tf 99 50 JAAR PUROL Het Zwanenwater Jubileum Gemeenteraadsvergadering Bergen HOTEL KREB Het Nederlandse Kamerkoor GERRITSEN Stille tocht De Nationale Feestdag wIrW'rWVFfr VRIJDAG 11 MEI 1956 33c JAARGANG No. 19 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Ëgmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Dinsdagavond 24 april verga derde de gemeenteraad van Ber gen onder leiding van de burge meester, Dr W. Huygens. Na de vergadering te hebben geopend deelde de burgemeester mede, dat van het lid Dr. J. Hemelrijk be richt was ontvangen van verhin dering. Nadat de notulen der voorgaande vergadering waren goedgekeurd, en de ingekomen stukken onder de hamer waren doorgegaan, besloot de raad het perceel Loudelsweg 44 te verko pen aan de heer J. B. Harms voor 12-500.Eveneens werd be sloten tot de aankoop van een boerderij en terreinen van mevr. A. Nanne-Ruiter. Wanneer de begraafplaats over drie a vier jaar uitbreiding behoeft, en voor de aanleg voor de weg naar Schoorl terrein nodig is, is deze aankoop van belang. Medewerking zal worden ver leend tot wijziging der construc tie van het platte dak van t ge bouw der Berger Schoolvereni ging. In Bergen aan Zee zullen de tegels van het pad ten westen van de C. F. Zeilerboulevard naast de bestrating worden ver wijderd. De tijd is thans reeds te ver gevorderd om dit voor het aanbreken van 't seizoen gereed te krijgen. Bij wijze van proef zal slechts een gedeelte van dit pad worden gelegd. Daarbij zal men de duinenrand aan de zeezijde vlak afgraven, op de oorspronke lijke hoogte. 't Hekwerk voor 't perceel Buerweg no- 7, van de heer J. Bruin, zal over een lengte van veertig meter omstreeks ander halve meter worden achteruit ge zet, waardoor de Buerweg hier zal verbreden. De kosten worden op 125.-geraamd, 't Voorstel van B. en W. om aan de Kogen- dijk 22 woningwet woningen te bouwen, doet Mr. Sluis vragen, wat de gevolgen zijn van 't bou wen van woningwet woningen op een plaats waar ze nog niet eerder gebouwd zijn. Bij duizen den mensen rijst de vraag of zij daar wel op hun plaats zijn, want er wordt door elkander gewoond. Verder verklaart deze spreker dat er z.i. tegenwoordig weinig verschil bestaat tussen midden stands- en arbeiderswoningen, Huidgenezing Puistjes verdrogen door Purol-poeder waarna het voorstel werd aange nomen. Aan de beeldhouwer Reyers werd besloten de grote zaal van de kunstzaal Boender maker voor de tijd van een jaar te 'verhuren. De exploitant van de Midget-golfbaan heeft inder tijd zelf aangeboden 500-huur te willen betalen. Blijkbaar is de exploitatie hem niet meegevallen en hij vraagt thans verlaging van de huurprijs tot op de helft. De aanvulling der tekorten op het openluchttheater en op de zo merfeesten ontmoette ietwat te genstand. De heer De Beurs sprak van ,,een onheus geval". Er was een garantie van 1000 gesteld, en er is niet naar ge streefd om dit bedrag niet te overschrijden. Nu dit garantiebe drag met 125 is overschreden, wil men weten waar men aan toe is. De aanvullingen en subsidies vormen in de loop der jaren een enorm bedrag, waaruit een gym nastieklokaal kon worden ge financierd. Het wordt op deze wijze moeilijk zijn steun aan dit voorstel te geven. Mr. Sluis zegt, dat dit alles een kwestie van afwegen van belangen is. De V.V-V. is voor Bergen even belangrijk als het gymnastieklokaal. Wat betreft het Openluchttheater is er een tekort van ruim 2500.doch er is een inkomste van 2100. aan vermakelijkheidsbelasting, zodat het feitelijk tekort 400. bedraagt. Het is bekend dat in 't gehele land geen enkel Open luchttheater zonder verliezen kan werken. Het eigenlijke tekort van 400.weegt niet op tegen het verlies van het theater. Het ga rantiebedrag is door de zomer feesten aanzienlijk overschreden, doch voor 1000.kan men niet veel feesten aanrichten, 't Zou beter zijn geweest indien men de gemeenteraad tijdig had inge licht- De heer Van Rees Vellinga achtte de waarde van het Open luchttheater zeer gering voor de bevordering van het vreemdelin genverkeer. Het tekort vond hij onverantwoord. De heer Ellis oordeelde dat de cijfers teleurstellend zijn. Wij kunnen wel zeggen, wij accepte ren dit niet, maar daarmede zijn wij er niet af. Hij achtte de ex ploitatie van het Openluchtthea- Wij moeten de zaak bekijken over een aantal jaren, dan kun nen we verder kijken. Het comité voor het theater oefent een goed beheer en goede controle uit. B. en W. hebben geadviseerd de contributie te verhogen. De vraag of culturele stukken ge wenst zijn, dan wel show-avon den vormt op 't ogenblik een on derwerp van studie. Doch ook de evenementen als: vuurwerk, ring- stekerij en verlichtingsavond zijn te belangrijk om ze op te heffen. De heer Ellis oordeelde, dat de kosten der feesten verhaald moesten worden op de midden stand, die er het meest van pro fiteert. Hij deed de suggestie van een gemeentelijke subsidie en een bijdrage van de middenstand. Het thans geldende garantiebedrag achtte hij te gering. Wethouder Den Das was van mening dat de raad thans een be slissing moet nemen. Is het u waard de bedragen ter beschik king te stellen, ja of neen? Dit is in het belang van het vreemde- J EERLIJKE KLEDING ter in goede handen, doch con stateerde dat de show-avonden meer opleverden dan die met een hoog cultureel programma. Zó kon men echter niet voortgaan, doch hij wilde de subsidie over dit jaa.r r iet intrekken. Mevr. Mr. Broekman-Vries man verklaarde dat alleen het op treden van de engelse Hudsars Band tengevolge van slecht weer een aanzienlijk verlies heeft op geleverd. De heer Broersma merkt op dat de zomerfeesten niet tot het ter rein der V.V.V. behoren- De V.V.V. draagt geen enkel risico. Er zijn twee commissies, die de werkzaamheden regelen. De zo merfeesten gaan niet van de V.V.V. uit, zij gaan uit van de gemeente. De V-V.V. schiet geld voor, en wil dat terug hebben. Het Openluchttheater is van de leden. De zomerfeesten zijn een andere zaak en dat geld moet worden betaald. Wilt u zeggen, wij houden geen zomerfeesten, dan is dat goed. Wij zullen er niet op aandringen, want wij kun nen ze niet betalen. Het is een zuiver gemeentelijke aangelegen heid. De heer Bos betuigt dat het jammer zou zijn, als het Open luchttheater ^een opvoeringen meer gaf door tè hoge kosten. De gemeente behoort iets te doen. Dan neemt de burgemeester het woord en brengt orde in de massa van argumenten. Hij vangt aan met te zeggen dat de enige spreker, die de zaak juist stelde, Mr. Sluis was. Hij was, evenals de heer Sluis, de mening toege daan dat het tekort slechts 400bedraagt, 't Openlucht theater vormt een grote attractie voor de zomergasten. Populaire voorstellingen trekken meer pu bliek; dan is het als 't ware afge laden met volwassenen en kinde ren.. Nu valt er te praten of dat van belang is. Een bedrag van 400.voor het theater in Ber gen is niet zo'n hoog bedrag. Ja renlang was men van mening, we moeten een Openluchttheater hebben en dan behoort men zich niet blind te staren op een bedrag van 400.Voor zulk een post behoeft men de alarmklok niet te luiden. Eén voorstelling heeft ons de das omgedaan door slecht weer. Wil men dat het Open luchttheater moet blijven bestaan, dan stelle men de gemeente in de gelegenheid bij te springen. Met de commissie is overleg gepleegd. Men rekende op een bepaald be drag aan ontvangsten- Dat is echter onjuist gebleken. lingenverkeer- De raad heeft hierin wel degelijk een taak. De burgemeester stelt voor de bijdrage voor de zomerfeesten voor 1956 te verhogen tot 2500.— en het theater te blij ven subsidiëren, wat met alge mene stemmen wordt aangeno men. 't Garantiebedrag voor de zo merfeesten voor 1955 te verhogen werd met vier stemmen tegen aangenomen. Voor de feestviering ter gele genheid van het vijftigjarig be staan van Bergen aan Zee werd een basisbedrag van 3000. genoteerd, dat echter ook kan stijgen. De viering van het feest, aldus werd besloten, zou men aan B. en W. overlaten, alsmede de begroting hierover af te wach ten. Tenslotte werd besloten aan het gemeentepersoneel de 3 pet. en de vacantietoeslagen te ver strekken, waarna de raad in comité ging. Toneelvereniging St. Jan Gedurende het jubileumjaar van de Toneelvereniging St. Jan heeft zij een drietal stukken opgevoerd, waarmede een belangrijk succes werd bereikt. Behalve in Bergen heeft deze toneelvereniging een drietal op voeringen gegeven voor de R.K. Vrouwenbond te Alkmaar. Deze opvoeringen zijn bij het publiek zo ingeslagen dat St. Jan uitgenodigd is te Amsterdam, te Rotterdam, te IJmuiden en te Haarlem op te treden. Een dergelijk succes is niet alleen het vermelden waard, maar tevens de belangstelling der Ber- genaren. Moge een stroom van nieuwe Donateurs voor St. Jan daarvan een duidelijk bewijs blijken. BERGERLUCHTPOST Uitslag wedvlucht vanaf Roozen- daal. Los om 8.30. Wind Z-W. Aankomst eerste duif 10-10-29. 1 A. Staadegaard, 2 A. Visser, 3 BrakenhofF-Vrasdonk, 4 H. Tim mer, 5 J. Heukels, 6 J. den Broeder, 7 K. Postma, 8 J. Duinmeijer, 9 J. C. Vermeulen, 10 G. de Waard. OVERLEDEN In de ouderdom van 67 jaren overleed hier de heer A. Prins, die als een der oprichters van Bergens Mannenkoor, 20 jaren als penningmeester van dit koor heeft gefungeerd. Dinsdag 15 mei ga,at de Ver eniging van Huisvrouwen een excursie maken naar het Zwa nenwater. De heer B. Schuil was nu door de Huisvrouwen uitge nodigd donderdagmorgen 3 mei het een en ander over het vogel leven aldaar te vertellen. Het Zwanenwater is het meest bekend door de kolonie lepelaars en reigers die daar broeden. Hoe wel de reigers elders altijd in hoge bomen nestelen, is dat hier, evenals in Texel, niet het geval. De nesten liggen er op de strui ken bij gebrek aan hoog hout. De reigers keren reeds in fe bruari op de nesten terug d.w.z. de mannetjes zoeken een nest en trachten dan door geluiden een wijfje aan te trekken. Onderwijl bouwen zij het nest op en maken daarbij typische bewegingen en klapperen met de snavel, zoals later bij het vis vangen. Na de paring is het gedaan met de kunsten. De vier a vijf eieren worden om beurten door de vo gels bebroed en na vier weken komen de eieren uit. De jonge reigertjes zijn de eerste paar we ken zielige, slappe vogeltjes met een heel stevige snavel en sterke klauwen. Het duurt echter plm- vier weken voor zij op hun poten kunnen staan. De ouders bren gen het voer (vis) in de krop naar het nest en braken dit in het nest uit, waar de kleintjes het gre tig opslobberen. De lepelaar is een mooi grote witte vogel met spatelvormige zwarte snavel en donkere poten. Bij het vliegen houdt hij, in tegen stelling tot de reiger, de kop naar voren gestrekt. In de brakwater meertjes langs de Pettemerdijk, loopt de lepelaar met zijn snavel maaiend door het water, en vist zo kreeftjes en krabachtige dier tjes op. De lepelaars broeden in rietpollen en zijn erg op gezel schap gesteld. In begin maart ko men zij in ons land terug. Veel werk maken zij niet van hun nest en daarin leggen zij dan de kalk witte eieren met vage bruine strepen. De lepelaar en zijn wijfje Kunstenaars Centrum BERGEN Wij vestigen er de aandacht op dat de jubileumtentoonstelling van werken, die de 70-jarige Germ de Jong in de Kunstzaal van „De Rustende Jager" exposeert, het komende weekend voor de laat ste maal in Bergen te bezichtigen is. Men zie de advertentie in dit nummer. Zaterdag 5 mei herdacht de heer J. P. Kreb de dag, dat hij een halve eeuw geleden het hotel, dat zijn naam draagt, opende. In die tijd bezat Bergen 1350 inwo ners en het aantal zomergasten bedroeg in totaal 224. Was het openen van zulk een hotel een waagstuk? In zekere zin wel, maar daar stond tegenover dat de heer Kreb, in de noord-hol- landse polder geboren, en met een leertijd in diverse hotels achter de rug, een onbevangen kijk be zat op wat men in de toekomst van Bergen kon verwachten. En deze kijk is in de loop der- jaren gebleken de juiste te zijn. Het hotel Kreb heeft van den beginne af een goede naam ge had. Het is verbouwd en ver groot, uitgebreid tot het modern ingerichte gebouw aan de Bree- laan dat wij thans kennen, en zijn reputatie is in al die tijd vergroot en verstevigd. Vijftig jaar een halve eeuw -is een lange tijd. De heer Kreb heeft sedert enige jaren de leiding van zijn hotel en van de banketbakkerij overgedragen aan zijn dochter en zijn zoon en deze beiden zetten hun beste krachten in om de zaak, door hun vader gesticht, voort te doen gaan en tot nieuwe bloei te brengen. broeden om beurten. Het lepe- laarsjong is een bijzonder mooi vogeltje. De kluut is een zwart-witte vogel met een snavel, die naar boven wipt. Ook hij vist in brak water- Ongeveer veertien paren nestelen op de eilandjes in de meertjes. De bergeend is groot, wit met zwarte en bruine vlekken. In ons land nestelt hij in konijnenholen, bij gebrek aan echte rotsholen. Als de pullen uit zijn wandelt de hele familie naar de meertjes. De woerd is geen trouwe huisvader, als de eend broedt gaat de woerd uit feestvieren! De wulp met zijn gorgelend ge luid is een grote hulp voor de koddebeiers, hij verraadt ieder een die in het duin loopt. De kleine bosduif of kolenduif nestelt in holle bomen of ook wel in konijnenholen. Het hele mooie tortelduifje, dat pas in mei komt en in aug. alweer vertrekt, nestelt ook bij ons in de Sparrelaan. Het nest van de fuut drijft op het water verankerd aan het riet, en wordt door de vogel zorgvul dig toegedekt als hij het verlaat. Als er gevaar dreigt klimmen de jongen op de rug van de oude vogel en deze duikt zo met jon gen en al onder water. De vogels hebben mooie bruine oorpluimen en maken in het voorjaar voor elkaar vele hoffelijke buigingen. De patrijs is een echte familie huisvader. Het hele koppel blijft zelf 's winters nog bij elkaar- Het zijn akkerlandvogels, veldhoenen en in tegenstelling tot de boshoe- nen, de fazanten, die hier ter wille van de jacht zijn ingevoerd uit Azië. Het Zwanenwater is rijk aan vogels; zo vindt men er ook nog: het waterhoentje, de meerkoet, de kapmeeuwen, zilvermeeuwen, sterntjes, scholeksters, Tureluurs, M. VELDMAN Onder leiding van Felix de Nobel gaf dit kamerkoor woens dagavond 2 mei een uitvoering in de dancing van De Rustende Ja ger onder auspiciën van de Öranj e-V ereniging. Geopend werd met de vijfstem mige canon „Sanctus" van J. Cle mens non Papa, dat machtig, sonoor en rythmisch door de zaal klonk. In de drie daarop volgende Valeriusliederen bewerkt door F. de Nobel, kwamen de mooie stemmen van dit koor goed tot hun recht en bleek de acoustiek in de dancing niet zo slecht te zijn, als wel eens gezegd wordt, van de te Mons in België gebo ren Orlando di Lasso werden twee Italiaanse liederen gezon gen n.l. „Echolied" en „Serenade van een landsknecht", met het aardige luitgetokkel in het re frein. Treffend mooi was de gave klank van dit koor in: So gibst du mein Jesu gute nacht (waar van de melodie van J. S- Bach is, terwijl alt, tenor en bas door zijn zoon Carl Philip Emanuel ge schreven zijn) en in Ave Verum van W. A. Mozart. In: II grillo (de krekel) van Josquin des Prés gaf het koor een fantastisch goed staaltje van zijn kunnen. Het humoristisch: De uil, die op de peerboom zat, van Alphons Diepenbrock, die hier het grapje uithaalt voor dit Vlaamse volksliedje het thema van de ernstige kerkcantate van J. S. Bach met de tekst: Ich hatte viel Bekümmernis te bewerken, sloot de rij liederen voor de pauze. Buitengewoon stemmingsvol klonk daarna: Wanderer's Nachtlied, van A. Voormolen, gevolgd door het goed gezongen Carrillonage, van Henri Zagwijn. De drie daarop gezongen Negro spirituals werden zeer gaaf ge zongen, maar misten de innerlijke geestelijke spanning, die de zan gers van het Maranatha kwartet in hun negro-spirituals uitzon gen. Tot slot werden volksliedjes bewerkt door F. de Nobel vol leut gezongen, wat naar onze smaak eindigde in te veel leut. We hopen van harte dit buiten gewoon goede koor vaker in Ber gen te mogen horen en dan in de grote zaal. UURWERKEN Vrijdag 4 mei ving om halfacht de stille tocht naar de begraaf plaats aan waar aan de voet van het monument van hen die vielen, een narcissenkrans met witte en paarse seringen werd gelegd. Het R.K. Kerkkoor, onder leiding van de heer C. Molenaar zong: Ecce quo modo morituur van C. F. Handel, waarna de gezamenlijke terugtocht werd aanvaard naar de Bevrijdingsboom in het Van Reenenpark. Ook hier werd een gelijke krans gelegd en een ogen blik stilte betracht waarna de heer G. Stockmann het „Nieuw Nederlands Lied" van Ant- van Duinkerken voordroeg. Na de declamatie keerden de aanwezi gen rustig huiswaarts. Op 5 mei, de datum der be vrijding, waren 's morgens al vroeg de vlaggen uitgestoken. Op de scholen werd de bevrijding herdacht. Om half twee vingen op het gemeentelijk sportveld aan de Kerkedijk de seriewed strijden aan, die tot zes uur duur den. Eveneens om half twee hield de drumband der R.K. Verken ners een rondgang door het dorp, die aller aandacht trok. Met een lampionoptocht van de Bergense jeugd, voorafgegaan door de muziek van de Bergense Harmonie, werd de nationale feestdag besloten. Het mooie weer droeg er toe bij dat vele mensen zich op straat bewogen. In tegenwoordigheid van di rectie en personeel vierden de heren D. de Koning, Tuindorp- weg 16 en Jb. Rood, Midden- geestweg 9 te Bergen, het feit dat zij 25 jaar in dienst zijn van de melkfabriek Neerlandia te Stompetoren. Bij de huldiging op de fabriek ontvingen zij de bron zen medaille wegens trouwe dienst en een oorkonde. De direc teur H. de Jong prees hun ijver en nauwgezetheid en wees er op dat er nu voor het eerst bij een huldiging een oorkonde en me daille werd uitgereikt. Hij bood de heer De Koning een haard- fauteuil en de heer Rood een motor-overall aan. De heer C. Groot, voorzitter van de Coöp. Ver. van Melkproductenfabriek „De Combinatie" afd- Neerlan dia, bood hen namens het perso neel een enveloppe met inhoud ZONDAGSDIENST ARTSEN Weektlad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4,70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. Ingezonden mededeling. Huidzuiverheid - Huidgezondheid FORTEXj GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie- inrichting Zilfa Pleet Telefoon 2778 BERGEN 13 mei Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 13 mei Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1