Weeltitad ft ft Raadsvergadering Bergen Rotsvast Bovenaan Radio Buisman REIS K.C.B. GERRITSEN EEN AFSCHEID One man Show Kustwachtexamen op strand te Bergen aan Zee ONZE GEVOELIGHEID RADI0 TELEVISIE M. Wittefcood K.J.V.0. de T.B.C.? lótaas FILM N IEUWS VRIJDAGp SEPT. 1956 33c JAARGANG No. 35 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De raadsvergadering der ge meente Bergen op 3 september werd door de burgemeester Dr. W. Huygens bij zijn woord van welkom tot de aanwezige leden gekenschetst als de eerste in het winterseizoen. Het zomerseizoen was, wat de maand augustus aan gaat, zeer gunstig geweest, wat de verhuur betreft en ook de middenstanders hadden daarvan geprofiteerd. Verder deelde hij mede, dat van de heren Bos, De Beurs en De Graan bericht van afwezigheid was binnengekomen. Nadat de notulen der vorige vergadering waren goedgekeurd gingen een aantal ingekomen stukken onder de |hamer door, waarbij aan de heer C. Koorneef als onderwijzer aan de Bredero- deschool eervol ontslag werd ver leend. Na onderzoek der geloofs brieven van de heer F. L. Dries- sen werden deze door de com missie in prde bevonden, zodat de intrede in de raad van deze heer weder mogelijk wordt. De bijzondere kleuterscholen in de gemeente zullen de door hen gevraagde voorschotten op de ge meentelijke vergoedingen bedoeld in art. 73 der kleuteronderwijswet kunnen ontvangen. Ook de St Josephstichting, die geld vroeg, was men gunstig gezind. De Vrije School te Bergen, die geld verzocht voor de aanschaf van een piano /ten behoeve van het vak „zingen", zal te horen of te lezen krijgen, dat een piano vol- geng de inspecteur L.O. niet mag worden aangeschaft, doch wel een harmonium. Als zij dit- laat ste wil, valt er te praten. Verder mag de N.H. ADO een strook berm in de Prins Hendriklaan huren onder bepaalde voorwaar den. Aan mevr. DekkerMaathuis werd 1000 m2 bosterrein ver huurd (tegen 70.per jaar. Zondag 2 september werd door de reisvereniging van T. en .O een reis per bus gemaakt, die aan de deelnemers uitstekend is bevallen. Des morgens werd via Amsterdam vertrokken naar Hil versum, waar werd gepleisterd om diegenen die ter kerke wil den gaan, daartoe in de gelegen heid te stellen. Vervolgens werd een kopje koffie gedronken en daarna de reis voortgezet naar Rhenen, alwaar in De Oude Mo len de koffietafel reeds stond te wachten. Daarna werd een be zoek gebracht aan de Wester- bouwing met het nabij gelegen kasteel Doorwerth. In de uit spanning de Valkenier werd het gezelschap rondgeleid door een gids die een levendige beschrij ving wist te geven van de ge vechten, welke in het laatst van de jongste oorlog in die streken zijn geleverd. De bevrijding van ons land is met zware mensen offers gepaard gegaan. Vervolgens werd de reis naar Amersfoort per bus vervolgd, in welke stad men in „De Oude Poort" van een vrij goed diner kon genieten, wat na een lange reis een aangename afwisseling op zichzelf is. Van Amersfoort voerde de reis naar Amsterdam, waar men het toneelstuk „Iedere lente heeft een nieuw geluid" door het gezelschap Puck zag opvoeren. Na afloop werd de reis naar Bergen aan vaard, waar men, dankbaar en voldaan, in de beste stemming arriveerde. 't Voorstel van B. en W. noem de een prijs van 30.doch deze werd als te goedkoop ver worpen voor die van 70 gulden. 't Voorstel om aan J. Kroon, S. v. d. Velden, H. J. Muelink en M. L. Marquering elk een per ceeltje bouwterrein te verkopen op bepaalde voorwaarden en te gen 15.per m2 werd even eens aangenomen. De naam van het verzorgings tehuis voor bejaarden werd vast gesteld als „Elshove" en de naam van de verbindingsweg waar langs woningen voor bejaarden gebouwd worden: Boenderma- kershof. Aangezien de rondvraag niets opleverde werd tot sluiting overgegaan. De gehele vergade ring had 50 minuten in beslag genomen. N.V. Culturele avonden De bekende bioloog en radio spreker Fop. I. Brouwer opent het seizoen met een lezing over Finland en Noorwegen. Zijn boeiende lezing, waarmee het sei zoen 1955-1956 werd gesloten, en de prachtige kleurendia's, die hij daarbij vertoonde, wekken de verwachting, dat ook deze nieuwe lezing vele bezoekers zal trekken. Zie voor plaatsbespreking de advertentie in dit blad. Nieuwe donateurs kunnen zich nog op geven bij Boekhandel De Haan te Bergen, waar ook de nog niet in ontvangst genomen kaarten kunnen worden afgehaald. Wie strijdt mee tegen Evenals vorig jaar zullen ook dit jaar weer het fonds „Draagt Elkanders Lasten" en de sanatoria „Sonnevanck" en „Zonnegloren" een beroep doen op Uw offer vaardigheid. De collecte zal dit jaar gehouden worden van 10-16 september 1956. Alhoewel het aantal t.b.c.-ge- vallen de laatste jaren aanmerkelijk terugloopt is het toch nog altijd noodzakelijk voor de volle 100°/0 de strijd tegen deze ziekte te blijven voortzetten, want nog teveel pa tiënten worden jaar in jaar uit in de sanatoria en thuis verpleegd, want zij hebben onze hulp drin gend nodig. Wanneer men zelf gezond is kan men dit niet genoeg waarderen en daarom moet het ons een aange name plicht zijn iets voor onze zieke medemens te doen. Wij hopen, dat U aan deze col lecte Uw medewerking weer zult willen geven. In de eerste plaats door Uw bijdrage in de bus en in de tweede plaats door Uw mede werking. Geeft U op als collectant. U hebt toch wel een ochtend, middag of avond van Uw vrije tijd voor dit mooie doel over? Natuurlijk! Indien een halve dag teveel is, be steedt dan een uur of een paar uurtjes voor deze collecte. De pa tiënten zullen er dankbaar voor zijn. U betekent hierdoor iets voor anderen en kunt zelf Uw dank baarheid voor Uw gezondheid tonen. Want daar hebt U toch niets meer recht op dan anderen die dit voorrecht niet genieten? Bent U zelf wel eens ziek ge weest en was U dan ook niet dankbaar wanneer anderen iets voor U deden? Toon dan ook nu Uw dank baarheid voor de gezondheid die U elke dag weer ontvangt en meldt U aan als collectant bij een van de onderstaande adressen. Er is véél hulp énzeer veel geld nodig. Veel kan worden bereikt, mits U Uw steun óók geeft. Opgave s.v.p. aan onderstaande adressen Ds. A. B. Bekius, Kerkelaan 32, Bergen, Mevr.T. Appelman, Raad huisstraat 2, Bergen, A. Philippo, Eikenlaan 26, Bergen. Bergense exposanten verzoeken vervolging van drie journalisten. Namens de heren L. J. Swaans- wijk (zich noemende Lucebert), David Kouwenaar, Jaap Mooy, allen te Bergen, Arnold Reemer te Alkmaar en George Ides te Haar lem, heeft mr. M. D. Proper te Haarlem een verzoek gericht tot de officier van justitie bij de recht bank te Alkmaar, om een vervol ging in te stellen wegens laster c.q. smaadschrift, c.q. belediging tegen de hoofdredacteur van de Verenigde Noordhollandse Dag bladen N.V., gevestigd te Alkmaar WMiddelbeek) en wegens smaad schrift c.q. belediging tegen twee journalisten (W. Kok en D. P. van Wigcheren) verbonden aan de Verenigde Noordhollandse Dagbladen. De vijf kunstenaars van wie het verzoek tot het instellen van een vervolging is uitgegaan, had den op 18 augustus van dit jaar in de kunstzaal van de stichting het Kunstenaars Centrum Bergen een tentoonstelling geopend. In de zogenoemde experimentele vorm, bevatten de geëxposeerde werken onder meer protesten tegen mas savernietiging, ontmenselijking door mechanisatie, satiren of valse romantiek, schijnreligie, wansmaak door reclame en televisie aldus het schrijven aan de officier van justitie. Over deze expositie werden door de bedoelde hoofdredacteur, pu blicaties gedaan, die volgens hen het karakter van smaadschrift hebben en die kwetsend zijn voor de eer en goede naam van de betrokken exposanten. Van de bedoelde journalisten citeert het schrijven artikelen, waarin het geëxposeerde in sterk afkeurende zin wordt besproken. WEKKERS De 25 ste augustus werd in de zaal van het K.C.B. een tentoon stelling geopend van nieuwe wer ken van de Bergense meester Jan van Herwijnen. Een vijftiental schilderijen sieren thans de wan den, werkstukken die stuk voor stuk doen zien dat Jan van Her wijnen tot de grootsten onder de levende nederlandse schilders be hoort. Men vindt er stillevens en portretten, landschap en bloemstuk en in elk dezer genres zal men werk vinden, dat voortreffelijke qualiteiten bezit. Een voorname rust hangt in de zaal, die toch zelden zonder kijkers is. Komt dit door de werking der kleuren of is het de opstelling der stukken die dit effect teweeg brengt? Een ander effect van deze expositie is dat de bezoekers niet schromen hun voorkeur kenbaar te maken. De een bekoort het landschap, de ander het portret, het stilleven of het bloemstuk. Men aarzelt niet te verklaren dat men er wel iets van zou willen hébbenbezitten namelijk, want iedere beschouwer voelt—bewust of onbewust dat hij hiermede een stuk schoonheid in zijn leven brengt, dat een ander hem niet kan verschaffen. Het is alsof de beschouwers zich ervan doordrongen gevoelen dat kunst, zoals deze hier geboden wordt, tot een blijvende verrijking van het menselijk leven kan worden. De tentoonstelling is tot en met 9 september geopend. Vrijdagavond 31 augustus is in een speciaal daarvoor belegde bijeenkomst van het bestuur der V.V.V. Bergen N.H. afscheid ge nomen van de administratrice mej. Sluyter, die ruim een kwart eeuw als informatrice aan de vereniging is verbonden geweest en ingaan de 1 oktober haar ontslag had gevraagd. De voorzitter deed uitkomen, dat met mej. Sluyter een markante figuur de V.V.V. gaat verlaten en bracht haar zijn beste dank voor het vele en goede werk, dat zij in de loop der jaren voor de vereniging had verricht. Een be trekking als door haar vervuld is geen sinecure. Men dient daarvoor ook een persoonlijkheid te zijn. Dat er tenslotte niettemin toch een tijd komt, dat men het wel letjes vindt, kon spreker zich le vendig indenken. Een enveloppe met inhoud, die werd 'overhandigd, kon als een tastbaar bewijs van erkentelijkheid worden beschouwd. In gezellig samenzijn liet men daarna nog eens de gang van za ken van de laatste jaren de revue passeren. De ups en downs van het verenigingsleven werden be sproken. Aan het einde van de bijeenkomst gaf de scheidende administratrice te kennen, dat mocht de noodzaak daartoe nog eens blijken, niet tevergeefs een beroep op haar zal worden gedaan. Nu Toon Hermans het be staan heeft een „One man show" te geven door alleen een geheel programma achtereen af te wer ken, ligt het voor de hand dat dit idee ook door anderen, al is het dan ook op andere wijze, zal worden toegepast. Zo kon men dan ook in een van de kranten uit de Kaasstad een advertentie lezen, dat de acrobaat Bernardo op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 septem ber op het terrein van de ge meentewerken optreden zou in een eenmanscircus. 's Middags voor de kleinen en 's avonds voor de groten onder de mensen. Daartoe werd een ongeveer 4 m. hoge mast met sporten eraan opgesteld, verbonden met op af stand in de grond gestoken stok ken, teneinde het ontwrichten van de mast te voorkomen, 't Plan van de artist was nu om aan deze mast wat acrobatische toeren te verrichten. Dit plan was goed genoeg, doch vooreerst hadden te weinig mensen de ad vertentie in het blad uit de Kaas stad gelezen en vervolgens waren de uitgezochte dagen voor zijn optreden juist die, waarop velen der Bergense gasten hun reis huiswaarts aanvingen, zodat zij niet konden komen kijken, 't Ge volg was dat de voorstellingen bij gebrek aan voldoende toe schouwers niet konden doorgaan. Maar wie, die in Bergen recla me wil maken, maakt daarvoor nu ook gebruik van een blad uit de Kaasstad! Zondagmiddag werd op het strand te Bergen aan Zee het practische gedeelte van het examen voor het Kustwachtdiploma van de Konink lijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen ge houden voor de leden van de Alkmaarse Reddingsbrigade, die de cursus hiervoor hadden gevolgd Het was allesbehalve warm aan het strand, doch het was niet mogelijk het examen, dat al eens was uitgesteld op een later tijd stip vast te stellen. Vol goede moed gingen de kandidaten dus te water om te tonen, dat zij in zee in staat zijn een drenkeling te redden. Na de duik- en sleep- proeven volgde de zwemproef over een afstand van één kilometer. Dit onderdeel werd door allen vlot afgewerkt. 't Is acht uur des morgens, men luistert met spanning De omroeper geeft ons het jongste bericht, 't Is allemaal narigheid wat hij verkondigt, Een wrevelige trek komt op menig gezicht. De walging bekruipt ons wanneer wij hem horen, De een is verdrietig, de andere voldaan En als dan de man zegt: dit is weer het einde, Dan is wat dan volgt, zo werelds; profaan. Om een uur des middags alweer de berichten. Een vliegtuig vermist; reeds lang over tijd, Men vreest voor een ramp, zoals er zo velen Steeds weer gebeuren. Een droevig bescheid Volgt dan gewoonlijk een paar dagen later; De reden waarom wordt maar zelden bekend: We jagen en jachten maar voort in het leven En raken aan al die ellende gewend. Om acht uur des avonds weer nieuwe berichten, 't Is meestal weer narigheid wat men dan hoort. Zovelen nog pas in de kracht van hun leven. Verdronken, verpletterd, door auto's vermoord. Waarom dit geschiedt, wie zal dat verklaren Het leven zo zegt men dient verder te gaan En zwijgt weer de man, die het nieuws ons vertelde, Dan horen we rustig wat volgt weer aan. Bij 't vrolijk programma denkt niemand aan lijden. 't Is ver van mijn bed, zó denkt toch menigeen, Maar zij, die helaas bij het feit zijn betrokken. Barsten vaak uit in een droevig geween, Want hen heeft het nieuws meer persoonlijk getroffen. Een stuk van hun hart is verloren gegaan, Als de omroeper eindigt, dan klinkt wat dan volgt, Voor 't hart dat gebroken is meer dan profaan. D. v. Noort Nadat nog een aantal vragen uit de praktijk aan de kandidaten was voorge'egd en waarop enkele kandidaten faalden, werden in het huis van de Alkmaarse Reddings brigade de diploma's uitgereikt aan de negentien kandidaten, die alle onderdelen van het examen met goed gevolg hadden afgewerkt De Alkmaarse Reddingsbrigade is nu dus opnieuw een aantal gediplomeerde kustwachters rijk, die in geval tran nood aan het strand de reddende hand kunnen bieden. Reeds de afgelopen zomer hebben de geslaagden een goede praktijkopleiding gehad, doch in de zomer van volgend jaar zullen zij de Reddingsbrigade ongetwij feld van veel nut zijn bij het belangrijke werk op het strand en in zee. Gevonden en verloren voorwerpen In het tijdvak van 14 augustus t/m 28 augustus 1956, werden als gevonden opgegeven bij de groeps commandant der rijkspolitie te Schoorl Brilétui, herenbadbroek met hand doek, vulpotlood, pet, schoolétui, muntbiljet, capuchon, hoofddoek, kinderjasje, alpino muts, jopper, haarbeugel, portemonnee. In hetzelfde tijdvak werden bij de Postcommandant der Rijks politie te Groet als gevonden op gegeven 5 portemonnaies, 3 damespolshor loges, plaid, muntbiljet, badhand doek. damesschoen, dameshand schoen, broekriem, shagdoosje, zw. damesvest, huissleutel, kinderjasje, zwarte vulpen, 2 flesjes met pillen, portemonnee met inhoud, kinder- schep, sigarettenaansteker, porte monnee met inhoud, zakmes, meis jesjasje met capuchon, portemon nee, met inhoud, blauwe handdoek, zwembroekje, hengel met snoer, bruine glacé handschoen, bank biljet. Afscheidsreceptie Ontheemden De Ontheemden, die sinds 9 nov. 1950 in Schoorl wonen, zullen 13 september a.s. ons dorp verlaten om in Den Haag een door Prinses Wilhelmina ter beschikking ge steld Paleis te gaan bewonen. Gedurende hun verblijf van bijna 6 jaar in deze omgeving zijn er velerlei contacten met de bevolking gegroeid en talrijke vriendschaps banden aangeknoopt. Daarom stel len bestuur, directie en bewoners van het tehuis zich voor a.s. zon dagmiddag 9 september van 3-5 uur te ontvangen in het tehuis aan de Oorsprongweg, teneinde iedereen, die in de afgelopen jaren op enigerlei wijze met het tehuis en zijn bewoners in aanraking is geweest, in de gelegenheid te stel len afscheid te nemen. Tot deze receptie worden alle belangstellenden vriendelijk uitge nodigd „De Rustende Jager" brengt vrij dag-, zondag- en dinsdagavond de Amerikaanse film „De glorie van het leven" (Not as a stranger) met Robert Mitchum als een jong medisch student, die om derwille van zijn roeping dokter te worden, met een gefortuneerde verpleeg ster (Olivia de Havilland) trouwt. Al spoedig na zijn doctoraal ont staat een liefdesverhouding met een naar mannen "hongerende" jonge weduwe (Gloria Graham). In deze film ,die een suggestief beeld van de medische wereld geeft speelt verder nog Frank Sinatra mee. (Toegang 18 jaar). Zondagmiddag en op zaterdag-, maandag- en woensdagavond ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Breelaan 29 - Tel. 2204 in alle betere merken Televisie - Radio - Recorders EN in vakmanschap Hekelstraat 15 Alkmaar Telefoon 02200—3180 Pianolessen Staatsexamen piano Hofdijkstraat 10 Alkmaar BERGEN 9 sept. Dr. v. GELDER. Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 9 sept. Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1