ff ff DE DERDE IBEKO JEUGDLUCHTVAARTDAG 1956 Een Kapsel van Salon Ursem Ten O. wsm Vierling geboren „EEN MENS WAS TEVEEL" BRANDJE GERRITSEN FILM NIEUWS MAANDBLAD VRIJDAG 13 APRIL 1956 33c JAARGANG No. 15 Verschijnt tc Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Bij ontstentenis van de burge meester werd de derde Ibeko- tentoonstelling zaterdagmiddag geopend door wethouder Borst, nadat eerst de voorzitter der Ibeko met een paar woorden de aanwezigen had verwelkomd en de hoop had uitgesproken, dat de expositie voor de exposanten een succes moge worden. Wethouder Borst ving aan met te verklaren, dat het hem verheugde deze derde Ibeko-ten- toonstelling te mogen openen. Als oud-zakenman wist hij wat er aan zulk een tentoonstelling vastzit en welke risico's er mede gemoeid zijn. Hij maakte de deel nemers een compliment voor hun moed in dezen. Het doel was volgens de wethouder vergroting van de omzet en het leggen van contact tussen de klant en de winkelier. Toen hij zich veertig jaar ge- M. VELDMAN leden als zakenman in Bergen vestigde, telde de gemeente drie duizend inwoners en een aantal kleine winkeltjes. Al deze win keltjes zijn echter verdwenen en hebben plaats moeten maken voor behoorlijke en moderne za ken. Dit is een gelukkig ver schijnsel, daar Bergen zich in de naaste toekomst sterk zal uit breiden. Voor 1970 wordt ver wacht dat het aantal inwoners 20.000 zal bedragen, terwijl in het jaar 2000 op een inwoner aantal van 30 a 40 duizend wordt gerekend. En dat terwijl men thans amper 10.000 inwo ners telt. De wethouder sprak als zijn hoop uit, dat de Bergense mid denstand actief zal blijven en niet zal worden weggevaagd door het grootwinkelbedrijf. Nc zijn beste wensen voor de expo santen te hebben uitgesproken verklaarde wethouder Borst de tentoonstelling voor geopend. Vergeleken met de beide voor gaande tentoonstellingen is deze derde zeker een vooruitgang te noemen. Men heeft behalve Ber gense winkeliers ook enkele fa brikanten uit andere plaatsen toegelaten, wat aan de expositie een geheel ander cachet ver leent, daar deze deelnemers beter op exposeren ingericht, metl groter outillage voor de dag ko-j men, en op deze wijze een in druk van volledigheid wekken.! die aan het geheel ten goede komt. De tentoonstelling omvat dei volgende deelnemers: Munk Piersma, makelaars) en assurantiebezorgers, die hun risico's op voor de verzekerde voordeligste wijze zoeken onder te brengen; zo verzekeren zij veel premierisico's bij de Brand verzekering mij „Woudsend". Frans Posthuma, een stand vol Yardley-artikelen. Mevr. T.. Hoogland in de beautyshopl geeft adviezen aan dames. In dei shop is alles aanwezig in een" beauty-case. Verder treft men er een keurcollectie zonnebrillen en strandsandalen. Kokkes heeft mooi fruit en groenten en fruit in blik. Dins dagmiddag werd een demonstra tie gehouden, hoe men diepvries groenten en diepvries vis moet behandelen, alles zeer leerzaam voor de huisvrouw. C. Kroon, grote collectie rook artikelen. N. Volkers, huisvlijtartikelen, o.a. electrische figuurzaag. H. D. Klaassen, Varitex elastieke kousen, geweven van nylon en katoen, een uitkomst voor lijders aan ibeen-ongemak- ken. Deze kous kan met zeep worden gewassen, wordt op maat geleverd, en gaat jaren mee. J. M. Thomas, officieel Par ker-dealer, verkoopt ook de echte Parker ballpoint, waarvan de stift, telkens als men op het einde drukt, een kwart slag om draait. Daarmee is Parker uniek. Verder losbladige foto-albums, ook een nieuwigheid. Zoon heeft een keurcollectie van stoffen voor heren- en da- mescostuums en mantelpakken en jassen. J. Wittebrood exposeert ijs kasten, wasmachines, o.a. bico- combi, radio en televisie. S. A. Dolstra Daniël Visser en Zoonen distilleerderij „De graauwe hengst", Schiedam. Opgericht in 1714, bestaat deze firma bijna twee en een halve eeuw. Dat zij het zo lang heeft kunnen uithou den is te danken aan de prima smaak en kwaliteit van haar producten. Behalve diverse ge- nevers vervaardigt zij een ci troenjenever en een advocaat, die er beide mogen wezen. Met bedachtzaamheid geproefd komt men bij beide producten tot de slotsom, dat zij voortreffelijk zijn. ITe evenaren... misschien, te overtreffen nooit. Firma Plomp met de Elna- naaimachine en de Busch-brei- machine, uitermate geschikt voor Noors breiwerk. Het Gasbedrijf, met diverse gasslangen, z.g. Rotterdamse aansluitslang met vleugelkoppe ling en aan beide zijden metaal aansluiting, en de buigbare me taalslang: compoflex met zware rubberdopaansluiting. Oven met ingebouwde grillbrander, gas- koelkast, wasmachine met inge bouwde gasbrander. De Wijs en Broers, Koffie en thee van Otto Roelofs en West Indische chocolade, heerlijk om te eten en te drinken. Kollmer nodigt de bezoekers uit tot kennismaken met Rony- felt, een nieuw soort mat of ta pijt, dat inderdaad iets nieuws is, gemaakt van koehaar, vlekvrij, brandvrij, zeer sterk. Opvouw bare ligbank, makkelijk mee te nemen. Terrasstoelen en oylon matting, krimpvrij en kleurecht. Meijer televisie, radio met F.M., platenspelers en de Fri- dor-naaimachine, die de beide handen vrijlaat, voor een prijs, die te betalen is. De Blau- punkt-televisie trok voortdurend toeschouwers. Henneman in rijwielen, o.a. de tweekleurige Germaan, de Rudge, de Empo, en de Con currentie. Lowijs Zoon met oliehaard kachels (ook met kookgelegen heid), petroleum straalkachel, aluminium pannen „Platinal". Schrafcia mooi opgemaakte taarten, chocolade, heerlijke bon bons en tabletten. Fa. Bruggeman: japonnen en mantels, die door diverse man nequins tijdens de modeshow worden gepresenteerd. Dit vormt steeds een grote attractie. Woensdag 4 april organiseerde de Koninklijke Luchtmacht in sa menwerking met de Kon. Ned. Vereniging voor Luchtvaart, op de vliegbasis Soesterberg, de Na tionale Jeugdluchtvaartdag 1956. De belangstelling van de leerlin gen der middelbare scholen voor dit gebeuren was bijzonder groot. Een kleine drieduizend jongens en meisjes hadden zich opgege ven en ter voorkoming van te leurstelling vond op 5 april een tweede jeugdluchtvaardag plaats. De scholieren, afkomstig uit alle delen van het land, werden vanaf Utrecht en Amersfoort met autobussen naar de vliegbasis ver voerd. Het weer was guur en buig. Terwijl de commandant van de vliegbasis, kolonel A. L. Cox, de jeugd in de grote hangar no 3 verwelkomde, kletterde buiten de hagel neer. De oude vlieghei van Soester berg is uitgegroeid tot één van de best geoutilleerde vliegvelden van de NATO. In plaats van de vroe gere houten gebouwen en vlieg- tuiglood§en staan er nu modern opgetrokken stenen gebouwen, en van de laatste technische snufjes voorziene vliegtuighangars. De hei is herschapen in een uitge strekte grasvlakte, doorsneden met landingsbanen. Verscholen in de beplanting staat het Ameri kaanse kampement „Nieuw Am sterdam". Boven dit alles vloog op deze morgen het sierlijke zweefvlieg, tuig, dat zojuist aan de lier opge trokken was, rond. Een ranke ge luidloze reuzenvogel, drijvende Op de luchtstromingen. Op de grond taxiden met het nodige lawaai de F86 „Skyblazers" naar hun op stellingsplaats voor de middagde monstraties. Maar eerst was er voor de jeugdige gasten wat an ders te zien. De hondensectie van de basis demonstreerde met de goed ge dresseerde honden. Deze helpen bij de bewaking van de vliegba sis en zijn vooral s' nachts van onschatbare waarde. Zij vervan gen heel wat man gewapend per soneel. De brandweer liet het blussen van brandende olie zien met be hulp van nevel en het droog- blussen met poeder. Het schuim- blussen kon niet gedemonstreerd worden, aangezien één van de wagens afwezig was, en de twee de paraat moest blijven voor even tuele brand. De schuimblusser kan n.l. maar éénmaal gebruikt wor den, waarna de slangen eerst ge heel van het schuim gereinigd moeten worden voor de blusser weer bruikbaar is. Dit reinigen neemt tijd en natuurlijk kan op een vliegveld ter wille van de monstraties, niet het risico ge nomen worden op een critiek mo ment zonder direct bruikbare blusser te staan. In een met vlaggen versierde hangar werd, gezeten aan lange tafels, het middagmaal gebruikt, bestaande uit heerlijke erwtensoep en een banaan tot dessert. De mi litaire luchtvaartkapel, onder lei ding van luitenant van Diepen beek, zorgde voor muziek bij de maaltijd. In de hangars waren gedeelte lijk gedemonteerde vliegtuigen en motoren te zien, benevens de uit rusting der piloten, wapens, rub berboten met toebehoren enz. 's Middags hadden de vlieg- demonstraties plaats. Begonnen werd met de Hiller-helicopter, die loodrecht opsteeg en daalde en blijkbaar ook even gemakkelijk vooruit als achteruit vliegt, en niet veel lawaai produceert. Daarna stegen de S 11 en de Harvard op, beide vliegtuigen met propeller. Ze voelden zich in de lucht thuis als een eend in 't water en doken en buitelden dat het een lust was om te zien. Nu was de beurt aan de ver schillende typen straaljagers. De ze snelle, doch zeer luidruchtige vogels hebben een lange start baan nodig, en komen maar lang zaam van de grond los. Er wer den kranige stukjes stuntvliegen gedemonstreerd. De vier stuks F86, bijgenaamd „Skyblazer" vlo gen in ruitformatie zó dicht bij elkaar, dat de staart van het achterste vliegtuig, liggende in de uitstromingen der andere, geheel beroet werd, zo ongeveer als wij Bergenaren door „Bello", wan neer hij ons voorbij reed. Maar dat is dan ook wel de enige over eenkomst van deze in zo keurige formatie vliegende Skyblazers met wijlen Bello! Keurig in ruitfor matie blijvend wentelden zij om de lengten diagonaal alsof zij één voorwerp vormden. Zowel de Hunters als de Sabres gaven mooi werk te zien. Een vrij hoog fluitend geluid kon digde hun komst aan. Het voor bijvliegen was haast geluidloos, doch werd gevolgd door een ge- luidsgeweld dat alles deed trillen. Deze straalvliegtuigen met hun gierend geluid maken het pro bleem van de geluidsdemping steeds acuter. Het zal ongetwij feld moeilijk zijn dit vraagstuk op te lossen, en zo de mens van het helse geluid te bevrijden. Het stuntvliegen is geen roeke loos vertoon van brani, doch vormt een noodzakelijk onderdeel van de training om de machine geheel te leren beheersen. De piloten worden zeer zorgvuldig opgeleid en ongelukken komen tegenwoordig weinig meer voor als de regels van het spel in acht genomen worden, en deze regels worden er grondig ingestampt. Wat men echter niet in de hand heeft, is het moreel van de piloot. Een enkele wordt het overweldi gend gevoel van vrijheid, dat iemand in de lucht bevangen kan, te machtig en dan wordt wel eens geprobeerd sneller te wenden, te stijgen of te duiken dan men weet dat veilig is, met vaak de noodlottige gevolgen van dien. Nadat de straaljagers allen weer geland waren, was het de beurt aan leden van de Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart een demonstratie te geven met lijnbe stuurde modelvliegtuigen. Deze kleine modelvliegtuigen met mo toraandrijving ontwikkelden een grote snelheid en snorden als vastgebonden, nijdige bromvlie gen door de lucht om ten slotte keurig te landen. Waarom worden deze jeugd- luchtvaartdagen belegd? De slag zin: „Een volk, dat niet vliegt, loopt gevaar overvleugeld te wor den" geldt niet alleen voor de mi litaire luchtvaart, maar ook voor de burgerluchtvaart. Er zijn bij de luchtvaart in alle takken van dienst mensen nodig en afgaande op het: onbekend maakt onbe mind, brengt men op deze dagen de jeugd met de luchtvaart in nader kennis. Hoe reageerde de jeugd op deze dag? Een overwel digende opkomst, dus graag rond neuzen op zo'n vliegbasis, maar bij de luchtvaart (ook burger luchtvaart) gaan later, neen, dank u, geen interesse; behalve dan de weinigen die daar toch al veel voor voelden. Wil de jeugd niet vliegen? Waar zitten hier de rem men? In de stal van de heer B. Koopman, Kogendijk 43 alhier, heeft een tweejarige moedergeit vier lammeren ter wereld ge bracht. Zowel de pasgeborenen als de moeder verkeren in goede welstand. GEZAMENLIJKE MILITAIRE FONDSEN Zoals uit de advertentie in dit blad blijkt zal er ten behoeve van weduwen en wezen van gesneu velde militairen, van invalide mili tairen en van hulp aan dienst plichtigen, gekollekteerd worden te Bergen in de bevrijdingsweek n.l., van 1 tot 5 Mei a.s. In het jaar 1951» is daartoe als aanvullende steun uitgekeerd de grote som van f 571233.— dus bijna 53/4 ton. Daadwerkelijke steun van een ieder is dus wel nodig om de schrijnende ellende van velen te verzachten. De film De film toont het leven van een jonge vrouw, een artiste, die langzaam, ten offer valt aan een chronische ziekte. Overal wordt zij een mens die teveel is. Rudi Hornecker heeft van deze stof een knappe film gemaakt, welke men nu eens niet behoeft te ver ontschuldigen met verwijzing naar de goede bedoeling alleen. Er zijn in deze film momenten, die een onuitwisbare indruk achter laten, gedeelten, die diep ont roerend zijn. Kortom, een film, die de gezonde toeschouwer iets heeft te zeggen. Toch is deze film nergens sen timenteel, een fout, waaraan der gelijke thema's en (wij moeten het tot onze spijt zeggen) „Christelijke films" nog al eens mank gaan. Deze film, die de lengte van een normale speelfilm heeft, na melijk 1 '/2 uur, wordt alhier ver toond op woensdagavond 18 april, aanvang 7.30 uur in de „Ned. Hervormde Evangelisatie", dr. van Peltlaan, Bergen (N.H.) De voorstelling is uitsluitend toegankelijk op vertoon van toe gangsbewijzen, die gratis verkrijg baar zijn voor contribuanten der Vereniging „Het Zonnehuis" en tegen betaling van f 0.40 voor andere belangstellenden, zolang de voorraad strekt bijJan Toorop- weg 3, Tel. 2083; Nederveen, Loudelsweg 49Algra, Oude Bergerweg 27 en 's avonds aan de zaal. De leeftijdsgrens is 14 jaar. Kinderen beneden deze leeftijd mogen niet worden toegelaten. Zaterdag 7 april was er een filmmiddag voor kinderen in het gebouw van T en O. Deze mid dag ging uit van het Dorpshuis. De clubkinderen en hun vriendjes, samen i± 200 kinderen, verdron gen zich om half drie voor het hek en met wat passen en meten bleek het mogelijk allen een plaatsje in de zaal te geven. Ver toond werden: Het leven der mie ren, Grootvaders klok, De inktvis'' Eekhoorntjesleven en de teken film. Vraag het aan Jupiter, een koddige geschiedenis van een muis, die graag kat wilde zijn. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Lijst van gevonden en verloren voorwerpen gedurende het tijdvak van 3 t/m 10 april 1956. Gevonden bankbiljet, ronde broche, wollen dameshandschoen, wit wollen shawl, grijze handschoen (R), zwart jongensrijwiel, padvindersriem, veelkleurige kindershawl, zwarte damesmantel, bruin beige kinder wantje, wollen shawl groen-blauw nood, lichtkleurige glacé hand schoen, oorbel, witte muts, don kerblauwe want, bovengebit, zw. dameshandschoen (L), beige kin- derhandschoen, zwarte vulpen, ongevoerde dameshandschoen (L), rode knipportemonnaie, m. inh. damesrijwiel, snelbinder, rode por- temonnaie met inhoud. Verloren bruin led. portemonnaie m. inh. rode shawl, sigarettenaansteker, dameswanten, rood-bruin. baco- sleutel, bril in etui, witte porte- monaie met inhoud, rode porte monnaie met inhoud, beige por temonnaie met inhoud, hondenriem, zilveren broche met kruis, paar zwarte dameshandschoenen, paar bruine herenhandschoenen, licht groene regenbroek, lederen hand schoen (L), paar Noorse wanten, zwarte dameshandschoen. Inlichtingen verkrijgbaar aan t Groepsbureau der Rijkspolitie te Bergen (Nh.), Karei de Groote laan 17, op iedere werkdag tussen 10 en 11 uur. Woensdag 4 april ontstond een schoorsteenbrandje ten huize der familie Min aan de Hoop- weg no. 17. Een houten balk in de ouderwetse schoorsteen had vlam gevat en brandde lustig voort. De zoon des huizes doof de echter het vuur met enige emmers water, terwijl de toe gesnelde brandweer de schoor steen heeft onderzocht. KLOKKEN 5»iïïiv? „DE RUSTENDE JAGER" brengt deze week twee Duitse films. Vrijdag-, zondag-en dinsdagavond draait hier het „2e DEEL VAN 08/15" de vermaard geworden film, waarin het Duitse militaire drilsysteem aan de kaak wordt gesteld. Dit vervolg speelt zich in 1942 af, aan het beruchte Oost front tijdens één der overwinte ringen in de stellingenoorlog. In de hoofdrollen Paul Bösiger als de tot onderofficier bevorderde Vierbein en Emmerich Schrenk als de eerste luitenant (voorheen hoofd-wachtmeester) Schulz, nog versterkt door O. E. Hasse als een sympathieke overste. (Toegang 18 jaar). Eén van de eerste beelden in de bekroonde film „IK WIL MIJN KIND TERUG", welke zaterdag- en maandagavond in „De Rus" wordt vertoond, is een bord met het opschrift „You are leaving the British sector", zo dat men direct met de plaats en tijd van handeling het naoorlogse Berlijn op de hoogte is. Maria Schell geeft hierin een zeer gevoelige vertolking van een in de steek gelaten jonge moeder, die haar kind heeft afgestaan, maar dit later tracht terug te stelen. Curd Jürgens en Heidemarie Hat- heyer vervullen de verdere hoofd rollen. (Toegang 18 jaar). Op zaterdag- en zondagmiddag zijn er speciale jeugdmatinees met een volledig Walt Disneypro- gramma (Bongo de Beer, Donald Duck, Goofy en Micky Mouse). Woensdag- en donderdagavond is de bioscoop gesloten. Het verenigingsnieuws van T. en O. bevat weer veel belang rijks. Op de 12e april hoopt de toneelclub een stuk van Norman Krasna, „Per Luchtpost" gehe ten, op te voeren. De afsluiting van het winterseizoen is door de culturele commissie bepaald op 28 april. De heer Piet Timmer mans heeft ruim honderd aan wezigen aan zich verplicht met zijn lezing met lichtbeelden over Oud Bergen, terwijl de heer W. Meijer een humoristische inlei ding gaf over het accordeon. Voorts krijgt men nog een verslag van de filmavond op 22 maart. Verder het nieuws van de damclub, de reisvereniging en het nieuws over de kindervriend Mays, die oud papier en vodden verzamelt ten bate van het kin deruitstapje. Hij heeft al ruim 110.bij elkaar ge-handeld en dat geeft hoop voor meer, want er is nog heel wat nodig. ZONDAGSDIENST ARTSEN Weektötd DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwkrtaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantleruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie inrichting Zilfa Pleet Telefoon 2778 ALS HET VOORJAAR IN AANTOCHT IS1I1I TELEFOON 2104 i m m «t w 4; X - BERGEN 15 april Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 15 april Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1