleumer. 6e klasse: 1. Bert de Vet. 2. Janneke Meyer. 3. Annelies de Jong. BRILLEN voor. SC-UOORL. MET OF ZONVER RECEPT, IN DE „RUSTENDE JAGER." VINSV.nm. BERGEN ELKSHOVE. Het bejaardencentrum, waar aan nog gebouwd wordt is door het stichtingsbestuur met de naam „Elkshove" bedacht waarin men heeft willen uitdrukken dat dit huis voor iedereen, ongeacht zijn politieke of religieuze opvattingen of zijn meerdere of mindere wel stand open staat. Op 22 maart a.s. zal het 50 jaar geleden zijn, dat de laatste steen van de weg naar Bergen aan Zee werd gelegd, waardoor deze badplaats voor het publiek werd ontsloten. Het bestuur van Paal 33 heeft zich voorgenomen deze gebeurte nis te herdenken, door op don derdag 22 maart a.s. des n.m. 3 uur een krans te leggen bij het borstbeeld van wijlen Mevr. van Reenen, de Stichteres van Bergen aan Zee. De aanwezigheid van leden en belangstellenden uit onze gemeen te, zal zeer op prijs worden ge steld. Op zaterdag 24 maart houdt ons lid, de heer J. Bekius, een cau serie over zijn reis naar Zuid Afrika, terwijl de heer Schuil een inleidend woord spreekt. Deze avond is toegankelijk voor iedereen. Kaarten zijn van zater dag 17 maart af verkrijgbaar in De Haans Boekhandel. De toegangsprijs is f 0.75, waar voor u in de pauze een consumptie wordt aangeboden. De avond, die in hotel Kreb wordt gehouden is niet toeganke lijk voor kinderen beneden 16 jaar Voor nadere bijzonderheden zie men de advertentie. SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN ALKMAAR van het Verbond voor Veilig Verkeer Thans ook een wedstrijd in veilig rijden voor 1 „EIGEN RIJDERS" De onlangs gehouden „Nationale Veilig-Verkeersactie voor s de gezinnen", georganiseerd door het Verbond voor Veilig Verkeer, heeft onder meer tengevolge gehad, dat alom in den S lande stemmen zijn opgegaan om te komen tot samenbundeling van alle weggebruikers, die metterdaad door hun persoonlijke I inzet willen meewerken aan het verkrijgen van meer veilig- E heid op de weg. Uiteraard heeft het Verbond voor Veilig Verkeer al deze I stemmen oplettend beluisterd en nauwkeurig nagegaan, of de f gedane suggesties van practische waarde konden zijn voor s een doeltreffende inschakeling van de weggebruikers bij de veilig-verkeerspropaganda. Met alle waardering voor de goede bedoelingen is het Verbond voor Veilig Verkeer echter tot de conclusie gekomen, dat vele suggesties onmogelijk uitge- ff voerd kunnen worden, omdat geen rekening gehouden is met organisatorische en andere doorslaggevende eisen. Het aller- grootste bezwaar is echter, dat versnippering inplaats van jÊ samenbundeling het gevolg zou zijn. Tegenover deze negatieve voorstellen plaatst het Verbond voor Veilig Verkeer thans een posietive bijdrage door analoog I met wat het reeds voor beroepschauffeurs doet, nu ook voor „eigen rijders" een doorlopende wedstrijd in veilig rijden uit I te schrijven, waarvan bestuurders van auto's en motorrijwielen 1 5 mee kunnen doen, die geen beroepschauffeurs zijn. I Voor het eerste rijjaar is een inleggeld van f 2.50 ver- 1 schuldigdvoor elk daarop aansluitend rijjaar f 1.50. Deelnemers aan deze wedstrijd ontvangen voor elk schade- 1 vrij rijjaar een insigne, waarop het aantal rijjaren vermeld staat. De wedstrijd in veilig rijden houdt de automobilist of 1 motorrijder voornamelijk met zichzelf door dagelijks strijd te leveren tegen gevaarlijke neigingen als te hard rijden, on- i S voorzichtig inhalen en passeren, snijden, enz. Elk jaar veilig rijden is dan ook zeker een prestatie waarop men trots mag zijn, omdat men er in geslaagd is genoemde neigingen te onderdrukken of zelfs te overwinnen! Het wedstrijdreglement is op aanvraag verkrijgbaar bij het Verbond voor Veilig Verkeer, Servetstraat 5, Utrecht. iiiimiiiiiitiiiiiiiifiiiiiiiiii# Mient 25 - Alkmaar v. xr. m m w'*é Vrijdag-, zondag- dinsdagavond 8 uur zondagmiddag 2.30 uur Warner Bros presenteert haar grootste film in cinemascope met Rossana Podesta als Helena en Jack Sernas als Paris. Verder nog duizenden medewerkenden. Een film die U niet zult kunnen overslaan. Zaterdag en maandagavond 8 uur De vlotte show-film met Virginia Mayo en Gene Nelson en Frank Lovejoy en Patrice Wymore. IN HET KADER VAN HET BIJZONDERE PROGRAMMA Woensdag 2.30 en 8 uur. donderdag 8 uur Polygoons sublieme kleurenfilm... met als extra attractie in voorprogramma de film „ONZE KROONPRINSES". fa I C HIT Ir BERGEN> Spaansepad 2 - Telefoon 2466 *",M Jr" ALKMAAR, Geest 7 - Telefoon 4727-5669 18 maart NED. HERV. GEMEENTE Grote zaal Rustende Jager. v.m. 10 uur: Ds. Bekius (Coll. Biz. Noden) Zondagsschool Leeft. 6-7 jaar, 11.30 uur in Rehoboth Leeft. 8-11 jaar, 11.30 uur in v. Reenen- school, Spaansepad Ingezonden mededeling GEBOUW „REHÓBOTH vm. 10 uur: Ds. Wildschut A'dam Ingezonden mededeling horen Witte Kruispoeders. Hoofd- en kiespijn, zenuw- of rheumatische pijnen wor den er direct mee bedwon gen. Ook in tableten cachet-vorm et Ingezonden mededeling BIJ HOEST, KEELPIJN EN BRONCHITIS HELPT DIRECT Hoflaan 2 Telefoon 2202 GEREP. KERK v.m. 10 uur Ds. B. Scholten viering H. Avondmaal n.m. 5 uur Ds. B. Scholten Dankzegging INGEZONDEN MEDEDELING R.K. KERK Stille H. H. Missen 6, 7, 8.15 en 11 uur 9 30 uur Hoogmis Dagelijks H. H. Missen 7, 7.45 en 8.30 u. LEGER DES HEILS 10 en 8 uur: Samenkomst VERBREIDING DER WAARHEID v. Borselenlaan 2, Bergen n.m. 5 uur Ds. J. J. Ruys R.K. KERK Stille H. H. Missen 7 en 10.15 uur 8.15 uur Hoogmis Ia de week H. Mis om 8 uur tegen pijnen hoofdpijn, griep, kiespijn, rheumatische NED. HERV. GEMEENTE v.m. lCFuur te SchoorlDs. C. M. de Jong Zondagsschool te Schoorl 11.30 uur GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur: Ds. C. von Meijenfeldt n.m. 5 uur: Ds. A. Reen NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 en n.m. 7 uur: Ds. Roobol R.K. KERK Stille H. H. Missen 7 en 9.30 uur 10 uur Hoogmis in de week H. Mis om 7.30 uur OUD-KATHOLIEKE KERK s zondagsv.m. 8 uur: vroegdienst v.m. 10 uurhoogdienst n.m 7 uur: vespers 's woendags v.m. 9 uurstille dienst 's vrijdags vm. 9 uur: stille dienst HERV. GEMEENTE Egmond Pinnen, v.m. 10 uur: drs. J. W jongbloed. Haarlem extra-collecte voor het Fonds Nood lijdende Kerken en Personen. REMONSTRANTSE KERK Fnidsen 37 v.m. 10.30 uur: Ds. J. Breukink pijnen. wordt door de meest gevoelige maag verdragenl jliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 2