DE DUINSTREEK' Afscheid 59 BAKKERSVAKANTIE VAKANTIE L. C. BISKANTER FLAGSTONES EDT KUIPER, Schoorl GAAN MET VAKANTIE Slagerij Grote afslag vet Spek A. kta Nieuws van de Damclub ♦Bergen' SLAGERS BEGTHEL, Schoorldam en iiciffyt fyij, gasten Wegens vacantie gesloten 99 Tweede Blad Vrijdag 31 aug. 1956 D E R 0 D E S T 1 E R Een verhaal uit de tijd van de voortrekkers en pioniers SPORTNIEUWS 0»65 per V'2 kg Doorregen Rundlappen f 1.65 per 'H kg Schenkel met been f 1,75 Rundvet f 0,55 Fa. H. J. Volten en Zn prima ledikanten en kapok bedstellen Verkooplokaal „DE BOOM" Banketbakkerij Ter Burg I 49.50 Adverteert in dit blad Er is een tijd van komen, en er is een tijd van gaan. Mijn tijd van gaan is nu gekomen. Daar bij past een woord van afscheid. Dit afscheid is nodig geworden hoofdzakelijk door gebrek aan tijd, en het verlangen mijn be perkt aantal „vrije uren" te be steden aan andere liefhebberijen. Mijn taak bij de Duinstreek was voor mij immers ook een lief hebberij, waarvan ik overigens gerust kan zeggen dat ik daar aan mijn vreugde heb beleefd. Over de uitvoering van die taak kan men op verschillende manie ren denken. Mijn opvatting daar van is niet zozeer het vermelden van „nieuwtjes" geweest. Dit was ook niet nodig, omdat het bekende „lopende vuurtje" deze taak voortreffelijk, zowel wat snelheid als uitgebreidheid be treft, waarnam, zodat dit nieuws bij het verschijnen van de Duin streek, 1 maal per week, al reeds „oud nieuws" was geworden. Mijn terrein was dus beperkt tot het verslaan van gebeurtenissen ten gerieve van hen die daarbij afwezig waren, en ter bevredi ging van de aanwezigen. Dat de daaraan vastgeknoopte beschou wingen uiteraard een persoon lijk karakter droegen, spreekt vanzelf. Mij bewust van het per soonlijke, en dus ook het moge lijk feilbare van zulk een oor deel, heb ik er ernstig naar ge streefd in een trant te schrijven, die persoonlijke gevoelens zoveel mogelijk spaarde, zonder al te veel af te wijken van een waar heidsgetrouw beeld. Dat mij dit niet altijd gemakkelijk gevallen is moet ik eerlijk bekennen. Toch heeft het feit, dat meestal bleek dat de wil bestond om het zo goed mogelijk te doen, mij daarbij belangrijke steun gege ven. Daardoor gedenk ik dan ook de vergaderingen van de Plattelandsvrouwen, de uitvoe ringen van Schoorl's Gemengd Koor, van het toneelgezelschap Ons Genoegen, van Algemeen Welzijn, van Olympia, van het Groeter Cabaret, van het Groe- ter toneel, van de Groeter Amu sementsver., van het in oprich ting zijnde, dappere, harmonie korps de Vriendschap, en de uit voeringen van alle andere cultu rele en amusementsprestaties, met een aangename herinnering aan hun serieuze streven iets te bieden tot lering en vermaak van hun plaatsgenoten. Ook de in spanning die de beide V.V.V.'s Schoorl en Groet zich getroosten ten bate van onze zomergasten, hebben mijn grote waardering. Voor de besturen van de talrij ke ledenvergaderingen die ik heb bijgewoond, en die zich slechts, ondanks de soms aangeboden vrije consumpties en presentie gelden, in een matige belangstel ling mochten verheugen, zou ik als pleister op de wonde willen leggen, de overweging dat deze afwezigheid in zekere zin een bewijs is van goed vertrouwen in het desbetreffende bestuur, wat de gang van zaken aan gaat. Bij dit afscheid moet ik tot mijn spijt twee „zorgenkinderen" memoreren. Het eerste is onze Middenstand. Er bestaat n.l. het gevaar dat, naast de verheugen de materiële welstand van onze winkeliers, zich door de elk jaar toenemende drukte, een zowel lichamelijke als ook geestelijke oververmoeidheid zal openbaren, waarmede hun inspanning, om onze zomergasten zo goed moge lijk te bedienen, wel heel slecht wordt beloond. Zoals U zich misschien zult herinneren werd hierop reeds eerder door mij ge wezen. Het tweede zorgenkind bestaat merkwaardigerwijs ook in „groepsverband". Het is na melijk onze Gemeenteraad. Dit college heb ik leren beschouwen als „de schone slaapster in het bos". Hoe langer hoe meer be kruipt mij echter de angst dat, indien de prins, in de gedaante LMTHEMtDrr hUMTMMJKWI 'SEEM ZRütc TVS- SEMOMS rWEEËJi! M'J 2ttttEL- TEW KMR M06 W(Ü Büotfft, VEEX HOEMEtj. mmt -EtRL'JR GE2ECO- rlKMEt (MjRDT KWMD OVER DE2E TVS- HK KOMST van de Velsertunnel, haar doet wakker schrikken, zij niet een „volwassen jonkvrouw" maar een „klagelijk krijtende baby" zal blijken te zijn, als U begrijpt wat ik bedoel. Tenslotte een woord van dank aan de Redactie voor de gulle wijze waarop zij mij steeds „het vrije woord" heeft verleend, en zeker niet minder aan mijn col lega's van de drukkerij, voor het geduld en de bereidwilligheid waarmede zij steeds mijn artikel tjes hebben verzorgd. Wat de mij nog onbekende opvolger aan gaat, hij zal wellicht een betere verslaggever zijn dan ik, maar ik hoop dat hij mij zal evenaren in oprechte toegenegenheid voor, en warme belangstelling in onze goede Schoorlse Groetse dorps gemeenschap! J. L. M. COENEN Leden opgelet! De jaarvergadering wordt ge houden op maandag 3 september a.s., des avonds om 8 uur in het T. en O. gebouw. Houdt deze avond vrij, komt allen op tijd! Damliefhebbers, geeft U op als lid. Maandagavond 10 september begint de onderlinge competitie. Secretaris: C. Tromp Westerweg 48, Bergen (N.H.) j||llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll% H Geopend van 3 tot en met 12 september DE JONG BAKKER KOSSEN Geopend van 13 tot en met 22 september j| GOEDHART ROHDE HOOGVORST Bakkerij Nottelman blijft gedurende de vakantie geopend. s Brood verkrijgbaar bij Beeldmatj. Aagtdorp en Minkema, Voorweg, van 10 12.30 uur. jl De winkels zijn geopend van 8 6 uur DE VERKOOP IS a CONTANT De Schoorlse bakkers inminimminimmui BEGTHEL vanaf 2 september tot en met 9 september KUIPER vanaf '23 september tot en met 30 september Wij verzoeken de medewerking van al onze cliënten Bij voorbaat hartelijk dank „Ja, nu u het zegt..." Nadat Tom enkele lichten in de winkel had uitgedraaid, gingen ze naar achteren, waar de tafel al gedekt was. Bep liep met een nors gezicht van de kamer naar de keuken en van de keuken naar de kamer Herman zat in de serre en las een boek. Op dit moment schoot het Tom door het hoofd, dat hij Bep een ultimatum had gesteld: Om zes uur vertrekken en anders waarschuw ik de politie. Voor zover ihij het kon bekijken, maakte zij geen aanstalte om dit bevel op te volgen. Enfin, hij zou in het bijzijn van de kinderen maar geen scène maken. Herman ging na het eten toch wel naar een schoolvriend en Greet had om half acht meisjesvereniging. De avondmaaltijd verliep vrijwel zwijgend Na het eten hielp Greet met opruimen en afwassen in de keuken. Herman was al dadelijk verdwenen en toen ook Greet de deur uitgegaan was en Bep nog druk in de keuken bezig was met de Zondagse maaltijd, stak Tom een pijp aan en liep naar haar toe. Hij wees op de electrische keukenklok en zei: „Je bent al ongeveer een uur over tijd, weet je dat? Ze keek hem spottend aan, terwijl ze door ging met het vlees braden. „Het telefoonnummer van de politie is 421. Voor het geval je het niet weet?" Hij knikte. „Zo, dus je wilt het op de spits drijven?" „Ik drijf niets. Mijn plaats is hier, dat weet jij drommels goed. Elly heeft beslist, dat ik haar in de zaak zou opvolgen. Wou jij die beslissing ongedaan maken?" „Ik weet daarvan niets af Tegen mij heeft ze daarover met geen woord gesproken." „Dat is ook niet nodig. Het is voldoende, als ze het mij gezegd heeft." „Die mening ben jij misschien toegedaan, maar ik niet. Wees verstandig, Bep, en pak je koffers, want zowaar ik hier sta, ik laat je door de politie het huis uitzetten." Ze lachte spottend. „Dat durf je niet," tartte ze. „Bovendien, als ik vertrek, wie moet er dan voor het eten zorgen? Greet soms? Kom nu, alles loopt in het honderd, als ik er niet meer zou zijn." „Dat is tenslotte onze zaak en niet de jouwe. En nu voor de laatste maal: Ben je van plan om goedschiks te vertrekken? Of moet ik je op straat laten zetten?" Ze deed het deksel op de pan en smeet de vork op het aan- rechtblad, waarna ze zich naar hem toedraaide. „Luister nu eens, eigenwijze kerel die je bent: jij bent niet geschikt, om zo'n bedrijf als dit alleen te drijven en te beheren, jij hebt geen organisatie talent. Hier is een vrouw nodig. Tijdens Elly s leven ging alles van een leien dakje, dank zij haar wilskracht En die wilskracht heb ik ook. Ik ben goed thuis in het bedrijf en samen kunnen we het verder uitbouwen. Als de rouwtijd voorbij is trouwen wij en „Wat?" Het klonk als een pistoolschot door de kleine keuken. Ze keek hem lachend aan. „Ja zeker, ook dat is Elly's wil. Als we een jaar verder zijn gaan we trouwen en we zetten samen de zaak op dezelfde voet voort. Intussen verzorg ik het huishouden en laat je Greet voor mijn part in de winkel helpen. De administratie en het financiële beheer kan ik dan weer verzorgen en met behulp van een werkster kan ik dan ook het houshouden wel aan. Het geld blijft in de familie... „Ho, maar, Bep, nu gaan mijn ogen helemaal open. Nu be grijp ik je bedoelingen geheel. Ik ben zeer vereerd met je aanzoek, maar ik bedank. Ik ben niet van plan om met je te trouwen en... och, wat geeft het allemaal er nog meer woorden over vuil te maken. Laat het je duidelijk zijn, dat ik vastbesloten ben mijn eigen weg te gaan. En of ik al dan niet organisato risch talent heb, zal de toekomst wel uitmaken. Ik heb wel zoveel verantwoordelijkheidsgevoel, dat ik weet, wat goed en niet goed is voor de zaak Ik zal mijn hele leven dankbaar zijn voor alles, wat Elly gedaan heeft voor de zaak, voor mij en voor de kinderen, maar dat is een kwestie, die alleen ons aangaat. Ik zal het op prijs stellen, als je in ieder geval van avond nog vertrekt. Je hebt nog een zee van tijd, want de laatste bus naar de stad gaat half elf. Ik ben desnoods bereid een taxi voor je te requireren en te betalen. Zeg naar, wanneer je klaar bent, dan bel ik een wagen. Maar ik sta er op, dat je vertrekt. Ik heb altijd goed gevonden, dat Elly hier de baas was. Maar Elly is nu dood en ik duld geen ander op haar plaats. Die plaats neem ik nu zelf in. In die negentien jaren, dat ik met haar getrouwd ben geweest, heb ik een goede leerschool doorlopen. Ik geef je de verzekering, dat ik ervan zal profiteren. Dat ben ik aan haar nagedachtenis verschuldigd." Ze keek hem doordringend aan. Nog steeds wilde ze zich niet laten overtuigen, daf het hem bittere ernst was. ,,Je kunt doen en laten wat je wilt, Tom Boornberger, maar ik blijf." Hij haalde zijn schouders op. „Dan moet je zelf de konse- kwenties maar aanvaarden." Even later zat hij in zijn kantoor en nam de hoorn van het telefoontoestel. Wat zou hij doen? Het politiebureau opbellen? Wacht eens, Prins, de brigadier was ongetwijfeld thuis. Als hij hem de zaak uiteenzette, zou hij misschien wel raad weten. Top, dat deed hij. Prins was iemand, die enige notie van diplomatie had. Hij draaide het nummer en wachtte. Even later meldde me vrouw Prins zich. „U spreekt met Boornberger," zei Tom. „Is de baas ook thuis?" „Een ogenblikje. Hij gaat net naar boven om zich te ver kleden. Ik zal hem even terugroepen." Na een minuut hoorde Tom de zware basstem van de bri gadier. „Prins, met Boornberger. Zeg, ik heb een lastig karweitje voor de politie. Maar omdat ik het discreet wil behandelen, bel ik liever niet het bureau op. Kun je misschien even komen, zodat ik het je kan uitleggen?" „Kun je het niet door de telefoon vertellen?" „Liever niet. Er zitten wel een paar goeie sigaren aan vast." Kerel, wat ben je geheimzinnig Je hebt toch geen moord gepleegd?" „Ben je... Nee, dat is het helemaal niet." „Nou, met een kwartiertje ben ik bij je. Moet ik in uniform komen of in burger?" „Liefst in uniform. Dat dwingt respekt af." „Man, je maakt me razend nieuwsgierig. Nou, tot straks." Tom legde de hoorn op de haak en klopte zijn lege pijp uit. Terwijl hij die rustig vulde, keek hij om zich heen. O ja, ze had ook nog de sleutel van de brandkast Prins zou die ook nog wel los krijgen. Voor hem een koud kunstje. Langzaam stak hij de brand in de pijp en stond toen op. Hij liep naar de winkel en deed het slot van de voordeur, zodat Prins meteen zou kunnen komen. Precies bibnnen een kwartier arrivieerde Prins Tom begroette hem in de winkel en nam hem meer naar het kantoor. „Jij bent ook een mooie, zeg, om me uit m'n vrije tijd te halen. Om zeven uur had ik m'n dienst er vandaag op zitten." „Ach, ik had het bureau wel kunnen bellen, maar er zijn enkele nieuwelingen, van die jonge snoeshanen en voor dit karwei moet ik oemand hebben, die een beetje diplomatiek is aangelegd. „Dank je voor je kompliment. En laat maar eens horen, wat er loos is." „Hier, steek eerst een sigaar op, dan zal ik je de moeilijkheid vertellen." Prins zoog vuur in de sigaar en ging op zijn gemak zitten, terwijl Tom in het kort de moeilijkheden met zijn schoonzuster vertelde. „En nadat ik haar nog eens, voor de laatste maal aan het verstand trachtte te brengen, dat zij vanavond moest vertrekken ik heb haar zelfs een taxi aangeboden zei ze: „je kunt doen en laten wat je wilt, maar ik blijf". En zo staan de zaken." Prins had zonder de ander in de reden te vallen, geluisterd. Nu Tom uitgesproken was, knikte hij bedachtzaam. „Nou, dat is een geval van huisvredebreuk, he? Dat is die jongste dochter van Peetoom, niet? Ja, ik ken de jongedame wel. Niet bepaald een katje, om zonder handschoenen aan te pakken. Enfin, laten we haar maar eens gaan opzoeken. Eens kijken of ze meer ontzag heeft voor mijn uniform dan voor jouw kolbertje... Samen liepen ze naar de keuken, waar Bep nog altijd bezig was. Prins keek haar aan en tikte haar even op de schouders. „Goeie-avond. juffrouw Peetoom, nog zo druk aan het werk? En dat op Zaterdagavond? Zou het voor u niet veel beter zijn, als u vanavond eens gezellig naar de stad ging? Als door een wesp gestoken draaide ze zich om. Er kwam een spottende blik op haar gezicht, toen ze van de een naar de ander keek. „Zo, zo, meneer Boornberger houdt voet bij stuk. En wat hij zelf niet kan verrichten, laat hij de politie maar doen, he?" Tom haalde zijn schouders op. „Ik heb je vaak genoeg ge waarschuwd, dat het menens was, Bep. Prins legde bezwerend zijn zware hand op Tom's arm. „Laat mij dat varkentje maar even wassen. Nou, juffrouw Peetoom, laat dat koken nu maar aan anderen over en ga uw boeltje inpakken. Intussen belt meneer Boornberger wel een taxi, die u rustig naar de stad brengt." Eindelijk drong het tot Bep door, dat het inderdaad ernst was. Ze zou moeten vertrekken, want als ze niet uit eigen beweging ging, zou deze forse politieman haar ongetwijfeld met geweld het huis uitsleuren. Ze stond even na te denken. En toen gebeurde het. Met een forse ruk draaide ze zich, opende het keukenraam en voor de beide mannen begrepen, wat er ging gebeuren, had Bep de pan met jus en vlees ge nomen en door de raamopening in de tuin gesmeten. „Zo, zei ze ziedend, „dan doen jullie het morgen maar eens zonder vlees!" Onmiddellijk was Prins bij haar. Hij greep haar bij de pols en zei op besliste toon: „En nu is het welletjes, jongedame. Je gaat als de gesmeerde je-weet-wel naar je kamer om je spullen in te pakken, of je gaat zonder de bezittingen weg. En geen geintjes meer verder, begrepen? Want ik kan ook nog anders optreden, als het moet." Min of meer verslagen liep Bep door de gang naar de trap. Prins wilde haar volgen, doch Tom hield hem tegen. „Ik denk, dat ze nu wel haar bekomst heeft," zei hij zacht. „Als het te lang duurt, kun je altijd nog polshoogte nemen. Prins aarzelde even. „Ze kan wel van alles in haar koffers stoppen," zei hij. „Ik ken dat." „Man, als ze dat wil, laat haar dan maar gaan. Als ik haar maar kwijt ben." o „Nou, bel alvast maar een wagen, zo lang zal ze toch niet werk hebben." Een kwartiertje later torsten twee mannen en een vrouw enkele koffers door de winkel naar de in de schemering wach tende auto. Er werd verder geen woord meer gesproken. Bep had haar lippen stijf op elkaar geklemd en zwijgend stapte ze in de wagen, nadat met behulp van de chauffeur alle koffers een plaats gekregen hadden. Terwijl Prins verder in de winkel bleef wachten, om geen opschudding door zijn uniform te ver oorzaken, stond Tom op de stoep, tot de wagen vertrokken was. Niemand van de voorbijgangers had gemerkt, dat hier een incident had plaats gevonden. (Wordt vervolgd) STATIONSSTRAAT 17 - BERGEN RUNDVLEES per '/2 kg Biefstukf 3,50 Rosbieff 2,60 Lendef 2,60 Riblappenf 2,30 Magere Lappen f 2,20 Doorregen Lappen f 1.65 Gehaktf 1,80 Pouletf 1,90 VARKENSVLEES Fricandeauf 2,60 Magere Lappen f >2,40 Haaskarbonade f 2,40 Ribkarbonadef 2,30 Schouderkarbonade f 2,10 Doorregen Lappen f 1,50 Mager Spekf 1,50 Vet Spekf 0.65 Saucijzenf 1,65 FIJNE VLEESWAREN per '/2 Metworstf 1,55 Bloedworstf 0,90 Leverworstf 0,90 Gehakt h.o.hf 1,55 Pekelvlees 150 gram f 0,60 250 gr. metworst 250 gr. leverworst f 1,15 Uit voorraad leverbaar rood bruine tuintegels NATUURSTEENHANDEL Telefoon 597 en 476 Schagen Wij verhuren en verkopen VERDER PRIMA GEBRUIKT HUISRAAD Zuiderstr. 46 Egmond a. Zee Telefoon 459 van 3 tot 13 september Telf. 322 Schoorldam ••E Brandstof besparen kunt U doen door het aanschaffen van een Bes Petroleumkachel Ruinelaan 11 - Tel. 3106

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 3