99 ft Vergadering V.V.V. Bergen nm PAAL 33 De Blauwe IV. Dam" U R S E M Programma der Oranje- Vereniging GERRITSEN Brand in het duin In de modder VRIJDAG 30 MAART 1956 33c JAARGANG No. 13 Verschijnt tc Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Voor de vergadering der VVV op donderdag 22 maart gehouden in Het Oranjehotel waren slechts zeventig stemgerechtigde leden opgekomen doch ondanks dat wisten sommigen hupner aan oplopende discussies en uitin gen van meningverschil vol doende geluidsvolume op te brengen lom te moeten consta teren, dat deze bijeenkomst een rumoerig karakter droeg. De critiek op de uitspraak van de president van de rechtbank in de beide gevoerde rechtzaken in kort geding, het royement van de ex-secretaris J. L. Smit en het door de heer Karei Colnot ge nomen ontslag vormden de on derwerpen waarover men het met elkaar aan de stok kreeg. De voorzitter, de heer J. Broers- ma opende de vergadering en deelde mede dat er 'n brief van de A.N.V.V. was binnengekomen, dat de bijdrage van 400,van dit lichaam afkomstig, niet was bedoeld als bijdrage in de ge voerde processen, doch als bij drage in de schade geleden door de VVV, door het waardeloos worden van drukwerk, dat reeds M. VELDMAN Zilfa Pleet met de naam Bad-Bergen was bedrukt. De heer Smits wilde het woord, doch kreeg te horen, dat hij dat straks kon krijgen. De heer Beyneveld, die daags voor de vergadering lid der VVV was geworden, vroeg nadere inlich tingen over en voorlezing van de notulen der vergadering gehou den bij Nieuwendijk. De secre taris las deze voor. De heer Dinkelberg sprak over het jaarverslag, dat er volgens zijn berekening, in 't laatste sei zoen 3000 gasten minder zouden zijn geweest, dan in t jaar daar voor en hij wilde een onderzoek naar de juistheid der cijfers laten instellen. Tevens had hij critiek op de wijze waarop over de rech terlijke uitspraak werd geschre ven. De voorzitter antwoordde dat de cijfers waren ontleend aan de opgave der gemeente, daar er diverse mensen zijn, die hun op gave niet aan de VVV medede len. De gewraakte passage in 't jaarverslag is voor rekening van het gehele bestuur en sluit aan op wat de burgemeester in zijn nieuwjaarsrede heeft gezegd. De heer Beyneveld maakte nog enkele opmerkingen, waarop de voorzitter hem verzocht de ver gadering te verlaten. ,,Dan gaan we allemaal" riepen er enigen, anderen riepen de voorzitter toe: niet doen! Opnieuw ontstond er een scherpe woordenwisseling tussen de voorzitter en de heer B., waarop de voorzitter de ver gadering schorste. De voorzitter wilde het jaar verslag als afgehandeld beschou wen wat tot protesten van de heren Vervoer en Dinkelberg leidde. Na een uiteenzetting van de voorzitter verklaarde deze het jaarverslag voor kennisgeving aangenomen. Bij de rekening en begroting drong de heer Hovenier op snelle aflossing van de schuld aan de gemeente, doch niet door middel van contributie verhoging. De heer Schekkerman betoogde dat het bestuur de leden niet in staat stelde zich over de gang van zaken een oordeel te vormen, doordat het geen cijffers publi ceerde. De heer Haakman vroeg in 't vervolg cijfers voor het open luchttheater de badbode en over de feesten in het jaarverslag op te nemen, waartegen de voorzitter verklaarde geen bezwaar te heb ben. Bij de bespreking van het in formatiebureau werd de groeien de invloed der gemeente op de VVV-zaken ter sprake gebracht. Het Bestuur vroeg machtiging een overeenkomst tot huur en) verhuur met het gemeentebestuur aan te gaan inzake het te stichten nieuwe informatiegebouw. De heer Visser wilde zo weinig mo gelijk gemeentelijke inmenging. Hij meende, dat de gemeente de grond wel aan de VVV kon schenken. Hierop zou men dan een eigen gebouw kunnen op richten. De heer Dinkelberg waarschuwde hiertegen, daar dit wel eens met contributieverho ging gepaard zou gaan. Als candidaat in de bestuurs- vacature-Smits had het bestuur aanbevolen de heer L. den Das. Hiertegen werd bezwaar gemaakt vanuit de vergadering, niet om de persoon, doch om het feit dat de heer Den Das wethouder is. Zulks zou de invloed der ge meente maar versterken. De voiorzitter deelde mede, dat de heer Den Das na deze raadspe riode zich niet meer beschikbaar stelt en dus van hem geen ge meente-invloed meer is te duch ten. Hij vroeg het advies der com missie Gemeubileerde Huizen, die de heer Den Das candidaat had gesteld, op te volgen. Nadat de vergadering even geschorst was, werden ook nog candidaat ge steld: de heer P. Briefjes en de heer Karei Colnot. De voorzitter verklaarde dat deze laatste candi daat om persoonlijke redenen niet was aan te bevelen. Hij had daar ernstige redenen toe en gaf de heer Colnot in overweging, zich niet beschikbaar te stellen. De heer Colnot antwoordde; ik zou niet weten waarom. Bij de stemming kreeg de heer Den Das 36 stemmen, de heer Briefjes 3 en de heer Colnot 28; 1 stem op de heer Beyneveld, 1 stem van onwaarde en 1 blanco, zodat de heer Den Das was ge kozen. Verder werd de heer Joh. Prins tot lid der financiële commissie benoemd. Bij de rond vraag ontwikkelde zich een debat tussen de oud-secretaris J. L. Smits en de voorzitter. Uit het gezegde door de secretaris was niet goed wijs te worden. Zijn betoog was onduidelijk en ver ward. Hij dreigde met een aan klacht bij de Justitie, maar dat verwekte slechts een schamper gelach. Voorts wilde hij mej. Sluyter de schuld geven van het zoek raken van een brief, die tijdens haar afwezigheid uit Bergen ten kantore was gearriveerd. De voorzitter las tenslotte een door de heer Smits geschreven brief voor, gericht aan iemand in Amsterdam, die kamers zocht en aan wie hij in een hollands, dat hoorbaar verbetering behoefde, het adres van 'n niet-lid der VVV had aanbevolen. Dat liep tenslot te uit op een giftige woordenwis seling tussen de heer Sluyter en mejuffrouw Kreb. Dames laat U door ons een modern kapsel maken. Kapsalon Toen dit naar 't oordeel van een der leden lang genoeg ge duurd had riep hij: mijnheer de voorzitter, waarom hamert u nü niet? Bij de rondvraag verzocht de heer Slot het informatiebureau op zondag langer open te houden; tevens informeerde hij naar de redenen van het ontslag van de heer Colnot, die als organisator der festiviteiten en voor zijn werk aan het openluchttheater en de badbode steeds geprezen was. De voorzitter oordeelde deze kwestie niet geschikt voor be handeling in 't openbaar. Wan neer de heer Colnot er prijs op stelde, zou deze kwestie in een vergadering van het bestuur met de drie vertrouwens-commissies worden behandeld. Wanneer de vertrouwens-commissies dan van mening zijn, dat de vergadering op de hoogte gesteld moet wor den zullen wij dat doen, hoewel het een bestuursaangelegenheid is. De voorzitter drong er sterk op aan, deze zaak als afgedaan te beschouwen. De heer Colnot die zich onder de aanwezigen, bevond, en in dien hij meende onrechtvaardig te zijn behandelld, de gelegen heid had om steun der vergade ring in te roepen, zweeg in alle talen. De voorzitter maakte verder van deze gelegenheid gebruik een onjuiste opvatting recht te zetten. Het openluchttheater is niet in exploitatie bij de gemeente. Als wij de band met de gemeente ver breken houdt die exploitatie ook op. Verder betuigde de voorzitter zijn excuus over de woorden ge richt tot de heer Dinkelberg. Hij is steeds van mening geweest dat De lijdenstijd is weer voorbij, Na diep en bitter lijden, Komt Pasen melden grote vreugd, En waarlijk zielsverblijden, I 2 De zonde is teniet gedaan, De Heer is waarlijk opgestaan. 1 S Op Golgotha is het volbracht, Door Liefde's Kracht, Paasklokken, luidt dan met vrolijke klank, God zij geloofd met innige dank. 1 s de heer Dinkelberg van de zijde der Federatie niet de behande ling heeft ondervonden, waarop hij recht heeft. Nadat de heer Beyneveld wat heeft gezegd over de politie in het gebouw tijdens de vorige bij eenkomst sluit de voorzitter deze vergadering. Vrijdag 23 maart gaf Paal 33 een culturele avond in Hotel Nassau-Bergen. De Paal had de gelukkige gedachte gehad deze avond ook voor de jeugd van de lagere school open te stellen. De jongens en meisjes hebben zeker niet minder genoten dan de vol wassenen van de prettige wijze waarop de heer P. Timmerman over Noorwegen vertelde en la ter op de avond toelichting gaf bij de dia's en films. De films waren welwillend voor deze avond afgestaan door de Noorse legatie. In de film: Fjord Holiday gaan we eerst in de zomerzon met een dansen de geschiedenis van een jongen die drie geldstukken vindt en daar zeer verheugd over is. Maar als een arme vrouw om een aalmoes vraagt geeft hij haar gul één van zijn geldstukken en voelt zich rijk met de beide an dere. Een tweede stumper nadert en na even te hebben geaarzeld geeft hij ook die een van de mun ten. Nauwelijks is deze stakker heengegaan of nummer drie na dert en toont demonstratief zijn gescheurde kleren. De jongen vindt het wel wat bedenkelijk om ook zijn laatste schat weg te ge ven, maar zijn medelijden over wint, en zo verwisselt ook het 1 Voor de Paasdagen De meest moderne bar s E De meest intieme sfeer E JAN VAN TWUYVER E le PAASDAG vanaf 20 uur E grote plezierboot uit spelevaren op het fjord, om later per auto op de slingerwegen langs het fjord te rijden, met prachtige uitzich ten op bergen en dalen. In de valleien staan de bloeiende boom gaarden, die ook hier bespoten moeten worden tegen ongedierte. Het boerenwerk op de berghel lingen is zwaar en de hele fami lie werkt mee. De kracht van de watervallen wordt benut in de houtzagerijen om de machines aan te drijven. Op de bergwei den moeten de grotere kinderen van verre het drinkwater voor de geiten en schapen halen en van de melk der dieren wordt hier kaas bereid. Sport wordt door de vacantiegangers druk beoefend. Op de hoge bergen skiet men heerlijk in badpak om daarna op een zonnig weitje te picnikken. Volksdansen worden er nog druk beoefend en veel danst men er nog in de mooie klederdrachten. De tweede film die vertoond werd: ,,De wonder viool" toont een ballet, dat gedanst wordt op Noorse volksdanswijsjes en volksmelodieën, en waarin de mooie klederdrachten goed tot hun recht komen. De dansers laatste geldstuk van eigenaar. Nu blijkt de arme bedelaar een tovenaar te zijn. Uit het niet to vert hij een viool te voorschijn die hij de jongen schenkt. Het is echter geen gewoon instrument, maar een wonder-viool. Als de jongen daarop speelt, gaan alle benen van de vloer. Maar overal zijn er altijd verzuurde elemen ten, die de vreugde en levens lust veroordelen en zo wordt de violist met zijn wonder-viool ge vangen genomen en tot de galg veroordeeld. Als de droeve op tocht bij de galg is aangekomen verzocht de jongen, nog éénmaal op zijn viool te mogen spelen. Als het verzoek wordt toege staan, beklimt hij met zijn viool langzaam de ladder, die tegen de galg staat en gezeten op de bo venste sport begint hij te spelen. Plotseling worden allen door de dans bezeten en in bonte rei dansen de rechters, de geestelijke, de agenten, de toeschouwers. Al les danst en.... de vedelaar neemt de benen. De goed geslaagde avond werd besloten met het Solveiglied uit de Peer Gynt, gezongen door me fuffrouw Greidanis. De geheelonthoudersbeweging, die in het einde van de negen tiende eeuw onstond telde in 1915 reeds 19.000 leden. Het drankverbruik in het begin van 1900 was in ons land ontstellend groot, maar liefst dertien liter alcohol van 50% per persoon. Na de oorlog 1914-1918 daalde dit tot twee liter per persoon. De socialisten en vakbewe gingleiders hebben altijd het kwaad van de alcohol ingezien en er is tussen hen en de blauwe N.V. altijd samenwerking ge weest. Velen waren lid, vooral na de oorlog 1914-1918, toen in ons land het idealisme sterk bloeide. Geheel anders is dit geworden na de oorlog 1940-1945. Het al coholisme is stijgende, het idea lisme bijna zoek, het ledental der blauwe N.V. is sterk gedaald. Het alcohol gebruik is zo groot geworden dat het in Amerika reeds tot de tweede ziekte van het land is uitgeroepen. De geheelonthoudersbeweging werkt preventief, want ook in deze is voorkomen beter dan trachten te genezen. Doch ook het curatieve deel van het werk steunt zij en wel in de vorm van consultatiebureaus voor drank zuchtigen. Waren er kort na 1945 nog maar drie van derge lijke bureaus nu zijn er reeds elf. Gestreefd wordt in elke plaats waar een rechtbank is ook een consultatie' bureau te vestigen. Per bureau bedragen de kosten 50.000 per jaar. Hiervoor wordt van het Rijk subsidie verstrekt en de rest wordt door de leden en collecten opgebracht. Het is noodzakelijk dat deze patiënten geholpen worden, dus geheelont houders, die nog geen lid zijn, sluit u aan bij de blauwe N.V. en helpt dit werk dragen. De blauwe N.V. hield na haar ledenvergadering op zaterdag 24 maart, een bijeenkomst van leden en niet leden, waar de heer J. Bekius vertelde over een reis naar Zuid Afrika, waarbij een interessante film gedraaid werd over het Paul Kruger dierenpark. Bij de tweede film van deze avond bleef men dichter bij huis n.l. in Friesland. Daar zag men de arresleedraverijen op het ijs, de bloeiende tulpen in het voor jaar en het zeilen in de zomer. De heer Bekius gaf een boeiend verslag van de wedijver om het winnen van het beste vlaszaad, waarin de proefvelden in Fries land een grote rol spelen. In de algemene ledenvergade ring der Oranje-vereniging heeft men het programma der komende Oranjefeesten als volgt samen gesteld: Op koninginnedag zal Bergens Harmonie een aubade brengen vóór het raadhuis, mits voldoen de leden vrij kunnen krijgen. Na de aubade gaat men met muziek naar de Stationsstraat, waar om tien uur de kinderspelen zullen aanvangen. Het bestuur was te leurgesteld, dat er voor deze kin derspelen geen nieuwe ideeën naar voren waren gekomen, daar het verkrijgen van originele en attractieve kinderspelen een kwestie van betekenis is. Voorts zal er op koninginne dag door Bergens Harmonie een concert worden gegeven op het Stationsplein of, indien mogelijk in het Witte Kerkje in de Van Peltlaan. Na afloop wordt er een taptoe gehouden door het dorp. Aan de gewoonte om op 2 mei aan de leden een culturele presta tie aan te bieden, werd, afgezien van de daaraan verbonden hoge kosten toch vastgehouden. Het nederlands kamerkoor onder lei ding van Felix de Nobel en be staande uit beroepszangers en -zangeressen, zal een concert ge ven. Hiervoor wil de provincie een subsidie verstrekken als de gemeente eveneens in de kosten GOUD Vrijdagmiddag omstreeks vier uur ontstond er brand in het Ber ger speelduin op het terrein van het Prov. Waterleidingbedrijf. De toegesnelde brandweer heeft, tezamen met leden van de brand weerploeg van het P.W\N. de brand met schoppen geblust. On geveer 500 m2 helmaanplant ging verloren. De oorzaak van de brand is niet bekend. bijdraagt. B. en W. hebben toe gezegd, aan de raad te verzoe ken een garantiefonds beschik baar te stellen van ongeveer 150.Het concert zal plaats vinden in de dancing van De Rustende Jager of in het Witte Kerkje, dat 400 zitplaatsen heeft en over een goede accoustiek be schikt. Op 4 mei zal een stille tocht worden gehouden naar het kerk hof, waarbij medewerking wordt verkregen van het R.K. zang koor Cecilia. Op de nationale feestdag op 5 mei zal een be drijfsvoetbalwedstrijd worden ge houden. Hierbij zal medewer king worden gevraagd van het R.K. Verkenners Tamboercorps, voor een rondgang door het dorp. Des avonds zal een drakenspel worden opgevoerd in de open lucht, waarna een lampionnen- tocht wordt gehouden met Ber gens Harmonie. Voor het weghalen der opge broken rails van de tramlijn, wordt van een oude gevechtswa gen op rupsbanden gebruik ge naakt, die bestuurd wordt door middel van een stuurknuppel. Het hanteren hiervan vereist echter enige vakkennis. Eén der werk lieden, die dit rijden ook eens wilde beproeven, reed in plaats van achteruit met volle kracht vooruit om met voertuig en al in een moddersloot terecht te ko men. Daar de wagen niet voor of achteruit was te krijgen, moest hij met behulp van een lier, die aan een diesellocomotief was verbon den, op de kant worden getrok ken. ZONDAGSDIENST ARTSEN UeebUod DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. GOUD, ZILVER, UURWERKEN Eigen KI. Dorpsstraat 9 vakkundige Telefoon 2778 reparatie inrichting TELEFOON 210 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOq 2 0 o O 2 2 O 2 2 0 Maartie N. Zwaan S 2 o O o° O0o000000000000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO jjilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll»i|k f „DE BERGER WIJN- EN GEDISTILL. HANDEL'' EE de ruimste sortering in gedistilleerd en wijnen. Er 1 „DE BERGER HEERLIJKHEID-BRÉRO" biedt U naast haar verkoop van exquise dranken w o. Binnenl. en Buitenl. gedistilleerd in het WIJNHUISEE met muzikale omlijsting van de pianist van Max van Praag en Jan Gorissen 2e PAASDAG vanrf 15 uur Jan Oldenburglaan 4 Telefoon 2558 EE Fransesteeg Telefoon 2554 EE (Geen verhoging van Consumptie-prijzen) ARNOLD STRAATHOF %llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lliIlllllllllllllllllllllll BERGEN 1 en 2 april Dr. POOT, Tel. 2423 SCHOORL-KOEDIJK 1 en 2 april Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202 b.g.g. K 2208-2847

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1