Zonnebrillen - nieuwste modellen - prachtige collectie - van der Kuip - Mient 25 - Alkmaar Koninginnedag Gerrit en Cok 1 Mei 1956 50 M Boekhandel I'. OLDEIÏBMG ENIGE WERKLIEDEN WERKMAN-CHAUFFEUR RDTERDDN Voor 0SMIA VULPENHOUDERS Vuile handen r Pocket-books m fCiestdeZomede, kiest RANG *t)e ms/iapeiuifi van deeetste laag. Loon naar werken BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER" BERGEN Nh. ZONNEBRIL GEMEENTE BERGEN N.H. Burgemeester en Wethouders roepen gegadigden op voor de pacht op korte-duurcontract van a. de boerderij met opstallen en bijbehorend erf, staande en gelegen aan de Oude Bergerweg no. 83, gr. 0.10.13 H.A. en b. enige percelen weiland, gelegen aan de Bergerweg, geza menlijk groot 11.99.74 H.A. Gegadigden, die binnen de Gemeente Bergen woonachtig moeten zijn, dienen zich binnen een week na verschijning van deze publi catie schriftelijk te wenden tot de Directeur van het Bedrijf Gemeen tewerken, Karei de Grootelaan 25. Persoonlijk bezoek alleen na oproep. BEDRIJF GEMEENTEWERKEN BERGEN NH. GEMEENTEWERKEN SCHOORL De aandacht wordt er op gevestigd dat met het oog op de Pinksterdagen het HUISVUIL van de kampeerterreinen zal worden opgehaald op vrijdag 18 mei en dinsdag 22 mei a.s. DE GEMEENTE-OPZICHTER GEMEENTE SCHOORL Het Gemeentebestuur van Schoorl roept sollicitanten op voor de betrekking van bij de Dienst van Gemeentewerken Een veeljarige praktijk als chauffeur is vereist, terwijl kennis van motoren tot aanbeveling strekt Salarisgrenzen Gem. werkman (chauffeur) f 2.892,- f 3.156, Gem. werkman le klasse (chauffeur le kl.) f 3.156,— - f 3.468,— (Excl. kinderbijslag) Bij gebleken geschiktheid volgt na één jaar aanstelling in vaste dienst. Eventueel woning beschikbaar. Sollicitaties vóór 19 mei e.k. te richten tot de Burgemeester, on der opgave van genoten schoolopleiding, in bezit zijnde diploma's en vorige betrekkingen. Op de laatste (extra) avond van de filmliga werd de buiten gewoon mooie film naar het boek van Jean Paul Sartre: Les mains sales (vuile handen) vertoond. In deze film zonder glimlach ma ken we de innerlijke strijd mee van de jonge idealist Hugo, die niet terwille van politieke macht met zijn idealen wil schipperen én dus onbruikbaar wordt voor zijn partij. Deze film zal hoogst waarschijnlijk dit jaar nog een keer draaien in het kader van het bijzondere programma. Donderdag 3 mei werd in het bijzondere programma van de bioscoop De Rustende Jager de film Glenn Miller" vertoond, een biografie van de moeilijke strijd van deze dansmuziekko- ning, om te komen tot een band met een eigengeluid. Dit geluid zou de Amerikaanse jeugd zo „eigen" worden dat captain Glenn Miller toestemming kreeg zijn eigen bandleden uit de strijd krachten terug te trekken en met hen aan de troepen in Europa een stukje van „thuis" te brengen. missen WITTE KRUIS Onverstoorbaar speelden zij in Engeland voor de troepen. Zelfs V2's vermochten niet hen het zwijgen op te leggen. Voor een grote uitvoering te Parijs na de invasie vertrok Glenn Miller per vliegtuig, dat echter nooit ter plaatse aankwam- Maar nog steeds is Glenn Millers muziek en rythme, dat van de Ameri kaanse jeugd. De viering van de Koninginne dag ving aan met een aubade van Bergens Harmonie, voor het ge meentehuis, welke door de bur gemeester, dr. W. Huygens in ontvangst werd genomen. Daar na werd in optocht naar de Sta tionstraat getrokken, alwaar de kinderspelen plaats vonden. Deze spelen verliepen vlot en de animo en de geestdrift waarmede door de jeugd aan de diverse spelen werd deelgenomen, was aardig om te zien. Elk kind ontving ten slotte een prijs. 's Middags hield het Tamboer corps van de Nationale Reserve een muzikale rondgang door het dorp. Dit corps, bestaande uit 22 man, stond onder commando van sergeant Rekke uit Amster dam. 's Morgens bij het begin van de dag had dit corps reeds een vlaggenparade in Bussum bijge woond. om na afloop daarvan naar Bergen te komen- Onder grote belangstelling marcheerde het corps een uur lang door het dorp. Óm half vier 's namiddags hield de R.K. Verkenners-drum band een rondgang door het dorp. Roffels en mars waren uit stekend in de maat en dit vormt een goede belofte voor de groei Woensdagmorgen 2 mei tra den Gerrit Modder en Cok Hoe ben in het huwelijk. De bruid en bruidegom werden voor het raad huis al door een hele schare van kennissen opgewacht. Voorafge gaan door een klein bruidsjon kertje met hoge hoed, betraden zij het raadhuis. De bruid was in wit kanten bruidstoilet, waarvan de lange tulen sluier door twee kleine bruidsmeisjes in lange lichtblauwe jurken, werd gedra gen, de bruidegom in jacquet. Na de huwelijksvoltrekking ging het jonge paar in de met witte serin gen zo feestelijk versierde auto toeren door de „Oude Hof", waar nog foto's werden gemaakt. Het weer werkte in alle opzich ten mee om van deze feestdag voor hen een onvergetelijke dag te maken. 's Middags hield het jonge paar receptie in het zaaltje van Nieu- wendijk, waar naast de ontelbaar vele bloemstukken ook de mooie staande schemerlamp prijkte, een cadeau van de leden van T. en O. voor hun nieuwe woning aan de Jaap Weyandweg. Gerrit en Cok, wij wensen jul lie jaren van geluk toe en harte lijk welkom als jong, zelfstandig gezin in T. en O- M en bloei van deze jonge groep. Om half acht werd door Ber gens Harmonie een concert gege ven in het Witte Kerkje onder leiding van Luc Oordijk. Dit concert is voor Bergens Harmo nie tot een grote reclame gewor den. Hier, in deze besloten ruim-, te, die zó gebouwd is, dat het geluid zich van de bodem op waarts beweegt, en zodoende over een schitterende acoustiek beschikt, kon men eerst recht be luisteren, hoe hetgeen de Bergens Harmonie ten gehore brengt in werkelijkheid muziek is. Bij de concerten in de muziektuin drij ven de klanken weg, doch hier bleven zij in de besloten ruimte om op te stijgen naar omhoog. Dit kwam aan de geluidswaarne ming ten goede en meer dan ooit werd het de luisteraar duidelijk dat Bergens Harmonie over voor treffelijke spelers beschikt. Het is te hopen dat de Harmonie vaker in het Witte Kerkje zal kunnen concerteren. De muziekliefheb bers zullen er dankbaar voor zijn- Na het concert werd een tap toe op het voormalige Stations plein gehouden, waarna een rondgang door het dorp volgde met vrolijke marsmuziek en volksliederen, aangeboden door Bergens Harmonie. Burgerlijke Stand BERGEN De Bergense jeugd heeft in deze strenge winter, flink mee geholpen voedsel te verzamelen voor de vogels en als beloning komt nu de heer Visser, hoofd inspecteur van de Dierenbescher ming maandag 14 mei met mooie kleurenfilms naar Bergen. Deze zullen in de bioscoopzaal voor de jeugd vertoond worden. Maan dagmiddag van 3 tot 4.30 en dinsdagmorgen van 10.30 tot 12 uur zijn deze voorstellingen ook toegankelijk voor volwassenen a 25 cent per persoon. Vertoond zullen worden: 1. Een wandeling door Groet en Camperduin, 2. De voedering van de vogels in de winter, 3. Het leven van de fuut van ei tot volwassenheid. Het zijn alle drie bijzonder mooie kleurenfilms. GESLAAGD Onze plaatsgenoot, de heer H. J. Verkuijl Jr. slaagde op een te Haarlem gehouden examen voor het diploma Zweminstructeur. De mei-viering van de-P.v.d.A had dit jaar plaats in de zaal van Nieuwendijk. De „Stem des Volks" onder leiding van de heer en mevrouw Heins, het gitaaxduo „Visser en van 't Zelfdeme vrouw Agaath Sligting met ern stige en humoristische declama tie, en het „Berger Trio" met en kele klassieke muzieknummers zorgden voor een opgewekte en sfeervolle avond, terwijl de heer H. Peschar, lid van de Tweede Kamer, als spreker optrad. De mei-leuze luidde dit jaar: Door maatschappelijke ordening D ||Een verhaal uit de tijd van de voortrekkers en pioniers E R 0 D E S T 1 E R DEZE WEEK TWEE FILMS IN CINEMASCOPE „THE SEVEN YEAR ITCH"^ „PANIEK IN HET CIRCUS" Vakmanschap JARENLANGE ERVARING Centrale Verwarming en Air-conditioning .1 Optiek Uurwerken K. M. Gerritsen BERGEN N.H. DE MOOISTE EN BESTE Mr. Opticiën D. W. PASTOOR HOFLAAN 2 BERGEN N.H. tot sociale gerechtigheid en cul turele ontplooiing. Veel is er in de loop der jaren veranderd. De arbeiders van nu zijn anders dan in plm. 1900- De gezinnen leven, wonen en werken onder andere omstandigheden en zo zijn ook de verlangens, angsten, gewoon ten en ontwikkeling nu anders. De leuzen van de mei-viering zijn in zekere zin een afspiegeling van de positie der socialisten geweest. Het socialisme is van arbeiders beweging tot volksbeweging uit gegroeid en uit de huidige mei viering spreekt de groei en ont wikkeling der leden, die deel heb ben gekregen aan de cultuur. Met voldoening kan opgemerkt wor den, dat veel goeds bereikt is in de loop der jaren, maar met geestdrift en trouw dient ook thans voor de idealen door allen gevochten te worden. Wat zijn nu de doelstellingen? le. Exploitatie van de atoom krachten -voor vredesdoeleinden ten bate van de gemeenschap. 2e. De stoffelijke nood in de achtergebleven gebieden lenigen. 3e. Een samenleving met ge lijkheid van kansen en een verde ling van het inkomen, zodat allen een rechtvaardig aandeel daar van krijgen. De sociale gerechtig heid en de culturele ontplooiing dienen centraal gesteld te worden ook internationaal. Laanweg 35 Schoorl Stoomwasserij ^HOLLANDS ROEWi komt nu iedere Geeft U ons een proefwas, opdat U kunt beoordelen hoe goed ons werk is. Boekhandel C. Oldenburg Bij voormeld Bedrijf kunnen geplaatst worden voor elke voorkomende werkzaamheden Loongrenzen f 57.12 f 72.96 per week bruto, afhankelijk van opleiding en ervaring. Aansluiting geschiedt op arbeidscontract. Bij ge bleken geschiktheid is benoeming in vaste dienst niet uitgesloten. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na heden te richten aan de Directeur van het Bedrijf Gemeentewerken, Karei de Grootelaan 25 Bergen Nh. Ingezonden mededeling Thuis, op het werk, op reist Witte Kruispoeders verdrijven direct hoofd- en kies pijn, zenuw- of rheumotische pijnen. Ook m tableten cachet-vorm INGEZONDEN MEDEDELING iSi *-"• U'~ v:s w-3 v tegen pijnen hoofdpijn, griep, kiespijn, rheumatische >rdt door de meest gevoelige maag verdragen! Ingezonden mededeling. Verkrijgbaar in diverse fijne vruchtensmaken. los a 32 cent per 100 gram en in rollen a 17 cent. Let op de naam RANG op het be schermend omhulsel van elk „Rangetje" en op iedere rol. Van 1 tot 7 mei 1956 GEBOREN Petrus Nicolaas Adrianus, z, v, T. IJ. Min en W. A. van Aarle, Erik, z. v. D. Zwakman en T. Hopman. Gehuwd: Gerrit Modder en Cornelia Hoeben. Pieter Cornelis Asjes en Nannie Bregitha Nap. Alkmaar OVERLEDENAntje Leek, echtg. van C. Wokke, 65 jaar. ROPE ST/er denkt en/GE OGENBLIJKEN DIEP NA EN NEEP TEEN BES LU/7 NET UUR MN D£ GROTE -- Sl4& NEEFT NOC WE? SESLASEN.DF STE'JD russEu blbnKen poop mOPDI s 'A(DMNEN r/?E WEGN/CH'EL EN Z 'JN EBM/uE ,7* SLOVEN alleen ACUTE* 1U i wobot vesvoc»/ Vrijdag zondag- dinsdagavond 8 uur, zondagmiddag 2.30 uur MARILYN MONROE, TOM EWELL, EVELYN KEYES, en VICTOR MOORE in (Geen tijd om te blozen) technicolor, alle leeftijden. Een komische en amusante fflm die U zal doen schateren van het lachen. Een film die U anderhalf uur „er uit zijn" geeft. Zaterdag-, maandag- woensdagavond 8 uur CLYDE BEATTY, MICKEY SPILLANE, FRANK WALLACE, ARM AND St. DENIS in (Ring of fear) warnercolor. 18 jaar In het bont geschakeerde milieu van een wereld-circus, sluipt een laaghartige moordenaar rond. C_ I C |y| IT I BERGEN, Spaansepad 2 Telefoon 2466 Fa. J. «Jl III Ir. ALKMAAR, Geest 7 - Telefoon 4727-5669 KERKSTRAAT 6 KOMT VAN Woensdagmorgen in Bergen. HEILOO Telefoon 37 70 lllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll Frans - Duits - Engels Laanweg 35 - Telefoon 268 - Schoorl lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllinillllllllllllll

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 2