DE DUINSTREEK' VERGADERING V.V.V. SPORTFLITSEN Jubileum Schoorls Gemengd Koor FEEST IN SCHOORL GESLOTEN „VITA" DIEPVRIES „NOORD-KENNEMERLAND" SCHOORL Voor vlijtige handen in en om de Duinstreek ORANJEFEEST Nut en Genoegen Smederij G. Masteling OOIJEVAAR A. OOIJEVAAR 99 Tweede Blad Vrijdag 13 april 1956 De vergaderingen van de V.V.V. gaan eigenlijk altijd ge paard met, wat je zou kunnen noemen een zekere „voorpret", met een „gespannen verwachting" over wat er uit het midden van de leden te voorschijn zal komen aan strijdvaardige op- en aanmer kingen, aan onverwachte discus sies of ongezouten critiek. Niet dat wij zouden haken naar „on verkwikkelijke tonelen" zoals die zich wel elders afspelen, en die een aanfluiting zijn voor de bui tenwereld, maar een wrijving van gedachten is toch wenselijk, om dat dit een teken is van werke lijke belangstelling in de gang van zaken. Tot onze spijt moeten wij constateren dat de vergade ring op donderdag 5 april j.l. in de zaal van de heer Nic. Schuyt, volkomen gespeend was van elk in schoonmaakgetij: Hamea-Gelei opwindend element, en meer deed denken aan een gezellig thee kransje, dan aan een bijeenkomst, waarin middelen zouden worden beraamd om aan de zware eisen, die aan de Schoorlse gastvrijheid elk jaar in verhoogde mate wor den gesteld, te kunnen voldoen. Het enige werkelijk opbouwende punt dat ter sprake werd gebracht, was de mededeling van de Voor zitter dat de strijdbijl tussen de zusterver. V.V.V.-Schoorl en Groet was begraven, en men ern stig ernaar zou streven zoveel mogelijk in gemeenschappelijk overleg de belangen van beide verenigingen te co-ordineren. Hiermede onze oprechte geluk wensen! Eveneens verheugend is het feit dat de heer v. Schalkwijk het vervoer met 4 nieuwe bussen zal uitbreiden, waarmede aan de gerechtvaardigde klachten een einde zal komen. Aan de EHBO en het fanfarecorps „de Vriend schap" zullen, indien de kas dit toelaat, subsidies worden uitge keerd, terwijl het Schoorl's Ge mengd koor in samenwerking met de V.V.V.'s Schoorl en Groet weder concerten zal geven. De rekening van ontvangsten en uit gaven beliep een bedrag van 11267,23 en sloot met een batig saldo per 31 dec. 1955 van 406,De Kascommissie bracht bij monde van de Heer Visser een gunstig rapport uit over haar be vindingen bij de kascontrole. Te vens maakte spreker daarbij de te betreuren maar zeer juiste op merking, dat gebleken was dat de intekenaars op de diverse lijsten voor hogere bedragen hadden in geschreven dan zij in werkelijk heid hebben voldaan en oefende daarop kritiek uit. De voorzitter was door deze activiteit van de kascommissie kennelijk in verle genheid gebracht en wist er slechts op te antwoorden dat „getracht" zou worden hierin ver betering te brengen. In plaats van de heer Otsen, die in verband met andere interessen zijn ambt als bureauhouder heeft opgegeven, werd benoemd Mej. Pra^at. Het jaarverslag kon op een gunstig seizoen terugwijzen, beha_^e wat het gure voorjaar aangaa euk^ar- door het bezoek beneden wee7er- wachtingen was geble\ - Ijlet ledengetal is gestegen variv 5op 284. De bespreking van het Zo- merprogramma was zeer gebrek kig. Er was een schrijven oinnen gekomen van de heer de Graaf dat hij bedankte als lid van de commissie voor de kinderspelen. Dit is een ernstig verlies, want wij hebben persoonlijk kunnen con stateren dat de heer Graaf steeds met hart en zie wjn taak in deze commissie hee> -'ervuld, en hem geen moeite te groot was. Hij is n.l. niet één van die lieden, die lid zijn van alle mogelijke commissies en besturen, dat wij zeggen „in naam", maar het werk aan de overige leden overlaten, en niet te vinden zijn als er iets „ge daan" moet worden. Het woord van dank dat de heer v. d. Garde bracht, voor het vele werk door hem verzet, is, dan ook méér dan verdiend! Wat de overige zomer plannen aan gaat, deze blijven zo n beetje bij het oude, een „waarschijnlijke" braderie, verlichtingsavond, lam- piontocht, puzzletochten, duin wandelingen, concerten, maar in deze „lente" GEEN nieuw ge luid'^ ook niet toen de voorzitter de vergadering daarom verzocht. De rondvraag, waarop onze laat ste hoop was gevestigd om iets interessants te horen, sloeg deze hoop volkomen de bodem in. De vraag van de heer Butter over de sterritten die zoveel last veroor zaken bleek reeds te zijn opgelost door een van gemeentewege uit gevaardigd verbod van deze rit ten. De heer Meulink kwam met een onderwerp dat een ogen schijnlijk gerechtvaardigde ver ontwaardiging bij hem opwekte, waardoor hij de mensen die euvele moed hebben te verhuren, en geen lid van de V.V.V. te zijn, met de minder vleiende naam van „beun hazen" meende te mogen beti telen. Voorzover dit lieden betreft die de V.V.V.-bordjes aan de deur hebben, zonder lid te zijn, heeft hij gelijk. Om echter te wil len eisen dat alle mensen die ver huren lid van de V.V.V. MOE TEN zijn, gaat wel wat ver. De vereniging V.V.V. zou dan ver anderen in „bedrijfsschap" waar van alle bedrijfsgenoten lid moe ten zijn. En nu komen wij van- zelf bij een grief die wij tegen de gang van zaken bij de V.V.V. hebben, n.l. dat zij haar eigenlijke doelstelling, het bevorderen van het vreemdelingenverkeer achter stelt bij de regeling en zorg voor eigen persoonlijk, economisch voordeel! De taak van 'n V.V.V. is om de plaats van haar vestiging als aangenaam en goed geoutil leerd bij de vakantiegangers be kend te maken en daardoor dit bezoek te stimuleren. Ieder van de bewoners van die plaats moet op zijn eigen wijze de gasten aan zich binden, de hotels en pensions door hun goede service, de ver huurders van kamers en huizen door de aantrekkelijkheid van de door hen aangeboden ruimte, de winkeliers door de kwaliteit en het assortiment van hun artikelen. Het contact dat de bureauhoud ster met de leden houdt is immers 's Nachts geen pijn meer WITTE KRUIS niet in de eerste plaats bedoeld de leden „vol" te maken, maar aan de vreemdelingen adressenmate- riaal te bezorgen waaruit zij een vrijwillige keus kunnen doen. De bemoeienissen van de V.V.V. ko men daarbij alle inwoners, die met dit vreemdelingenbezoek econo misch te maken hebben, ten goe de, maar de grootste wervings kracht gaat toch van henzelf uit, door de wijze waarop zij hun gasten ontvangen, die dikwijls jaren achtereen hetzelfde adres bezoeken. Dat de kosten voor de te maken propaganda en festivi teiten door de belanghebbenden worden opgebracht, is vanzelf sprekend. Dat men de betrokkenen dit zoveel mogelijk onder het oog brengt, en hen verzoekt naar draagkracht daaraan bij te dra gen, alleszins verantwoord. Om echter over „beunhazen" te spre ken, gaat te ver, en daartegen moet worden geprotesteerd. Dat de eigenlijke V.V.V. gedachte, n.l. het tot bloei brengen van het recreatieoord Schoorl als geheel, ook onder de aangesloten leden maar zeer matig is doorgedrongen- blijkt wel uit het feit dat op de voorjaarsvergadering ongeveer 30 van de 286 leden aanwezig waren, waardoor, zelfs indien er voorstel len van importantie waren ge daan, van een gemeenschappelijk besluit daarover toch geen sprake had kunnen zijn. Wat de afgedwaalde schapen betreft (wij gebruiken dit beeld om in het dierenrijk te blijven, maar vinden het aangenamer klin ken dan beunhazen!) vroeg de voorzitter om hun adressen aan het Bestuur op te geven, waarna de secretaris bereid is hen op te zoeken. En nu is het merkwaar dige dat juist secretaris Blanken- steyn de enige man is, die het zuiverst de V.V.V.-gedachte in daden omzet. Hij die het minst financieel bij het vreemdelingen- bezoek is betrokken heeft, zoals bij zijn jubileum duidelijk werd Sljitgesproken, al die jaren zijn werkkracht en enthousiasme in dienst van de V.V.V. gesteld. Met een toezegging dat bij de bushalte een pijl zal worden ge plaatst om het V.V.V.-kantoor aan te wijzen, en met de beste wensen voor het komend seizoen, besloot de voorzitter de vergade ring. TE SCHOORL Het Oranje-Comité heeft weer alles in het werk gesteld om een mooi programma voor een kin derfeest in elkaar te zetten, ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin, op maan dag 30 april a.s. Voor alle kinderen van de la gere scholen, die wonen ten Zui den van de Koningsweg, wordt een feestmorgen gehouden, in de zaal van de heer Nic. Schuijt te Schoorl, aanvangende om 9 uur. Het programma vermeldt: goo chelen, muziek, ballonblazen, spre kende pop en films. Natuurlijk zal een traktatie niet ontbreken. Het spreekt vanzelf dat voor een en ander weer geld nodig is, doch het Comité is overtuigd, dat de ingezetenen zich, zoals ge woonlijk, weer van hun beste zijde zullen laten zien, wanneer dezer dagen een intekenlijst zal worden aangeboden. Ja, dat zal het met recht zijn: 21 april om 8 uur in de feestzaal van Nico Schuyt. Reeds eerder hebben we vermeld, dat er achter de schermen van Schoorl's Kinder- en Meisjeskoor hard gewerkt werd aan het instuderen van een kinderoperette van Klaas Venneker (op tekst van Rein Valkhoff): en nu gaat het dan gebeuren: de première van die gloednieuwe operette, DE EERSTE COMPOSITIE op dit terrein van de Groeter Venneker, die een ieder kent (en graag mag) en wiens prestaties op muzikaal terrein liggen, niet het minst aan het Conservatorium te Amsterdam. „Er was eens heet de ope rette en dit maakt al nieuwsgierig. Natuurlijk verklappen we de in houd niet. Genoeg, te vermelden, dat het een feestelijk geheel is, vol spanningwerkelijkheid, die overgaat in het sprookje. Een vijftigtal acteurtjes en actricetjes zullen dan op de planken ver schijnen, gewoon als kinderen (Fransien is jarig), maar ook als poppen, een Teddybeer en kabouters. De ouderen in de zaal zullen zich de tijd herinneren, toen zij in deze zaal op het toneel stonden, b.v. in de kinderoperettes „Hotel Prins Piccolo" en „Theater Co- colino", indertijd ten doop ge houden door Venneker's leer meester Corn. Jonker. Kinderen in de zaal zullen watertanden, om eens ook zo echt toneel te mogen spelen .en te zingen. En de mede werkenden zelfOch, zij zullen opgaan in die geschiedenis die zij uitbeelden en zelf volop genieten, „zonder plankenkoorts". V enneker, de dirigent en componist, wordt bijgestaan door een staf van vol wassen medewerkersMevr. Hetty Roukens heeft weer haar enthou siasme aan de voorbereidingen gegeven; Jantien Haasbroek, zelf balletdanseres, studeerde de blijde dansjes in, liefst drie (vriendinnen- dans, berendans en de dans van de drie duiveltjes)Liesbeth Meyer uit Bergen, medestudente van de componist aan het conservatorium, begeleidt op de pianoNico Kaag, bekend door de knappe decors voor de operette van verleden jaar, verzorgt ze nu ook weer. En wie de toverstaf der regie zwaait? De man die ook de regie GEVONDEN VOORWERPEN In het tijdvak van 21 maart 1956 tot en met 10 april 1956 zijn bij de groepscommandant der rijkspolitie te Schoorl als gevon den aangegeven: 1 bruine want, 1 doublé armband, 1 sjaal, 1 paar motorwanten, 1 damesrijwiel, 1 paar handschoe nen, 1 konijn. Schoorl's Gemengd Koor is nu al weer 30 jaar zingend door onze dorpsgemeenschap gegaan, en heeft talloze zangeressen en zangers de vreugde van de zang doen beleven. Het heeft daarbij vele lauweren geoogst en was op de zangconcoursen een8 gewaardeerde maar tegelijk gevreesde gast, omdat het als van zelf sprekend met de eerste prijs ging strijken. Hiervan getuigt de kast vol met bokalen, medailles en eerepalmen die het trotse bezit van dit koor uitmaakt. En toen het deelnemen aan concoursen zo langzamerhand werd gestaakt, omdat eerlijk gezegd de aardigheid er een beetje af ging om steeds de eerste plaatsen te bezetten, kwam de moeilijke vraagwat nu De oplosiing werd gevonden in het in studie nemen van grote werken die met orkest en solisten moesten vorden uitgevoerd. Dit was niet alleen een artistieke maar ook een financiële krachttoer, en het verdient grote waardering dat men voor beiden niet uit de weg is gegaan. Met de ter be schikking staande middelen werd een resultaat bereikt waarvoor men respect mag hebben. Niet- tegenstaaide het gemis van een zaal die, wat het volume betreft, aan alle eisen voldoet die ge steld motten worden om het geluid van een groot koor met orkest volkomen tot zijn recht te laten kanen, niettegenstaande het feit dat een profeet niet steeds geëerd wordt in eigen land, waardocr bij de plaatsgenoten niet steeds de toch zeker verdiende belangstelling viel te constateren, werd ell jaar weer iets nieuws onder handen genomen en met volle animo ingestudeerd. D( uitvoering, die dan de kroon op het werk zette, gaf de voldoening iets te hebben ge- presteerl waaruit een streven naar steeds beter, duidelijk bleek. Het spreekt van zelf dat het koor in dit jtbileumjaar zijn beste beentje zal voorzetten. A.s. zaterdag over veertien dagen zal het een uitvoerng geven van de Jahreszeiten van Haydn met medewerking van het volledige West Neder landse Symphonie orkest uit Den Haag met als solisten Bep Streefkerk, sopraan; Han le Fevre, tenor en Leo Rommerts, bas. De beide laatste bekende solisten in de Matthaus Passion. De uit voering zal onverkort plaats vinden, dus het prachtige maar zeer moeilijke Wijnkoor zal eveneens ten gelore worden gebracht. Wij menen met deze aankondiging te kunnen volstaan. Een opwek king on deze uitvoering bij te wonen en door een grote opkomst dankbaarheid en waardering te tonen /oor het bezit van een koor waarop wij allen met trots kunnen bogen, lijkt ons overbodig in Schoorls postkantoor voert en zijn sporen op toneelgebied lang en breed verdiend heeftAd Wurkum, Het wordt een avond van kin deren voor kinderen (tot 80 jaar). Zaterdag gaat u zien en beleven, „wat er eens was We weten nu al, dat het een ouderwetse fijne avond wordt voor jong en oud, een echt feest. Behalve alle bovengenoemden treden vooraf ook de kleutertjes op en het be staat gewoon niet, dat iemand in de zaal daar al niet door ver tederd wordt. Zaterdagavond j.l. verenigden de leden van „Nut en Genoegen" zich in de zaal van de heer Jonk te Schoorldam om het nuttige met het aangename te verbinden door de aanschouwing van films over Zuid-Afrika gevolgd door een bal. Voorzitter v. d. Meyden heette een stamp volle zaal welkom en wenste de aanwezigen een pret tige avond toe. De films waren kleurenfilms van een uitstekende kwaliteit en gaven een indruk van het uitgestrekte gebied van Zuid Afrika, de enorme bergen en dalen, de prachtige flora en fauna, terwijl er ook enige beelden werden vertoond van Kaapstad, Pretoria, Botchefstroom en Durban. Het door zijn prima wol be roemde Merino schaap dat werd ingevoerd, breidde zich uit tot enorme kudden, die op de kale vlakten van de Karoo hun voedsel proberen te vinden. De verzorging van deze kudden vereist veel inspanning. Zij moeten verdedigd worden tegen wilde dieren en behoed voor ziekten en sterven van de dorst. De wol wordt in Zuid Afrika voor een groot deel verwerkt in fabrieken, die van de modernste machines zijn voorzien. Een ander deel wordt gesorteerd en in balen verpakt geexporteerd. Voorts werden tal van recreatie oorden vertoond waar men zich vooral met de visvangst kan ver maken. Naar onze smaak waren de films eên beetje te eenzijdig op de na tuur georiënteerd en hadden wij gaarne wat meer van de grote steden als Kaapstad, Johannesburg en Pretoria gezien en een indruk gekregen van de industriële voor uitgang die zich in Zuid Afrika ontzaggelijk ontwikkeld. Ter afwisseling werden enige komische films van Abbot en Castello vertoond, die de onge lofelijkste capriolen met auto's uithaalden, zeer tot vreugde van de toeschouwers. Een loterij met talrijke welkome prijzen en een geanimeerd bal besloten deze ge slaagde avond. Woensdag 18 april Ingezonden mededeling OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOO00OOQq oooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooO SCHOORL—ZEEMACHT 1—2. Hoewel reeds direct duidelijk werd, dat Zeemacht niet met zijn sterkste elftal in het veld kwam bleek tevens, dat Schoorl niettemin in de minderheid zou blijven. Met de vrij sterke wind in de rug, wisten de gasten doelman Mooij, binnen een kwartier tweemaal te passeren. Deze stand bleef tot de rust. Wie na de rust een Schoorls offen sief verwachtte kwam bedrogen uit, ge holpen door de sterke wind, kwam Schoorl veel op de helft van Zeemacht, maar doelpunten bleven uit. Doch vlak voor tijd wist Koopman de achferstand te verkleinen en met deze stand kwam het einde. NIEUWS VAN DE DAMCLUB „BERGEN". In de onderlinge competitie van groep A. won P. Beukers zijn laatste partij tegen G. Roosloot en staat nu gelijk aan de kop met H. de Vries. P. Beukers en H. de Vries spelen een beslissingswed strijd om het kampioenschap. J. Bliekendaal speelde remise tegen C. Tromp, B. v. Diepen en C. Tromp spelen degradatie-wedstrijden tegen de twee bovensten van de B-groep. Zij spelen een „vierkamp" om de twee bo venste plaatsen. In groep B won C. Jan sen van J. Kuitwaard en heeft nog een kans voor de tweede plaats! De uitslagen in groep C. waren: H. LouweG. Huting 20; C. Duin G. Huting 02. De eindstand van groep A. luidt als volgt: 1 H. de Vries 18 14 2 2 30 2 P. Beukers 18 13 4 1 30 3 W. v. Hattum 18 12 4 2 28 4 J. Bliekendaal 18 9 4 5 22 5 J. Stam 18 7 5 5 19 6 G. Roosloot 18 4 6 8 14 7 J. de Moor 18 5 4 9 14 8 Th. Roosloot 18 5 3 10 13 9 C. Tromp 18 2 3 13 7 10 B. v. Diepen 18 1 1 16 3 De stand van groep B luidt als volgt: 1 J. v. Loenen 2 P. Wit 3 C. Jansen 4 J. Kuitwaard 5 P. Boots 6 B. Bloemhof 17 15 1 18 11 2 16 10 2 1 31 18 15 16 5 4 7 H. Lichtleitner 18 T. Kürten 9 Th. de Moei 10 J. Roosloot 17 18 17 24 22 18 17 17 14 1 6 1 7 0 11 0 11 12 1 12 11 0 15 4 Th. de Moei en J. Roosloot spelen ook degradatie-wedstrijden tegen de twee bo vensten van groep C. Zij spelen een „vierkamp" om de twee bovenste plaat sen. Volgende week komt de stand van groep C. Secr. C. TROMP, Westerweg 48, Bergen (N.H.) Ingezonden mededeling wanneer U Witte Kruispoeders inneemt. Ze verdrijven hoofd en kiespijn, zenuw- of rheuma- tische pijnen. Ook in tablet- en cachet-vorm GROET is gemakkelijk zegt Prima kwaliteit en kant en klare ANDIJVIE groot pak 89 ct SPINAZIE 80—89 of 99 ct „VITA" VISFILETS kabeljauw thans per pak 1.10 SCHELVIS per pak 1.20 Verder nog TUINBOONTJES SNIJBONEN, DOPERWTEN enz. Neemt proef en U blijft het gebruiken Beleefd aanbevelend DORPSSTRAAT 12 BERGEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 3