tf 99 Examen 10 tof 30°|o K0RTIHG SCHOORL Vlaams-Bergens Kunstenaars-Weekend Jia/nps Tere huid fiiestdeZen&yde, kiest PANG *t)e pewnapeu'fifr ma delist? taa^. K. C. B. GERRITSEN Mooi resultaat op de llosschool Gedurende één week o URSUM AGENDA: Collecte Anjerfonds Zangconcours w inr^nnrirw VRIJDAG 29 JUNI 1956 33c JAARGANG No. 26 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Ëgmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Bij de opening der tentoonstel ling Jonge Vlaamse Kunst" te Bergen waren de Vlaamse gasten nog niet aanwezig. Dit gaf de voorzitter van het Kunstenaars Centrum Bergen de gelegenheid er zijn teleurstelling over uit te spreken dat de aanmelding van kunstenaars-zijde in Bergen zo gering was, terwijl ook de belang stelling uit de kringen der drie honderd contribuanten was tegen gevallen. Gelukkig hebben onaan gemeld toch nog verscheidene kunstenaars uit Bergen, Schoorl en Ejgmond gedurende het week end zich vertoond. Bovendien waren de Vlamingen in de gele genheid de ateliers te bezoeken van de grafica mevrouw Rietsma- Valenca, de beeldhouwer Willem Reijers en de kunstschilders van Herwijnen en Ponstijn. Laatstge noemde gaf zaterdagavond op de volkshogeschool „de Zandhoeve" een kort overzicht van vestiging, leven en werken der leden van de Bergense School. Een groot aan tal schilderijen (van Piet en Mat- thieu Weegman, Leo Gestel, Van Bladeren, Harry Kuyten en an deren) illustreerde treffend het gesprokene. Vervolgens sprak de Vlaamse kunstschilder N. Sche- pens over de huidige stand der Vlaamse beeldende kunsten. Zijn voordracht, die een sterke aan klacht tegen tal van minder ge wenste toestanden op kunstgebied inhield, boeide niet alleen door de critische strekking, doch eveneens door de verzorgde vorm en prach tige taal waarin zij werd voor gedragen. Zondagmorgen las de dichter Lucebert voor uit eigen werk, ter wijl zijn Vlaamse collega Paul Berkenman fragmenten voordroeg uit een door hem geschreven to neelstuk „De drie papavers". In een slotbeschouwing, even voor het vertrek zondagavond, gaf mr A. F. Kamp nog een overzicht van opzet en werk van het Kun stenaars Centrum en dankte de voorzitter van het Erasmusge- nootschap te Gent, de heer Johan van Mechelen, voor de geboden gelegenheid tot exposeren voor deze groep jonge Vlaamse kunste naars en de Volkshogeschool voor de genoten gastvrijheid. Wie dit weekend mocht mee maken is zeker tot de overtuiging gekomen dat ide groep kunste naars rondom en in Gent en hun Bergense collega's elk in een gans verschillende wereld leven. De ontmoeting was echter nuttig en op verschillende punten vrucht baar. Een voortzetting van het ge legde contact ligt in de bedoeling. P ==ÜC2 Onder de werkende leden van het Kunstenaars Centrum Bergen zijn opgenomen: de letterkundige Rein Valkhoff en de schilder Germ de Jong te Amsterdam en Ad. Selhorst te Groet. Voor het lidmaatschap bedankte: de archi tect A. Dorgelo, Voert, Bergen. Wie het breed heeft In de gemeenteraadsvergade ring van hedenavond komt een voorstel van B en W aan de orde om 5000,beschikbaar te stel len voor de viering van het vijf tigjarig bestaan van Bergen aan Zee; een ander om het garantie- bedrag voor de zomerfeesten (verlichtingsavond, vuurwerk en autopuzzletocht) te verhogen van 1000,— tot 2500,—. Voorts komt een voorstel aan de orde om medewerking te ver lenen tot het bouwen van een tweede R.K. lagere school. Voor de aanleg van een tuin rondom het bejaardencentrum „Elkshove" wordt een krediet gevraagd van 14.720,Voor timmerwerk in en beschildering van het Dorps huis aan de Raadhuisstraat wordt een krediet gevraagd van 4462,;voor het aanschaffen van een Land-Rover-Station Wa gen ten dienste van de brandweer en de gemeentewerken wordt een krediet gevraagd van 10.900, BERGENAREN VOOR DE MICROFOON Met het doel een programma te kunnen samenstellen, dat in de rubriek ..Leert uw landgenoten kennen" zal worden uitgezonden, hield de VARA op donderdag 21 juni een opname-avond te Bergen, waar hij enkele honder den der Bergense VARA-leden aanwezig- waren. De Jonge Flierefluiters onder leiding van Johan Jong voerden een programma uit, met medewer king van de zeer goede tenor Bert van 't Hof, dat door de aanwezi gen duchtig werd meegezongen. De landgenoten die door Geert Elfferich werden uitgevraagd om op deze wijze hun medewerking te verlenen waren: Mevr. Bijlstra- Prins, gewoonlijk Ma Prins ge noemd, de populaire Oom Piet Blankendaal, die zonder moeite de beste was, en de heer C. Blom gemeenteambtenaar. Ma Prins vertelde dat zij na de openb. scjiool een andere was er niet te hebben afgelopen, thuiskwam om te helpen in de winkel van haar ouders. Die ver kochten kruidenierswaren en ook steengoed (aardewerk). Zij moest niet alleen de klanten helpen maar aldra er op uitgaan om per fiets de klanten te bezoeken en hun bestellingen op te nemen. Dit bracht haar ook bij divers'e boer derijen. Daar aangekomen ging ze maar naar de achterdeur en riep dan: „Hallo, ben je d'r in?" En dan kwam er wel een roep of kreet uit het verdere deel van de boerderij en ging ze verder, soms hoorde ze ook niets, maar dan ging ze er toch maar verder en kwam dan in het huis, waar de boer soms te slapen lag in zijn middagdutje. Dan kreeg ze een kopje koffie thee dronk men toen nog niet en kon ze de bestelling opschrijven. Of ze nooit eens last heeft on dervonden? O, ja! Eens is ze achtervolgd door een stier, en bij het hek kwam zij er over maar haar fiets niet, en toen heeft de stier zijn aanval op het rijwiel gericht en dit deerlijk beschadigd. De boer moest toen schadever goeding betalen, wat hij ook ge daan heeft, maar of dit met een vrolijk gemoed is geschied, daar over zweeg de geïnterviewde. Oom Piet Blankendaal vertelde dat hij in Bergen geboren was in een huis aan de Loudelsweg, dat er nog staat en thans Hans en Grietje (genoemd wordt. Of zijn ouders er blij om waren? Mijn moeder wel maar mijn vader niet. Die werkte in die tijd aan de gevangenis te Alkmaar en moest een halve dag verzuimen om de boreling aan te geven op het stadhuis. Dat kostte hem een halve dag loon! In zijn jèugd was het een rus tige tijd. Men had één dominee, één pastoor en één diender; thans zijn er heel wat meer. Op school leerde ik gemakke lijk en mijn vader moedigde dat aan. want dan bestond de kans wat meer te worden als werkman. Op 16-jarige leeftijd zou ik „in dienst" gaan en de uniform aan trekken. Als minderjarige was het nodig dat de ouders daarvoor hun toestemming gaven. Vader teken de direct, maar moeder zei: „Wordt geen mensenslachter!" en daarmee was de kans verkeken om „in dienst" te gaan. Toen ben ik maar in Bergen gebleven. En is u nooit uit Bergen wegge weest? Ja, na de oorlog maak ten we zelfs een reisje naar Parijs. De beeldhouwer Hildo Krop heeft ons daar rondgeleid en wij heb ben Parijs van onder tot boven gezien. Hier in Bergen ben ik met de muziek in aanraking gekomen. In mijn jeugd was er bij mijn ouders een onderwijzer op kamers, die een instrument bespeelde, en hij nam het initiatief tot het op richten van Bei'gens Harmonie. Mijn vader werd ook lid en bracht zijn instrument mee naar huis. In zijn afwezigheid speelde ik er wel eens op en na twee jaar zei hij: „Ga jij maar naar De Harmonie, je kunt er meer van dan ik." GOUD Sindsdien is Bergens Harmonie voor Oom Piet Blankendaal een levensdoel geworden. Hij leeft er in en is er mee vergroeid. Hij kent de Harmonie, en de Harmonie kan hem niet missen, en heel Bergen hoopt en wenst dat dit nog lang zo mag blijven. De derde „landgenoot" die aan het woord kwam was de heer C. Blom, gemeente-ambtenaar, belast met het inschrijven 'der pasge boren kindertjes, in welke arbeid ietwat de klad begint te komen tengevolge van het dalend ge boortecijfer; verder was zijn werk ook het aan-een-smeden van men sen, wat hij geleerd had van een burgemeester, die als ambtenaar van de burgerlijke stand er een sport van maakte om door zijn speech de aanwezigen aan het huilen te brengen. En heb U op dat gebied zelf ook wel eens iets meegemaakt? Hierop deel de de heer Blom een tweetal lichtelijk scabreus getinte anec dotes mede in het genre waarin hij zo goed is voorzien, zonder daarom echter een concurrent te worden van Boccaccio. De lachpartijen die niet van de lucht waren, dienden als graad meter van dit succes en de vrager Geert Elfferich deelde mede, dat juist de medewerkiing van het publiek de sfeer der uitzendingen over dit onderwerp bepaalden. paarde geheel belangeloos een naaicursus gaven. De Damclub brengt daarna ver slag uit van haar werkzaamheden- De speeltuin vormt nog steeds een grote attractie. Zij is voor kinde ren tot 12 jaar oud, toegankelijk. De feestcommissie ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van T en O overhandigde aan het be stuur een bedrag van 300,als bijdrage voor een nieuwe draai molen, waarvoor echter het dub bele nodig is. Maar dit bedrag zal er ook wel komen, want het gaat goed in T en O en dit is een verblijdend teken. De leerlingen van klas 6 van de Bosschool mogen weer op een i goed geslaagd examen terugzien. Voor de Midd. Meisjesschool slaagden: Henny Bartstra, Mies- je Kollis, Wendela van Manen, Beatrijs Nolet, Paulette Renaud, Greet de Rhoter, Renée Tondu, Willemien van Voorst en Ineke van der Wal. Voor het Chr. Lyceum te Alk maar slaagden. Frans Arp, Wim Reitsma en Kees de Langen. Voor het Murmellius Gymna sium; Frits Bartels, Machtelt Bolkestein, Ronald Elderson, Thea de Man, Hans Meurs, Ger- lof Postma, Ellen Reinders, An- nemarie de Waard. Naar de Openbare Uloschool te Bergen gaan: Lex Bauer en Marco Eelman. Naar de Openbare Uloschool te Alkmaar. Gerrie van Dongen uit Alkmaar. qLHMIIKV). Babyderm.zeep T. en O» Het juni -nummer van het T en O verenigingsnieuws heeft be langrijke inhoud. Het nummer opent met een gedicht van Jan Prins: „De Bruid" getiteld. Daar na treffen we het slotartikel aan van de reeks over het werk van de UW, van de hand van mevr. A. Huygens-Bruynzeel. Dit arti kel bevat ook inlichtingen over het vraagstuk: hoe kan men lid van de UW worden? Voor het kinderreisje heeft de heer Mays met zijn inzameling van lompen en papier een bedrag van 175,bijeen weten te brengen. De toneelgroep gaf op 2 juni een opvoering van „Het Witte Legioen" te Wormerveer. In het winterseizoen 1955-1956 zijn zeven goed geslaagde cultu rele avonden gegeven. Wekelijks werd les in het engels gegeven door de heer De Rhoter, terwijl de dames Van Hattum, Van den Berg, Scholten en Van de Grijs- DE VRIENDENKRING Als penningmeester van het voorlopig bestuur van De Vrien denkring is opgetreden de heer G. Schekkerman Jr. Er zijn echter meer mensen met deze achter naam in onze gemeente en onze vermelding van deze naam zonder het toevoegsel Jr. heeft bij som mige lezers verwarring doen ont staan. Vandaar dit verbeterd be richt. NIEUW LEVEN In het Hertenpark heeft de ko mende zomer zich aangekondigd met de geboorte van een viertal hertjes in één week. Vanzelfspre kend heeft dit jonge kroost veel bekijks en zelfs een pauw kwam er op af om de nieuwe medebe woners van het park te bezich tigen. AFGESLOTEN SPEELTERREIN Tengevolge van klachten van de Heemwacht over het verstoren en vernielen van vogelnestjes in het Maesdammerhof, heeft men dit speelterrein, dat in eigendom aan de gemeente toebehoort, met stevig prikkeldraad afgesloten. Het is te betreuren dat de jeugd de vogelstand niet met vrede kan laten. Als het kalf verdronken is 0 NIEUWE VERLICHTING In Bergen aan Zee is het Gem. Electriciteitsbedrijf bezig om in de kortst mogelijke tijd lantarens voor straatverlichting aan te brengen. De kabels hiervoor zijn reeds eerder gelegd. In totaal zullen er 70 lantarens worden geplaatst; - 19 daar van zullen een lichthoogte hebben van 5 meter en 51 een lichthoogte van 3 m. Deze moderne TL-ver- lichting bezit een grote verlich tingsoppervlakte en kan aan de hoogste eisen voldoen. Een modern kapsel Een goede coupe en Een prachtige Permanent KAPSALON AANRIJDING Toen vrijdagmiddag de bestel auto van de firma K. Hartog uit Wormerveer op de Karei de Grootelaan reed, zag de chauf feur plotseling uit het zijwegje een fiets op zich afkomen waarop de 8-jarige Nico Admiraal was gezeten. Om een botsing te ver mijden wendde hij op drastische wijze het stuur, waardoor hij in de haag van het huis Landzicht terecht kwam. Hij had echter niet gezien dat daar de heer Willem Teeling van de Kogendijk liep, die door de onverwachte bewe ging van de auto tegen de grond werd geslingerd en een tweetal wonden aan zijn hoofd opliep. Dr Bulstra verleende de eerste hulp en bracht de heer Teeling met zijn auto naar huis. De politie schreef daarna de namen en adressen der betrokkenen op. BROMFIETSEN NA 27 JUNI NIET SNELLER DAN 40 KM Met ingang van 28 juni zal de maximum-snelheid voor bromfiet sen niet meer dan 40 km mogen bedragen. De wijziging van het wegenverkeersreglement, waarin dat wordt voorgeschreven zal dan van kracht worden. In dezelfde wijziging van het verkeersreglement komen nog de volgende bepalingen voor: de da tum, waarop trams verplicht zul len zijn richtigwijzers te gaan voeren, is met een half jaar ver vroegd en thans gesteld op 1 juli 1957. M. VELDMAN Met ingang van 28 juni a.s. wordt de maximum toegelaten hoogte voor vrachtwagens en aan hangwagens gebracht van 3.50 op 3.80 meter. De toegestane maxi mum-lengte voor motorvoertuigen met drie of meer assen wordt van 10 meter op 11 meter gebracht. PUZZLE WANDELTOCHT V. V. V. SCHOORL De onder leiding van de V.V.V. Schoorl gehouden puzzlewandeltocht op donder dagavond 21 juni j.l. mocht zich in een goede belangstelling, zo wel van de kant van de gasten als van de dorpsgenoten, verheu gen. Men had de goede gedachte gehad de deelnemers in twee groepen te splitsen, één groep van de gasten en de andere van de inwoners, aangezien de laat- sten door hun grotere bekendheid met het terrein uiteraard een voorsprong hebben. De tocht, die door de Nollen liep, was wel iswaar niet al te moeilijk uitge stippeld, maar er waren toch de V.V.V. Schoorl Elke dinsdagmorgen 9.30 uur duinwandeling onder deskundige leiding. Vertrek: Klimweg te Schoorl. 30 juniRondgang Berger Har monie,^'s avonds 8 uur. V.V.V. Groet /.Camperduin 1 juliSchatgraven, des middags 2 uur te Camperduin aan Zee. Elke woensdagmiddag 2 uur duinwandeling onder deskundige leiding, vertrek Kerkbrink te Groet Elke zaterdag-, zondag-, en woens dagavond, verlichting Kerkje te Groet. nodige listige voetangels en klemmen gelegd, zodat niet al leen de beenspieren maar ook de hersens aan het werk werden ge zet. Start en finish waren bij het café van de heer Swaan, waar ook des avonds in een zeer ge animeerde bijeenkomst de prijs uitreiking door de heer v. d. Garde plaats vond. De uitslag was als volgt. Gas ten. 1. de heer Doornik, Utrecht, 30 strafpunten; 2, 3 en 4 de he ren Blok, Rotterdam, 33 straf punten; 5. mevrouw Van Dalen, Nijkerk; 6. de heer Van Dalen, Nijkerk; 7. mej. Bos, Laren; 8 en 9 de heer en mevrouw Bos, Bussum; 10. mej. Worsteling, Bussum. Schorelaars: 1. K. van Lienen, 20 strafpunten; 2. Rijken- berg, 23 strafpunten; 3. C. Brom mer; 4. mevrouw Keiler. Woensdag 4 juli a.s. zal alhier weder een collecte worden gehou den ten bate van de Anjeractie, waarbij tevens foto's van de Ko ninklijke familie zullen worden aangeboden voor de minimum-prijs van f 0,25 per foto. Zoals bekend stelt het Anjer fonds zich ten doel steun te ver lenen aan instellingen, werkzaam op cultureel terrein. Zo worden veelvuldig muziekkorpsen in staat gesteld de nodige instrumenten aan te schaffen. Hierin schuilt dus een mogelijkheid voor ons eigen fanfarekorps „De Vriendschap". In mijn vorige gemeente mocht de vereniging „Ons Huis" (wie neemt het initiatief om een der gelijke vereniging in Schoorl op te richten een gift ontvangen van f.450.- voor de aanschaffing van materiaal voor een timmer- club voor jongens in de leeftijd van 10-14 jaar. Elders werd een zeer belangrijke gift verstrekt voor de oprichting van een dorpshuis. Kortom, een indrukwekkende lijst van giften zou kunnen wor den overgelegd. Gaarne wek ik een ieder op, om het Fonds ook dit jaar zijn bijdrage niet te onthouden. De Burgemeester van Schoorl, Voorzitter v. h. plaatselijk Anjercomitè Bergh. Op het zondag j.l. te Venhuizen gehouden zangconcours voor ge mengde koren, vrouwenkoren en kinderkoren behaalde Schoorl's Kinder- en Meisjeskoor onder leiding van Klaas Venneker, een eerste prijs met 370 punten. Dit aantal punten was tevens het hoogste voor het gehele con cours. Een mooi succes voor kin deren en dirigent. ZONDAGSDIENST ARTSEN Hleekttad DE DUINSTREEK Ingezonden mededeling. Verkrijgbaar in diverse fijne vruchtensmaken, ios a 32 cent per 100 gram en in rollen a 17 cent. Let op de naait) RANG op het be schermend omhulsel van elk „Rangetje" en op iedere rol. Ingezonden mededeling Ingezonden mededeling Rustig denken Mijnhardt's u w t a b I etten PAYGLOP 18 LAAT 120 ALKMAAR Dames- Heren- en Kinderkleding Manufacturen. W oninginrichting Telefoon 2104 Hoek Breelaan - Oldenburglaan GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige r ep ar at ie - inrichting Telefoon 2778 Zilfa Pleet Redactie en Adm.: C. Oldenburg. Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 W oning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. □□□□□□□□□□□□□□□□□O□□□□□O Programmawijziging voorbehouden, zie ook aanplakborden. BERGEN 1 juli Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 1 juli Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1