UeekUad ft 99 Rundvee-Fok vereniging „Duinstreek - Noord RDTERDDN Éffc*, SUMATRA EN BALI Blijf meester ELKSHOVE Opdracht GERRITSEN H0B0CA - reisbonnen Vakschool voor Kappers ww irir^inri^w VRIJDAG 12 OKT. 1956 33c JAARGANG No. 40 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef I ft De algemene ledenvergadering van de Rundvee-Fokvereniging Duinstreek-Noord werd donder dag 27 september gehouden in het café Nieuwendijk. De voorzitter, de heer N. Kaag, heette de aanwezigen wel kom en gaf daarna een kort over zicht van de toestand. In verge lijking met het vorig jaar waren de prijzen van de kaas en van de melk iets lager dan 't vorig jaar, doch in augustus trad een licht herstel in. Het weder heeft de bedrijven parten gespeeld, zodat geen behoorlijke hooioogst is bin nengekomen, wat ongetwijfeld een terugslag zal geven tijdens de staltijd, 't Landbouwschap heeft deze omstandigheden aangegre pen om in verband met het on gunstige weder een verhoging van de garantieprijs der melk te verkrijgen. Daartegenover is de grasoogst thans goed, zodat het vee thans wat langer buiten kan RADIO - TELEVISIE M. Witte&cMMl blijven. De melkproductie is te vens behoorlijk en het vetgehalte van een goed gemiddelde, doch de schaarste op de arbeidsmarkt vormt een belemmering bij het werk. Bericht van verhindering was ingekomen van het bestuurslid de heer IJ. Bruin. Ook was een schrijven van de vee-artsenijkun dige dienst, inhoudende dat jonge dieren, vóór zij ter markt worden gebracht, veertien dagen tevoren ingeënt behoren te zijn. Nadat de secretaris-penning meester de heer J. van der Oord de notulen had voorgelezen, die onveranderd werden goedge keurd, bracht hij als penning meester zijn verslag uit, dat met belangstelling aangehoord, na het einde met applaus werd beloond. De heer G. Franzen verklaarde als lid der finantiële commissie de boeken en bescheiden van de pen ningmeester te hebben gecontro leerd, en alles in de beste orde te hebben bevonden, zodat het applaus wel verdiend was. Daar de heer Brouwer zijn ver slag als controleur-stamboekhou der nog niet geheel gereed had voor de drukpers, gaf hij er de voorkeur aan dit verslag over 1955 van het manuscript voor te lezen. Dit jaar is niet bepaald gunstig te noemen. De lange win tertijd met weinig hooi en van matige kwaliteit had tot gevolg dat duur voeder moest worden bijgekocht. 't Voorjaar was slecht en de koeien moesten op stal. In juni werd het goed en er werd prima hooi verkregen, dat echter veel broei vertoonde, en derhalve in voedingswaarde achteruit ging. Droogte werd gevolgd door een natte herfst. Als geheel was de productie bevredigend, doch niet beter dan het jaa,r tevoren. Dit vond zijn oorzaak in de ma tige voeding tijdens de winter maanden. De beste koeien waren die van de heer P. Zwakman Sr. met een dagopbrengst van 22.57 k^pöielk en 911 gram vet, met een gemiddelde van 4.04 en die van de heer A. Louter met 17.7 kg melk en 696 gr vet, met een gemiddelde van 3.93 Reeds nu kon worden vastgesteld dat de vetproductie over 1956 aanmer kelijk hoger zal komen te liggen. De heer Ir. Koster, lid van het bestuur van de Provinciale Bond gaf hierbij als zijn mening te ken nen, dat men thans meer oudere koeien heeft, die ook productie ver zijn. Om het belang aan te tonen dat er is gelegen in de omstan digheid, dat men het productie- peil moet opvoeren, zijn de tien hoogst geklasseerde en de tien laagst geklasseerde bedrijven met elkander vergeleken, die het meest met elkaar overeen kwa men. Het aantal koeien bedroeg 24 stuks. Men nam het gemiddelde van de opbrengst, die van de tien hoogste 631 gram bedroeg en die van de tien andere rt\»> 455 gram vet. Een verschil dus van 176 gram vet in 300 maanddagen 528 kg vet; tegen een prijs van 5.75 per kg betekent dit 303.60 per koe. Met een gemid deld aantal koeien van 24 stuks bedraagt de geldopbrengst dus 24 x ƒ303.60 7286— per jaar. Er zijn nieuwe leden toegetre den. t Ledental bedraagt thans 140 met 142 aangesloten bedrij ven. 57 leden zijn aangesloten bij het Ned. Rundvee Stamboek en 113 leden bij de K.S. Ver. Er zijn 22.120 koeien onder controle. Het bestuur werd gemachtigd krediet aan te vragen voor het ne men van een hypotheek op het in aanbouw zijnde huis voor de controleur-stamboekhouder. De voorzitter gaf daartoe een beknopt overzicht van wat men de lijdensgeschiedenis van deze affaire zou kunnen noemen. Voor de controleur-stamboekhouder, die nogal een groot gezin bezit, moest hier een woning worden gezocht, 't Gemeentebestuur van Bergen was niet tot medewerking bereid, wat wil zeggen, dat het aan de nieuw-ingeschreven inge zetene geen voorkeurrechten toe kende jegens hen die reeds jaren als woningzoekenden staan inge schreven. Er zat niets anders op dan zelf te bouwen, waartoe werd besloten, 't Bestuur kende een aannemer in Heer Hugo- waard die werd uitgenodigd een prijsopgave in te dienen. Het be drag door deze gevraagd was 26.000. Daar dit bedrag niet gering is werden een tweetal aan nemers, die de naam hadden nog al goedkoop te zijn, nl. één te Bergen en één te Egmond aan Zee, aangezocht voor een onders- handse inschrijving. De één schreef in voor ruim 28.000.. en de ander voor ruim ƒ31.000. De uitkomst viel niet mee, daar goedkoop een rekkelijk begrip bleek te zijn. Aan de inschrijvers werd bericht, dat men van hun inschrijving geen gebruik zou maken. Men wendde zich nu tot de aannemer in Heer Hugo- waard, die echter berichtte - wat blijft er geheim in de aanne merswereld! dat hij er thans geen interesse meer voor bezat. De beide aannemers die hadden ingeschreven moesten 100. per persoon als schadevergoe ding hebben en daar stond men nu met drie aannemers en 200 minder in kas en nog geen schijn van kans op de bouw van een huis! Een vierde aannemer werd opgescharreld en deze schreef in voor 28.000.Daar komt nog ruim 3000..rijkspremie bij, dat maakt dus ruim 31.000.Daar in Bergen onder architectuur ge bouwd moet worden, werd, op onze vraag naar 'n geschikte arch- tect, verwezen naar Cor Noort, die hier al wat huizen heeft ge bouwd o.a. voor de heer Blaauw, de directeur van Gemeentewer ken; wij hebben ons met de heer Noort in verbinding gesteld, 't Honorarium van de architect be draagt 10,45 van de aanne mingssom. Dit percentage is vastgesteld door de architectenbond. Thans komt er een hecht, sterk en wel doortimmerd huis, dat de eerste eeuw wel geen grote onkosten zal vragen. Hypotheek is wel te krij gen, doch de Centrale Bank vraagt een uittreksel uit de notu len als bewijs, dat het bestuur ge machtigd is tot het afsluiten ener hypotheek. Deze machtiging werd thans unaniem verleend. tegen pijnen Zaterdagavond hield Mr. A. Hustinx voor de donateurs der K.J.V.O. een lezing met film over deze beide eilanden. Indonesië bestaat uit ongeveer twee duizend eilanden, waarvan Sumatra een der grootste is. Er wonen verschillende volksstam men, zoals de Bataks en de Me- nangkabauers. Men vermoedt dat de Maleiers afkomstig zijn van de Menangkabauers, omdat deze naam „oorsprongvolk" betekent. Zij staan op een hoger peil dan de Bataks en daar heerst nog steeds het matriachaat. De vrouw is er het hoofd van het gezin. Bij huwelijk blijft de vrouw bij haar familie wonen en haar man mag zo nu en dan op bezoek komen, voor de rest van de tijd moet hij zijn heil maar elders zoeken. Daardoor zijn de mannen er grote zwervers geworden. Sumatra is plm. 1700 km lang en zo groot als 14 maal Neder land. Het eiland is meest met oerwoud bedekt en is groots en indrukwekkend. De reis van deze avond gaat per auto van noord naar zuid, en vangt te Medan aan met zijn grote moskee. Langs de weg door het oerwoud leren we veel vreemde planten kennen, zoals de indische vijgenboom, de koningsboom, die 40 m boven de andere bomen uitsteekt; orchi deeën, die als onkruid langs de weg groeien; de oliepalm, die uit Afrika is ingevoerd, en hier veel meer olie geeft dan in zijn land van herkomst. Langs rijstvelden gaat het verder tot we het Toba- meer bereiken, waar de bataks in dorpen wonen. De huizen zijn er met karbouwenhoorns ver sierd ter bescherming tegen de boze geesten. De scheepjes, soms 25 m lang, zijn uitgeholde boom stammen. De vrouwen hebben tulbandachtige hoofddoeken op het blauw-zwarte haar en de jonge kinderen worden in slen dangs gedragen. In het meer wordt niet alleen gevist, gebaad en gewassen, maar het dient ook als badgelegenheid voor de kar bouwen, die na het zware werk op de sawahs er verkoeling zoe ken. Hoewel Europeanen en tij gers een heilig respect voor deze grote dieren hebben, zijn de klei ne jongens er niet bang voor en duiken van hun rug af in het koele nat. Verder gaat de tocht. Langs de weg groeien en bloeien de vleesetende planten en de eerste rubberbossen en bevolkingsrub berbomen worden gepasseerd. We zien het aftappen van de la tex, die naar de fabriek gaat, in lange banden (shets) geperst wordt, gerookt wordt tegen be derf, en dan naar de markt ge bracht. Aan de kant van de weg staat een monumentje, dat er de aan dacht op vestigt, dat hier de aequator gepasseerd wordt. Dë temperatuur is er plm. 38 graden Celsius in de schaduw. Over een Hollandse brug, gebouwd bij Stork in Hengelo, gaat de reis naar Padang. De karbauwen lo pen hier met rubberschoenen om de hoeven, deze zouden anders verbranden door de hitte van de weg, die hier temperaturen heeft van 75 a 80 graden Celsius. Men kan er gemakkelijk een ei op bakken! Kinderen bewerken met de patjol (een soort schop, waarmee gehakt wordt), de sawah, vrou wen poten de jonge rijstplantjes en daarna worden de dijkjes doorgestoken, zodat het water de sawah instroomt. Om elf uur is het te warm om nog te werken en gaat iedereen naar huis en baden. De wanden van de huizen zijn van gevlochten bamboe, evenals van de rijstschuurtjes en zijn prachtig met houtwerk en kleuren versierd. De vorm der huizen is als van een schip. Naar een oud verhaal zijn de Menang- M. VELDMAN kabauers met een schip naar Su matra gekomen. Dit volk beleidt de Islam. Op de markt is van al les te koop, visnetten, vis, rijst, mais (door de Hollanders inge voerd, thans een geliefd volks- voedsel), potten, hoeden, man den, suiker aan stokjes, geroos terd vlees, enz. Het pisangblad dient hier als pakmateriaal. Aar dig was het te zien hoe een ge dresseerde aap aan een ketting voor zijn baas de kokosnoten plukte. Palembang aan de Moesi is een waterstad evenals Venetië. Het verkeer gaat grotendeels per gondel en daar hier eb en vloed nog merkbaar zijn, staan de hui zen op palen. Midden in de stad vindt men er nog het oude fort. Het stadhuis is een groot, lelijk gebouw, waar bovenop de water toren is gebouwd. In een bruiloftsstoet kunnen we de prachtige doeken, doorweven met goud- en zilverdraad, be wonderen. Bali is een eilandje zo groot als Limburg en Brabant tezamen. De bevolking beleidt er de Hin- doe-Boedhistische godsdienst. De lijkverbranding is er een feest van kleur, gamelan-muziek en blijde mensen. Volgens hun ge loof gaat de ziel van de gestor vene op deze dag het paradijs binnen. De godsdienst wordt er reëel beleden, en grijpt door zijn wetten diep in hun leven in. Zij zijn zeer kunstzinnig en hun tem pels zijn rijk met beeldhouwwer ken versierd ter ere van de go den, die er iedere nacht op de godenstoelen zitten. De tempels worden echter niet onderhouden, men laa.t alles kalm vervallen en bouwt dan weer nieuwe tempels. De kunst van het beeldhouwen en smeden wordt van vader op zoon geleerd en zit de mensen in 't bloed, evenals de kunst van het weven en matten vlechten. over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten Bali is het eiland van de de monen, de vrolijke bewoners en de vreemde, heilige dansen en der hanengevechten. Aan de noordkust ziet het strand grauw grijs en groeien de palmen tot vlak bij de zee. De Balinezen zijn zulke knappe mattenvlêchters, dat zij mandjes vlechten, die wa terdicht zijn. Met twee van zulke mandjes aan een juk wordt door een man zeewater geschept en naar de kust gebracht, waar hij het water uitgiet in open bam boe-goten. Door de zonnehitte verdampt het water en blijft het zout achter. Het landschap is heuvelachtig, het bestaat uit gedoofde kraters, die zwaar bebost zijn. Men vindt hier nog de vliegende hond, een vleermuissoort met een vleugel lengte van 1 meter. De sawah's worden hier met sapi's bewerkt, die de ploeg door de zware grond trekken. De landbouw-bewerkingen zijn aan religieuze wetten gebonden en overal op de dijkjes ziet men er de beelden der rijstgoden. De ir rigatie geschiedt vaak door bam boepijpleiding. De rijst groeit op tot haver hoogte en lijkt daar ook wel wat op. Is zij eenmaal zo hoog opgegroeid, dan laat men het water uit de sawah's weg vloeien. Snel rijpt nu de rijst cn de halmen worden goudgeel van kleur. Het is nu zaak de rijstvo- gels geregeld weg te jagen, wat het werk van de kinderen is. Bi) het oogsten wordt de rijst halm voor halm afgesneden, en de aren tot bossen gebonden. De mannen dragen twee bossen op een schouderstok naar huis; de vrouwen een bos op het hoofd. De mooiste bos wordt naar de tempel gebracht als offer voor de goden van de oogst. Aan de jonge kinderen wordt veel zorg besteed. Deze mogen de eerste drie jaar de grond niet raken. De hoofdjes worden kaal geschoren op één plukje na. De kinderen zijn lichter van huids kleur dan de volwassenen. De stenen voor de tempels en heilige nissen worden met zorg uit klei gevormd en in de zon gebakken. Voor woonhuizen ge bruikt men ongebakken steen. Maar er zijn ook houten wonin gen. Deze zijn wel zeer gemak kelijk als men eens verhuizen wil. De hulp van buren, vrien den en kennissen wordt ingeroe pen. Lange bamboe-staken wor den onder het huis doorgestoken, en het vrachtje op vele schouders geladen naar de plaats van be stemming gezeuld. (In Canada plaatst men zo'n houten huis op boomstammen en rolt het naar zijn nieuwe plaats!) De zuidkust van Bali is rots achtig. Men vindt er de tempel van de heilige slang boven op de rotsen met uitzicht op de zee. Hierheen brengt de bevolking haar offeranden: rijst en bloed. Het strand wordt hier, als zijnde door demonen bewoond, door de bevolking gemeden. Een enkele visser waagt er zich wel eens, maar moet steeds op zijn hoede zijn voor de soms plotseling ver raderlijk hoge golven. Het laatste deel van de film gaf een beeld van een groot feest. Een rijk man was gestorven en had bepaald, dat 1200 arme lie den, die na hun dood begraven waren, maar bij gebrek aan mid delen niet verbrand, met hem op dezelfde dag verbrand zouden worden, zodat ook zij nu het pa radijs deelachtig zouden worden. Tot slot zag men nog een op name van een wereldlijke dans en de heilige dans, die slechts voor de goden wordt gedanst en de schoonste dans ter wereld is. Kunstenaars Centrum Bergen Eva weer in Hel Centrum Enige jaren geleden organiseerde het Kunstenaars Centrum Bergen een alleszins geslaagde expositie van werken zijner vrouwelijke Kunstenaars-leden. Op verzoek van de afdeling Bergen der Ne derlandse Vereniging van Huis vrouwen hebben ook thans een negental kunstenaressen haar werk voor een tentoonstelling afgestaan, die op 11 oktober a.s. te bezich tigen zal zijn voor de dames, die de gewestelijke vergadering van genoemde huisvrouwenvereniging bijwonen. De expositie wordt echter voor publiek opengesteld de drie volgende weekends in de Kunstzaal van „De Rustende Jager" Schilderijen, tekeningen, grafiek, klein beeldhouwwerk, eet. is te zien van de kunstenaressen Mies Bloch, Pauline Eecen, Jeanne Kouwenaar-Bijlo, mevr. Reitsma- Valenca, Marijcke Visser, allen te Bergen Nh., Louk Mauser te Egmond, Anna van Loo te Groet, Mia Pot-van Regteren Altena te Schoorl, Ursel Postma-Sinzheimer te Haarlem. Van de Redaktie Voor het correspondent schap van Schoorl heeft zich beschikbaar gesteld de heer J. Minkema, Achterweg 33 te Groet. Verzoeke eventuele uitno digingen enz. aan boven staand adres te willen zenden In overleg met het Stichtings bestuur van het Bejaarden Cen trum, stelt de U.V.V. zich be schikbaar om behulpzaam te zijn bij het inzamelen van boeken voor de in te richten bibliotheek. De U.V.V. zal daartoe gaarne de adressen ontvangen van hen, die boeken willen afstaan, deze wor den dan opgehaald. Mevr. G. A. de Wolff Peereboom-Eecen, Natteweg 16, Tel. 2390, biedt met haar auto hiervoor haar diensten aan. De boeken kunnen ook worden gebracht op het de pót in Kranenburg op de le en 2e dinsdag van de maand, van 1011.30 uur. Deze maand zullen de plaat selijke Vrouwen-verenigingen een begin maken met het ver vaardigen van enige handwer ken voor het interieur van het Bejaarden-Centrum. De keuze is gevallen op: 1. Placé mats. Daar de tafels met formica-platen bedekt zijn, een materiaal dat tegen alles be stand is, zal voor het gebruik onder de borden een rechthoekig kleedje worden gemaakt dat aan de beide korte kanten wordt ge borduurd. De kleur is rose met wit te verwerken. Er zullen on geveer 80 stuks nodig zijn. 2. Daar het borduren van grote kleden te veel bezwaren gaf, zul len 3 damast tafelkleden worden gekocht. 3. Drie ervaren handwerkster:, zullen ieder een theemu*s maken Acht naaigroepen vertegenwoor digen de Vrouwen-verenigingen, KLOKKEN Deze zijn bij verschillende win keliers op aanvraag verkrijgbaar, zij worden verzameld voor pa tiënten in Davos, de vluchtelin genkampen, enz. Wij vragen hiervoor gaarne Uw medewerking. Burgemeester en wethouders van Alkmaar hebben op advies van de plaatselijke commissie voor verfraaiing van gemeentelijke ge bouwen besloten de Bergense kunstenaar Jaap Min opdracht te verlenen het gymnastieklokaal voor bijzonder buitengewoon la ger onderwijs aan de Heilooër- dijk van een gevelversiering in verglaasde baksteen te voorzien. Naar wij vernemen is als leeraar aan de Vakschool voor Kappers te Alkmaar aangesteld voor de examenklas, afdeling Dameskap- pers(sters), onze plaatsgenoot de heer B. G. Dobben. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. Breelaan 29 - Tel. 2204 INGEZONDEN MEDEDELING rheumatische wordt door r d r a g e n I meest gevoelige GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige rep aratie- inrichting Telefoon 2778 Zilfa Pleet Ingezonden rrededeling WAT. MijnhaRPT Maakt |5 GOED BERGEN 14 okt. Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 14 okt. Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1