ft ff Eerste STEENLEGGING BALI M SUMATRA K. C B. ROTERDDN R.K. Vrouwengilde Collecte Kinderbescherming M. WLttifowd Vrouwenbond N.V.V. GERRITSEN Wrijf Kou en Pijn T. en O. verloting Collecte Van de Wadden tot het IJ VRIJDAG 28 SEPT. 1956 33c JAARGANG No. 38 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Vrijdagmiddag 20 sept. vond aan de Kerkedijk de ceremonie van de eerste steenlegging plaats voor de aldaar in aanbouw zijn de 22 woningwetwoningen. Het bouwwerk was feestelijk met vlaggen versierd voor deze gele genheid. Wethouder L. den Das heette, als loco-burgemeester, de aanwezigen welkom. Het was hem een genoegen hier deze ce remonie te verrichten. De ge meente bouwt hier 22 woning wetwoningen en in de eerstvol gende raadsvergadering zal de raad er hopelijk in toestemmen, dat er nog vier bij gebouwd wor den, zodat dan in deze hoek 26 ééngezinswoningen zullen ko men. Met de aannemer heeft de gemeente op dit gebied reeds prettige ervaringen opgedaan in Tuin- en Oostdorp, waar de bouw op de juiste manier is aan gepakt. De huizen zien er vrien delijk uit en zijn van binnen goed en netjes opgeleverd, waarvoor RADIO TELEVISIE aan de arbeiders en de leiding op deze plaats werd dank gezegd. In andere gemeenten wordt de bouw der woningwet-woningen door woningbouwverenigingen ter hand genomen. In Bergen is dat niet het geval; hier doet de gemeente het. Het is goed dat de gemeente deze taak op zich neemt, en het is te verwachten, dat zij dit in de toekomst zal blij ven doen. De gemeente heeft reeds 165 ééngezinswoningen en 24 duplexwoningen gebouwd, in het geheel dus 213 woonruimten. Hier aan de Kerkedijk verrijzen nu 22 plüs hopelijk nog 4 wonin gen. In de Boendermakershof zal waarschijnlijk over 2 a 3 weken de ceremonie van de steenleg ging, die altijd bij een bouwwerk past, plaats vinden. Verder heeft de gemeente onder handen het Bejaarden-complex met een te huis voor 61 bejaarden en 20 be- Bureau V.V.V. Bergen Naar wij van de zijde van het Bestuur vernamen, ïs de zinsnede in het artikel „Het einde van het seizoen", betreffende het gesloten zijn van het bureau onjuist. Het is n.l. zo, dat het bureau dit jaar voor het eerst geopend blijft ge durende de maand september op werkdagen v.m. van 10-12 en van 2-5 uur en op zondagen n.m. van 1.30-5 uur. Mocht men het bu reau gedurende die tijden geslo ten vinden, dan wende men zich tot het bestuur. Dinsdagavond 18 sept. hield de Vrouwenbond van het N.V.V. haar eerste vergadering van het winterseizoen in het Dorpshuis. Drie nieuwe leden werden welkom geheten, waarna het winterpro- gramma besproken werd. Dinsdag avond 16 okt. zal in samenwerking met de Bestuurdersbond in het zaaltje van Nieuwendijk een film met toelichting over het werk der Koninklijke Noord- en Zuid Hollandse Reddingmaatschappij vertoond worden. Voor dinsdag 13 nov. zijn films aangevraagd over Edelstijfsel en de Kobold-huishoudmachine. Op dinsdag 4 dec. wordt St. Nicolaas gevierd, terwijl het Kerstfeest op 19 of 20 dec. de leden weer samen zal brengen. Voor 1957 was het nog niet mogelijk een programma vast te leggen, daar verschillende lezingen en excursies nog moesten worden aangevraagd of op de aanvragen nog geen antwoord ontvangen was. jaarden-woningen. Elders in het dorp zullen later meerdere wo ningwetwoningen verrijzen. Het is de ta.ak der gemeente zo goed mogelijk in de woningnood te voorzien. Als regel worden deze wonin gen door arbeiders, zowel hoofd- als handenarbeid, bewoond, die feitelijk gelijk gesteld kunnen worden aan woningbezitters. Als de bewoner niet te kort schiet in zijn plichten, wordt hij nooit op straat gezet. Na deze toespraak metselde de heer Den Das een eenvoudige baksteen met de inscriptie: 20-9- '56 in de muur in. De heer J. Kroon dankte voor het vertrou wen in de aannemer en zijn werk volk. Het Kunstenaars Centrum Ber gen heeft voor zijn contribuanten een aantrekkelijk winterprogram- ma samengesteld; verder zal wor den beproefd een cursus in mo deltekenen te doen houden. Aan de circulaire waarin al deze me dedelingen zijn vervat, ontlenen we het volgende: 1. Winterprogramma 1956/57, De componist/pianist Simeon ten Holt te Bergen, zal voor onze contribuanten en kunstenaars-le den, een concert geven van eigen werken op dinsdag 23 oktober terwijl de uitgestelde lezing van prof. A. M. Hammacher over „enige kanten van de beeldhouw kunst na Rodin" zal plaats vin den op woensdag 21 november. Beide evenementen spelen zich af in de danszaal van ..De Rus tende Jager" om 8 uur. U wilt wellicht reeds thans de genoem de data noteren. Eind januari 1957 hoopt ons werkend lid, Hans Henkemans, een recital te geven voor ons Centrum in de grote zaal van ge noemd etablissement. Voor deze herfst zijn enkele week-end-exposities in voorbe reiding: in de eerste helft van Oc tober een tentoonstelling van werken van enkele vrouwelijke kunstenaars uit Bergen en van elders; in november de gebruike lijke amateurs-expositie, ditmaal echter te beperken tot tekeningen en grafiek. 2. Model-tekenen. Op veler verzoek zal geduren de deze winter eenmaal per week voor amateurs in onze kunstzaal gelegenheid zijn tot model-teke nen, onder leiding van een onzer werkende leden (tegen een na der vast te stellen geringe ver goeding van c.a. 1..per avond). De cursus zal 10 a 12 avonden omvatten. Zij die hiervoor gevoelen, kun nen zich opgeven uitsluitend schriftelijk bij de heer H. Wege ner, Eeuwigelaan nr. 41, Bergen N.H., en ontvangen een uitnodi ging (omstreeks medio oktober) voor een oriënterende bespreking voor het maken van de nodige afspraken. Ook werkende leden kunnen aan de cursus deelnemen. 3. Kunstzaal en administratie. Met ingang van 1 oktober 1956 is benoemd tot gastvrouw administratrice, mevrouw M. D. C. Bosman-van Gulik, Piet Boen- dermaJkerweg 23, Bergen N.H., tel. 2818. De opening van het nieuwe winterseizoen zal voor het Vrou wengilde aanvangen met een H. Mis op donderdag 4 okt. des avonds om half acht, voor alle leden der vereniging. Na de H. Mis is er in de Dancing van de Rus een bijeenkomst met trakta tie, waar mevr. A. van Hool- werff uit Heiloo zal declameren. Dinsdag 16 okt. geeft een keurig verzorgde mode-show te zien, waarbij wonderen van breikunst getoond zullen worden en een muziekje voor de vrolijke noot zal zorgen. Zondag 28 okt. Christus Koning en speldjesdag. Dinsdag 6 nov. houdt mevr. B. ten Cate een lezing met lichtbeel den over het bijen-wereldje. Dit zal plaats vinden in het Oranje Hotel. Dinsdag 20 nov. komt er een handwerk-tentoonstelling in het gezellige zaaltje van De Ber ger Heerlijkheid-Bréro, welke tentoonstelling verzorgd zal wor den door de eigen handwerkclub. Donderdag 20 dec. wordt Kerst avond gevierd in de grote zaal van De Rustende Jager. Vrijdag 18 januari is de jaarvergadering in het Oranje Hotel. Zaterdag 2 febr. Maria Lichtmis; H. Mis voor alle leden en overleden le den van het r.-k. Vrouwengilde om kwart voor zeven. Donderdag 28 febr. geeft een grote feest avond te zien in De Rustende Ja ger met een blijspel, verzorgd door eigen krachten. Maandag 25 maart zal de dichter Gabriël Smit een Onvergetelijke Maria- avond verzorgen. Buiten dit reeds vastgestelde programma zal in januari nog een lezing gegeven worden door An- thonie van Kampen. Die heer B. Schuil zal in het voorjaar een in leiding houden over het Zwa,- nenwater, een prachtig natuur reservaat te Callantsoog. In mei wordt de jaarlijkse bedevaart naar Heiloo gemaakt, terwijl er ook nog een excursie op het pro gramma staat naar de Ringers- fabrieken. In verenigingsverband worden van de winter ook cursussen ge geven en wel een kook- en bak- cursus bij Van Campenhout op 7, 14, 21. 28 nov. des avonds om 8 uur; en een cursus in welspre kendheid van acht les-avonden van \x/i uur. Hef bestuur heeft een aantrek kelijk winter-programma. samen gesteld, aan de leden is het dit door hun belangstelling te doen slagen. Met grote dank aan degenen, die hebben medegewerkt aan de collecte voor de kinderbescherming van 17-22 sept. j.l. kunnen wij berichten, dat de totale opbrengst van deze collecte f781,08 bedroeg. GOUD Meisjeskoor, Volksdans en Handenarbeid Evenals voorgaande jaren leidt Mevrouw Corrie MoréeDol een meisjeskoor van jongeren en ouderen. Meisjes van 12-16 jaar kunnen zich voor het eerste koor aanmelden op de repetitieavond a.s. dinsdag om half acht in de u.l.o.school, Beemsterlaan. Oudere meisjes kunnen dit op dezelfde tijd doen voor het tweede koor. Per keer is 25 cent verschuldigd. Leden van de K.J.V.O. of van de N.V. betalen 10 cent. Ook wordt weer een VOLKS- DANSCURSUS gegeven voor volwassenen. Zij, die hieraan wensen deel te nemen, kunnen- zich aanmelden bij mej Iet Seven- huysen. Pieter Boendermakerweg 39 of bij mevrouw H. L. Schuil de Leth, Eeuwigelaan 41 te Bergen (tel. 2990). De cursus is eens in de veertien dagen op zondagavond van 8-10 uur in het gymnastiekgebouw in de Beemsterlaan. Het cursusgeld bedraagt f 6.per seizoen, in drie termijnen te voldoen. De Handenarbeidcursus voor jongens begint in oktober en is >p woensdagavond van 7-8 uur. Kosten 10 cent per keer. Aan meldingen bij de heer B. Schuil, Eeuwigelaan 41 (tel. 2990) te Bergen. tegen pijnen N.V. Culturele Avonden K.J.V.O. Over deze twee parels van Insulinde houdt de heer A. Hus- tinx uit Roermond a.s. zaterdag een voordracht, Aan de hand van zijn twee kleurenfilms voert hij ons naar dit sprookjesland, Mr. Hustinx heeft ons al vele malen van de schoonheid doen genieten, die hij met zo gevoelige hand heeft vastgelegd op het celluloid. Ieder weet, hoe ook de begelei dende muziek subliem is. De dans zaal zal vermoedelijk wel weer te klein blijken voor de belang stellenden. Voorziet u dus tijdig van een kaart. Donateurs op de volgende tijden: S- kaarten donderdag 27 sept. van 10-11 uur (tel. van 10'/2-11 uur) A- kaarten donderdag 27 sept. van 3-4 uur (tel. van 3'/2-4 uur) B- kaarten vrijdag 28 sept. i van 10-11 uur (tel. van 10' l2~ 11 uur) C- kaarten vrijdag 28 sept. van 3-4 uur (tel. van 31 /2-4 uur) Andere belangstellenden kun nen op de volgende dagen kaar ten verkrijgen en plaatsbespreken in de Boekhandel van W. de Haan, Stationstraat 3 te Bergen. Zie voor nadere bijzonderheden de advertentie. Op zondag 28 oktober wordt een tocht naar het concertgebouw ge organiseerd voor donateurs en le den, Andere gegadigden kunnen inlichtingen verkrijgen bij de heer B. Schuil, Eeuwigelaan 41 (tel. 2990) te Bergen. Het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Szymon Gold berg speelt in de grote zaal van het concertgebouw. FILMLIGA BERGEN Het programma van de filmliga Bergen belooft ook dit jaar weer bijzonder interessant te worden. Dank zij de medewerking van ver schillende verhuurkantoren en niet in het minst van het Ned. Film museum was het mogelijk een aantal belangwekkende films voor deze winter te reserveren. Het ligaseizoen begint dinsdag 16 oktober a.s. Zes normale voor stellingen staan op het programma; een avond met een inleiding over de film en tenslotte een 8ste extra-avond ter afsluiting van het winterprogramma op dinsdag 12 maart. De leden van de liga kunnen de kaarten deze week afhalen bij de Haans boekhandel, Stations straat te Bergen. Door vertrek zijn nog enkele kaarten beschik baar. Men kan zich hiervoor op geven bij hetzelfde adres. weg met DAMPO Onderstaand vindt men een lijstje van de prijzen der T. en O. verloting, die nog onafgehaald zijn. 3e prijs een rollade van 2l/2 pond, lot no 4393 6e prijs een doos sigaren, lot no 4903 12e prijs een portemonnaie, lot no 1515 15e prijs een doosje sigaretten, lot no 4294 24ste prijs een staaf lotion, lot no 1743 25ste prijs een sigaretten aansteker, lot no 3148 De collecte voor het Koningin Wilhelminafonds voor de kanker bestrijding bracht in de gemeente Bergen, naast de bijdrage van f 537,50 van de vaste leden, f 1050,op. Namens het comité dankt Mevr. Eecen-Slot de collectrices harte lijk voor hun belangeloze mede werking. BERGEN AAN ZEE gaat feestvieren Een deel der bevolking van Bergen aan Zee is van gevoelen, dat men het vijftigjarig bestaan van Bergen aan Zee nog eens in eigen kring en voor eigen rekening be hoort te vieren. Dat deel heeft gelden bijeengebracht en wil daar mede thans de inwoners laten feesten. Getrouw aan de traditie is daarbij het eerst aan de kinderen gedacht, want er is geen badplaats in ons land waar zoveel belang stelling bestaat voor de jeugd als juist daar. De stichters toch hebben Bergen aan Zee niet alleen als badplaats voor volwassenen be doeld, maar als familie-badplaats, waar mét de ouderen ook de jeugd welkom was. In deze geest handelend, zullen ook thans eerst de kinderen van 311 jaar op de eerste dag een tocht met het kindertreintje „Bello" maken, om zich vervolgens in de speeltuin te kunnen vermaken. De kinderen van 1117 jaar zullen een week later een reisje naar Amsterdam gaan doen, waar de dag zal worden doorgebracht met o.m. een jeugdvoorstelling te bezoeken, terwijl de ouderen op 4 October van het optreden van het cabaretgezelschap Eninonvre zullen kunnen genieten. Van de Wadden tot het IJ voert een lange weg, een weg die niet rechtlijnig is, maar die hier en daar vreemde bochten maakt, welke het gevaar doen ontstaan, dat de niet oplettende wegberijder een gevaarlijke buite ling kan maken. Op de agenda van de op 29 september te houden vergadering der federatie van V.V.V.'s boven 't Noordzeekanaal vindt men onder punt 3Afwikkeling ten toonstelling „Van de Wadden tot het IJ". Deze tentoonstelling, die onge veer zes jaren geleden te Alkmaar werd gehouden, zal velen onzer lezers nog vers in het geheugen liggenniet in het minst om het geen men (in druk) te zien en te horen kreeg nadat zij was afge lopen. De tentoonstelling eindigde namelijk met een nadelig saldo van zulk een omvang, dat men het woord „strop" ging gebruiken. De agitatie daardoor ontstaan be woog zich voornamelijk om de hoegrootheid van deze strop en wie men als verantwoordelijk daarvoor zou kunnen executeren. Zover is het echter niet ge komen. Te Alkmaar is over deze aangelegenheid een rapport opge steld, wat aanleiding gaf een raadscommissie in te stellen, die over dit rapport een onderzoek instelde dat ditmaal in twee rap porten zou zijn vervat; één van de meerderheid en één van de minderheid dezer commissie. Waarschijnlijk komt er daarna nog een eindrapport om de be langstelling levend te houden. De federatie schijnt echter deze aangelegenheid als afgehandeld te willen beschouwen en de zaak te willen afwikkelen, wat vrijwel het beste is, want betaald moet er uiteindelijk toch worden. Het is een merkwaardig ver schijnsel dat het V.V.V.- werk zulke tonnen gelds van de ge meenschap vraagt. Hieruit zou men mogen concluderen dat de gehele opzet van dit werk op een „kaufmannische" basis zou zijn opgezet, doch dit schijnt niet het geval te zijn. En zag stromen bezoekers Het mooie weder waarvan men de laatste week heeft kunnen ge nieten, heeft zondag een overgrote schare van bezoekers naar de zee en naar de bossen gelokt. In geen jaren heeft men zo laat in het sei zoen zoveel mensen aan het strand, in de duinen en in de bossen kun nen aantreffen. Aan het strand werden hier en daar nog tenten opgezet en er werd zelfs nog ge zwommen, van heinde en verre waren bezoekers komen opdagen. Reeds vroeg in de morgen kon men lange file's van fietsrijders en auts's naar Bergen aan Zee zien trekkende Eeuwigelaan heeft op geen enkele dag in het zomersei zoen zulk een vervoer aanschouwd, als op deze zondag in de herfst. Reeds vroeg waren de autopar keerplaatsen bezet en moest men zijn wagen langs de wegen par keren. Ook de fietsenstallingen kwamen spoedig bergruimte tekort. Daar de consumptietent reeds was afge broken en de badhuisjes eveneens waren verdwenen, kreeg men een geheel ander beeld van het strand dan gewoonlijk. Om de aan- en afvoer der be zoekers te bespoedigen had de N.H.A.D.O. een pendeldienst in gesteld, die uitstekend voldeed, al kon in de namiddag niet voor komen worden dat vertrekkenden bij hun terugreis op de bus stonden te wachten, daar er te velen op hetzelfde tijdstip huiswaarts wilden gaan. Ook in Bergen zag men bij Duinvermaak een onverwachte drukte. Over de Breelaan kon men een wemelend verkeer aanschou wen, dat naar Schoorl of Cam perduin ging. Maar terwijl in Ber gen aan Zee nog verschillende gasten aanwezig zijn, begint dat in Bergen bedenkelijk dicht bij het nulpunt te komen. Is Bergen in herfsttooi niet aan trekkelijk genoeg? Of is zijn gul den bekoring in dit jaargetijde nog nimmer het onderwerp van pro paganda geweest? Zo niet, dan is het nu daarom de tijd en de ge legenheid. M. VELDMAN Gewestelijk Arbeidsbureau Alkmaar Aan de gegevens van het Ge westelijk Arbeidsbureau Alkmaar over het aantal geregistreerde werkzoekenden in het ressort van dit bureau per 31 aug. is het na volgende te ontlenen. Het totaal aantal ingeschreven mannen bedroeg 183(175). Hier van waren 69 (64) geheel of ge deeltelijk werkzaam in het bedrijfs leven, zodat de geregistreerde arbeidsreserve 114 (111) mannen omvatte. Van de beschikbare arbeidsre serve waren 15 (15) werkzaam op aanvullende werken en 48 (48) tewerkgesteld in het kader van de sociale werkvoorzieningsrege lingen voor hoofd- en handar beiders. Het aantal ingeschreven vrouwen bedroeg 55 (42). Hiervan hadden 25 (22) nog geheel of gedeeltelijk een arbeidsverhouding, zodat het aantal geheel werkloze vrouwen 30 (20) bedroeg. De tussen haakjes geplaatste cijfers hebben betrekking op de toestand per 31 juli 1956. ZONDAGSDIENST ARTSEN Meekttad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Breelaan 29 - Tel. 2204 INGEZONDEN MEDEDELING JA V. 1 - !V -ff 1 -I »- V'-V V* c— rheumatische pijnen. wordt door de meest gevoelige maag verdragen! Ingezonden mededeling GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie inrichting Zilfa Pleet Telefoon 2778 BERGEN 30 sept. Dr. POOT, Tel. 2413 SCHOORL-KOEDIJK 30 sept. Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1