ft ft Het einde van het seizoen T. en 0. Nieuws liet Dorpshuis RDTERDDN fyta-lüatity Kinderen roepen U! y Hl. Wittebrood Bejaardencentrum „ELKSHOVE" Gevaar op de weg De winter is in aantocht GERRITSEN VRIJDAG 14 SEPT. 1956 33c JAARGANG No. 36 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee* Schoorl* Schoorldam, Groet* Camperduin* Egmond aan Zee* Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Naarmate van de begindatum waarop de scholen hpn poorten weder zullen openen om de les sen aan de jeugd te hervatten, ziet men de gasten geleidelijk ver trekken. De laatste zeven dagen in augustus gingen er elke dag. De duitse gasten die niet door zulk een datum waren belemmerd, zag men hier en daar ook na de laatste augustus-dag nog in de straten flaneren. Thans zijn ook dezen vertrokken. Hier en daar zit nog een enkele gast, diè van de rust wil genieten, en die tevens profiteert van het mooie weder, waarin we ons sedert enkele da gen mogen verheugen. Op het voormalige stations plein vindt men geen auto's meer geparkeerd. De lectuur-kiosk die zoveel mensen trok is thans leeg en het kantoor der V.V.V. is ge sloten. Vreemdelingen die nu in- RADI0 TELEVISIE formatie willen hebben moeten zeker maar naar de politie gaan. Ook een service! Wat het weer betreft was deze zomer meer dan slecht. Deze om standigheid heeft ook het gasten- bezoek beïnvloed. De huur in juni was slecht, in juli matig en slchts in augustus goed te noemen. Niettegenstaande dat, hebben di verse middenstandszaken, be nevens café's en restaurants nog goede zaken gemaakt. Ook het bioscoopbezoek was talrijk. De foto-zaken, en de verkopers van ijs en die van badcostuums had den het echter niet zo druk als voorheen. Officiéél sluit het zomerseizoen met de laatste augustus. In het eerstvolgende nummer van ons blad kan men dan de adverten ties vinden van diverse zaken lieden die meedelen, dat hun za ken van dan tot dan gesloten zullen zijn. Hierbij vindt men zaken van mensen die gedurende drie maanden, zowel op werk dagen, als des zondags geopend zijn geweest, en waar van een vrije dag geen sprake was hoogstens van een kerkgang op Zondag, en dan maar weer aan het werk. Hun eigenaars komt een vakantie redelijk toe, en het is te begrijpen, dat zij, nu de drukte voorbij is en het geld verdiend, per K.L.M. naar de Rivièra of naar de Baleoren vertrekken om onder de azuurblauwe lucht der Middellandse zee van rust en ont spanning te genieten. De wijn smaakt er goed en op Majorca schenken ze een uitstekende cog nac, zoals men die in ons land nergens krijgen kan. Te Bergen aan Zee was alles wat bij de V.V.V. aldaar stond ingeschreven voor de maanden juli en augustus verhuurd. Het be zoek van de dagjesmensen bleef uit en daar was niemand rouwig om. Het slechte weer heeft tijdens 't Septembernummer van het T. en O. verenigingsnieuws maakt er ons door zijn inhoud attent op dat we het najaars- en winter seizoen zijn ingegaan: Het club werk gaat weder beginnen. De Dam- en de Klaverjasclub zullen weder geregeld bijeenkomen; een naaicursus vangt deze maand aan en andere cursussen zijn nog in de maak. De Culturele commissie van T. en O. heeft deze zomer haar „voelsprieten" eens uitge stoken en aardige contacten weten te leggen, waarvan de resultaten zijn belichaamd in een program ma dat aan het bestuur is voor gelegd, en dat wel wat meer omvat dan dat in het vorige jaar. de feestweek de festiviteiten wel gehinderd, maar dit bracht in de stemming onder de burgerij geen verandering. Jonkvrouw Van Panhuys-Van Reenen, dochter van de thans overleden stichters van Bergen aan Zee, was een paar maal bij de festiviteiten aan wezig, wat zeer op prijs werd gesteld. Ook na 31 augustus zijn er te Bergen aan Zee nog gasten ge bleven. De modern ingerichte hotels en de nieuwe huizen, van nieuwerwetse meubels en allerlei gemakken voorzien, noden tot een verblijf, juist in deze dagen nu het mooi weer begint aan te breken. Weliswaar hadden de café's, de terrassen en consumptiebe- drijven, benevens de rijwielstal lingen en de verhuur van bad stoelen en stranttenten heel wat minder te doen dan het vorige jaar, doch de hoofdzaak, de ver huur,aan gasten was goed, zodat men ook hier van een gunstig re sultaat mag spreken. Het seizoen is voorbij en dus gaan we in Bergen weer aan de winter met zijn diverse activi teiten denken. Voor het Dorps huis betekent dat: de deuren gaan wijd open, want cursussen, club jes en leesbibliotheek nemen weer een aanvang. Bij het betreden van het Dorps huis valt het dadelijk op, dat de vestibule en gang opgeknapt zijn. De buitenkant zal opgeschilderd worden en binnen zullen de elek trische leidingen grondig onder handen worden genomen, zodat het daar niet langer op een kachelfabriek zal lijken. Tot de wensen horen nog: uitbreiding van het sanitair en een flinke fietsenstalling achter in de tuin, zodat de vestibule ook netjes blijft. Op Woensdag 19 september kan men zich van twee tot vier uur in het Dorpshuis opgeven voor de cursussen en clubjes. Voor de volwassenen zijn er cur sussen: Engels voor beginners en voor gevorderden; en naaien, waar men van oud nieuw leert maken. Voor de kinderen zijn er: een speelclub voor kleuters van 46 jaar; een handenarbeidclub van 612 jaar; een tuinierclub van 1012 jaar; een tekenclub van 8i12 jaar; een blokfluitclub vanaf 8 jaar; een balletclub vanaf 5 jaar; een ritmische muziekclub met slaginstrumenten, die zelf ge maakt zullen worden en een na tuurstudieclub. Er is dus keus ge noeg en elk kind kan naar zijn aard en aanleg een club vinden om er te werken. Voor de kinderen in Tuin- en Oostdorp geeft het Dorpshuis ook clubjes in het gebouw van T. en O. Hier kan men zich op dinsdag 18 september van vier tot vijf uur melden voor een speelclub van 46 jaar en handenarbeid van 612 jaar. De leesbibliotheek voor vol wassenen en kinderen opent za terdag 22 september van half twee tot vier uur. Nergens kunt u voor zo weinig geld een heel winterseizoen lezen en van zulk een goed bijgehouden leesbiblio theek gebruik maken. Er zijn weer heel wat nieuwe boeken aangekocht en zo kan deze boe kerij steeds het beste blijven bie den aan wat er in romans en ontspanningslectuur geboden is in de laatste veertig jaar. Voor nadere gegevens over het Dorpshuis-werk zie men de ad vertentie in dit blad. Bij voldoende deelname ligt het ook in de bedoeling van het Dorpshuis een fotoclub op te richten voor de leeftijd van vijf tien jaar en ouder. Zijn er soms ook Bergenaren, die materiaal voor ontwikkelen en afdrukken van films te missen hebben? Het Dorpshuis zal dit dankbaar aan vaarden! Kinderen, 7.500 kinderen, roe pen uw medewerking in! 7.500 kinderen van alle gezindten, uit alle provincies van Nederland. Ook uit uw provincie, misschien zelfs uit uw gemeente. Zij vragen uw hulp als collec- tant(e) om de collecte, die voor hen van 17 tot 23 september in Bergen zal worden gehouden, tot een succes te maken. Zij vragen uw bijdrage om de opbrengst van deze collecte zo hoog mogelijk te doen zijn. Het is zeer, zeer dringend! De kinderbescherming heeft met grote moeilijkheden te kampen. Een goede opbrengst van haar collecte in uw gemeente is dringend noodzakelijk om haar vele werk in stand te houden en zo mogelijk uit te breiden. En we worden allemaal zo „collectemoe" Maar zegt u deze keer niet „neen". De kinderen hebben uw hulp, uw bijdrage zo dringend nodig. Het grote en nobele werk der kinderbescherming gebeurt tegen woordig veel meer in stilte en achter de schermen dan vroeger, daar het karakter meer van licha melijk op geestelijk terrein is overgegaan. Daardoor timmeren we veel min der aan de weg dan voorheen. Maar, juist daarom, is steun voor deze arbeid nog veel meer nodig. De kinderen rekenen op II En daarom durven wij er op ver trouwen dat U deze dringende oproep positief zult beantwoorden. Dat u uw bijdrage zult willen geven om mede te helpen kinder leed te verzachten. Dat u zult willen medewerken om een toe komst te bouwen voor hen, wier verleden dikwijls zo troosteloos was. De 7.500 kinderen zullen u voor uw hulp zeer erkentelijk zijn. Voor de Samenwerkende Kinder bescherming Organisaties A. B. BEKIUS Gedurende deze vier jaren ver loren 15.551 mensen het leven ten gevolge van een ongeval, van wie 6.379, dat is 41.02 procent, ten gevolge van een verkeersonge val. Van het totaal sterftecijfer van 317.196 bedroeg het percen tage dat door een ongeval om kwam 4.90. De verkeersongevallen, die met 41.02 procent aan de spits staan, worden gevolgd door dodelijke ongevallen door valpartijen (van een trap, een ladder, een hoogte of gelijkvloers) met 20,80 procent, dus 1 op de 5, door verdrinkings ongevallen met 11,52 procent (1 op de 10). 26.66 procent van de dodelijke ongevallen (1 op de 4) zijn te wijten aan verschillende oorzaken als vergiftiging (ook door gas), vallende voorwerpen, ongevallen met machines, elektri citeit, brand, afgaan van vuurwa penen, verstikking en bliksem. Bij de verkeersongevallen blij ken heel wat meer mannen dan vrouwen om het leven te komen. Van de 6.379 slachtoffers in vier jaren, waren er 5116 mannen en 1263 vrouwen, vier mannen tegen 1 vrouw dus. De meeste slachtof fers vielen in ,de leeftijdscategorie van 20-39 jaar: 1575, van wie 1370 mannen en 205 vrouwen. Hierop volgde de groep van 40-59 jaar; 1499, van wie 1236 mannen en 263 vrouwen. In de categorie van 60-74 jaar kwamen 1125 per sonen om het leven: 940 mannen en 185 vrouwen. Onder de kin deren blijkt de groep van 5-9 jaar het kwetsbaarst: 604 doden, van wie 412 jongens en 192 meisjes. Op bijna gelijk peil staat de groep van 10-19 jaar: 592, evenals de groep van 75 jaar en ouder: 537, van wie 447 mannen en 90 vrou wen. Op de voorlaatste plaats staat de groep van 1-4 jaar: 444, van wie 272 jongens en 172 meis jes. Beneden de 1 jaar kwamen 3 gevallen voor, alle meisjes. Van 1952 af is het aantal slachtoffers van het verkeer jaar lijks gestegen: 1952: 1061 mannen en 251 vrouwen, 1953: 1244 man nen en 329 vrouwen, 1954: 1371 mannen en 344 vrouwen, 1955: 1440 mannen en 339 vrouwen. tegen pijnen Met de voltooiing van het be jaardencentrum, dat nu door het besluit van de gemeenteraad „Elkshove" genaamd is, maakt men goede vorderingen. De twin tig woningen die erbij geprojec teerd waren zijn zo goed als ge reed gekomen, doch zullen niet dan tegen het eind dezer maand voor bewoning worden vrij ge geven, ofschoon zij reeds allen aan gegadigden zijn toegewezen. Eerst moeten echter de riolerings werken in orde worden gebracht, waartoe een rioleringspompstation, dat het afvalwater uit het lage gedeelte naar een op hoger niveau gelegen riolering op moet voeren, met man en macht wordt opge trokken. In vier jaar: 6000 doden ten ge volge van verkeersongevallen Vier mannen komen om tegen één vrouw. Van elke honderd mensen in ons land lopen er vijf de kans ten gevolge van een ongeval om het leven te komen. Van deze vijf zijn er twee, die ten gevolge van een verkeersongeval het leven kunnen verliezen. Dit zijn conclusies, die men kan trekken uit de cijfers van de maandstatistieken, die door het Centraal Bureau voor de Statis tiek Jzijn gepubliceerd, over dei jaren 1952 tot en met 1955. Woensdag 5 september was er in café Nieuwendijk een demon stratie van oliehaarden en olie kachels, waarbij de firma R. Lo- wijs en de Gebr. Geertjes N.V. uit Beilen samenwerkten. Verschillende kachelfabrikaten waren hier te bezichtigen en daar werd deskundig voorlichting bij gegeven. HORLOGES Behalve deze oliehaarden en oliekachels met afvoer voor de verbrandingsprodukten werd hier ook de draagbare Engelse petro leumkachel „Tyrside" gedemon streerd. Deze levenslang gegaran deerd reukloze petroleumkachel verbruikt twee en een halve liter petroleum in negen uur tijd als hij op vol brandt en geeft een flinke hitte, maar daar er geen afvoer is, betekent dit ook, dat men twee en een halve liter wa terdamp in negen uur tijds in het te verwarmen vertrek krijgt. Denkt u daar wel aan; een petroleumkachel zonder afvoer hoeft u niet te laten branden, om een kamertje droog te stoken, want u brengt met de warmte onvermijdelijk ook waterdamp in de kamer! Is de atoomsplitsing toch van invloed op het weer? Er zijn mensen die van mening zijn, dat het ontploffen van atoom bommen één der oorzaken is van het slechte weer. Volgens professor Soddy die meer dan 25 jaren hoogleraar in de Scheikunde te Oxford is geweest en tot de autoriteiten op het gebied der atomaire wetenschap behoort, heeft de dagelijkse atoomsplitsing in de kern-reactors nog meer in vloed op het weer dan de vrij spaarzaam voorkomende atoom bomontploffingen. Aan een ver slaggever verklaarde hij„Onze atoomlaboratoria stoten dagelijks enkele ponden radio-actieve stof fen uit. Hierdoor wordt de gehele atmosfeer geïoniseerd en dit moet van invloed zijn op de weersge steldheid." Hierbij wees hij naar een foto van een Britse fabriek voor de vervaardiging van plu tonium, een houten gebouw, dat er uitziet als een hangar met twee reusachtige schoorstenen. „Men beweert nu, dat uit de gassen die uit deze schoorstenen de lucht in stromen, alle radio activiteit gefiltreerd wordt, voor zij de fabriek verlaten. Dat is natuurlijk onzin, want wanneer dit waar zou zijn zouden er niet zulke hoge schoorstenen staan". Hij merkte voorts op, dat de meeste atoomgeleerden ingenieurs en wiskundigen zijn, die betrek kelijk weinig van de scheikunde weten. Zij brengen nieuwe en vreemde stoffen in de lucht en weten niet, hoe zij die moeten controleren en welke uitwerking deze stoffen hebben. De atoom bommen doen hetzelfde, doch een ontploffing komt slechts zelden voor, terwijl de atoomfabrieken dag en nacht weiken". Burgerlijke Stand BERGEN E.H.B.0. Dat de vereniging E.H.B.O. in ons dorp Schoorl reeds een goede plaats heeft ingenomen zal een ieder wel bekend zijn. Dit wordt ook bewezen door de goede mede werking van het gemeentebestuur en verschillende verenigingen, die de E.H.B.O. steunen, maar ook de hulp inroepen, o.a. bij strand wandeltochten enz. De leden der vereniging waarderen deze mede werking dan ook ten zeerste. Daarom inwoners van Schoorl steunt ook U deze Vereniging. Deze mensen geven hun vrije tijd door het volgen der lessen en betalen contributie, om wanneer het nodig is te helpen. Ook een van uw gezin kan deze hulp nodig hebben. Daarom vragen wij, geeft u zich op als lid of donateur. Ja? Komt dan op don derdag 20 sept. eens kijken. AAN ONZE ABONNÉ'S In verband met het eindigen van ons boekjaar per 1 Oct. a.s., verzoeken wij onze jaar- en kwartaal abonné's het abonne mentsgeld zoveel mogelijk PER GIRO te willen overmaken, ter vermijding van de hoge incasso kosten, doch uiterlijk vóór 1 OCTOBER a.s., daar dan de kwitanties worden afgegeven. De kosten van een jaar abonnement zijn f 4,70 en van een kwartaal-abonnement f 1.20 FILM NIEUWS „De Rustende Jager" vertoont vrijdag, zondag, en dinsdag de grootse kleurenfilm in Cinema- Scope „Slaven van de Nijl" (Land of the Pharao's), een ver haal van een barbaarse liefde in het mysterieuze Oud-Egypte van vijfduizend jaar geleden tussen de farao (Jack Hawkins) en een schone, maar heerszuchtige prinses van Cyprus (Joan Collins). Deze laatste ruimt de tweede echtgenote van de farao en ver volgens ook de farao zelf uit de weg om alle macht aan zich te kunnen trekken. De film geeft een spectaculair beeld van de bouw van een py- ramide, waarbij al de onderdanen van de farao en krijgsgevangenen zijn ingeschakeld. (Toegang 14 jaar). Zaterdag, maandag en woens dag kan men Jack Webb als recher cheur Joe Friday in actie zien in de kleurenfilm „Het Spinneweb" (Dragnet). De Amerikaanse Paul Vlaanderen ontmaskert in deze spannende thriller met veel speurzin, sterke vuisten en een snelwerkende revolver een gevaar lijke bende. Het is een ware geschiedenis, ontleend aan de dossiers van de politie te Los Angeles. (Toegang 18 jaar). In het kader van het donder dagse "bijzondere programma' vindt een hervertoning plaats van de ontroerende rolprent „Zolang jij bij mij bent" (So lange Du da bist), met Maria Schell en O. W. Fischer. (Toegang 14 jaar). Tientjes van 1945 en 1949 worden ingetrokken Inlevering mogelijk tot 1 maart '57 De bankbiljetten van f 10, model 1945 en model 1949, die aan de voorzijde de beeltenis van koning Willem I dragen en aan de achterzijde een af beelding van het mijngebied Lim burg (1945) of de molen bij Wijk bij Duurstede van Jacob van Ruys- dael (1949) vertonen, worden in getrokken, aldus deelt De Neder- landsche Bank N.V. mede. De tientjes kunnen tot 1 maart 1957 ter verwisseling worden aan geboden bij de hoofdbank van De Nederlandsche Bank, of bij de bij bank te Rotterdam, haar agent schappen en haar correspondent schappen. Na 1 maart 1957 kunnen de bankbiljetten alleen nog maar bij de hoofdbank te Amsterdam wor den aangebodenzij worden ver wisseld indien bij onderzoek is ge bleken dat aan dit verzoek rede lijkerwijze gevolg behoort te wor den gegeven. ZONDAGSDIENST ARTSEN tottktöüd DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van.f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. Breelaan 29 - Tel. 2204 INGEZONDEN MEDEDELING rheumatische P'jnen. wordt door de meest gevoelige maag verdragei N| griep, kiespijn, rheumatische vifï ■Vy. Van 20 aug. tot 10 sept. 1956 GEBORENAndré, z.v. E. Bol en E. Bilder; Gerrit Pieter Simon, z.v. S. Roozendaal en A. Boekei: Johannes Bartholomeus, z.v. R. Kleverlaan en M. de Zeeuw; Catharina, d.v. R. Bos en C. Blokker; Anne Marguerite, d.v. F. Nout en J. Vincent; Tanneke Johanna, d.v. E. J. Kouwen- hoven en S. T. Klap Reinder Pieter, z.v. J. W. Rougoor en A. K. Mulder; ONDERTROUWD: Louis Napoleon Prud'homme de Lodder, 32 jaar, te Amsterdam en Sonja Luise Dickhoff, 20 jaar; Johannes Hermanus Gerardus Scholten 25 jaar en Annie Jeltje Winder, 23 jaar; Wiggert Johannes Everardus Nicolaas van Stralen, 23 jaar, Alkmaar en Maria Duijn, 22 jaar; Jacobus Hendrikus Eduard Baart, 22 jaar Den Helder en Cornelia Johanna Vras- donk; 23 jaar. GEHUWD: Jacob Levering en Gouge- rika Geertruida de Koning; Wolfgang Ludwig Schmiedell en Johanne Katha- rina Anna Helga Nolting; Jozef Anne Maria Haker en Engelberta Eduarda Harmina Haakman, Castricum OVERLEDEN: Theodorus Hendrikus Lucassen, 38 jaar, Rotterdam; Louise van Reenen, 95 jaar; Fredrika Alida Geertruida Smehuijzen, wed. van H. van Daalen. BERGEN 16 sept. Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 16 sept. Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1