ft ff Raadsvergadering Bergen „Het Dorpshuis Kampioenschap van Nederland Matthieu Wiegman 70 jaar Tentoonstelling STICHTING EERLIJKE KLEDING Cultureel werk in T* en O» GESLAAGD Zanghulde Een vernieuwde zaak GERRITSEN w V V PVlrfFW VRIJDAG 8 JUNI 1956 33c JAARGANG No. 23 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef- De vergadering van de voltal lige raad der gemeente Bergen vond plaats op 30 Mei onder lei ding van de burgemeester Dr. W. Huygens. Na goedkeuring der notulen gleden diverse stuk ken onder de hamer door tot men aankwam bij een adres van de Natuurwacht Bergen over de vernielingen en verstoringen der vogelbroedplaatsen in Maesdam- merhof door de jeugd. Nadat enkele sprekers het hunne gezegd hadden, zonder dat men tot re sultaat kwam wees Dr. Hemelrijk er op dat de jeugd door de hoof den van scholen wat meer liefde tot de natuur moet worden bijge bracht. De burgemeester was van mening dat de Natuurwacht iets overdrijft. Men moet deze dingen tot normale proporties terugbren gen. Hij wees naar het werk van de heer en mevrouw Schuil die veel geld aan voorlichting beste den. Vervolgens werden twee uur besteed aan het al of niet ver lenen van 3000,subsidie aan de VVV Bergen .De heer Van Rees Vellinga was het met dit voorstel oneens. Bij de behande ling der begroting was meege deeld dat men geen subsidie zou verstrekken, doch in plaats daar van zou de gemeente een foto boekje over Bergen laten samen stellen, waarvoor reeds 3000, was uitgetrokken. Daaruit viel nu volgens hem te concluderen dat er van dit plan niets was terecht gekomen. Dit bedrag aan de VVV te verstrekken had volgens hem geen zin. De propaganda was reeds gevoerd (Ofschoon wellicht nog niet betaald! Cor- resp.). Bij de behandeling der be groting was verklaard dat de VVV door contributieverhoging zichzelf moest leren bedruipen. De gevraagde som zou thans voor gewone reclamedoeleinden worden besteed. De heer Bos uit te zijn verwondering dat men nog geen reclame voor de gemeente had gemaakt. Hij vroeg Wat daarvan de reden was. De laks heid bij de gemeente? Heeft de VVV het werk der gemeente overgenomen, dan ligt de zaak anders. Dr. Hemelrijk merkte op dat de begroting op 22 maart sluitend was met een post van 2500 voor drukwerk en dat de subsidie der gemeente pro me morie op de begroting voorkwam. Hij zag_thans geen reden het geld te verstrekken. Bergen heeft bin nen zijn grenzen twee VVV's en ligt daarin de oorzaak dat er van gemeentewege geen folder of boekje is verschenen? Heeft men daarom maar besloten dit bedrag aan de VVV te geven. De heer Ellis betreurde het, dat de ge meentelijke plannen niet zijn uit gevoerd. Hij meende dat de VVV met deze plannen reeds rekening had gehouden want in zijn lijfblad (De Volkskrant) had hij geen advertenties van de VVV Bergen meer aangetroffen. De heer Broersma beantwoord de de sprekers, daar hij als voor zitter der VVV met de zaken be kend was. De critiek had hem teleurgesteld, doch hij was er aan gewend. Hij gaf een schets van de moeilijkheden der laatste ja ren. Toen het nieuwe bestuur op trad trof het een berg van schul den aan en men heeft het plan deze schuld zo gauw mogelijk af te lossen; daarom is er in de be groting der VVV nog wel enige ruimte. Van de gevraagde drie duizend gulden zouden enkele posten als advertentiekosten 1750,afbetaald kunnen worden. Verder kon men het VVV-gebouwtje aan de gemeen te verkopen. Hij toog te velde tegen de heer Van Rees Vellin ga, die volgens hem wartaal" sprak en dreigde met ontslag als de gemeente niet hielp óf met subsidie óf met aankoop van 't gebouwtje. Dat er in het door de heer Ellis bedoelde dagblad geen advertenties meer verschenen, was te wijten aan de onjuiste wijze waarop dit blad over de VVV Bergen schreef. Mr. Sluis zou gaarne verne men waarom de gemeente nog geen propaganda gevoerd had. De heer De Beurs merkte op, dat het jegens de VVV Bergen aan Zee unfair zou zijn subsidie te verstrekken daar dit bedrag fei telijk voor de algehele propagan da was bedoeld. Burgemeester Dr. Huygens beantwoordde de sprekers, door te verklaren dat het dit jaar nog niet mogelijk is een reclame-cam pagne te voeren van gemeente wege. Zulks behoort in 't najaar te geschieden. De plannen voor 1957 zijn echter veel-omvattend. In dit najaar zullen 100.000 schitterende folders worden ver vaardigd. Eveneens zal er een foto-boekje verschijnen dat als een reclame voor Bergen is be doeld. Beide worden samenge steld door de heer Van Wcelden van de Federatie der VVV's in Noordholland en zij zullen door de ANVV in Den Haag worden verspreid in de gehele wereld. Hiervoor zijn de subsidies voor 1957 en 1958 nodig. Dit jaar oor deelde de burgemeester het ge wenst dit bedrag te bestemmen voor de VW als een soort over brugging, daar de VVV er niet op had gerekend dit jaar niets te zullen ontvangen. Het is dit jaar echter onherroepelijk de laatste keer. In de tweede ronde van het debat handhaafde de heer Van Rees Vellinga zijn bezwaren. De heer Ellis verklaarde voor de subsidie-verlening te zullen stem men. Dr. Hemelrijk bleef even eens bij zij,- bezwaren. Wethou der Den Das gaf in overweging het voorstel aan te nemen om de VVV zelfstandig te maken. Wel licht wordt dit voor de leden een prikkel tot contributieverhoging en voor de niet-leden tot toetre ding als lid tot de VVV. Namens de rest van de PvdA- fractie verklaarde Dr. Hemelrijk de gevraagde 3000,voor 1956 reeds te willen bestemmen voor de gemeentelijke reclame campagne voor 1957. Met 5 te gen 8 stemmen werd dit voorstel echter verworpen waarna het voorstel van B en W met 8 tegen 5 stemmen werd aangeno men. Van de geëxposeerde werken van Matthieu Wiegman zijn reeds drie werken verkocht. Het eerste werd aangekocht door de gemeen te, de anderen zijn door particu lieren aangekocht. Ouden van Dagen Het comité Ouden van Dagen is voornemens op 11 juli weder een reisje te laten maken voor ouden van dagen. Men heeft er ongeveer 300 op de lijst staan. Daartoe is echter veel geld nodig. Minstens f 3000,-. Het comité doet thans een beroep op de be woners van Bergen dit bedrag bijeen te brengen en wie zou daar niet toe willen bijdragen. De glans der vreugde te doen schijnen in de levensavond van hen die zich moeilijk bewegen, is dat niet een prijzenswaardig doel. Daarvoor zal een elk gaarne zijn bijdragen offeren. Voor Bergenaren die begin juni met vacantie zijn volgt hier 't giro nummer van het comité 1 12955 Het bestuur van de „Stichting Dorpshuis" is voornemens zijn clubwerk dit jaar ook gedurende de zomer voort te zetten. Dit me de ten behoeve van de kinderen van pensionhouders en verhuur ders van gemeubileerde huizen. De clubs zullen in hoofdzaak be staan uit sport en spelen in de buitenlucht (bij slecht weer in het Dorpshuis) Gedurende de zomervakantie der scholen (van 23 juli 17 aug.) zijn de kinderen welkom van 10 17 uur, om de moeders zoveel mogelijk van de zorg voor de kinderen te verlichten. Brood dient te worden meegegeven, ter wijl het Dorpshuis drinken zal verstrekken, kosten 0,50 per week. De bijdrage is bepaald op 2,50 per week. Voor meerdere kinde ren uit één gezin: 2,25 voor het tweede en 2,voor elk vol gend kind. Ook kinderen van gasten zijn welkom tegen een bijdrage van 1,per dag. Opgave liefst zo spoedig moge lijk bij Mevr. S. Sax, maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 34.30 uur in het Dorpshuis, Raadhuisstraat. Op dinsdag na Pinksteren de z.g. derde Pinksterdag werd in Bellevue te Amsterdam de finale gehouden, zowel voor dames- als herenkappers. Daar een paar Duinstreekbewoners de diverse voor-ronden met succes waren doorgekomen was het interessant genoeg om ook van de finale kennis te nemen. Wat men daar aan kappers- werk te zien kreeg was schitte- De buurtvereniging Tuin- en Oostdorp heeft op het gebied van cultureel werk een welbesteed winterseizoen achter de rug. Er zijn zeven culturele avonden ge geven, te weten: 19 Nov. trad het Maranatha- kwartet uit Suriname op. De re- giseur Edwin Thomas droeg fragmenten voor uit het toneel stuk: „Grazige weiden", waarbij het Maranathakwartet de ne grospirituals zong. 22 Nov. hield Anthonie van Kampen een lezing met lichtbeel den over Groenland, die zeer in de smaak viel. 10 Jan. gaven het Bergens Mannenkoor en het Bergens Vrouwenkoor een concert. 2 Febr. werd door Jaap Sax een lezing over de schilderkunst gegeven. Bij een aantal toehoor ders werd hierdoor een groter belangstelling voor deze kunst gewekt en dank zij de zeer wel willende medewerking van het Kunstenaars Centrum Bergen is aan een vijftiental hunner een toegangskaart voor 1956 ver strekt, terwijl zij ook kennisge ving der exposities zullen ont vangen. 23 Febr. bracht Piet Timmer man de T en O-ers in kennis met Noorwegen door middel van mooie eigengemaakte dia's, films van de Noorse legatie en het ge sproken woord. 8 Maart werd Piet Timmerman weer met vreugde begroet, toen hij lantaarnplaatjes van Oud- Bergen kwam vertonen. Na de pauze zong de hele zaal oude volksliedjes onder leiding van Wout Meyer. 24 Maart werden enkele klei nere films en een grote speelfilm gedraaid. 28 Maart had de slotavond van het seizoen plaats. De Berger Accordeon Vereniging gaf een concert, terwijl Visser en Van 't Zelfde enkele liedjes lieten horen. Behalve deze avonden werd er wekelijks Engelse les gegeven door de heer de Rhoter. De da mes van Hattum, van den Berg, Scholten en van den Grijspaarde hadden de handen vol aan de naaicursus, waaraan zij al die maanden belangeloos leiding ga ven. Dit was een kranig staaltje van gemeenschapsgevoel. Alle hulde aan dit viertal. Verbetering Uit ons bericht betreffende de benoeming van de heer Nonnekens zijn een drietal letters uitgevallen. Er behoort te staan dat de heer Nonnekens is benoemd aan de openbare U.L.O. school te Wage- ningen. rend. Wij kunnen een ieder aan raden, wanneer zulk een manifes tatie in de omgeving plaats heeft, eens te gaan kijken, want wat de figaro's daar te zien geven is eenvoudig onvergetelijk. Wanneer men verneemt wat een kapper moet presteren alvo rens hij aan de grote finale mag deelnemen, dan wordt men zich bewust van het feit, dat wie hier aan het werk zijn, eerste klas vakmensen zijn. In de afdeling dameskappen werkte o.a. mede de heer Dobben uit Bergen. Hij kreeg in het eind klassement de eervolle 9e plaats en in het vak onduleren half lang haar de 6e plaats; in de opdracht avondcoiffures de 14e plaats en in, volgens ons oordeel de mooi ste, de hoog fantasie de 5e plaats. Al met al successen die een op rechte gelukwens waard zijn. In de afdeling herenkappen be zette de heer L. Henneman de 31e plaats, een prachtresultaat. Ook dit is een compliment waard, want het fraaie werk dat deze beide heren hebben vervaardigd verdiende alle lof. En hiermee is opnieuw 'n bewijs geleverd voor het feit, dat men niet naar de stad behoeft te gaan om goed ge kapt te worden. Voor het praktijkexamen, afge nomen zaterdag 2 juni j. 1. in „Het Wapen van Heemskerk" te Alk maar slaagden de volgende can- didaten Anton Musch, STENOGRAFIE ENGELS Aaltje Wiedijk, Hargen (Schoorl) Genoemde candidaten werden opgeleid door Instituut Burdorf, Alkmaar. Op 28 mei herdachten de heer en mevr. Dapper in de Raad huisstraat hun 25-jarige echtver eniging. Naast de gelukwensen van vrienden en buren die hen ten deel vielen werd hen op die dag een zanghulde bereid door Bergens Gemengd Zangkoor, dat zich voor het huis opstelde en een drietal meerstemmige liederen ten gehore bracht, wat door het zilveren echtpaar ten zeerste werd gewaardeerd. Donderdag 31 mei werd Mat thieu Wiegman, die reeds tientallen van jaren in Bergen woonachtig is, zeventig jaren. Kort nadat hij de Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam had verla ten, vestigde hij zich in onze ge meente en ofschoon hij herhaalde lijk, en soms zelfs met zijn gezin, uit Bergen afwezig was, telkens kwam hij weer in onze gemeente terug om er te wonen en te wer ken. In den loop der jaren is zijn haardos zilverwit van kleur ge worden, doch dit is ook het enige dat op het klimmen der jaren wijst. Zijn gang is nog vlug, zijn gestalte nog recht en zijn kracht is nog ongebroken. Daarvan kan een ieder zich het best overtuigen die de tentoonstelling bezoekt welke het K.C.B. in de kunstzaal van „De Rustende Jager" heeft ingericht, waarin schilderijen en tekeningen uit de laatste vijf ja ren van z'n hand zijn tentoongesteld Matthieu Wiegman toont daar in dat hij nog steeds een primus inter pares is, een der leiders van de Bergense School zoals men ge meenlijk zegt, ofschoon de type ring „School" slechts betrekkelijk juist is, wijl van een echte school vorming nimmer sprake is geweest Matthieu Wiegman, die aan vankelijk zijn weg zocht, heeft zijn eigen weg gevonden en heeft daarop voortgaande, werken ge schapen die van een eigen opvat ting en uitwerking blijk geven. Hij vond voor zijn scheppingen op den duur grote waardering, terwijl ook de regering de waarde van zijn werk erkende door hem in 1946 te onderscheiden met de ridder orde van Oranje-Nassau. Op de tentoonstelling in „De Rustende Jager", die door de voorzitter van het K.C.B., de heer Mr. A. F. Kamp werd geopend met een korte speech, waren tal rijke personen aanwezig, zowel uit regeringskringen als kunst broeders en belangstellenden. De werken hingen aan de wand, maar voor een rustige beschouwing was het er te vol. Gelukkig blijft zij tot 21 juni open en is er nog ge legenheid er een middag aan te wijden. Dit werk is'een bezichti ging méér dan waard. Na de tentoonstelling vond een receptie plaats, terwijl 's avonds in „De Rustende Jager" aan de jarige een diner werd aangebo den. Na afloop daarvan kwam Bergens Harmonie om de jarige kunstenaar voor „De Rustende Jager" een serenade te brengen. Matthieu Wiegman moge dan al niet in Bergen geboren zijn, hij heeft zo lang in Bergen gewoond en gewerkt, dat hij door zijn per soon en werk in de harten der Bergenaren als één der hunnen wordt gerekend. Moge hij dat no^ lang blijven. De radio-, televisie- en electra- winkel van de heer Meijer aan de Ruinelaan heeft in enige we ken zulk een verandering onder gaan, dat men zonder overdrij ving kan zeggen: Dit is een nieu we zaak! Alleen de eigenaar is dezelfde gebleven. De gevel van de winkel is ge heel van glas gevat in metaal WEKKERS maar de deur, eveneens van glas in metaal gevat, vormt een verrassing op zichzelf; inplaats van een handvat of een knop be vindt zich op de plaats daarvan een ronde koperen schijf, waar tegen men slechts zijn hand be hoeft te duwen en de deur gaat open. Een dergelijke ingang vindt men in geheel Bergen niet. Gaat men dan naar binnen dan ziet men keurcollectie van radio- en televisietoestellen van diverse merken, waarbij zich ook de Blaupunktradio en -televisie be vindt. De heer Meijer was met deze toestellen ook op de Ibeko en we herinneren ons nog goed dat als de Blaupunkttelevisie aan het werk was, het voor zijn stand zwart was van kijkers. Daar naast vindt men nog electrische naaimachines, koelkasten, strijk ijzers en gramofoons. Aan de zol dering prijkt een keurcollectie lampen, die menigeen zal doen begeren er een te kopen. Doel matige kasten van eigen ontwerp zijn hier en daar langs de wanden aangebracht, en achter in de win kel vindt men een ijzeren rek, waar in een geschikt verdeelde ruimte veel kan worden opge borgen. Wie, in de winkel staan de, naar buitenkijkt, ziet alles wat op straat passeert, doch heft hij zijn blik ietwat hoger dan ont waart hij aan de wand een noten balk met noten, die de muziek vormt bij de eerste regel van het „Liedje van de Bergenaar", een kunstwerkje uit de siersmederij van Pik, die ook aan de buiten kant van de gevel een product van zijn kunst heeft aangebracht. Door met overleg kleuren en tinten te kiezen heerst in de win kel een aangenaam aandoende sfeer. Deze moderne zaak, die tot de mooist ingerichte van Bergen behoort, is zowel door zijn arti kelen als door zijn inrichting een bezoek waard, terwijl de vakkun dige voorlichting bij aankoop door de eigenaar, het kopen in deze winkel tot een aangename bezigheid zal maken. ZONDAGSDIENST ARTSEN Ueelttöad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15ct.m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. F0RTEX MACHINESCHRIJVEN Mary Saarloos, Bergen. BERGEN 10 juni Dr. POOT, Tel. 2413 SCHOORL-KOEDIJK 10 juni Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1