ff Raadsvergadering Bergen Yardley gaf demonstratie Spoorboekjes HfL. WUtefowd Textiel en kleermakerij Vier Bergenaren in Amsterdam Bergens Harmonie GERRITSEN Hoogheemraad Verse Haring! Pastoor Boekh. C. Oldenburg VRIJDAGSS OKT. 1956 33c JAARGANG No. 39 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Bij onstentenis van de burgemeester werd de raadsvergadering van 28 september voorgezeten door de loco-burgemeester wethouder L. den Das, die bij de opening van deze bijeenkomst met enkele waarderende woorden de heer A. Eriks herdacht die als journalist vrij geregeld aan de perstafel was te vinden en die door zijn be zadigd karakter en zijn betrouwbare verslagen de algemene achting genoot. De eedsaflegging en installatie van het nieuw benoemde raads lid de heer F. L. Driessen konden niet plaats hebben daar de be noemde niet aanwezig was. Voorts werden de notulen der vorige vergadering goedgekeurd. Aan de heer G. Vahl zullen de reiskosten voor zijn zoontje, dat de orangis- tische voornamen Willem Frederik Hendrik draagt, en die een school te Alkmaar bezoekt, worden ver goed. Eveneens werd het voorstel tot het wijzigen van een raads besluit tot het invoeren van een baatbelasting goedgekeurd. Goedgekeurd werd ook het voorstel om de bouw van 22 woningen aan de Kerkedijk uit te breiden tot 26. RADIO - TELEVISIE De 10e suppletoire begroting voor het dienstjaar 1955 werd vastgesteld. De le suppletoire be groting 1956 voor sociale belangen; de le suppletoire begroting 1956 van gemeentewerken; de le en 2e suppletoire begroting van het G.E.Ë. en de 4e suppletoire ge meente-begroting voor het dienst jaar 1956 werden eveneens vast gesteld. Aangenomen werd tevens het voorstel van B. en W. om f 350.- te voteren voor het aanschaffen van zes kastjes om de reddings- lijnen in op te bergen langs het strand. Deze kastjes blijven eigen dom der gemeente. De Alkmaarse Reddingsbrigade ontvangt deze kastjes slechts ter leen. Ook werd aangenomen het voorstel van B. en W. tot het garant stellen van de gemeente voor een tweetal bouwspaarders. De heer Woldendorp vroeg of de gemeente, waar het bouwspaarders uit andere plaatsen betreft die hier in Bergen hun verblijf wensen te vestigen, de gemeente Bergen niet de beschikking kan krijgen over de woonruimte die in de andere plaats vrij komt. De voor zitter antwoordde dat dit nader zal worden bezien en overwogen. Zaterdagmorgen 29 sept. des morgens om tien uur heropende de heer J. W. van der Steen zijn geheel modern ingerichte zaak in textiel en kleermakerij. De gehele zomer is er een bedrijvigheid ge weest van belang in de Dorps straat 54. Het oude huis is prak tisch steen voor steen afgebroken en op dezelfde fundamenten weer opgebouwd en ziet er nu weer keurig uit. De indeling binnens huis is grondig herzien en de zon heeft nu in alle kamers toegang gekregen, terwijl de flinke, open slaande ramen zorgen voor een behoorlijke ventilatie der vertrek ken. Het houtwerk is in zachte en toch frisse kleuren geverfd en de aannemer, de heer J. Houtenbos, heeft bij het maken van kasten, doorgangen en bergruimte blijk gegeven een praktisch man te zijn en oog te hebben voor een mooi geheel. In de winkel waren op deze morgen de uitgebreide voorraden dames-, heren- en kinderonder goed, kousen, sokken en breiwol bijna geheel bedolven onder de bloemstukken, die getuigden van het medeleven der vrienden en cliëntele van de heer Van der Steen. Velen waren de bezoekers die op deze hoogtijdag het geluk' kige gezin hun beste wensen kwa men aanbieden. De zittende leden der advies commissie inzake de woonruimte- wet werden herbenoemd. Tot onderwijzer aan de Van Reenenschool werd benoemd de heer J. C. de Geus te Utrecht; tot onderwijzer aan de Van Brederodeschool de heer G. A. C. Kooymans te Rotterdam. Tot boventallig onderwijzer van bij stand in vasten dienst aan deze school werd benoemd de heer J. Voorthuysen te Alkmaar. Be houdens goedkeuring van hoger hand zal het gemeentepersoneel met ingang van 1 juli een salaris verhoging ontvangen van zes percent. Medewerking werd verleend om aan de St. Albertusschool de aanschaf van boekenpaketten mogelijk te maken. 't Voorstel van B. en W. om f 9.852.- beschikbaar te stellen ten behoeve van padenaanleg en beplanting rondom de 24 woning wetwoningen aan de Kogendijk ontlokte enige discussie, die echter in 't zand verliep toen, dus ten gevolge van het antwoord hierop gegeven door de loco-burgemeester Den Das, de beurzen der beter gesitueerde burgers van Bergen een behoorlijke aderlating zouden ondergaan. Alle opmerkingen waren ineens van de baan, 't voorstel werd aangenomen en de edelachtbare raad van Bergen ging daarna in comité om zich over grondver- koop aan particulieren te beraden. In de nacht van zaterdag op zondag is een personenauto op het Frederiksplein te Amsterdam over de kop geslagen, in brand gevlogen en totaal uitgebrand. Van de vijf inzittenden liep een 24-jarige inwoner van Bergen (N.H.) een schouderblessure op. Vier inwoners van Bergen wa ren zaterdagavond laat in Am sterdam gestrand met een gehuur de auto. Er mankeerde iets aan de benzineleiding en zij wisten geen garage, die op het vergevor derde uur nog open was. Toen bood een onbekende Amsterdam mer aan hen naar een garage te brengen. Hij nam plaats achter het stuur, maar ving bij twee ga rages bot. Op weg naar een derde garage in de buurt van het Am- stelstation reed het gezelschap over het Frederiksplein en met zulk een snelheid, dat de auto in de bocht over de kop sloeg en vrijwel onmiddellijk in brand vloog. Een agent bevond zich in de nabijheid en slaagde er in drie van de inzittenden, die beklemd waren geraakt, te bevrijden. De vierde Bergenaar was zelf uit de auto gekomen. Tijdens de red dingspogingen had niemand meer op de hulpvaardige Amsterdam mer gelet. Toen echter iedereen uit de brandende auto was ge haald, bleek de bestuurder de vlucht te hebben genomen. Er is nog naar hem gezocht, maar hij was in g een velden of wegen meer te bekennen. Nationaal danstheater van Pakistan Maandagavond 1 oktober trad voor de leden van de Kunstkring (serie A) het Nationaal Dans theater va n Pakistan op in de grote zaal van De Rustende Ja ger. Dit was het eerste optreden van het gezelschap in Nederland na een afwe zigheid van drie jaar. Het Danstheater met zijn bezet ting van twintig artisten, danse ressen, dansers en musici, staat onder leiding van Begum Afraza Bul-Bul, weduwe van de talent volle danser ejn choreograaf Bul- Bul Chowdhury, die in 1953 over leden is. Uit eerbied voor zijn kul- tureel werk is zijn gezelschap tot Nationaal Danstheater van Pa kistan verheven. De jonge staat Pakistan heeft een Moslim-bevolking en een goed Mohammedaan danst niet. Het gemengd dansen werd hem zelfs verboden. Waar nu getracht wordt de danskunst in ere te her stellen, grijpt men terug naar de oude volksdansen en naar aardse onderwerpen, daar het geloof ver biedt de onderwerpen uit hemelse zaken te putten. Het aardse „ver haal" wordt door dansbewegin gen en mime verbeeld en daarin is dit gezelschap meesterlijk. De dansen zijn zeer suggestief, sterk beeldend en vaak van een vitale bezetenheid. De lichaamsbeheer- sing van deze kunstenaars is be' wonderenswaardig. Ver boven de anderen uit steekt echter de dan seres Afroza. De verschillende fi guren worden niet door haar ge danst, zij is de figuur zelf en deze kleine, bezielde gestalte vult en beheerst het gehele toneel. De muziek van dit Oosters or kest heeft een fascinerend ritme en is vaak meeslepend melodieus, hoewel er ook passages zijn, waar onze westerse oren geen raad mee weten. Trefzeker was het samen spel van muziek en dans. Dat Oost en West niet geheel wezensvreemd zijn bewees wel de ovatie, die het publiek de kunste naars aan het slot van deze avond bracht. Deze zeer „menselijke" Oosterse dans werd door de Westerse mens diep in mee be leefd. FILM NIEUWS Vrijdag-, zondag- en dinsdag avond brengt „De Rustende Jager" de keiharde Italiaan, film „Blanke Slavinnen", met Eelonora Rossie Drago, Silvana Pampanini en Vit- torio Gasmann. Tijdens deze nog immer welig tierende handel mist de louche Manfredi één der meisjes bij een transport naar Zuid-Amerika. Dit is het begin van een lange reeks verwikkelingen, waarbij het lang niet zachtzinnig toegaat. (Toegang 18 jaar) Zondagmiddag en op zaterdag-, maandag- en woensdagavond is hier de Engelse thriller „Spion- nage rondom Triëst" (The stran ger's hand) te zien, met Trevor Howard als een Engelse veilig heids officier, die plotseling ver dwijnt en die, zoals later blijkt, door agenten van een andere grote mogendheid wordt ontvoerd. Dit zeer spannende Graham Greene-verhaal is in zijn geheel in Italië opgenomen. (Toegang 14 jaar) Donderdagavond komt „The robe" (De mantel) op het witte doek, een bijzondere CinemaScope- film in kleuren uit de U. S. A. rondom de kruisiging van Jezus Christus. Hoofdfiguren zijn de Romeinse tribuun Marcellus Gallio (Richard Burton), diens vriendinnetje uit zijn jeugdjaren Diana (Jean Simmons) en de Griekse slaaf Demétrius (Victor Mature). Verder o.a. Petrus Pontius Pilatus en keizer Tiberius. (Alle leeftijden). tegen pijnen onTronnM hoofdpijn, Dat Bergens Harmonie de laatste weken intensief gerepe teerd heeft, was duidelijk te mer ken aan de uitvoering, welke zij donderdag 27 sept. voor T. en O. gaf in het verenigingsgebouw. De vastheid van toon en ritme waren opvallend. Dirigent en mu zikanten vormden in het spel een goed geheel. Geopend werd met de mars „Naar de Efteling", gecompo neerd door de heer Biezeling, oud-hoofdonderwijzer, die in Kaatsheuvel woont, en daar zon dags de lange rij bezoekers naar de Efteling ziet komen. Dit inspi reerde hem tot deze pittige en op gewekte mars, die door de Ber gense muzikanten fris werd ge speeld. Daarop volgde, streng rit misch en toch zo licht van toon, de „American Patrol" van Mea- cham. Knap werk was het „Flor de Passion" gearrangeerd door Luc. Oordijk naar de muziek van Malando, dirigent van het beken de Malando-Radio-orkest. Nog nooit werd dit met zo'n élan ge speeld, als het ware meegesleept door het opjagende ritme en daar bij vast en zangerig van toon. Het „Potpourri van Friese liederen" bracht heel wat bekende volks-, roei-, zeil-, dans- en wiegeliedjes met hun vele variaties van tempo en stemming. Na de pauze werd het pro gramma voorgezet met de opge wekte mars „Entrée de con cours", waarna T. en O. de pri- .meur kreeg van de „Ouverture" van Glück, dat Bergens Harmo nie in studie heeft voor het aan staande muziekfestival. Zij heeft zich hiermee geen lichte taak ge steld en wij wensen haar na hard werken een goed succes toe. De „Fantasie" uit de opera Tann- hauser van Richard Wagner is een bekend goed nummer van dit corps, en tot slot klonk de ouder wetse fanfaremuziek op in „De Goede Oude Tijd". Faillissement Bij vonnis van de arrondisse mentsrechtbank te Alkmaar is failliet verklaard Agatha Sijperda, weduwe van Berend Santing te Bergen, Molenstraat met be noeming van mr. J. A. Markus tot rechter-commissaris en mr. G. A. de Lange tot curator. ZILVER Puzzle winterseizoen begonnen Dat. de puzzle-wandeltochten niet alleen zomers, doch ook ge durende de wintermaanden vele liefhebbers trekken, mocht weder om blijken. Als uitgangspunt werd ditmaal gekozen het café van de heer P. Duin, vanwaar om on geveer 8 uur de eerste van de 25 deelnemers aan de start ver scheen. Voor velen bleek de, zoals altijd met zorg uitgestippelde route, nogal wat moeilijkheden op te leveren. Desondanks slaagde een klein aantal puzzelaars erin minder dan 10 strafpunten te verzamelen. Toen om 10 uur iedereen „binnen" was, bracht de heer P. Heins een woord van dank aan de mede werkers, waarna hij overging tot het uitreiken der fraaie prijzen. De uitslagen luiden als volgt: Kinderen: 1. Joop Spaander 2. Adri Heystek. 3. Jan Das Volwassenen: 1. P. Beeldman 2. mevr. Beeldman. 3. mevr. Feeke. 4. mevr. IJsels en 5 mej. Kelder. Verder vernamen wij nog dat enkele ex-leden van de motorclub „Schoorl" voornemens zijn een vereniging op te richten, die zich uitsluitend zal bezighouden met het organiseren van puzzle-wan deltochten. Wat ons betreft: „veel succes". ABONNEMENTSPRIJS De abonnementsprijs van ons blad wordt per 1 oktober a.s. gesteld op f 1.35 per kwartaal en f 5.25 per jaar. Zij die reeds hun abonnementsgeld hebben overgemaakt, ver zoeken wij beleefd, alsnog het tekort betaalde te willen gireren. DE UITGEVER Bij K.B. is benoemd tot hoog heemraad van het Hoogheemraad schap Noordhollands Noorder kwartier de heer J. Wagenaar te Bergen. In samenwerking met de firma Yardley, die reeds vanaf 1770 over vele delen van de wereld bekend staat en uiteraard in Nederland ook een goede reputatie heeft verworven, organiseerden de heer en mevrouw Slot, wiens zaak de Fa. Yardley in haar ar tikelen vertegenwoordigt, woens dagavond een demonstratie in de zaal van „de Rustende Jager". De ongeveer 40 dames, die deze avond bijwoonden, hebben van de spreekster-propagandiste Mevr. v. Norden kunnen leren op welke wijze zij met eenvoudige behandeling van het gelaat de charme en aantrekkelijkheid kun nen verhogen. Spreekster gaf een duidelijke uiteenzetting van de ver schillende soorten crèmes, poeders en rouges, waarvan wij de uit werking hebben kunnen aan schouwen, toen een van de dames uit de zaal werd behandeld. On danks het feit dat er niet voldoende licht was, teneinde de behandeling tot in de perfecties uit te voeren, waren allen tevreden over het resultaat. Mevr. v. Norden wees er o.a. op, dat het inwrijven met diverse crêmesoorten steeds in opwaartse richting dient te geschieden, dit ter voorkoming van het kweken van een onderkin. In de pauze werd de dames een consumptie aangeboden, waar na men tot behandeling van de huidverzorging overging. Met grote interesse volgden de dames alle goede raadgevingen van Mevr. v. Norden. Na afloop, ongeveer om half elf dankte de heer Slot op de eerste plaats Mevr. v. Norden, daarna de aanwezigen voor hun belangstelling, waarna alle dames nog in de gelegenheid werden ge steld de tentoongestelde artikelen te bezichtigen. Dat deze avond met grote be langstelling was gevolgd, bleek wel uit het feit, dat velen zich nog tot ver over elfen persoonlijk met Mevr. v. Norden onderhielden teneinde verschillende aanwij zingen te verkrijgen over make-up en huidverzorging. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin okt. 6 7 8 9 10 11 12 Hoog water morgens 's namiddags 4.55 5.37 6.19 7.01 7.41 8.27 9.28 5.18 5.5 7 6.37 7.18 7.58 8.50 9.57 Laag water s namiddags 11.18 okt. 's morgens 6 10.55 7 11.37 11.57 8 12.19 12.37 9 1.01 1.18 10 1.41 1.58 11 2.27 2.50 12 3.28 3.57 Springtij 6 okt. Hel voorlichtingsbureau voor de voeding meldt Panharing behoort tot de vis soorten, die in verhouding tot hun smaak en hoge voedingswaarde als regel laag in prijs zijn. Hij is evenals zijn medebewoners der zeeën rijk aan eiwitten, mineralen en B vitamines en levert boven dien vitamine A. Een goed gebakken panharing, vooral een warme pas uit de pan, is uitgesproken lekker. In het be gin van het seizoen is hij vet, zó vet dat er bij het bakken maar weinig vet of olie gebruikt be hoeft te worden. Wat later in de winter draagt de haring hom of kuit die door de kenners als regel zeer gewaardeerd wordt. Deze hom of kuit kan in de vis of apart worden gebakken; in het laatste geval krijgt hij aan alle kanten een korstje en is dus kro kanter. Het bakken van panharing in de koekepan dient wel vlug, maar niet al te heet te geschieden. Te hard gebakken haring wordt droog en stug. Wie vaak, gebakken panharing op tafel wil brengen en een ste vige pan over heeft, kan deze pan als frituurpot gebruiken en de haring in ruim vet of olie bakken, op de wijze waarop de vishandelaar het doet. Het bakken gaat vlugger en gemakkelijker omdat de vis niet gekeerd behoeft te worden en aan alle kanten in het hete vet wordt verwarmd. Behalve bakken zijn er nog meer bereidingsmethoden voor haring, n.l. koken en stoven. Iets zuurs, bijvoorbeeld tomaat, citroen of azijn, bij het stoven verhoogt de smaak van deze vette vis. Het is zeker de moeite de proef eens te nemen. Krijgt de haring een plaats in het menu voor de warme maaltijd dan kan men er als groente ge kookte bieten of rode kool, savoye kool, wortelen of een groentesla bijgeven. M. VELDMAN Kapelaan Th. J. M. Wanna uit Bergen is benoemd tot pastoor te Oudeschild op Texel. winterseizoen 1956-1957 ZONDAGSDIENST ARTSEN Weektöad DE DUINSTRE Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantierull 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. Breelaan 29 - Tel. 2204 V' INGEZONDEN MEDEDELING R UTE R N snep, kiespijn, rheumatische wordt door de meest gevoelige maag verdragenl Ingezonden mededeling Het béste voor Baby's poeder-ZAïp-QLiE-zeep huidje GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie- inrichting Telefoon 2778 Zilfa Pleet Alhier verkrijgbaar: Laanweg 35 Schoorl BERGEN 7 okt. Dr. v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 7 okt. Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1