99 ft Feestweek Bergen aan Zee FILM Wegens vakantie Kunstkring Bergen Kunstenaars Centrum Bergen T. en O. Datnes KAPSALON URSEM Kinderkennis GERRITSEN Drumband VRIJDAGp7 AUG, 1956 33c JAARGANG No. 33 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Zaterdagavond 4 augustus om streeks negen uur kondigde een hoog laaiend vuur op het strand te Bergen aan Zee aan, dat daar ter plaatse de feestelijkheden ter ere van het vijftig jarig bestaan van Bergen aan Zee een aanvang hadden genomen. Een feestelijk verlichte Boulevard en dansvloer met muziekje nodigde de rest van de avond tot dansen in de open lucht. Zondagavond gaf Bergens Harmonie bij het borstbeeld van Mevrouw Van Reenen-Völter een zeer geslaagd en stemmings vol concert, dat door de honder den toehoorders buitengewoon geapprecieerd werd. Maandagavond hield de Drum band van de R.K. Verkenners een feestmars door Bergen aan Zee. Aardig blonken de lichtjes op de verkennershoeden in het schemer donker. De jongens hebben kra nig gespeeld niettegenstaande de eerst nog zacht neerdalende regen. Na enige tijd echter klet terde het hemelwater neer en zo verregende de buitenlucht film voorstelling, die toen maar in „Prins Maurits" gegeven werd voor de-genen, die toch de regen getrotseerd hadden. Dinsdagmiddag werden per autobus een vierhonderdtal kin deren van uit Bergen aan Zee kosteloos naar het Openlucht theater te Bergen vervoerd om daar de gratis voorstelling van het Kindercircus bij te wonen. Het theater was vol en de kinde ren hebben naar hartelust geno ten en werden bij het naar huis gaan nog getracteerd op een rol letje vruchten snoepjes. 's Avonds was er een viswed strijd aan het strand. Om zes uur verzamelden de een en vijftig deelnemers (waaronder twee da mes) zich in de strandtent „Ulys ses" om daar hun wedstrijdnum mer te trekken en de laatste in structies te ontvangen. Op het strand waren 2x51 genummerde vispercelen uitgezet. Eerst werd er in de percelen om de zuid ge vist en na een uur in die om de noord. Vijf minuten voor half ze ven werd het startsein gegeven en drie minuten later had de heer A. Büster bete: een schol van 37 cm; één minuut later haalde de M. VELDMAN heer A. Krijgsman een tong op van 30 cm, maar toen was het voor de rest van de avond, wat de grote vissen betreft gedaan. Alleen een paar eigenwijze kleine vissen hapten nog toe. De palin gen, van nature gladder dan de andere vissen, waren er niet zo happig op dadelijk gevangen te worden, maar konden toch ook niet de Hele avond het aas weer staan, zodat ook daaronder slachtoffers vielen. De belangstelling van de zijde van het publiek was vrij groot en de stemming onder de vissers op perbest. Om twintig voor negen werd verzamelen geblazen en had de prijsuitreiking in Ulysses" plaats. Afgesproken was, dat elke visser maar één prijs kon winnen en zo werd dan de uitslag van deze wedstrijd: le prijs, het grootste aantal vis sen (3) W. v. d. Steen; 2e prijs, de grootste vis, A. Büster; 3e pr,, de kleinste vis, G. Dorste; 4e pr., de eerstgevangen vis, A. Krijgs man; 5e pr., de grootste paling, de Carpentier. De prijswinnaars waren opge togen over de mooie prijzen. Dat de viskoorts iets is dat men jong kan krijgen en tot op hogen leef tijd kan behouden, bewijzen wel de leeftijden der deelnemers aan deze wedstrijd: de jongste was zestien en de oudste drie en ze ventig! Woensdagavond werkte het weer gelukkig mee en kon de filmvoorstelling in de openlucht gelukkig plaatsvinden, die nogal wat mensen trok. Donderdagavond was er een aardig openlucht-cabaret op het Stationsplein waar de jeugd zich best geamuseerd heeft. Vrijdagavond hield een band bestaande uit zes Volendammers een muzikale rondgang en wist de meelopende kinderen luidkeels de refreinen te doen meezingen tot vermaak der ouderen. Zaterdagmiddag had de Auto- puzzlerit, georganiseerd door de R.A.C.-West, plaats. Vanaf half drie werd bij Duinvermaak ge start door de ruim honderd deel nemers. Hoewel de tocht uitslui tend op Bergens grondgebied was uitgezet, zagen toch sommige deelnemers kans in Heer Hugo- waard, St. Pancras, ja zelfs in Schagen terecht te komen! Vanaf het Van Reenenpark had een showrit plaats van elf ouderwetse auto's met als eind punt Bergen aan Zee. Deze rit heeft wel plaats gevonden, maar is jammerlijk verregend. In een stromende regen kwamen de wa gens in Bergen aan Zee aan, evenals de deelnemers aan de puzzle-rit. De P.A.C. is dit jaar pas op gericht en telt zes en dertig leden, allen bezitters van ouderwetse auto's. Hiervan waren er elf naar Bergen gekomen, men zag er: De Dion Bouton 1890 Citroën Klaverblad 1922 Citroën Klaverblad 1923 T-Ford Touring 1924 T-Ford Tudor 1924 Spijker Torpedo 1925 T-Ford Tudor 1926 T-Ford Coupé 1926 Morris Sport 1928 Hudson Two seat 1928 Chrysler 1928 De heer H. v. d. Werff, voor zitter van het comité „Bergen aan Zee 50 jaar", overhandigde alle aanwezige leden van de P.A.C. een verrassing in de vorm van een porseleinen asbakjesstel met vier asbakjes, allen beschilderd met een ouderwetse auto, welk geschenk zeer op prijs werd ge steld. De prijsuitreiking van de puzzle-rit vond om negen uur eveneens plaats in Ulysses", in aanwezigheid van de burgemees ter dr. W. Huygens en echtge note. De eerste en tweede prijs, een auto-radio en een draagbare radio waren door de BOVAC geschikbaar gesteld. De winnaars waren: le prijs, J. Scheltema, Bergen, 20 strafpunten; 2e prijs, N. Bos, Am sterdam, 22 strafpunten; 3e prijs, P. Bood, Bergen; 4e prijs, dhr. Muschter; 5e prijs, Ir. W. van Laer, Bergen; 6e prijs, Mr. S. D. Sluis, Bergen. De poedelprijs viel mevr. Dek- ker-Benz te Bergen aan Zee ten deel voor het hoogste aantal strafpunten. In het geheel zijn 20 prijzen en twee poedelprijzen uit gereikt. Niettegenstaande het slechte weer, waarvan de contro leurs langs de wegen wel het meest de last ondervonden, is het een zeer geslaagde puzzle-rit ge weest. Om tien uur had de sluitings bijeenkomst plaats in Hotel Nas- sau-Bergen, waarbij aanwezig waren de burgemeester Dr. W. Huygens en echtgenote, de le den van de feestcommissie met hun dames, mevrouw van Pan- huys-van Reenen, bestuursleden van de P.A.C., de R.A.C. en de BOVAC, enige gemeenteraads leden met hun dames, de voorzit ters en enkele bestuursleden der beide V.V.V.'s en nog enkele anderen. De heer H. v. d. Werff heette de aanwezigen welkom en deelde mede dat het vuurwerk, dat op deze avond door weersomstan digheden was afgelast, waar schijnlijk over veertien dagen zal worden afgestoken. De juiste da tum zal tijdig bekendgemaakt worden. Geconstateerd moest worden dat de belangstelling voor de feesten iets is tegenge vallen. Hij besloot met het uit brengen van een dronk op Ber gen en het gemeentebestuur dat zo vlot de benodigde gelden had toegezegd. De burgemeester memoreerde hoe het gemeentebestuur een commissie uitgenodigd had deze feesten te organiseren. Het is verheugend dat ook nu weer mensen gevonden werden, die be reid zijn geweest zich hiervoor zo veel moeite te geven. Het is een bescheiden feest geweest, zoals ook in de bedoeling lag. De com missie is er in geslaagd het de gasten gezellig te maken. Deze dingen dragen er toe bij het lo geren in deze gemeente aantrek kelijker te maken. In dit opzicht heeft onze gemeente haar sporen nog niet verdiend. Daarna werd door hem een dronk op het wel zijn van Bergen en Bergen aan Zee uitgebracht. Jhr. C. Sandberg voerde daar na het woord. Deze feesten kun nen een aanleiding zijn om in de toekomst hier wat meer leven in de brouwerij te brengen. Aan deze feesten hebben zeker ook fouten gekleefd en er is dan ook kritiek gehoord, die gaarne aan vaard wordt, maar daarnaast mag ook verwacht worden van de gemeentenaren dat zij mede helpen opbouwen. Wat met deze feesten wel in ruime mate gemist werd is de medewerking van de Bergen aan Zeeërs zelf, een en kele niet te na gesproken. Bij feesten hoort fleur, maar prak tisch nergens werden de vlaggen uitgestoken. Het is te hopen, dat er een volgend jaar op ruime schaal medewerking zal zijn en een grote toevloed van gunstige adviezen om de gasten meer te bieden. Het is niet de bedoeling een kermissfeer te brengen, maar terugziende op de feesten die er geweest zijn, kan men zeggen, dat het concert van Bergens Harmo nie buitengewoon goed' was, de viswedstrijd in een prettige sfeer gestreden is, en ook de auto rally, niettegenstaande de stro mende regen, geslaagd mag heten. Dergelijke evenementen brengen leven in de tijd, dat de gasten hier zijn. Bij het sluitingswoord stemde de heer H. v. d. Werff met de heer Sandberg in, en hoopte dat deze woorden tot de Bergen aan Zeeërs waren doorgedrongen en dat in de volgende jaren op hun volle medewerking gerekend zou kunnen worden. Op Zondag 5 augustus werd in de zaal Nieuwendijk een film ver toond, getiteld ,,De nieuwe we reldmaatschappij in actie". Men kreeg om te beginnen het beeld te zien van een groot gebouw van negen verdiepingen te Brooklyn, een voorstad van New York, waar een reusachtige uitgeverij, drukkerij en redactie-staf bezig is met het samenstellen, redigeren, zetten, drukken en uitgeven van de lectuur en tijdschriften, boe ken en brochures, die door de be weging die de naam draagt van Jehova's getuigen over de wereld wordt verspreid. Hun tijdschrift „De Wachttoren" wordt in dit gebouw in 97 verschillende talen gedrukt, zo ook de andere uitga ven. Een staf van vertalers en correctoren is daartoe ijverig be zig. Een stroom van lectuur gaat vanuit dit gebouw over de we reld. Zonder overdrijving kan men veilig aannemen hier met één der grootste, zo niet de grootste uitqeverij der wereld te doen heeft. Het tweede deel van de film gaf beelden van een congres door de leden dezer beweging gehou den in het reusachtige Yankee Stadion, waar 'talrijke groepen van leden uit verschillende landen in 1953 bijeenkwamen. De 165.000 mannen en vrouwen konden in dit stadion niet allen plaats vinden, doch in de ruimte daaromheen werd in één nacht een treilerstad een stad uit auto's en kampeerwagens be staandeopgericht, die het zon der politie en brandweer konden stellen. Winkels, restaurants en gaarkeukens waren in een ogen blik gereed om aan de reusachti ge behoeften dezer saamge- stroomde menigte te voldoen. Het derde deel was gewijd aan Het Kunstenaars Centrum Ber gen besluit de reeks zomerexpo- sities, waarvan er sinds juni zes zijn gehouden, met een tentoon stelling van drie werkende leden, David Kouwenaar, Lucebert en Jaap Mooy en twee gasten Ar nold Reemer en George Ides. Het werk dezer kunstenaars zal onder meer bestaan uit schilderijen, te keningen, montages en collages. De tentoonstelling wordt zater dagmiddag, 18 aug. om 4 uur geopend en blijft veertien dagen ter bezichtiging. Men zie voorts de gegevens, vermeld in de adver tentie, elders in dit nummer op genomen. de bijbelschool Gilead, haar leer lingen en haar omgeving. Een fraai landgoed door de leerlingen ontworpen, was door vrijwillige arbeid ontstaan. Al het werk, zo wel in de uitgeverij als drukkerij, wordt door leden van Jehova's aetuigen verricht, evenals dit op het landgoed Gilead geschiedt. Volgens deze prachtige film wier kleurenbeelden heel wat moois te zien geven, zijn de Je hova's getuigen een beweging, die er een eigen interpretatie van de inhoud van de Bijbel op na houdt een onderwerp waarover men eindeloos kan debatteren, zonder het eens te worden. De leden zijn het echter onderling eens, wat op de film wel duidelijk tot uiting kwam. 't Verenigingsnieuws van aug. opent met een gedicht van Clinge Doorenbos. De concerten op het Kogenplein vinden volgens het artikel concerten algemeen waar dering. De reisvereniging zal op de eerste zondag in september op stap gaan, maar eerst komt er nog een reisje voor de kinderen. De uitslag van de loterij, die dit reisje mogelijk maakte, vindt men op de laatste pagina. Dit is weder een goed nummer. No. 1 K. C. B. Ingeleid door de voorzitter van het K.C.B. Mr. A. F. Kamp, hield de heer C. A, Schilp uit Utrecht een met talrijke citaten doorspek te rede over het werk van zijn vriend Ad. Selhorst, die sedert kort als lid van het K.C.B. is aangenomen. Het werk van Selhorst is zeer modern en men moet het gezien hebben om het te kunnen waar deren. In het bijzaaltje exposeert mevrouw Mies Block haar reis schetsen, tekeningen en aquarel len. Ook dit moet men gaan zien om te kunnen constateren hoe deze kunstenares met liefde haar werk verricht en hoe zij de levens momenten weet op te tekenen op een manier, die haar stempelt tot een kunstenares met een eigen visie, die zij op haar eigen wijze weet uit te beelden. en sluiting der drukkerij verschijnt er op 24 augustus GEEN ..Duinstreek" □□□□□□□□□□□aaannoaaaDUDD AGENDA V.V.V. Schoorl Elke dinsdagmorgen 9.30 uur duinwandeling onder deskundige leiding. Vertrek: Klimweg te Schoorl. Elke maandagavond 8 uur: BRIDGEN voor de gasten in ,,de Roode Leeuw" V.V.V. Groet Camperduin Elke woensdagmiddag 2 uur duinwandeling onder deskundige leiding, vertrek Kerkbrink te Groet Elke zaterdag-, zondag-, en woens dagavond, verlichting Kerkje te Groet. 26 aug.; Schatgraven, 's middags 2 uur te Camperduin aan Zee. 28 aug.Puzzlerijwieltocht, ver trek 's avonds 7 uur, Paviljoen Minkema te Camperduin. Tweede serie ruim voltekend De enquête betreffende de B- serie is met succes bekroond. Een groot aantal toneelliefhebbers heeft zich als lid opgegeven, zodat het bestuur met voldoening kan vast stellen, dat deze serie kan door gaan. Zelfs is het aantal „nieuwe" te groot voor de beschikbare plaat sen, dus toch weer een kleine wachtlijst? De volgende regeling is nu ge troffen In de laatste week van augustus zal aan de leden van de A- serie en van de B- serie, die zich tijdig hebben opgegeven, een circulaire worden toegezonden met de bekendmaking, dat in week van 3 tot 8 september de kwitanties kunnen worden voldaan bij boekhandel de Haan. Van 10 tot 15 september worden de niet-voldane kwitanties, ver hoogd met incassokosten, gepre senteerd. Nu kan het definitieve ledental worden vastgesteld. Daarna zal aan de laatst- inge schrevenen worden bericht, of zij nog kunnen toegelaten, of dat zij op een wachtlijst zullen geplaatst worden. Op 22 september kunnen de diploma's, welke dienen als bewijs van toegang voor het ge hele seizoen, worden afgehaald in de „Rustende Jager" Wat betreft de voorstellingen kan reeds het volgende worden mede gedeeldVoor serie- A op 1 oct. In het kader van de Europese tournee optreden van het Nati onaal Danstheater van Pakistan. In verband met het 10-jarig be staan van de Kunstkring wordt deze uitzonderlijke avond de 'oude' leden aangeboden. Voor serie- B zal half nov. als equivalent een dansavond gegeven worden door de thans in het buitenland optre dende parodie-danseres Cilli Wang in haar jubileum-programma. Doch eerst treedt 29 october voor serie- B het Nederlands Toneelgezelschap op met een nader aan te kondi gen stuk. Dit gezelschap speelt voor serie- A op 27 november een ander stuk, waarschijnlijk een groot bezette detective-story. En nu met volle zeilen en goede moed, het nieuwe seizoen tegemoet. De secretaris van de Kunstkring is van heden af telefonisch bereik baar onder no. 02208-3088. Evenals vorig jaar was de kinder kennis in het Parnassiapark op woensdagmiddag 8 augustus een groot succes. Goed weer, muziek, opgewekte kindergezichten, alle kinderen likkend aan of sabbelend op snoep. Echte kermisstemming ZILVER Brandweerelftal - Ned. Arlisienelltal De wedstrijd tussen de Brand weer van Bergen en het elftal der Nederlandse Artisten welke ge speeld werd als revanche wed strijd om de Rustende Jager Beker is geëindigd in een overwinning voor de Artisten. De wedstrijd begon al met span ning door een doorbraak van het Brandweerelftal door de verdedi gingder Artisten. Beeldman scoor de uit een fantastische voorzet van Dick Smit. Even daarna vergrote wederom Beeldman de stand tot 2-0. Door een vergissing in de ach terhoede der zeer goed spelende Brandweermannen werd het 21. Even daarna vergrote wederom Beeldman de stand tot 31. Na de rust revancheerden ar tisten door de stand die na 3—2, 33 en 43 (welk doelpunt door de vooruitstrevende commandant J. Blauw was gemaakt) was ge weest door een scherp schot van kunstfluiter Jan Tromp. Met 4—4 kwam het einde. Doelschoppen bracht de beslissing van 54 voor het Ned. Artisten Elftal. De wisselbeker werd naderhand bij een gezellig samenzijn in de Rustende Jager aan de artisten overhandigd. De drumband van de christelijke gymnastiekvereniging Dindua te Enkhuizen, die zaterdagavond, na te Bergen aan Zee te hebben ge speeld, per autobus naar huis terug keerde, had bij de Dorpsbrink een klein oponthoud tengevolge van verkeersdrukte. De grote bus, ge vuld met jongelieden in hun witte kledij met oranje en groene das en dito gekleurde muts op 't hoofd, trok veel kijkers, wat tenslotte tot gevolg had dat men hen verzocht iets te laten horen. Na verkregen toestemming van de politie stelde de band zich op de Dorpsbrink op, om onder leiding van de dirigent de heer H. Lub, enige nummers te laten horen, waarna al musicerend een rondgang door het dorpscentrum werd gemaakt. Een grote schare belangstellende toehoorders sloot zich achter de band aan. Het optreden van deze band viel zeer in de smaak en wij hopen haar hier nog eens weer te zien en te horen. ZONDAGSDIENST ARTSEN Weelttöad w IftrWlfWrVr DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantleruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie- inrichting Zilfa Pleet Telefoon 2778 Telefoon 2104 Programma wijziging voorbehouden, zie ook aanplakborden. □□□□□□□□□□□□aDaanaaaDaaa BERGEN 19 aug. Dr. POOT, Tel. 2413 26 aug. Dr. POOT, Tel. 2413 SCHOORL-KOEDIJK 19 aug. Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266 26 aug. Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1