Kool ooimonoxy de 47!' HET VOORJAAR IN MET HELER NIEUW KASTPAPIER ROLLEN EN VELLEN BOEKH. OLDENBURG NIEUWLAND Msdaad e EEN GEVAAR VOOR DE MENS Tegen de Slapeloosheid WIT EN GEKLEURD KASTPAPIER MET RAND EN LOSSE RANDEN c AUTO's ZONDER CHAUFFEUR Wrijf Kou en Pijn VERKRIJGBAAR IN PUNAISES IN BIJPASSENDE KLEUREN, WANDHAKEN ENZ. SCHOORL DE SAUNA WAVE KAPSALON DOBBEN TELEFOON 2 0 3 7 9 op een oceaanstomer Laat geen motoren draaien in een gesloten ruimte weg met DAM PO D E R 0 D E S T 1 E R |\Een verhaal uit de tijd van de voortrekkers en pioniers Gezamenlijke Militaire Fondsen Ie soort Bananen bij W 0 K K E 1.25 per kg. Garacre GARAGE P. BOOD Boekhoudbureau J. EUWEN Boekhoudingen - Belastingzaken ADMINISTRATIES Hereweg 333 - GROET Autorijschool „iSlKTES" Het vermoedelijke geval van koolmonoxyde-vergiftiging, dat zich onlangs te Wildervank heeft voqrgedaan en dat gelukkig nog vrij goed is afgelopen, is er aan leiding toe op deze plaats eens te wijzen op de gevaren van kool- monoxyde en de middelen, die ten dienste staan om dit kwaad te bestrijden. Men zal zich herinneren, dat het bovengenoemde geval betrek king had op een drietal dames, die per auto op weg naar een begrafenis bedwelmd raakten en pas weer konden bijgebracht, na dat medische hulp was gehaald. Het staat vrijwel vast, dat het hier een geval van koolmonoxy de-vergiftiging betreft. Hoe ontstaat koolmonoxyde in een automobielmotor? Dit uiterst gevaarlijke gas, dat in de volks mond beter bekend is als „kolen damp" en door de chemicus als „CO" wordt aangeduid, ontstaat in een automotor bij het verbran den van het benzinelucht-meng sel. Vooral bij een onvolledige Ingezonden mededeling verbranding, bij een te „rijk" af gestelde motor, waarbij dus een teveel aan benzine wordt toege voerd in verhouding tot de lucht, komt koolmonoxyde in grote hoe veelheden voor. Ook bij goed af gestelde motoren echter is de kans op CO-ontwikkeling zeker niet denkbeeldig. Bij stationair draaien of bij het lopen van de motor met uitgetrokken choke zal het uitlaatgas ook hier een be langrijke hoeveelheid van dit ge vaarlijke gas bevatten. Zeven procent! Bij een normale automobielmo tor is gemiddeld 7% koolmono xyde in de uitlaatgassen aan wezig; bij stationair draaien ligt dit percentage doorgaans hoger. Een hoeveelheid van 0,06% dat is dus slechts uiterst weinig is dikwijls reeds voldoende om vergiftigingsverschijnselen bij de mens teweeg te brengen, nadat hij een uur hiermede in aanra king is geweest. Neemt de con centratie van het gas toe, dan worden deze verschijnselen, die meestal hoofdpijn en matheid be ginnen, erger en een hoeveelheid van belangrijk minder dan M% kan reeds binnen een half uur de dood tot gevolg hebben. Het is dus van het allergroot ste belang te zorgen, dat men als automobilist steeds toeziet, dat dit gevaar wordt gekeerd en dat alles wat een vergiftiging tot ge volg kan hebben wordt verme den. Allereerst dan moet worden vermeden, dat men de motor laat draaien in een gesloten ruimte. Vele automobilisten hebben gewoonte de wagen, nadat motor de de s morgens in de gesloten garage is aangeslagen, op ban denspanning, waterpeil e.d. te controleren, doch dit is reeds ge vaarlijk. Meestal laat men daarbij de motor stationair draaien, ter wijl de choke-knop is uitgetrok ken en dit zijn nu juist de omstandigheden waaronder de CO-vorming wordt bevorderd. Dus: deuren open, ook al is het koud! Lekt de uitlaat niet? Voorts dient men te zorgen, dat zowel de uitlaatpijp als de knalpot volkomen dicht zijn en dat de pijp voldoende ver achter de wagen doorloopt. Door een lek in het uitlaatsysteem kan koolmonoxyde in de wagen bin nendringen met alle gevolgen van dien. Bevindt zich een lek en ook een klein lek kan reeds gevaar opleveren in het uitlaatge- deelte onder de motorkap, dan bestaat de kans op binnendrin gen van het gas via de gaten in vloer voor de pedalen, de draden H'J CRE-RPT 2K.H HEEH EN KHUIPT LFNCZAAM Voelu/T. t>E SCHUTTER HEEFT ZICH NOG niet h'uh- hen verbergen en T1/CH/EL SCHIET, van de electrische installatie etc. Er bestaan rubber manchetten, die een goede afdichting van deze openingen waarborgen. Koolmonoxyde is kleur-, reuk en smaakloos en de aanwezigheid ervan kan dus door de automo bilist, die niet over technische hulpmiddelen ter bepalingen van het CO-gehalte beschikt, slechts worden vastgesteld aan de hand van zijn lichamelijke conditie en dan is het dikwijls al te laat. Ook in de winter is het dus raadzaam altijd voor een vol doende luchtverversing van het wageninterieur te zorgen. Een goede kachel is daarbij onmis baar, terwijl steeds één raampje althans gedeeltelijk geopend dient te zijn. Een gewaarschuwd mens telt voor twee en wij kunnen u een regelmatige controle op dit punt ten zeerste aanbevelen. Eenvoudige maatregelen die tot resultaat leiden. U hebt tegen dat niet kunnen slapen al van alles geprobeerd. En zonder enig resultaat? Maar hebt u dan al eens een proef ge nomen met de veelgeprezen avondwandeling? Voor slapeloze mensen is het van belang dat zij 's avonds lichamelijk vermoeid zijn. Vol doende lichaamsbeweging over dag is een eerste vereiste. Daar naast moet men zich 's avonds niet meer met dingen bezighou den, die veel denkarbeid vergen. Deze beide zaken zijn zeer handig gecombineerd in de tegen slape loosheid vaak aanbevolen avond wandeling. Elke avond Dit is een werkelijk uitstekend middel om de plaag van de slape loosheid te bestrijden. Vrijwel iedereen kan dit doen, omdat de meesten onder ons in de avond uren de tijd aan zichzelf hebben. Er moet dan ook werkelijk flink worden gelopen en men moet de tijd niet staan verdoen met étalages bekijken. Men moet er bovendien elke avond op uit trekken en niet zo eens af en toe. Het beste is, zich een hond aan te schaffen en deze geregeld uit te laten. Dan kan men de wande ling ook niet overslaan of ver geten, want onze trouwe vier voeters waarschuwen wel, als het tijd is! De resultaten volgen niet on middellijk. Wanneer men dit stevige „ommetje" enkele weken trouw heeft gemaakt, volgt meestal de beloning. Tal van mensen raken zo aan deze avond wandeling (en aan de hond) ver knocht, dat zij haar niet meer afschaffen. Frisse lucht En vertelt u eens, wat doet u met de slaapkamerramen? Die moeten 's nachts wijd open staan! Het is ontstellend hoeveel mensen 's nachts alles potdicht houden. Sommige slapelozen blijken er zelfs nog verwarmde slaapver trekken op na te houden. Lie den die slecht slapen, moeten 's nachts frisse lucht in hun slaapkamer hebben. Er zijn nog andere dingen die voor het slapen niet bevorder lijk zijn Slechte slapers moeten 's avonds geen koffie drinken. Zoals bekend wordt men daar klaar wakker van! Trouwens, ^lle vochtgebruik kan in de avonduren beter tot een minimum worden beperkt. Anders krijgen de nieren 's nachts te veel te doen, met de bekende gevolgen van dien. Geen „twijfelaar" Ook slaapt men meestal niet goed op een volle maag. Zoete of hartige hapjes voor het naar bed gaan kunnen door slapelo zen beter niet worden genuttigd. Voorts heeft iemand, die niet goed slaapt, een bed voor zich alleen nodig. Het anderhalve bed voor twee personen, de z.g. twij felaar, dat men nog in vele huizen tegenkomt, is in gevallen van slapeloosheid niet op zijn plaats. dr. Alfreda Briedé. Zooals steeds brengen wij U het nieuwste en het beste Een weldaad voor uw haar spreekt met ons en het komt in orde. DORPSSTRAAT 21 TEL. 2266 AFD BERGEN (N H.) Van 1 tot en net 5 Mei a.s. zal er worden gecollecteerd met lijsten en bussen ten behoeve van invalide militairen, weduwen en wezen van gesneuvelde militairen en hulp aan dienstplichtigen. Secr.; Dorpsstraat 36 v- Beste Sinaasapp 8-7-6 st. 1.00 Beste Jaffa 5 st. 1.00 Mooie Citroenen 2 st. 25 Grote Grape fruit 30 Jonathan vanaf IV2 kg 1.00 Goudreinetten Extra l'/jkg 1.25 Prima Moesgoudr. p. kg. 60 Warme Valencia pinda 250 gr 65 Diepvr. Spinazie gr. pak 99 Diepvr. Kabeljfilets gr. pak 1.10 Een reuze gemak voor iedere huisvrouw Ook voor pankl. groenten WOKKE Soepgr. Speciaal 200 gr. 25 Pracht Appelmoes van Goudreinetten deze week nog grote pot 70 Beste Zoete Doperwten per liter blik 65 VERSE RADIJS - RAAPSTELEN - CHAMPIONS - BLOEMKOOL WOKKE HEEFT 'T BESTE SLA vanaf 20 ct BREELAAN 52 BERGEN TEL. 2200 HOOFDSTUK 10. Zachtjes deinend op de golven en rukkend aan haar anker lag de "Mary Ellen" buiten de haVen van Miami te wachten. Het schip kon nog niet binnenlopen. De stille avond lag als een mantel over het schip en de subtropische temperatuur maakte het heerlijk aan dek. Duizenden sterren schitterden aan de hemel en de halve maancirkel verspreidde juist zoveel licht, dat men elkaar zien kon. In de verte blonken de lichten van Miami. Het was stil. Heel in de verte hoorde men een motor bootje tuffen. Aan de voorplecht stond een eenzaam figuurtje, zwart afge tekend tegen de lichtere hemel. Het was Lucia Marino, die met haar armen op de verschansing leunde en haar blik vast gericht hield op Miami. Er klonken voetstappen achter haar. Een mannenfiguur maakte zich langzaam los uit de duisternis. „Hallo, Lucia", zei een zachte mannenstem. Het meisje draaide zich half om. „Ben jij hetGordon?' „Ja, heb je er bezwaar tegen als ik bij je blijf staan?" Hij kreeg geen antwoord. Het meisje had zich weer terug gedraaid in haar eerste houding en staarde strak voor zich uit. Gordon wachtte af. Dan richtte ze zich tot hem met de op merking: „Het is een prachtige avond, vind je niet." Haar stem klonk onverschillig. Gordon hoorde toch een verdachte trilling. „Geweldig", antwoordde hij op dezelfde toon. „Sterren en een stukje maan. Een warme avond met kabbelende golfjes en een zacht ruisend windje „O, asjeblieft, houd op." „Sorry, maar wie is daar over begonnen?' Het meisje draaide zich ineens tot hem, zodat zij hem vlak in zijn gezicht kon zien. Er blonken tranen in haar ogen. „Gor don, ben je erg boos op me?' ,,Ik ben niet boos, maar ik dacht dat jij het was.' „Ik ben erg gemeen tegen je geweest. Maar ik meende die verwijten niet. Ikhaar stem brak af en ze snikte zachtjes. „Op het moment, dat je die verwijten deed, had je gelijk, Lucia. Ik nam het je ook niet kwalijk. Ik vond het even erg als jij. Ik kon ook niet geloven dat het waar was." „En je ging door en daardoor ontdekte je de ware toedracht der zaken. Ik zal nooit vergeten, dat je mijn broer redde." Ze zweeg even en vroeg toen: „Waaris die brief? Gordon glimlachte even. „Het is heel vreemd begon hij. „Ik ben toch niet zo slordig, maar ik kan me niet herinneren, waar hij is. Ik heb er al naar gezocht, maar vinden? Ho maar. Ik be grijp er ook niets van." „Gordon!" Gordon sloeg geen acht op die uitroep. Hij ver volgde: „Misschien heb ik hem wel verbrand, gelijk met wat andere rommel." „Meen je dat?" fluisterde het meisje ademloos. „Ik denk wel, dat het zo gebeurd is. Jij kunt hem niet ge stolen hebben, want je was onder arrest. Nee, ik denk toch, dat ik het zelf gedaan heb." „O, Gordon." De jongeman keek neer op een omhoog geheven gezichtje, waarin een paar donkere ogen schitterden. Dan zag hij een paar vochtig-glanzende lippen Hij boog zich voorover, dieper nog. Zijn lippen raakten de hare en dan gleden zijn armen om haar heen. Hij drukte haar tegen zich aan „Gordon", fluisterde ze weer. „O, jongen, wat heb ik hier naar verlangd! Ben je heus niet meer boos op me?" Haar armen sloeg ze om zijn hals en ze drukte haar hoofdje tegen zijn borst. „Lucia, lieveling. Natuurlijk ben ik niet boos op je. Hoe kan ik dat. Ik houd van je, Lucia. Ik houd van je haar, van je don kere ogen en.... ik houd van je lief gezichtje." De stuurman drukte een kus op haar lippen. Het was de maan, die zich verbaasce over de lange duur en eindelijk verveeld wegkroop achter een wolk. In de /erte glansden de lichten van Miami. Gordon zag ze en fluisterde: „Daar ligt Miami. Vier dagen verlof. Ga je met me mee raar New Orleans?" Een lange zoen was het veel zeggende antwoord. Een statige damesfiguur, die over het dek wandelde en de voorplecht opliep, bemerkte het paar. Even keek ze in die richting er, dan draaide ze zich om en liep hen met demonstra tief afgewmd gelaat voorbij. Op haar gezicht lag een tevreden lachje. „O;o", hoorde men haar mompelen-, „Dat wou ik ook zeggen. Als Mrs Woodstock zich ermee bemoeit, komt het wel goed." Op dezefde tijd hepen er nog drie figuren over het dek. Kapitein Jcnes, dokter Merryland en mr Marino waren in een ernstig ges{rek gewikkeld. Zojuist had de kapitein langs een omwegje verklaard, dat mr Marino zoveel mogelijk buiten het politie-onde.zoek gehouden zou worden. „Wij hetben met uw verleden niets te maken en wat de politie doet, gaat ons niets aan. Gordon heeft me verteld, dat de brief „wiggeraakt" is. That's all." Dankbaar drukte Guiseppe de hand van de zeeman. „Ik ben blij, dat we veer in Amerika zijn", bekende hij. „Dat uitstapje naar Europa is me helemaal niet bevallen. Alhoewel ik toch mijn zuster teruggevonden heb „Lang zul e haar toch niet houden, vermoed ik", merkte de kapitein op, ferwijl hij glimlachend in de richting van het voor dek keek. „Kjk daar maar eens." Tegen de ichtere avondhemel scherp afgetekend stonden daar twee jorge mensen, die geen oog hadden voor hun om geving. Als bij afspaak draaiden zich de drie mannen om en ver lieten het dek. EINDE. Rijwielen: TURNER BURGERS ENR BATAVUS RALEIGH Dorpsstr. 6 - Bergen - Tel, 2453 vanaf f 5,per maand BELASTING-AANGIFTE vanaf f 2,50 Telefoon K 2209—381 Gediplomeerd Instructeur Gerbrandslaan 6 - Telefoon 431 SCHOORL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 4