ft ff M. M. S. URSEM KOl'ERIIlir SCHOOLREISJES VAN REENENSCH00L Blijf meester SCHOORL Ook de Middenstand profiteert van het Vreemdelingenbezoek EERLIJKE KLEDING kiest PANG fie veisnopeun^ van de eerste tang. COLLECTE bij KOLLMER GERRITSEN Duinconcerten AGENDA: Gymnastiekvereniging „Olympia" Schoorl EGMOND AAN ZEE VOOR KOPERWERKEN w IrV iFW VRIJDAG 6 JULI 1956 33c JAARGANG No. 27 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond~Binnen en Egmond a. d. Hoef Dinsdag 2 juli had te Scheve- ningen de eerste bijeenkomst plaats van het onlangs opgerichte Genootschap van toeristische journalisten en auteurs in Ne derland. De heer Staalman, de voorzit ter van de nog jonge organisatie maakte het duidelijk waarom ook in ons land, evenals reeds in vele andere landen is geschied, een dergelijk genootschap is opge richt. Het toerisme is uitgegroeid tot een levensbehoefte, en de journalist, die zich op idat ter rein beweegt, zal terdege ge schoold moeten zijn om zijn le zerspubliek te kunnen voorlich ten, Dit is een der hoofddoelstel lingen van dit genootschap. En aangezien men er alleen niet komt met louter op het na tuurschoon te wijzen, maar ook de achtergronden gekend moeten worden, had het bestuur Dr. W. L. Groeneveld-Meyer, directeur- generaal voor de middenstand en het toerisme bij het ministerie van Economische Zaken uitge nodigd, een causerie te willen houden over „Toerisme en de middenstand Het aantal toeristen in ons land neemt nog steeds toe. In het seizoen 19541955 werd reeds tien maal zo ceel verteerd als voor de oorlog. Het vreemdelin genverkeer in 1955 bracht ruim tweehonderd millioen aan devie zen binnen onze landsgrenzen. Steekproeven hebben uitgemaakt, dat de to-.rist gemiddeld dertig gulden per dag verteert. t Spreekt vanzelf dat dit be drag een gemiddelde is, daar de luxe-toerist dieper in de beurs kan tasten dan bijv. de trekker. Daar van die ruim 200 mil lioen 140 mill, naar de horeca bedrijven gaan, die hun inkopen doen bij de middenstand, is het duidelijk dat deze categorie der bevolking welvaart oogst uit een bloeiend vreemdelingenverkeer. Niet alleen besteden de horeca bedrijven 35 percent van hun ontvangsten aan inkopen, ook van de 30 percent aan lonen gaat een deel weer naar de midden stand in allerlei vormen. Direct en indirect trekt dus de middenstand wel degelijk profijt van het vreemdelingenbezoek aan ons land. Van de ruim 200 mil lioen, aan deviezen ontvangen, ging 70 percent naar de horeca bedrijven. Van die 140 millioen die dus door de horeca-bedrijven zijn ontvangen, gaat 5 percent aan onderhoud, dat weer bij de middenstand terecht komt. Be denkt men dat de inkopen der hotels bij voorkeur bij de mid denstand geplaatst worden, dan wordt het duidelijk, hoezeer de middenstand gebaat is bij een bloeiend vreemdelingenverkeer. En wat gebeurt er met de tien percent, die de vreemdeling aan directe inkopen besteed? In 1955 dus niet minder dan twintig mil lioen. De vreemdeling kijkt naar prijs en naar kwaliteit. Vandaar dat de Duitsers graag dekens ko pen, Amerikanen linnengoed en Belgen damesmantels. Modern speelgoed en huishoudelijke arti kelen van een bepaald fabrikaat, zijn ook gezochte artikelen. Ove rigens zijn schoenen en diverse soorten levensmiddelen, die in het buitenland veel duurder zijn, dikwerf gekochte artikelen. En dan de souvenirs? Hoewel niet iedereen het er mede eens was er werd gevraagd om een merk op de souvenirs die werke lijke kunstwaarde bezitten was Dr. Groeneveld-Meyer van me ning dat er overal Kitsch-souve nirs werden gekocht, het enige artikel waarbij de buitenlander niet naar de prijs kijkt, maar naar het er aardig uitzien, zoals dat bijv. bij molens het geval is, e.d. Uit de vergadering kwam eveneens de opmerking, die Dr. Groeneveld-Meyer onderschreef, dat te pas en te onpas vlaggen van allerlei naties voor reclame doeleinden worden gebruikt. De ze opmerkingen namen evenwel niet weg, dat de conclusie van sprekers betoog kon luiden, dat bevordering van het toerisme niet alleen goed is voor het ho- reca-bedrijf, maar dat de mid denstand er wel degelijk van meeprofiteert. De toename van het vreemde lingenverkeer vindt voor een goed deel ook zijn oorzaak in het feit dat Nederland nog steeds een „goedkoopte-eiland" wordt genoemd en ons land kwaliteits artikelen kan aanbieden. Het is de zaak van het bedrijfsleven er voor te zorgen, dat deze goede naam behouden blijft, aldus be sloot de spreker zijn causerie. Zaterdagmiddag 7 juli waren ouders van leerlingen der mid delbare meisjesschool en 'belang stellenden op de speelplaats der school samengekomen om de feestelijke opening van de jaar lijkse tentoonstelling van werk stukken der leerlingen bij te wo nen. De heer A. M. de Lange opende deze middag en heette het nieuwe hoofd der lagere school, de heer Donia, die door zijn aanwezigheid blijk gaf van belangstelling voor de omgeving van zijn nieuwe werkkring, wel kom, evenals de heer Diele, eer ste officier van de „Statendam" en zijn echtgenote. De M.M.S. heeft n.l. de „Statendam" ge adopteerd en het was een aardi ge geste van de heer Diele en zijn echtgenote nu deze middag hier aanwezig te zijn. Het bijzonder gunstige verloop der eindexamens dit jaar, was een gerede aanleiding thans de leerkrachten dank te zeggen voor de inspanning, die zij zich ge troosten bij hun werk. Verder was er goed nieuws voor de M.M.S.: het Rijk heeft de aankoop van de grond voor een nieuwe M.M.S. goedge keurd. Dit nieuws werd natuur lijk met applaus begroet! Nu kon het feest beginnen. De leerlingen der M.M.S. de monstreerden een rythmische hoepeloefening, ingestudeerd on der leiding van mevrouw Van Werve-Barbé. Een oud-leerlin ge, Dini van Berge, bespeelde hierbij de piano. Vervolgens werd het onder leiding van me vrouw Frevel-Geyl ingestudeer de Jan Klaasen-spel opgevoerd, waarbij vooral het goede spel van Jan Klaasen en de heks op vielen. De jeugd van de lagere school leefde volkomen met het spel mee en de ouderen genoten van het spel en de reacties der jongeren. Het was in één woord kostelijk. Na het spel was er gelegen heid tot bezichtiging der werk stukken in de diverse lokalen en tot rusten bij een kop thee of koffie. M. VELDMAN De tentoonstelling omvatte een afdeling Nederlandse opstellen, handwerken, tekenen en handen arbeid. De Nederlandse opstellen wa ren gemaakt o.l.v. de heer Daal der, de heer Seigers en mej. Scholten. De le en 2e klasse hadden algemene onderwerpen, onderwerpen uit de geschiedenis of de mythologie en beschrijvin gen van de jaarlijks weerkerende feesten, De 3e klasse behandelde oude sagen, mythen en legenden, toe-- komstplannen, het rassenpro bleem, de architectuur en het pro en contra van verschillende on derwerpen. De 4e klasse had de Middeleeuwen in haar diverse aspecten tot onderwerp genomen en vele gidsen samengesteld, ter wijl de 5e klasse een studie had geschreven over een schrijver naar eigen keus. De handwerken gemaakt o.l.v. mevrouw v. d. Laan-Bosch prijk ten in grote verscheidenheid op de tafels en aan de muren. Veel was naar eigen ontwerp ge maakt en enkele werkstukken waren meer kunstnaaldwerk dan handwerken. Op de tafels ston den tevens aardig geschikte boe ketten van veldbloemen. De tekeningen o.l.v. de heer Nap vervaardigd gaven veel vrij werk te zien, volop vrije expres sie. Het tekenen naar de natuur heeft schijnbaar afgedaan, jam mer! De handenarbeidafdeling o.l.v. de heer De Rhoter gaf o.a. ook een staaltje van klasse-samen- werking in de vorm van het ge zamenlijk maken van een pop penhuis met de benodigde meu bels. Het geheel gaf een goed beeld van wat de leerlingen der A en B afdeling M.M.S. presteren. De schoolreisjes van de leer lingen van de Van Reenenschool zijn weer achter de rug. De le en 2e klas hebben een dagtocht gemaakt naar Natuur bad Velserend en Egmond waar ze heerlijk konden spelen en ra votten. De 3e klas is een dag naar Amsterdam geweest, waar ze een bezoek brachten aan Artis en Aquarium. De olifanten en apen, de vele jonge dieren in de Kin derboerderij, enz. brachten de kinderen in verrukking. En toen tot slot nog een rondvaart werd gemaakt door de grachten en over het IJ steeg de vreugde ten top. De 4e klas ging eveneens naar Amsterdam, maar voor 3 dagen vanwege de traditionele uitwis seling met de Ten Kateschool in Nieuw West. In die 3 dagen is een boeiend programma afgewerkt: Rijksmu seum, Nieuwe Kerk, Rondvaart, Instituut voor de Tropen, Artis en Schiphol. Er is geweldig ge noten en vol belangstelling is al les bekeken en met vreugde doorleefd. De 5e en 6e klassen hebben ook hun uitwisseling gehad en wel ieder een week met een school in Leeuwarden. Ook deze kinderen hebben met volle teugen genoten van alles wat ze in die week hebben be leefd. Een bezoek aan een Friese boerderij, het oude kerkje te Kimswerd, het Fries Museum, de drukkerij van de Leeuwarder Courant, een autotocht naar het uiterste noorden en een boottocht door de Friese meren en kana len, het was alles even interes sant en prettig. Alle leerlingen hebben onver getelijke herinneringen aan de zeer geslaagde reisjes en uitwis selingen. Daarbij zijn weer tal van vriendschapsbanden aange knoopt, want velen blijven brief wisseling onderhouden of noden elkaar wederkerig op een vacan- tiebezoek. Van de laagste tot de hoogste klassen kunnen leerlingen en ge leiders weer met voldoening te rugzien op de verschillende rei zen. Een woord van dank aan Alle ouders die dit mogelijk hebben gemaakt en vooral aan diegenen die een of meer kinderen uit Am sterdam of Leeuwarden gastvrij onderdak verschaften! over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten De acht plaatselijke Vrouwen verenigingen van Bergen, te weten: de Nederl. Ver. van Huis vrouwen, de Nederl. Bond van Platte landsvrouwen, de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, de Nederl. Christen Vrouwen Bond, het R.K. Vrouwengilde, de Vrijz. Hervormde Vrou wenvereniging, de Gereformeerde Vrouwen vereniging, en de Vrouwenbond van het N.V.V. verzoeken ons mede te delen, dat zij iri de week van 1621 juli een huis-aan-huis collecte zullen houden voor het Tehuis van Be jaarden „Elkshove", dat aan het eind van dit jaar geopend zal worden en waar een kleine hon derd Bergenaren van alle poli tieke en godsdienstige richtingen een rustige levensavond hopen te vinden. De bedoeling is om, indien er voldoende geld bijeen gebracht kan worden, een televisietoestel aan te bieden, een geschenk, dat voor alle bejaarden, ook voor de minder validen onder hen, een welkome afleiding zal bieden. Wij wekken U dan ook op een flink bedrag voor dit mooie doel bij te dragen. BALASTORE het ideale Zongordijn GESLAAGD Onze plaatsgenoot N. J. A. Bakker slaagde aan de Gem. Universiteit te Amsterdam voor het Propadeu- tisch examen in de medicijnen. GESLAAGD Voor het één dezer dagen ge houden examen voor elektrosterk- stroommonteur, slaagde, onze plaatsgenoot J. C. de Winter. INTERNATIONAAL PADVINDERSKAMP TE SCHOORL. Van 15 tot 26 juli a.s. zal op het terrein van de familie Dap per op de grens der gemeenten Schoorl en Bergen het eerste zo merkamp gehouden worden van de padvindersgroep van de Europese Gemeenschap voor Ko len en Staal te Luxemburg. In deze groep zijn jongens op genomen wier ouders bij de K.S.G. werken en afkomstig zijn uit- de zes deelnemende landen (te weten de drie Beneluxlan- den en Frankrijk, Italië en Duits land). Deze kinderen gaan allen op de internationale school van de K.S.G. te Luxemburg, waar aan vorig jaar de heer Foppin- ga, leraar van de R.H.B.S, te Alkmaar, als leraar verbonden is. Als leiders gaan mee: 1 lu- xemburger, 1 duitser en 1 neder- lander. Op het programma staan o.a. een bezoek aan de Kaas markt (natuurlijk) een bezoek aan Amsterdam en een ochtend wandeling door de duinen. Wij hopen, dat deze eerste kennismaking van de K.S.G. aanleiding mag zijn om het vreemdelingenverkeer, waarin onze actieve burgemeester ons voorgaat in onze mooie gemeen te te bevorderen. KLOKKEN Evenals andere jaren geeft het „Schoorl's Gemengd Koor", dir. de heer C. Jonker, in de duinpan aan de Schoorlse Zeeweg, a.s. Dinsdag 17 juli, 's avonds 8 uur, een concert, terwijl Donderdag 19 juli, 's avonds 8 uur, eenzelf de concert zal worden gegeven in de duinpan te Groet. Ook het kinder- en meisjeskoor o.l.v. de heer K. Venneker, zal hieraan medewerken, terwijl de sopraan Cora Goedhart uit Utrecht als soliste zal optreden. Voor dit gasten-concert be staat telken jare grote belang stelling en indien het wefer een mooie zomeravond zal zijn, zullen de liefhebbers van koorzang vol op kunnen genieten. Van de werken welke door het koor gezongen zullen worden noemen we o.a. „Mirjam's Sie- gesgesangwaarin ook de so praan Cora Goedhart als soliste zal optreden, terwijl de heer K. Venneker de piano-begeleiding zal verzorgen. Alleen al dit werk loont zeer de moeite de concer ten te bezoeken. Hiernaast staan meerdere be kende werken op het program ma. Verder zal de soliste enige liederen en aria's met piano-be geleiding ten gehore brengen. Deze sopraan-soliste beschikt over een prachtige stem en on derscheidt zich vooral in haar muzikale voordracht. Het kinderkoor, hetwelk kort geleden op het concours te Ven huizen zulk een prachtig resul taat wist te behalen, n.l. een le □□□□□□□□□□□□□□acicic] V.V.V. Schoorl Elke dinsdagmorgen 9.30 uur duinwandeling onder deskundige leiding. Vertrek: Klimweg te Schoorl. Elke maandagavond 8 uur: BRIDGEN voor de gasten in „de Roode Leeuw" 15 juliConcert muziekvereniging „Concordia" uit Oostzaan, in de duinpan aan de Schoorlse Zeeweg 17 juli: Zangconcert Schoorl's Gemengd Koor in de duinpan aan de Schoorlse Zeeweg. 18 juli: Kinderspelen aan de Burg. Peecklaan, 's avonds 7.30 uur. 19 juliPuzzle-Rijwieltocht. Vertrek: 's avonds 7.30 uur vanaf „de Roode Leeuw". V.V.V. Groet Camperduin 19 juli: Zangconcert Schoorl's Gemengd Koor in de duinpan te Groet. Elke woensdagmiddag 2 uur duinwandeling onder deskundige leiding, vertrek Kerkbrink te Groet Elke zaterdag-, zondag-, en woens dagavond, verlichting Kerkje te Groet. Bergen aan Zee, PAAL 33 (voor kinderen) 21 juli: Marionettentheater in 't Parnassiapark. 25 juliSchatgraverij aan 't strand. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DDDD prijs en het hoogst aantal pun ten. zal ook hier o.a. het werk ten gehore brengen welke hun zo'n succes deed oogsten. Wij vertrouwen dat velen, in gezetenen zowel als gasten, Dinsdagavond te Schoorl en Donderdagavond te Groet van hun belangstelling blijk zullen geven; de toegang tot deze con certen is geheel vrij. In verband met de a.s. open lucht uitvoeringen is het komen van alle leden op de lesuren zeer gewenst. Het Bestuur. De uitslag der gehouden onder linge wedstrijden der adspiranten wordt in het volgende nummer van dit blad geplaatst. MOOI WEER. Zondag scheen de zon en een stroom van bezoekers was in Bergen, Bergen a. Zee, Schoorl. Groet, Camperduin en Egmond aan Zee (aanwezig om van bos en hei, zee en duinen te genieten. GESLAAGD Tot ons genoegen kunnen wij mededelen dat onze plaatsgenoot R. Konijn te Egmond aan Zee, geslaagd is voor het eindexamen, van de Middelbare Technische School, Dongestraat, Amsterdam Zuid. ZONDAGSDIENST ARTSEN Meekltad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. -u.--ïVy GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie inrichting Züfa pleet Telefoon 2778 Ingezonderdmededeliny. Verkrijgbaar in diverse fi|ne vruchtensmaken. los a 32 cent per 100 gram en in rollen a 17 cent. Let op de naam RANG op het be schermend omhulsel van elk „Rangetje" en op iedere rol. Ingezonden mededeling WAT. Mijn HARPT MAAKT 15 GOED alle maten vanaf f 2.80 Tel. 2156 - Dorpsstr. 3 - Bergen DAMESKAPSALON TELEFOON 2104 Voor goed verzorgd kapsel Programmawijziging voorbehouden, zie ook aanplakborden. miMiiiiiiiiiMiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitnmiiiiiiiniiimiiiim „Westfriesch Spoorstr. 29 - Alkmaar - Tel. K 2200-2277 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiniiiiii BERGEN 15 juli Dr. BULSTRA, Telefoon 2827 SCHOORL-KOEDIJK 15 juli Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1