99 ff Rumoer rondom een tentoonstelling Berger Padvindsters hielden zomerkamp op Texel Heidebloei te Bergen Schoorl's Gemengd Koor de KJ-V,0- GERRITSEN Raadsfractie R. K. DANSSCHOOL JACK TINY SMIT" Bergens Harmonie DINSDAG 4 SEPTEMBER A.S. Openluchttheater T» en OKinderfeest Vakantieschool Bergen Zeilkampen en Veluwekampen van VRIJDAG 31 AUG. 1956 33c JAARGANG No. 34 Verschijnt te Bergen. Bergen aan Zee. Schoorl. Schoorldam, Groett Camperduin. Egmond aan Zee. Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De tentoonstelling der werken van Jaap Mooy. A. Lucebert, Ar- nolt Reemer, David Kouwenaar en Georges Ides, die van 18 augustus tot 2 september in de kunstzaal van „De Rustende Ja ger" zou worden gehouden, is maandagavond 20 augustus als een nachtkaars uitgeblazen. Tegen tienen verscheen de Burgemees ter Dr. W. Huygens om de ex positie te sluiten. Als motief gaf hij op, dat het toenemend aantal protesten van verschillende zijden te groot was om deze te kunnen negeren. Ook zouden diverse fo tomontages niet toelaatbaar ge acht kunnen worden. De nog aan wezige bezoekers verlieten direct de zaal, toen het bevel om te ver trekken gegeven werd. Van de opening af wekte het tentoongestelde een indruk van weerzin bij talrijke beschouwers. De foto-montages, meestal samen gesteld van uit tijdschriften ver knipte plaatjes, droegen een sterk propagandistisch karakter voor het anti-militairisme, het anti- Amerikanisme, enz. Voor de rest was er een drieling van D. Kou wenaar, het menselijk lichaam voorstellend, le naar de vorm, 2e heti innerlijk aan beenderen en ingewanden en 3e het zenuwstel sel, weergegeven door dun ijzer- draad. Was dit nu anatomisch juist geweest dan zou men kun nen zeggen: dat is althans iets, maar onder al het tentoongestelde was niets geniaals, niets origineels en niets vindingrijks. Toen ten slotte een tweetal foto-montages ontdekt werden, die een anti-ka tholieke strekking vertoonden, werden deze verwijderd. Maan dag voormiddag was de expositie gesloten en deze tijd is gebezigd om een ander werkstuk, dat een ter aarde liggende vrouw zonder kleding afbeeldde, met papier te verhullen. In 't algemeen kan men zeggen dat de exposanten in de grote zaal de inspiratie tot het scheppen van hun produkten hebben gezocht in het anti-maatschappelijk gevoel en in de poel der menselijke harts- KLOKKEN tochten, waardoor bij velen een tegenzin ontstond, dat tenslotte tot protesten over het tentoonge stelde heeft geleid. In het kleine zaaltje exposeerde Lucebert een aantal platen, waarop door hem vertekende vor men van mensen, dieren en din gen waren afgebeeld, hier en daar met een vrij louche karakter. Het wil ons voorkomen dat het bestuur van het K.C.B., dat ge woon is een kunstenaar zijn eigen expositie te laten verzorgen en samenstellen, er ditmaal ingevlo gen is, en dat hier jegens de hoofdaanlegger van deze exposi tie van misbruik van vertrouwen kan gesproken worden. De R.K. raadsfractie heeft ge meend zich in deze aangelegen heid te moeten mengen en de on derstaande vragen tot B. en W. gericht: le. Waarom hebben B. en W. zich voor de opening van de ex positie niet op de hoogte gesteld van hetgeen geëxposeerd werd? 2e. Waarom heeft de Burge meester na zijn bezoek op zater dagmiddag de tentoonstelling niet laten sluiten? 3e. Waarom hebben B. en W. na het weghalen van enige stuk ken op last van de justitie de ex positie niet gesloten; te meer daar men kon verwachten, dat door de publikatie in de pers deze exposi tie meer bezoekers zou trekken? 4e. Achten B. en W. het nodig om een deskundige commissie sa men te stellen, die een onderzoek zou kunnen instellen naar: le. De wenselijkheid van on .- dersteuning van dergelijke kun stenaars door de gemeente. 2e. De wenselijkheid om der gelijke kunstenaars in de gele genheid te stellen hun prullaria te exposeren. 5e. Wat denken B. en W. in de toekomst te doen om dergelijke exposities te voorkomen. 6e. Acht de Burgemeester het niet gewenst om als ere-voorzitter van het K.C.B., gezien het gehalte van deze expositie, te bedanken? Hierop is door de burgemeester het volgende geantwoord: ad. le. Het is nimmer gewoonte dat tentoonstellingen preventief door de overheid worden gecen sureerd. De overheid waakt re pressief tegen schendingen van de openbare orde en zedelijkheid, ad. 2e. Ik heb bij de openstel ling der tentoonstelling wegens de volte die er was de aanstoot gevende stukken niet gezien. Bo vendien was ik er niet op verdacht dat er iets in die zin te zien zou zijn. ad. 3e. Met de officier van justi- tietie meende ik, dat de aanstoot gevende stukken waren verwij derd. Wij beschouwden de rest wel van een laag gehalte maar niet van zodanige aard dat slui ting der tentoonstelling geboden moest worden geacht. Indien de ergste stukken van het begin af niet aanwezig waren geweest, zou de rest niet zoveel stof hebben doen opwaaien als thans het ge val is geweest. Over de vraag wat oirbaar is moet men bij een ten toonstelling binnenshuis andere maatstaven aanleggen dan bij de beoordeling van dingen die b.v. aan de openbare weg worden ge toond. Toen mij echter bleek dat ook de rest der tentoonstelling voor velen 'n sensationeel karak ter had, heb ik de tentoonstelling voor het publiek gesloten. (Niet in opdracht van de officier van justitie, zoals ten onrechte ver meld in het Noordhollands Dag blad). Hiermede wil ik allerminst zeg gen dat ik de rest goedkeurde maar om tot sluiting van een ten toonstelling over te gaan, moeten wel zèèr ernstige feiten aange toond kunnen worden. Ik was met de officier van ju stitie van mening dat de hoofdza ken waartegen bezwaren konden worden ingebracht verwijderd waren en achtte toen in eerste instantie sluitinq niet noodzake lijk. ad. 4e. Na overleg met de wet houders deel ik U mede: a) de sociale ondersteuning van kunstenaars geschiedt op grond van beoordeling van hun werk door een objectieve deskundi ge commissie. Het feit dat enkelen eens uit de band gesprongen zijn is geen aanleiding en mag ook niet zijn hen van steun voor het maken van serieus werk uit te sluiten. b) De gemeente heeft geen zeg genschap over de vraag welke kunstenaars door het K.C.B. in de gelegenheid worden ge steld hun werk te exposeren. ad. 5e. Ik heb namens de ge meente de algemene verontwaar diging over deze tentoonstelling bij het bestuur van het K.C.B. kenbaar gemaakt en er onze af keuring over uitgesproken dat het bestuur geen voldoende controle heeft uitgeoefend Het college heeft het K.C.B.-bestuur verzocht in de toekomst hierop nauwlettend toe te zien en het bestuur uitge nodigd ons dit schriftelijk te ver zekeren. ad. 6e. Aangezien ik de betref fende kunstenaars niet uitsluitend beoordelen wil naar dit n.m.m. laakbare en bovendien pover uit gevoerde bravoure stunt je, waar voor ieder eigenlijk zijn schouders moest ophalen, zie ik hierin geen aanleiding mijn banden met het K.C.B. te verbreken. Het beste zou zijn geweest, indien noch pers, noch publiek aan deze expo sitie enige aandacht besteed had den, want thans zouden de expo santen nog kunnen denken, dat zij inderdaad zoals zij bedoelen de door hen zo geminachte „burger maatschappij" in haar voegen hebben doen schudden. Zij over schatten zichzelf echter! Ter verklaring van zijn houding heeft het bestuur van het K.C.B. de onderstaande verklaring ver schaft, die wij volledig afdrukken. Het bestuur van 't kunstenaars Centrum Bergen is, zonder deze idee ooit nadrukkelijk te hebben geformuleerd, als vanzelfsprekend steeds uitgegaan van de gedachte, dat in een vrij land vrijheid van uiting voor alle groepen gewaar borgd moet zijn, ook voor de avant-garde wanneer zij felle op standigheid demonstreert. Van censuur door het bestuur op ten toonstellingen, anders dan vanuit overigens geenszins gemakkelijk definieerbare, noch simpel toe te passen aesthetische criteria, is dan ook nimmer sprake geweest. Hierin ligt de oorzaak van het feit, dat het bestuur niet direct gereageerd heeft op de geëxpo seerd werken der thans gesloten tentoonstelling, omdat het zijn aandaclri daarop nimmer speciaal placht 'e richten. Daar het geens zins in de bedoeling van het be stuur, noch van het Centrum zelve ligt, enigerlei overtuiging van an deren te kwetsen, en zeer zeker niet religieuze overtuigingen heeft het bestuur onmiddellijk nadat het een klacht bereikte, dat juist dit laatste aldus Wél was ondervon den, in spoedvergadering bij eengekomen zonder enigerlei van meningsverschil getuigende discussie, besloten de beide ge wraakte werken te verwijderen. Stellig zal het bestuur thans dubbel diligent blijven ten aan zien van volgende tentoonstellin gen, ter voorkoming van onge wenste complicaties als zich thans hebben voorgedaan. Het bestuur ontveinst zich echter niet dat 't zich in de toe komst gesteld kan zien voor ge opperde bezwaren van ander dan religieus standpunt. Het denkt daarbij zowel aan politieke als aan ethische overtuigingen. Con troversen, die hierbij kunnen rij zen, zullen elk op hun mérites getoetst moeten worden. Daarbij is het bestuur het zij nadruk kelijk gezegd zich ten volle bewust, vooreerst, dat een mede door subsidie in stand gehouden corporatie hier voor eigenaardige moeilijkheden kan komen te staan, wat dan tevens het tweede pro bleem van meer algemene strekking raakt, namelijk de verhouding tussen overheid en „moderne" kunst, welke laatste (als alle geestesuitingen) steeds een revolutionair karakter zal dragen. Bergen (Nh.), 22 augustus 1956. De heer fC. W. EU is is tot voorzitter van de K.V.P.-raads fractie gekozen in de plaats van de heer N. Bos, de heer J. R. L. Woldendorp tot secretaris. De heer F. L. Driessen zal de zetel van de heer Bos in de raad gaan innemen. Deze bekende dansschool voor katholieken, opent weer haar nieuwe clubs in gebouw St. Jan te Bergen. Dansschool Smit, wat het grootste dansinstituut in Noord Holland is, heeft ook in Bergen een jarenlange reputatie. Het in stituut is een waarborg voor le klas dansonderwijs, terwijl de clubs bekend staan om de gezellige sfeer. Voor Katholieke jongelui, die deze winter goed willen leren dansen is dansschool Smit het aangewe zen dansinstituut. Voor inschrij ving leze men de advertentie in dit blad. 't Ruïne Vendel afd. Bergen van het Ned. Padvindsters Gilde heeft haar Zomerkamp dit jaar op Texel doorgebracht. 's Morgens om 7 uur werd in de Berkenlaan gestart en ging 't per fiets naar Den Helder, om verder per „Dageraad" van de T.E.S.O., over te steken naar de parel van onze waddeneilanden. Om 3 uur werd de plaats van bestemming bereikt, de Cocks- dorp. Gelukkig heeft 't weer zich van zijn beste kant laten zien, wat wel een unicum mag heten, gezien ons zo trieste klimaat. Woensdags werd 't Vlie over gestoken en Vlieland in al haar pracht verkend. Vanaf de aanleg steiger werd per open vrachtwa gen over het kilometers brede strand gereden, wat wel het no dige commentaar verwekte, van wege het hotsen en botsen en warmlopen van de motor. Op de straatweg ging het beter, dwars door de dennenbossen en de wondermooi begroeide, ongerepte duinen. Op de terugtocht over 't Vlie werd langs de Robbenplaten gevaren, waar deze Vliebewoners in al hun natheid en gladheid la gen te zonnen of weer in hun element doken. Aan speurtochten, nachtwande lingen, het verkennen van de mooie dorpen op Texel was geen gebrek, ook (voor de oudheids kamer in „den Burg" was intense belangstelling, vooral voor de oude speeldoos. Al met al een machtig kamp, waar de echte padvindersgeest heerste, met vele, zeer prettige herinneringen. Tragéla. Ons werd medegedeeld, dat de Struikheide momenteel bijzonder fraai bloeit. Dit is opvallend rij ker, als vorige jaren het geval is geweest. Een bezoek aan deze heidepracht is thans alleszins de moeite waard. Vooral langs de Uilenvangersweg en in de ver brande Pan vindt men in dit op zicht de mooiste plekken van de Provinciale Duinen. Het is jammer dat de bramen dit jaar door het slechte weer geen vrucht zullen dragen. Dinsdagavond 14 augustus trot seerde Bergens Harmonie onze zomerse koelkast-temperatuur en gaf voor een klein, maar trouw publiek een concert in de muziek- tuin. Het programma was als gewoonlijk goed verzorgd en men kon er weer van genieten, al liet de zuiverheid der instrumenten ten gevolge van de sterke afkoe ling wel te wensen over. Dat is een groot nadeel bij het buiten spelen in zo'n onguur klimaat. Zondagavond 19 augustus speelde de Harmonie voor een goed gevulde muziektuin. De op gewekte mars: „de Goede oude tijd" lokte de laatkomers in ver sneld tempo binnen. Daarop volg de de gevoelig gespeelde Andante in G. van Batiste. Na de illus tratieve „Images de France" van Alb. Thiry, gaven de koperblazers der Harmonie een goed Sextet weg. Het trio Cornelis Blokker, trombone, hr. Bakker en Jan Tromp, klarinet, vergastten het publiek op een goed gespeeld Di vertimento van Mozart. Welk een prachtig zangerig geluid de trom bone in bekwame handen kan voortbrengen, liet Cornelis Blok ker, oud-lid der Bergense Harmo nie en thans werkzaam in het Concertgebouw1 Orkest te Am sterdam, horen. Na een zeer korte pauze werd het concert voortgezet met de goed gespeelde „Aïda" van Ver di, Opera „Martha" van Flotow en de Opera „Tannhauser" van Wagner, om met de opgewekte slotmars een einde te nemen. De zangrepetities vangen weer aaft op Ook nieuwe leden zijn welkom SCHOORL's KINDER- cn MEISJESKOOR Dinsdagmiddag 21 augustus beleefden Sjors en Sjimmy hun spannende avonturen ten aan- schouwe van honderden kinderen, die gillend en loeiend van hun medeleven getuigden. Woensdagavond 22 augustus trad de Opera Ataliana voor een kleine duizendtal bezoekers in het Openluchttheater op. Gezongen werden fragmenten uit: Figaro's bruiloft W. A. Mozart Parelvissers G. Bizet Trovatore G. Verdi Don Carlos G. Verdi La Bohème G. Puccini Werther J. Massenet Barbier van Sevilla G. Rossini Madame Butterfly G. Puccini Faust Ch. Gounod Het was een buitengewoon voorrecht de mooie goed geoefen de stemmen van deze kunstenaars te mogen beluisteren in de open lucht. Het waren stemmen die de ruimte beheersten en vulden zelfs in hun zachts gefluister. Op deze avond kon men het wonder van de menselijke stem in al haar schoonheid en zuiverheid beleven, zonder de hinderlijke bijklanken van een microfoon. De fragmenten werden in de daarbij passende costuums gezon gen en gespeeld. Het geheel was zulk een succes, en viel zö goed in de smaak van het publiek, dat een herhaling in deze geest zeker tot veler wens behoort. Dinsdag 14 augustus des mor gens om half negen vertrokken uit T. en O. drie autobussen vol opgewekte kinderen van 8 tot 14 jaar, voor het jaarlijkse kin derfeest der buurtvereniging T. en O. De reis ging eerst naar Amsterdam, waar een rondvaart door de grachten en de haven werd gemaakt. De kinderen raak ten niet uitgekeken en leefden vol belangstelling mee bij het nemen der moeilijke doorgangen in de kanaalroute. Ook het schommel grapje dat de kapitein van de boot op het IJ uithaalde werd vol uitgelatenheid door hen gewaar deerd. De schoonheid der gevels moest het echter afleggen tegen de bewondering voor de langs de grachten geparkeerde auto's! Van Amsterdam ging het na een verfrissend ijsje naar „het Kopje" in Bloemendaal, waar de uitkijktoren sterk de belangstel ling trok. Hier werd met gulle hand uit de meegenomen melk bussen limonade geschonken. Het meegenomen brood hadden de meeste kinderen al verorberd. Van Bloemendaal reden de autobussen naar Velser-end, waar in de speeltuin de middag werd doorgebracht. Niettegenstaande het zeer koele weer lokte het water van de kanovijver de kin deren aan en één bekocht dat met een kletsnat pak, maar dat deerde de algemene vreugde niet. Vanuit de speeltuin werd groepsgewijze de ruïne van Bre- derode bezocht door degenen die daar belangstelling voor hadden en dat hadden de meesten wel. Moegespeeld werd de terug tocht aanvaard en om half zes waren de feestgangertjes weer in T. en O. terug. De slaap liet die avond niet lang op zich wachten! Van 23 juli tot 17 augustus or ganiseerde mevr. S. Sax, direc trice van het Dorpshuis, een va- cantie-school voor kinderen tot twaalf jaar. Er waren dit jaar 75 deelnemertjes, die onder leiding van zes leidsters een heerlijke vacantie hebben gehad. Van des morgens tien tot 's middags vijf uur konden de ouders zich ge heel geven aan hun seizoenbezig heden, terwijl hun spruiten veilig onder goede leiding speelden en ravotten in bossen, duinen of speeltuin en bij regenweer binnen werden beziggehouden, met han denarbeid, zang of voorlezen. Gezamenlijk werd een rit met de tram van de Bedriegertjes ge maakt, terwijl ook de kindervoor stellingen in het Openluchttheater werden bijgewoond. Op de laatste „schooldag" werd er kermis ge vierd in het Dorpshuis, waar in de benedenkamers kermistentjes stonden en op limonade met olie bollen getracteerd werd. De firma Schrama verraste alle kinderen met een ijsje. De snoeperijen in de kermistentjes waren meren deels gaven, der firma's De Wijs en Broers en N. Jonker te Bergen en Houtman te Bergen aan Zee. De beide zeilkampen met 20 deelnemers in Paterswolde zijn, ondanks het minder gunstige weer, een groot succes gewor den. Er is flink gezeild en velen zijn al weer een stuk gevorderd in de zeilkunst. Een woord van dank voor hét gemeentebestuur van Haren, dat het ons mogelijk maakt onder gunstige omstandig heden onze kampen te houden, is hier wel op zijn plaats. Het eerste Veluwekamp met 35 deelnemers onder leiding van mevrouw Ivangh en de heren Ivangh en Schuil is al weer voor bij. De kinderen hebben in weer wil van het ongunstige weer, ge noten en geen lichte ongesteld heid zelfs was te constateren. Blakend van gezondheid gaat ieder weer naar huis, behalve de gelukkigen, die twee weken kun nen blijven. In het tweede kamp zijn 24 deelnemers. De leiders en leid sters zijn de heren Groot uit Scheveningen, Hottentot uit Alk maar en Schuil uit Bergen, ter wijl mevrouw Bosman-van Gu~ lik als kampmoeder fungeert. Op woensdag 29 augustus zal dit kamp eindigen. B. SCHUIL. DE ZEE EIST EEN OFFER Op donderdag 24 augustus is te Bergen aan Zee de pater Th. Lu- cassen uit Rotterdam, die zich met enkele jongens aan het Stille Strand in zee had begeven, in een mui geraakt en verdronken. De overledene was 38 jaar oud. ZONDAGSDIENST ARTSEN Ueekêtad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Dir. Klaas Venneker Vrijdag 7 september beginnen de zangrepetities weer. Komen jullie allemaal? En brengen jullie nieuwe leden mee? Grote meisjes van 8 uur tot 9 uur. Kinderkoor van 5 uur tot 6 uur. Kleuters van kwart over 4 tot 5 uur. De grote meisjes beginnen op vrijdag 14 september a.s. BERGEN 2 sept. Dr. BULSTRA, Telefoon 2827 SCHOORL-KOEDIJK 2 sept. Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266 •••••••••••••••••••••••a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1