ft ft Arbeidersavondschool Gemeenteraadsvergadering Bergen Blijf meester PERMANENTEN DE EIERACTIE T* en O. Het huis met de pilaren GERRITSEN Ncd. Chr. Vrouwenbond VRIJDAG 6 APRIL 1956 33c JAARGANG No. 14 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De raadsvergadering op 28 maart werd geopend door de burgemeester, Dr. W. Huygens, waarna hij mededeelde, dat de heer N, Bos door ziekte was ver hinderd de vergadering bij te wonen. Na goedkeuring der no tulen werden de ingekomen stuk ken besproken, waaronder zigh een brief bevond van de gemeen telijke huisvestingscommissie be treffende de ontwikkeling der huisvestingssituatie in onze ge meente, welker' inhoud wat stof deed opwaaien. De heer Van Rees Vellinga vroeg eerst inlichtingen over de geuite bezwaren. Hij sprak als zijn mening uit, dat de situatie in de gemeente steeds meer achter uit gaat. Hij meende dit te moeten toeschrijven aan Wethouder Borst, die meer mens was dan wethouder en die moeilijk „neen" kan zeggen. Wethouder Borst antwoordde dat hij zich van geen schuld be wust was. Hij had de brief in kwestie gelezen, doch geen dingen gedaan, die nadelig zijn. Sommige gevallen zijn echter zeer moeilijk. Het betreft hier het ver- over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten WAT-MuNHftRPT maakt is GOEd schaffen van een woning aan de dirigent der Bergense Harmonie. Daarvoor krijgen we een claim op Hilversum, ofschoon die nog niet binnen is. Voor de woning van wijlen mevr. Toorop was één gegadigde, die echter niet in staat was de huur te betalen. Verder woonde een echtpaar, bestaande uit man, vrouw en baby van tien maanden in een vertrek waar noch water, gas of elektriciteit aanwezig was. Een ander gezin was op een oude boerderij zó gehuisvest, dat de kinderen 's nachts door de ratten werden be-knaagd. Medische hulp moest worden ingeroepen, en de dokter verklaarde dat de mensen daar niet konden blijven. Ik geloof niet, aldus de wethou der, dat door deze medewerking de huisvesting schade heeft ge leden. De burgemeester verklaarde, dat zowel hijzelf als wethouder Den Das, steeds achter het beleid van wethouder Borst ston den, al moest hij erkennen dat wethouder Borst in het begin van zijn loopbaan wel eens te toegevend is geweest, waarop de wethouder opmerkte: Ik zal nooit hard worden. De heer de Beurs zegt, dat hij als lid van de huisvestingscom missie voor de houding en de werkwijze van wethouder Borst veel respect heeft. De achter grond van de brief is deze, dat de ondertekenaars menen, dat het college van B en W te optimis tisch is geweest ten opzichte van de huizen-situatie in onze ge meente. Hij had bij gemeentewer ken geïnformeerd naar plannen voor de naaste toekomst. Die bleken niet gereed te zijn, terwijl er binnenkort een nieuwe toewij zing voor een contingent wonin gen te wachten is. Als de toe wijzing afkomt moet er direct gebouwd kunnen worden. De burgemeester zegt dat het vreemd is, dat deze opmerkingen uit de huisvestingscommissie ko men. Dit gaat lijken op een debat over het bouwbeleid der gemeen te Bergen. Ik wil gaarne aanne men dat u als raadslid sprak, en ik kan zeggen, dat zodra er bouwvolume is toegekend, de plannen binnen een paar weken gereed zijn. De huisvestingscom missie heeft zich buiten haar be voegdheden begeven en daarom ben ik verwonderd dat raads leden deze brief hebben onder tekend. B en W verrichten hun eigen taak. Wethouder Borst is zeer actief. De huisvestingscom missie is een instelling bij wie de bevolking zich mag beroepen als B. en W. willen vorderen. De commissie geeft haar advies, doch de beslissing ligt bij B. en W. ,<Mevr. mr. Broekman-Vriesman merkte op dat juist de leden der huisvestingscommissie met de noodtoestand goed bekend zijn. Daarentegen groeit de wacht lijst gestadig. B. en W. wijzen een woning toe aan iemand buiten Bergen, zonder dat de commissie hierin wordt gekend. Dat B en W zulks doen is hun goed recht, daar de huisvestingscommissie niet het laatste woord heeft, doch het publiek zal er onaangenaam door getroffen worden. Er dreigen mensen op straat te komen zon der een dak boven hun hoofd. De heer Ellis oordeelde dat de commissie met deze brief te ver was gegaan. De taak der commis sie bestaat in het geven van ad vies. Er wordt gezegd, dat B en W toezeggingen doen die niet gehonoreerd worden. Het is be- grijpelijk dat er vorderingen zijn, soms in noodgevallen, soms bij incourante woningen. Mr. Sluis zegt, dat de taak der commissie volgens de woningwet bestaat uit het geven van advies, doch ook om bij de verdeling der woningen te adviseren en aan te bevelen. Formeel heeft hij met het beleid niets te maken. De brief der commissie is als een cri-de- coeur der commissie te beschou wen. Voorlopig is dit geen zaak voor een. openbare bespreking, als men bedenkt, dat B en W 95% van de adviezen der com missie opvolgen. Doen zij dit een enkele maal eens niet, dan be hoeft dat geen reden te zijn om boos te worden. Er was hem een geval bekend van iemand in Ber gen, die voor zijn huis 20.000 kon krijgen van een Bergenaar, terwijl iemand elders 34.000 wilde betalen. Zulks kan men niet verwaarlozen. Hij drong er verder op aan, zoveel mogelijk te bouwen en het uitbreidingsplan spoedig ter hand te nemen, dan komen er meer woningen be schikbaar voor de inwoners. Ook de bewoners van Zomerwoningen behoren op de lijst van urgente gevallen geplaatst te worden. Ook de heer Wittebrood drong op spoed aan met het aanvangen van de bouw van woningen. M. VELDMAN De burgemeester antwoordt, dat hier een cri-de-coeur komt is begrijpelijk. In deze gemeente is echter meer gebouwd dan in an dere gemeenten in december, daar hier de bouwcapaciteit is opgevoerd. Het verwijt tegen het collegeis ongegrond: in plaats daarvan hadden B en W een compliment verwacht. Het huis waarover het ging deed zulk een hoge huur, dat geen gegadigde daar intrekken kon. De commis sie mag B en W niets verwijten. De plannen zijn eigenlijk klaar: de wijziging is gereed gekomen; ook de architect is gereed; bespre kingen met aannemers zijn ge voerd om voor dezelfde prijs der andere woningen te bouwen. Dat B en W niet voldoende doen is een ongegrond verwijt. Mevr. mr, Broekman-Vriesman zegt dat de heer Fernhout reeds dat huis had betrokken. Vermoe delijk heeft hij zulks gedaan met toestemming van B en W en is de beslissing genomen zonder de commissie te raadplegen. De burgemeester zegt, dat B en W zich nader zullen beraden over de verhouding van B en W en de huisvestingscommissie. Voorts deelde de burgemeester mede dat de burgers van Bergen voor hun gasprijs dezelfde tarie ven worden berekend als die uit Alkmaar, ofschoon in Bergen iets meer berekend mag worden. Het voorstel tot verkoop van een huis aan de Loudelsweg werd aange houden. Daarentegen werd het voorstel tot het maken van een uitwijkplaats die als halteplaats voor de NHADO-bussen dienst kan doen, aangenomen, ofschoon de heer Van Rees Vellinga be zwaren had. Voorts werd een crediet van 5000,.genoteerd voor het ontwerpen van enige gedeelten van het uitbreidings plan, gelegen tussen: a. Zaken- dijkje, weg naar Zanegeest en voormalige trambaan; b. Bree- laan, Zuidweg, Notweg en Land weg; c. Nieuwe Bergerweg, Nes- dijk en Oude Bergerweg en het voormalige stationsemplacement te Bergen aan Zee. De heer Ellis drong er op aan het ontwerpen van deze plannen met spoed te laten geschieden, wat door de burgemeester werd toegezegd met de opmerking: Misschien kan de huisvestings commissie hierover nog eens een brief schrijven. Bij de rondvraag vroeg de heer De Beurs naar de afgraving van de bermen van de Westerweg. Mevr. Mr. Broekman- Vriesman wees op de slechte toestand van de weg in de Maesdammerlaan, waardoor zij bij ervaring ge schokt was, en op die van de Nesdijk. Wat betreft de laatste vroeg zij of de kosten van ver betering niet waren te verhalen op de militaire instanties, die deze weg voor zwaar vervoer gebrui ken. De burgemeester zegde on derzoek toe. Mr. S. D. Sluis maakte de opmerking dat de Zee weg een zeer slecht wegdek be zit zodat automobilisten gevaar lopen op sommige plaatsen van het wegdek af te raken. Blijft dat zo, dan zullen ongelukken niet uitblijven, aldus deze spreker. Ten laatste brak Dr. Hemeldijk een lans voor het behoud van het boslaantje, dat aansluit op het Brederodelaantje. 28 Maart zal nog lang een heugelijke datum zijn voor de vijf leerlingen der Arbeidersavond school, die op deze avond hun diploma kregen van de twee jarige cursus. De gelukkigen waren: Mevr. C. Rasch-Bellekom en de heren: A. v. d. Berg, J. v. d. Berg, W. Mol en C. Overman. De heer Koeman uit Schoorl, die twee jaar lang deze lessen gegeven heeft, sprak zijn bewon dering uit voor het doorzettings vermogen van de leerlingen, hun helderheid van oordeel en liefde voor het werk. Men had niet zo diep op alles kunnen ingaan, maar de bedoeling was belang stelling wekken en een ruimer kijk op de dingen te krijgen, daardoor was het schools-element op de achtergrond geraakt. De heer C. Overman dankte de heer Koeman voor het onder wijs waardoor het gezichtsveld der leerlingen was verruimd, en hoopte dat de arbeid verricht op de school, dienstbaar gemaakt zou worden aan de gemeenschap, want daarvoor is de Arbeiders avondschool. Als dank voor de genoten lessen boden de leer lingen (een tiental, want er waren ook eerste jaars bij) hun leraar een boekenbon aan ter waarde van 10, De sluiting van de Arbeiders avondschool werd feestelijk ge vierd. De heer J. H. Helder uit Alkmaar hield een interessante voordracht over „Holland's Noorderkwartier"; dit omvat Noordholland boven het IJ. Men vermoedt dat een zeven duizend jaar gelede :n in de Noordzee belangrijke stroomver- anderingen hebben plaatsgevon den, waardoor een strandwal ontstond van het noorden tot aan Calais. De vloedstroom ruimde het zand in het Nauw van Calais op tot aan de rot.'sbodem toe en dit zand werd op de strandwal gedeponeerd. Het Rijnwater werd toen ten zuiden van Schagen af gevoerd. Ten noorden van Ber gen breekt de strandwal af onder invloed van de noordelijke stroom. Op deze wal van Hoek van Holland tot Texel ontstaan later de duinen met twee openin gen: een bij Katwijk (de Rijn) en ten noorden van B>ergen. In de valleien tussen deze oude dui nen vindt men later bossen en geestgronden. Ten oosten van de duinen had eerst zeekleiafzetting plaats en later, toen de duinen de zee bui tensloten, ontstonden hier zoet watermoerassen, waarin laagveen werd afgezet, waarop, in weer later tijden, hier en daar rivier- klei kwam te liggen. De duinen groeiden naar het westen aan tot op zekere tijd 'echter de ah /reting van de duinen begon. Waardoor? Later brengt alleen de golfslag zand aan door afbraak van het strand. Dit vormt bij wind nieuwe duinen, die zelfs over de oude duinen komen te liggen. Bij Hoek van Holland en in het noorden heeft weer afbraak plaats. Het veenland tussen Friesland en Westfriesland wordt opgeruimd en de Zuiderzee ontstaat. Met de Allerheiligenvloed in 1277 loopt L zeekust in het noorden ander halve kilometer terug. Eindelijk grijpt in 1288 de mens in door de bouw van kaden en dijken. Kapsalon Met de Elisabethvloed in 1421 verdwijnt het hele dorp Petten in zee, en was ook de laatste dui- nenrand voor de Zijpe wegge slagen. De graaf liet een dijk aan leggen, die echter onvoldoende was en niet werd onderhouden. In 1466 werd de Westfriese zee dijk aangelegd, maar de toestand bij Petten en Camp was zodanig, dat de. stad Haarlem dit als een bedreiging voelde en zich er mee ging bemoeien. Om de nodige gelden voor het onderhoud van de dijk te verkrijgen werd het Noorderkwartier omslagplichtig, behalve die waterschappen, die eigen dijken hadden. Van 1506- 1548 had de dijk bij Petten en Camp 22 hoofden, die de zand dijk moesten beschermen, dit was een zwakke vorm van actieve wering van het water. In 1555 kwamen er voorschriften af voor beheer en bestuur, die geldig bleven tot 1793, doch men ging weer over naar het stelsel van terugtrekking voor het water. Werd de dijk te zwak, dan zich maar verscholen achter een dijk, die achter deze te zwakke lag. Na 1793 ging men weer over tot actieve verdediging en in 1839 is de toestand van de Hondsbosse zodanig verbeterd, dat hij sinds dien op de zelfde plaats is ge bleven. De Hondsbosse is ook nu nog een zanddijk met klei be dekking en bazalt. In het Noorderkwartier achter de duinenrij lagen grote plassen zoals de Wormer en de Waert die al vroeg bedijking nodig had den tegen het afvreten van de oevers. De Schermer, de Beem- ster, de Purmer en het IJ stonden in open verbinding met de Zui derzee. Deze zeemeren begon men eerst af te dammen en daar na door bedijking het water te beheersen. Dit geschiedde eerst door hand- of paardemolens en omstreeks 1500 met windmolen tjes. De zeventiende eeuw kende echter de achtkantmolens en zo konden toen in 1612 de Beemster en in 1635 de Schermer worden drooggemalen. Dit geschiedde door particulieren; deze vroegen octrooi aan voor een droogmake rij en werden dan eigenaar van de drooggekomen gronden. De eigenaren waren verplicht de dijk te onderhouden. Meestal waren er meerdere eigenaren en door vererving kwamen' er steeds meer. Er was dus een gezag nodig. De dijken werden vroeger ,,verhoefslaa,gd" d.w.z. elke hoeve moest zelf een deel van de dijk onderhouden. Doch een dijk is maar zo sterk als het zwakste stuk, en daarom werd later een polderbestuur ingesteld bestaan de uit een dijkgraaf, hoofdinge landen en ingelanden en werd contributie geheven voor het onderhoud van de dijken. In de Grondwet van 1815 wordt voor het eerst ge sproken van waterschappen. Deze worden door de Provinciale Staten opgericht. Na de waters nood in 1916 mede te wijten aan de verwaarlozing van dijken in Noordholland werd het dijkver- weer in het Noorderkwartier in 1921 opgedragen aan één heem raadschap. Na deze voordracht volgde een filmpje over het uitbaggeren van sloten en boezem met de daarop volgende schouw per motorboot je, en het werken van de wind molens als bij regen de grond verdrast. Koffie en koek vormden de brug tot de demonstratie van de zuurgraad van melk en room met behulp van natronloog en phe- nolphthaleïne en het afscheiden van het vet door zwavelzuur. De proeven werden verricht door de heer Rossing werkzaam aan de melkfabriek te Warmenhuizen. Tot slot werd aan de heer J. Kok, hoofd der Brederode- school, hartelijk dank gezegd voor de genoten gastvrijheid en hulpvaardigheid. De eieractie, die op initiatief van Zr. van Oosten en Zr. de Grauw dit jaar weder is opge nomen, is een groot succes ge worden, waar talrijke zieken en ouden van dagen met vreugde aan zullen terugdenken. Aan de Rode Kruis-auto, op het stations plein opgesteld, werden ongeveer 800 eieren bezorgd, verder veel fruit, cake, bloemen en zelfs geld om er iets voor diëetpatiënten voor te kopen. Het Rode Kruis schonk 170 boeketjes bloemen. Kinderen brachten gekleurde ei eren en leuk opgemaakte mandjes. Dezelfde dag werd alles rondge bracht aan 151 zieken en bejaar den, die thuis verbleven, en naar 16 patiënten in de ziekenhuizen te Alkmaar. Aan alle gevers en aan de wijkzusters werd, vaak op ontroerende wijze, dank gebracht. De wijkzusters die heel wat moei te en inspanning opbrachten om alles vlot te doen verlopen, ver dienen een afzonderlijk woord van dank voor hun menswaardig initia tief. De stichting het „Dorpshuis" geeft in het verenigingsgebouw van T en O cursussen voor kin deren, de zogenaamde „clubjes' Nu zal zaterdag 7 april om half drie inplaats van de „clubjes" een film-middag gegeven worden. Voor deze middag zijn de vol gende films aangevraagd: Vogels in Friesland; Het leven der mie ren; eekhoorntjes en inktvissen; een paar tekenfilms en nog een andere film. Het entree bedraagt het ge wone clubgeld per keer. Dat be looft een mooie middag te wor den. Het café-restaurant „Het huis met de pilaren" is door de eige naar, de heer J. Th. M. de Vries met ingang van 1 april overge daan aan de heer J. A. Wissink, voorheen exploitant van het Park hotel te Hoorn. De heer de Vries, die zijn zaak een en twintig jaar in het huis met de pilaren heeft gedreven, heeft door de uitsteken de kwaliteit der geboden spijzen en dranken, alsmede door zijn persoonlijke opvatting over het behandelen der gasten voor zich zelf en voor zijn zaak een repu tatie opgebouwd, die zowel hier te lande als daarbuiten met ere bekend is. In de avond van vrijdag 30 maart had zich een grote groep dames en heren, geregelde be zoekers van het huis met de pi laren, in het café verzameld, ten einde uiting te geven aan hun ge voelens van dank aan, en vriend schap voor, het echtpaar de Vries, in de loop des tijds onmerkbaar ontstaan, en geleidelijk toegeno men. Nu de dag van scheiden zo na op handen was, kon men niet van elkaar gaan zonder eens met woord en daad getuigd te hebben van de waardering voor al het geen het echtpaar de Vries voor hun gasten heeft betekend. Be halve zakenlieden waren zij in de eerste plaats mens, en dat heeft hunne persoonlijkheden onverge telijk gemaakt voor allen die hen kennen. Talrijke speeches werden afgestoken, bloemen en geschenken werden aangeboden als teken van hoogachting en erkentelijkheid. Lang, lang bleven de aanwezigen bijeen om ten slotte, toen de nieuwe dag zich reeds had aangekondigd, in opgewekte maar kalme stem ming huiswaarts te gaan. De heer en mevrouw de Vries zullen in hun woning aan de Stud- ler van Surcklaan een welverdien de rust gaan genieten, doch ook zij zullen, nu de zaak staat onder het beheer van de nieuwe eige naar, gaan behoren tot de be zoekers van het huis met de pi laren. ZILVER Maandag 26 maart hield de afdeling Bergen van de Ned. Chr. Vrouwenbond haar maandelijkse vergadering. Na de opening werd met elkander gezongen en gede clameerd door Mevr. v. d. Man- dele, die op mooie wijze enige verzen, het lijden van Jezus Christus betreffende, ten geho-re bracht. Na de korte theepauze kwam de spreker Dr. Eenhoorn arts te Bloemendaal aan het woord, die sprak over „Huwelijk en gezins vorming". Dit was een vervolg op zijn lezing van het vorige jaar, waarin hij sprak over de „Sexuele opvoeding van kinde ren". Ieder is zelf verantwoorde lijk voor zijn of haar „ja" bij het kiezen van een huwelijkspartner. Het huwelijk moet een eigen stijl hebben, waarin de opofferings gezindheid een grote rol moet spelen. Vervlakking van de liefde en de trouw brengt scheiding. Het huwelijk heeft evenals een plant verzorging, toewijding en aandacht nodig. Het heilig met elkander leven houdt in dat men altijd rekening houdt met de ander. Lichamelijke eenheid kan niet zonder geestelijke eenheid, wil men de ideale liefde benade ren, aldus spreker. ZONDAGSDIENST ARTSEN WeMtod DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Ingezonden mededeling GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie inrichting Telefoon 2778 Zilfa Pleet AL ONZE maken wij onder volle garantie Dames |J R S E H TELEFOON 210 4 BERGEN 8 april Dr v. GELDER. Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 8 april Dr. R1SSELADA. Tel. K 2209-360 i. p. v. Dr. Brust

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1