99 URSEM KUNSTKRING BERGEN Raadsvergadering Bergen EXPOSITIE LEGER DES HEUS 13 Nieuwe Woningen Melkbedrijf Fa. Kuiper Tentoonstelling en openluchtvoorstelling Emmabloemcollecte KERMIS HET „WITTE KRUIS" AGENDA: GERRITSEN Ouden van Dagen CONCERT VRIJDAG 6 JULI 1956 33c JAARGANG No. 2# Verschijnt te Bergen. Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Ëgmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De raad der gemeente Bergen kwam op de avond van Prins Bernhards verjaardag bijeen on der leiding van de burgemeester Dr. W. Huygens, waarbij de heer Dr. J. Hemelrijk ontbrak. Na goedkeuring der notulen, waarin de heer v. Rees Vellinga hier en daar een enkel woord gewijzigd wilde hebben, en nadat de inge komen stukken onder de hamer waren doorgegaan, kwam een voorstel aan de orde het garan tiebedrag voor de zomerfeesten van 1000,te verhogen tot f 2500.daar het eerstgenoemde bedrag absoluut onvoldoende wordt geacht. Het bleek de com missie voor deze feesten, dat er bij het publiek grote belangstel ling bestond voor de verlichtings avond, het vuurwerk en de auto- puzzletocht. De heer De Beurs oordeelde het een juist beleid dat Bergen zijn gasten goed bezig houdt. Hij meende dat dit niet geheel tot het werk der gemeente behoorde. De heer Ellis achtte het wenselijk de zakenlieden te laten participiëren. De zakenlie den dienen de gasten alle moge lijke service te bieden. Dit jaar kon hij zich wel met het voorstel verenigen, doch hij gaf de raad Voor het BETERE werk TELEFOON 2104 het volgende jaar een beroep op de middenstand te doen of zij niet willen participiëren. De heer van Rees Vellinga was het met de heer Ellis eens. Zakenlieden trek ken aanwijsbaar profijt van de feesten, die zeer aantrekkelijk zijn. Het is juist dat de midden stand daaraan bijdraagt. De burgemeester deelde mede, dat de verlichtingsavond niet door de gemeente wordt betaald. Deze avond is begonnen af te zakken en het plan bestaat hem in zijn oude glorie te doen her leven. Het andere punt is reeds vele malen geprobeerd, doch de bereidheid tot deelname is niet groot. De heer Broersma constateer de, dat de aardigheid er voor de burgerij af was. De heer v. Rees Vellinga merkte op, dat het college van B. en W. diverse individuele mid denstanders, die hierbij ten nauwste verbonden zijn, uit zou nodigen in een vergadering van B. en W. te verschijnen. Mr. Sluis was dezelfde mening toegedaan, doch de heer De Beurs was het daarmee oneens. Toen het St. Nicolaascomité twee jaren geleden een hogere bijdrage vroeg, meende het college van B. en W., dat de bijdrage van de burgerij zou dalen, wanneer besloten werd tot een hogere sub sidie. Indien er voor de zomer feesten geen voldoende animo bestaat, dienen B. en W. ook vast te houden aan de subsidie van 1000,—. De burgemeester antwoordde dat deze zaken niet gelijk liggen, t St. Nicolaascomité wilde de de zaken gaan uitbreiden. In zulk een geval zakt het animo. Het Comité kan niet voor een even tuele strop komen te zitten. Wan neer wij niets geven is het afge lopen met de feesten. Het moet erkend worden dat het tegen woordige comité niet zo actief is als de heer Roggeveen, die per soonlijk overal op afging. Ver volgens liet de burgemeester een tweetal kunstwerken zien, welke door de gemeente zijn aange kocht, t.w. een door Jan Ponstijn getekende portret van de heer Roggeveen, zoals hij er ongeveer twintig jaar geleden uitzag en het door Matthieu Wiegman vervaar digde schilderij: de geboorte; het eerste zal in bruikleen worden worden afgestaan aan de Volks hogeschool, het andere zal in de werkkamers van de burgemeester een plaats krijgen. Met de stem van de heer De Beurs tegen werd het voorstel tot verhoging van het garantiebe drag aangenomen. Zonder hoofdelijke stemming werd het voorstel tot het verle nen van huurtoeslag voor be jaarden aangenomen. Met alge mene stemmen werd besloten me dewerking te verlenen voor de bouw van een derde R.K.-Schoo voor gewoonlager onderwijs Eveneens werd besloten tot het aanleggen van centrale verwar ming en het inrichten van een hoofdenkamer in de openbare ULO-School, en tot het verlenen van medewerking voor de aan schaf van nieuwe schoolmeubelen ten behoeve van de school voor gew. lag. onderwijs der Berger Schoolvereniging. Verder werd artikel 2 der Schadevergoedings verordening gemeente Bergen van toepassing verklaard op de gronden van het partieel uitbrei dingsplan ten N.O. der Van Pelt laan. Het Voorstel om een tuin aan te leggen rondom het bejaardencentrum. „Elkshove", waartoe de post „aanleg wegen" met 14.720,— moest worden verhoogd in de eerste fase van het grondbedrijf, ontlokte enige discussie, maar werd met blanco stem van de heer Ellis, aange nomen. Eveneens was dit het ge val met het voorstel om 4462, te noteren voor enige verbete ringen aan het Dorpshuis. Enige sprekers poogden de burgemees ter uit zijn tent te lokken met een verklaring wat in de toekomst de plannen met het Dorpshuis zijn, doch dat lukte niemand. Mr. Sluis achtte, dat er niets verloren ging als het hele huis tegen de vlakte gaat, en de heer De Beurs sprak er van als een oud krot. Het Vorige week hebben elf gezinnen een nieuwe woning aan de van Bladerenweg kunnen betrekken. De dertien anderen die tot het komplex behoren, hoopt men over enige weken gereed te krijgen. In de Jan Oldenburglaan is het nieuwgebouwde melkbedrijf der firma Kuiper in gebruik genomen. Het gebouw bevat een wagenaf deling van 6 x 6 m waar rustig, buiten invloed van weer en wind de wagens voor de huis aan huis bezorging geladen kunnen wor den. Achter deze afdeling ligt de werkruimte van 5 x 4,5 m met een granitovloer en betegelde wanden. Hier staan de pasteuriseerketel en is de was- en spoelinrichting en de droogrekken voor de bussen. Van uit deze werkruimte komt men in de betegelde koelcel met een in houd van 9 kubieke meter, terwijl een andere deur naar de betonnen en geheel brandvrije ketelkamer leidt, waar de grote verwarmings ketel staat. De verwarming van het gebouw geschiedt door stoom. De zolderverdieping is in twee ruimten verdeeld, te weten de kaaszolder, met vele rekken waar zowel pittige kaas van 2 jaar oud als jonge meikaas van dit jaar lig gen. De lucht- en lichttoevoer kan door ramen en luiken naar wens geregeld worden. Een grote zol derdeur en hijshaak vergemakke lijken het inladen van de kazen. Naast deze kaaszolder ligt de bergzolder, met gelegenheid voor laboratoriumonderzoek. Hier staat o.a. ook de kaasschrapmachine. Dit moderne bedrijf is 1.1. woensdag gecontroleerd en vol doet aan alle eisen van deze tijd. Achter het gebouw is de paar denstal met hooiopslagruimte ge bouwd, en terzijde een waterput waar te zijner tijd een nortonpomp komt. Het geheel ziet er keurig uit en we wensen de firma Kuiper geluk met haar nieuwe aanwinst. eind van het debat was dat het Dorpshuis zal worden opgekale faterd. Nadat een voorstel om een krediet van 10.900,tot aan schaf van een Land-Rover-Sta tion wagen ten dienste der brand weer en de gemeentewerken was aangenomen, waarbij werd mede gedeeld, dat voor de oude brand weerwagen een bedrag van 8400,was ontvangen, werd nog 1550,genoteerd ter be schikking van gemeentewerken, bestemd voor de aanschaf van enige kantoormachines en een bakfiets. Bij de rondvraag sprak de heer Woldendorp over de kiosk van de A.K.O. op het stationsplein. Bergense middenstanders voelden zich gedupeerd. De burgemees ter antwoordde dat de A.K.O. een contract heeft met de Spoor wegen, lopende tot 1958. Dit con tract is door de gemeente over genomen. De nieuwe plaats der kiosk is gekozen om de ingang van het kantoor der V.V.V. ge makkelijker bereikbaar te maken. Van de zijde der Bergense boek handel is nimmer enige belang stelling voor het plaatsen van een kiosk getoond. Wanneer de ter mijn van het contract verstreken is, kunnen zij daarvan doen blij ken. De heer v. Rees Vellinga had in de Badbode een artikel gelezen, waarin minder vleiende op merkingen over de Duitsers voor kwamen. Hij wees er op dat de redactie van het blad ener ver eniging die door de gemeente ge subsidieerd wordt er op gewezen diende te worden, dat het belang van het vreemdelingenverkeer daarmede niet gediend is. De heer Broersma brak met een paar zinnen het gehele betoog van de heer v. Rees Vellinga af. Daarna ging de raad over in comité, om 5000,te noteren voor de feesten te Bergen aan Zee. De werfactie voor de nieuwe B-serie is in volle gang. De „tweede avond" maakt een goede kans! Een 300-tal aangif ten, waaronder ook vele A-leden, is reeds binnen, maar de laatste loodjes De plannen van het bestuur hebben dus wel weerklank gevon den bij de toneelliefhebbers in Bergen en omgeving. Er is dus niet te hoog gemikt. Maar het aantal, waarnaar gestreefd wordt, is nog niet geheel bereikt: een uit verkocht huis!! Daarom wordt ter wille van de twijfelaars en voor de terugge keerde vacantiegangers de termijn van aangifte met enige dagen verlengd tot uiterlijk 7 juli. Dit is onherroepelijk de uiterste datum! Eerst dan kan van een stevige financiële basis gesproken wor den om het allerbeste aan te bie den. Uit enkele reacties is ons ge bleken, dat onzekerheid bestaat, of de voorstellingen van de B- serie van hetzelfde gehalte zijn als die der A-serie. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld alleen dan de B-serie te laten doorgaan, als het gehalte der beide series vol komen evenwaardig is. De Kunst kring staat hiervoor ten volle ga rant. Zij, die zich indertijd op de wachtlijst lieten plaatsen worden verzocht zich opnieuw als lid op te geven, dit ter vergemakkelijking van de administratie. Op de mogelijkheid per voor stelling losse kaarten te kopen, moet niet gerekend worden. Nu is de gelegenheid daar voor minder kosten lid te worden. Wie nog niet besloten heeft kan zich dus tot 7 juli opgeven aan de bekende adressen, St. An- toniusstraat 27, Breelaan 118 of men deponere een briefje in de bus voorzaal Rustende Jager of telefoon 2126. Op 7 en 8 juli zal er in de loka len der beide meisjesscholen een tentoonstelling worden gehouden van werkstukken van onze leer lingen op het gebied van hand werken, handenarbeid, tekenen en Ned. taal. Op zaterdag 7 juli om 2.30 uur wordt de tentoonstelling geopend met een openluchtvoorstelling op het schoolterrein. De levende poppenkast zal onder leiding van mevr. K. Frevel-Geyl een Jan Klaassenspel opvoeren; tevens zal mevr. M. van Werve-Baarbé met enige leerlingen een ritmische oefening uitvoeren. Dit alles is een bezoek zeker waard. De tentoonstelling is te bezich tigen: Op zaterdag 7 juli van 2.30— 5.00 uur en van 7.309.30 uur. En op zondag 8 juli van 10.30 12.30 uur en van 2.305.00 u. De Emmabloemcollecte in de gemeente Bergen heeft f 1236,52 opgebracht. Naast de offervaardigheid van de ingezetenen is dit mooie resul taat tevens te danken aan de spon tane medewerking van de dames der U.V.V. M. VELDMAN Zilfa Pleet De kermis die gewoonlijk in de eerste week van juli valt, zal dit jaar op zondag 8 juli beginnen. Tot bode van het „Witte Kruis" is benoemd de heer H. J. de Groot. Feesten te Bergen aan Zee Van 4 tot 11 augustus Onderwijl de raad van Bergen zich nu de openbare beraadsla ging in comité terugtrok, teneinde zich uit te spreken en te beraden over het voorstel van B. en W. om 5000,beschikbaar te stel len voor het 50-jarig bestaan van Bergen aan Zee, was er ook een vergadering van het comité voor de feestweek. bestaande uit: de HH. v. d. Werff, voorzitter, Jhr. C. Sandberg, secretaris, Mevr. W. J. Dekker-Benz, de kunst schilder Kees Jansen, E. H. Klein. J. Klinkenberg uit Bergen aan Zee en de HH G. Stockman, J. Schekkerman, A. Tro's en A. A. J. Verhoeven uit Bergen. Toen in de heropende raads vergadering door de burgemees ter werd medegedeeld, dat het voorstel van B. en W. was aan genomen, ging er enkele ogen blikken later een telefoontje naar Bergen aan Zee, waar de vreug de groot was, omdat het comité niet over de middelen beschikte om een feest te organiseren. De reeks feesten zullen met een of ficieel tintje aanvangen op 4 augustus. In het raadhuis te Ber gen zal zich een aantal geno digden verzamelen, ten overstaan van wien de burgemeester de officiële opening zal verrichten. In een fakkel-estafette-wedstrijd, die bij het raadhuis begint, zullen leden der Bergense gymnastiek vereniging daarna brandende fakkels naar Bergen aan Zee dra gen, alwaar de eerst aankomende dezer lopers op het strand het vreugdevuur zal ontsteken. Aan deze wedstrijd zijn prijzen ver bonden. Des avonds zal er op de Zeiler boulevard een bal-champêtre worden gehouden met feestelijke verlichting. Zondag 5 augustus geeft Ber gens Harmonie van 12 tot half twee op de boulevard een prome nade-concert; 's avonds zullen op een plankier, dat op de boulevard zal worden aangebracht, dans- lustige bezoekers zich op de mu ziek van een draaiorgel en een klein orkest weer met een bal- champêtre kunnen vermaken. Maandag 6 augustus houdt de drumband der R.K.-Verkenners uit Bergen een rondgang, waarna op het parkeerterrein een film voorstelling in de openlucht zal worden gegeven. Dinsdag 7 augustus wordt de jeugd in het openluchttheater op een Kinder-circusvoorstelling ge trakteerd, terwijl om 6 uur een viswedstrijd om prijzen wordt ge houden. Woensdag 8 augustus is er Kinderkermis in het Parnassia- park en 's avonds filmvertoning in de open lucht. Donderdag 9 augustus maken de R.K.-Ver kenners met hun drumband opnieuw een rondgang en geven gymnastiekverenigingen uit Bergen turndemonstraties op het parkeerterrein. Verder begint er een tweedaags tennistoernooi )p de banen bij het Parnassia- park. Vrijdag 10 augustus zorgt de band uit Volendam voor een mu zikale prestatie. Zaterdag 11 augustus geeft een auto-rally te zien, georganiseerd door de R.A.C.-West. Verder zullen een 12-tal oude auto's, elk gevolgd door het nieuwste model van hetzelfde merk, in het Van Reenenpark te Bergen worden bijeengebracht om de vooruit gang van de auto in vorm en eigenschappen te demonstreren. Hieraan zullen prijzen verbonden worden. Een bal-champêtre en een vuurwerk zullen de feestweek besluiten. Zo zijn de plannen voorlopig vastgesteld, al kunnen zich nog kleine wijzigingen voordoen. De achtste tentoonstelling, die het Kunstenaarscentrum Bergen dit jaar organiseert betreft schil derijen, tekeningen en aquarellen van de Amsterdamse schilders Jan Sluijters en Jacob Kuijper. Eerstgenoemde geniet reeds ve le decennia een vermaarde repu tatie. Van deze grote meester zul len 12 schilderijen te zien zijn als mede een aantal aquarellen en te keningen. De jonge schilder Jacob Kuijper heeft op de jongste tentoonstelling van Start in het Stedelijk Museum te Alkmaar door zijn werk opnieuw de aandacht op zijn oeuvre ge vestigd. De tentoonstelling wordt te Bergen geopend door de burge meester, dr. W Huygens op za terdagmiddag, 7 juli en zal twee weken te bezichtigen zijn. Men zie de advertentie in dit blad. Zieken gaan een dag uit Het Roode Kruis biedt de zie ken op woensdag 11 juli met de „Van Staverden" een boottocht aan. Uit de kring Bergen waar onder ook Warmenhuizen ressor teert, gaan er 3 mee en uit Koedijk 2. Uit Bergen zelf gaan 12 zieken die allen langdurig bedlegerig zijn mee. Alle leden worden gehaald en thuisgebracht door de leden van de transportcolonne van het Roode Kruis. Bijzondere samenkomsten Waar veel mensen bijeen komen vindt men ook het Leger des Heils met de goede aloude boodschap van het blijde Evangelie. Zo zullen er deze bijzondere week samenkomsten gehouden worden. Het programma voor deze dag vindt U in dit nummer onder de Kerkdienstenlijst. V.V.V. Schoorl Elke dins da gmorgen 9.30 uur duinwandeling onder deskundige leiding. Vertrek: Klimweg te Schoorl. 12 juli: Puzzle-wandeltocht. Vertrek: 's avonds 7.30 uur vanaf café Duinzicht. 15 juliConcert muziekvereniging „Concordia" uit Oostzaan, in de duinpan aan de Sdioorlse Zeeweg 17 juli: Zangconcert Schoorl's Gemengd Koor in de duinpan aan de Schoorlse Zeeweg. 18 juli: Kinderspelen aan de Burg. Peecklaan, 's avonds 7.30 uur. 19 juli: Puzzle-Rijwieltocht. Vertrek: 's avonds 7.30 uur vanaf „de Roode Leeuw". V.V.V. Groet Camperduin 10 juli: Puzzle-wandeltocht. Vertrek, 's avonds 7 uur vanaf de Staande Leeuw te Groet. 19 juli: Zangconcert Schoorl's Gemengd Koor in de duinpan te Groet. Elke woensdagmiddag 2 uur duinwandeling onder deskundige leiding, vertrek Kerkbrink te Groet Elke zaterdag-, zondag-, en woens dagavond, verlichting Kerkje te Groet. Bergen aan Zee, PAAL 33 (voor kinderen) 11 juli: Driewieler-race op de Boulevard. 21 juli: Marionettentheater in 't Parnassiapark. 25 juliSchatgraverij aan'tstrand. ZILVER De collecte voor de Ouden van Dagen is met welslagen bekroond geworden, f 3100,werd ont vangen en dit stelt het Comité in staat het ontworpen plan te ver wezenlijken om ditmaal aan de oudjes een tocht aan te bieden door één der mooiste streken van Nederland. De tocht zal gaan door de streek langs de Vecht naar Abcoude en verder langs de Loos- drechtse plassen naar de Hollandse Rading bij de Lage Vuurse, van daar naar Hilversum en voorts door 't Gooi weder huiswaarts. Op een paar plaatsen zal ge pleisterd worden en 's avonds zal in Duinvermaak te Bergen een diner worden verstrekt. Een woord van dank aan alle milde gevers die dit mogelijk ma ken is voorzeker op zijn plaats. Zoals uit de elders opgenomen advertentie blijkt zal de Berger Accordeonvereniging ,Con Amore' op donderdagavond 12 juli a. s. een concert geven in de Geref. Kerk te Bergen. Dit concert wordt gegeven ten bate van het orgelfonds dezer Kerk. Het programma bestaat uit mu ziek van G. F. Handel (Sarabanda en Largo in G), Hugo Herman Praludium en Choral), R. Würth- ner Marchen SinfoniettaErnst Bach Frühlings Erwachenen Curt Mahr (Kleine Suite). ZONDAGSDIENST ARTSEN Weekêlad DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. DAMESKAPSALON GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie inrichting Telefoon 2778 Programmawijziging voorbehouden, zie ook aanplakborden. BERGEN 8 juli Dr. POOT, Tel. 2413 SCHOORL-KOEDIJK 8 juli Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266 •••••••••••••••••••••••a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1