ft ft ?DQN ÜSI Congres Bejaardenvraagstuk 1956 ROTERDDN Baby en Kleuter BABYDERM M. E. V. 0. GESLAAGD Hl. WitUfowd .y St. Nicolaas in aantocht Concert Simeon ten Holt GERRITSEN VRIJDAG 19 OKT. 1956 33c JAARGANG No. 41 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Het Ned. Congres voor Open bare Gezondheidsregeling orga niseerde in samenwerking met de Ned. Fed. voor Bejaardenzorg en de Ned. Ver. voor Geronto logie, op 10 en 11 oktober in de Kurzaal te Scheveningen een massa-congres inzake het Be jaardenvraagstuk. Vele autori teiten gaven door hun aanwezig heid blijk van belangstelling o.a. de Commissaris van de Koning in in de provincie Zuidholland, de loco-burgemeester van Den Haag, minister J. G. Suurhoff (sociale zaken), minister ir. H. B. J. Witte (volkshuisvesting), de heer M. A. Reinalda (lid v. d. Raad van State), de heer Dr A. A. van Rhijn (staatssecretaris van sociale zaken). Voor de dertienhonderd aanwezigen heb ben in deze twee dagen zeven en twintig sprekers in tien uur tijds dit vraagstuk belicht vanuit het RADIO - TELEVISIE gezichtpunt der medische en so ciale verzorging, huisvesting, fi nanciën. mogelijkheid van pro ductieve arbeid en levensverrij king der bejaarden. Tot de „bejaarden" wordt ie mand gerekend, die de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft. Hij heeft dan recht op pensioen en heeft de plicht zich terug te trek ken uit het economisch leven. Dit brengt een breuk in zijn so ciale positie, zijn dagelijks werk ontvalt hem, vaak daalt daar door zijn prestige en zeker zijn inkomen. Dit alles kan tot sto ringen leiden in het persoonlijk leven. Sommigen komen alleen geld te kort om van te leven en hun vrije tijd te genieten. An deren ontbreekt het aan bezig heid. Doch misschien wel de grootste fout van deze tijd is, dat de tegenwoordige mens in wezen vergeten heeft wat de ou- derdom betekent. De levensnorm van de jonge mens blijft voor het gehele leven norm en zo wordt dan de bejaarde slechts een verminderde jongere. Zijn waardevol leven wordt met dat van de jongere vergeleken. Het bejaardenvraagstuk ligt dieper dan alleen in de samenleving, het ligt diep verankerd in de per soonlijke levensvisie en levens houding. Bij de tegenwoordige norm (de jonge mens) gaat de geestelijke afknaging steeds voort. De oplossing zal afhan gen van de aanvaarding van de zin van het oud zijn, vooral ook door de bejaarde zelf. We leven in een mannenmaat schappij) mede daardoor is de breuk bij pensionering bij de man meestal groter dan bij de vrouw, en zeker dan bij de gehuwde vrouw, die haar huishouding heeft te verzorgen. Vrouwen vinden vaak gemakkelijker be zigheid, en wat het persoonlijk prestige betreft zijn ze niet ver wend. Voor hen treden de moei lijkheden van het ouderworden op jongere leeftijd op, nl. bij het uitvliegen der volwassen kinde ren. Haar grootmoederrol brengt meestal weer de benodigde le vensvulling. Het verouderingsproces hoort evenzeer bij het leven als groei en rijping. Het is echter geen on ontkoombaar proces, een begin van de dood, een gebeuren waar tegen geen kruid gewassen is. Veel van wat tot nu toe als een „natuurlijke" onafwendbare ver oudering beschouwd werd, wordt veroorzaakt door een ziekte of beschadiging, die wel is waar in de ouderdom frequen ter voorkomt, doch allerminst per sé daaraan gebonden is. De meeste oudere mensen overlijden niet aan ouderdom, doch aan ziekten. Wat doen we in Neder land voor zieke bejaarden? Bij steekproeven is het resultaat, zacht gezegd, niet verheugend. Een bejaarde is iemand, die be dreigd wordt door allerlei geva ren, sociaal zowel als medisch, die hem van zijn zelfstandigheid dreigen te beroven. Dit verlies moet zoveel doenlijk voorkomen worden. Sociaal door het ver strekken van warme maaltijden, vriendschapsbezoeken, waarbij kleine ongerechtigheden (b.v. defecte schakelaars enz.) gere pareerd worden; hulp verlenen bij huishouding of boodschappen doen; Medisch door raadgeving en behandeling. Er is een schrij nend verschil in zorg tussen oud en jong bij zieken. Dit komt voornamelijk door de angst, dat de zieke bejaarden meer ver- pleegdagen zullen kosten als de revalidatie serieus ter hand ge nomen wordt. Daardoor zou ech ter het aantal chronisch zieke bejaarden belangrijk teruglopen. Zieke bejaarden horen in zieken huizen en niet in allerlei inrich tingen. Er is dringend toezicht nodig op verpleeginrichtingen, waarvan er zo vele zijn, maar zo weinig goede. Voor een goede verzorging der bejaarden zijn huizen nodig: voor ±1% een af deling in de ziekenhuizen met een revalidatie afdeling; voor 3% verpleegtehuizen met een revalidatie-afdeling; voor ±- 1% psychiatrische inrichtingen voor geestelijk gestoorden; voor een onbekend percentage pensionte huizen voor gezonde bejaarden met vaak kleine defecten; en ver der een centrale geriatrische dienst als onderafdeling van de gemeentelijke geneeskundige dienst. Het platteland heeft een geriatrische dienst op provinci aal niveau nodig. Elke dag en elk uur brengt nieuw onnodig leed voor bejaarden. Er moet iets gebeuren, hoe dan ook, des noods oneconomisch en oneffici ënt. De bejaarde is een integre rend deel van onze samenleving. Zijn plaats is in ons midden, ge steund door goede sociale maat regelen en een geriatrische dienst. a. zelfstandige woningen in de vorm van ééngezinshuisjes of flatjes. b. pensiontehuizen met groot gemeenschappelijk gebouw of kleine zelfstandige woningen met gemeenschappelijke recreatie- en eetzalen, waarbij, huishoudelijke verzorging is inbegrepen. c. speciale verpleeghuizen voor de medische verzorging en revalidatie van langdurige zieken, dus geen opberg systeem tot er de dood op volgt. De bejaarde heeft nog een hele levensfase voor zich en zijn wo ning moet zo zijn en aldus gele gen, dat hij gemakkelijk deel kan hebben aan het maatschappelijk leven. De handhaving van de zelfstandigheid is een zeer be langrijke factor, hoewel in de praktijk blijkt, dat deze vaak ge makkelijk wordt prijsgegeven als er een goede tijdsbesteding js. In zo'n geval dient het gemak de mens. Iedere bejaarde, onge acht milieu en financiële omstan digheden, heeft recht op een be huizing en behandeling, zoals we die tegenwoordig voorstaan. An dere inrichtingen moeten zo vlug mogelijk geliquideerd worden, want wat dreigt de praktijk te worden? In de plaats van een oud armhuis wordt een nieuw tehuis gebouwd. Nu worden de bewoners voor het nieuwe ge bouw geselecteerd en arm en oud blijft in het oude tehuis. Men moet komen tot onbewoonbaar verklaring der oude tehuizen. Naar de huidige opvattingen moeten bejaarden in tehuizen aanspraak kunnen maken op een zekere mate van „privé ruimte". Het blijkt echter, dat meer dan de helft der bestaande tehuizen niet aan deze eis voldoen. Wat de financiële draagkracht der bejaarden betreft, lijkt het wel verantwoord aan te nemen, dat na 1 januari 1957 de situa tie voor ongeveer de helft van alle bejaarden (en wel de minst draagkrachtige helft) zeer glo baal zal zijn: inkomen per jaar verkregen uit wettelijke ouder- domsverzekering en uitkering sociale verzekeringswetten voor: gehuwden 1650,alleen- legen pijnen Evenals het algememeen ouder domspensioen, hoewel laag, het mogelijk heeft gemaakt vrij van angst te leven, is het te hopen, dat de overheid in samenwerking met het wetenschappelijk onder zoek zal kunnen bewerken, dat de huisvesting en verzorging van de bejaarden dit nationaal monu ment zullen evenaarden. Huisvesting is niet alleen een woning hebben, maar er zich ook in thuisvoelen. De behuizing der bejaarden is gebonden aan maat schappelijke omstandigheden. De kosten van een huisvesting, die overeenstemt met de moderne in zichten, is een veelvoud van het ouderdomspensioen, Bejaarden moeten niet als een aparte orde gezien worden. Zij zijn normale mensen in de maatschappij, maar hun gezondheid heeft vaak wat meer aandacht nodig. De bezwa ren van de oude dag zijn voor een deel te compenseren door technische hulpmiddelen. Bejaar denhuisvesting behoort dan ook te worden beschouwd als een normaal onderdeel van de volks huisvesting. Bij onderzoek blijkt dat ongeveer twee derde van de mensen boven 65 jaar nog een eigen huishouding voeren. Het benodigde aantal woningen voor bejaarden is moeilijk te bepalen. Naar gelang van de meer of minder goede gezondheidstoe stand van de bewoners kunnen de volgende vormen worden toe gepast: staande mannen ƒ1100. weduwen 1000.—, alleen staande vropwen, vroeger in be roep werkzaam 1050. Hierbij is nog geen rekening ge houden met uitkering uit de be drijspensioenfondsen, welke voor hen die thans in een bedrijf 65 jaar worden, waarschijnlijk neerkomt op 300.a 400.— per jaar. Weduweuitkeringen komen slechts bij enkele bedrijfs pensioenfondsen voor. Voor de belastingplichtige bejaarden is het beeld zeer gedifferentieerd, hoewel voor een belangrijk deel van deze categorie de financiële positie niet aanmerkelijk veel gunstiger is. Er moet naar ge streefd worden dat aan alle be jaarden de gang naar sociale zaken bespaard blijft. Bodem- plus bedrijfspensioen moeten vol doende zijn om behoorlijk te wo nen en te leven. Waar econo men het bedrag benodigd voor de eerste levensbehoeften voor een echtpaar stellen op 2600.kan men zich, gezien het huidige inkomen van het grootste deel der bejaarden, voorstellen dat zelfs de stram- sten een gat in de lucht zouden springen indien ze dit bedrag werkelijk ontvingen. Het is alles zins rechtvaardig, dat een groter deel van het nationaal inkomen besteed wordt aan de behoeften der vorige generatie, die de grondslag legde voor de huidige welvaart Volgens de „Rechten van de mens" heeft iedereen recht op arbeid. Geldt dit ook voor de bejaarde en is hij in staat nog productieve arbeid te verrichten? Moet het stelsel, met 65 jaar er uit met pensioen, gehandhaafd blijven ook als de werknemer nog productief kan zijn? Is hij voor die tijd „versleten" dan wordt met allerlei machinaties getracht hem toch nog aan het pensioen te helpen. Is het moge lijk de mens zelf te laten beslis sen of hij met pensioen wil? Maar wie zal dan de eindbeslis sing nemen? Een vaste leeftijds grens geeft een betrekkelijke rust. Voor gezonde bejaarden is het voor het behoud van hun lichamelijk en geestelijk welzijn van het grootste belang, dat zij een taak hebben, waaraan zij altijd gezonde huid met kunnen werken. Het gevoel nut tig te zijn is van grote waarde. De rusteloze voortgang echter, en het tempo van de moderne ar beid is voor de bejaarde een groot bezwaar. Waar dit over heersend is, is hij in het gunstig ste geval een meelopende kracht, meestal een rem. Hij kan echter juist door zijn ouder zijn en le venservaring voortreffelijk werk doen in kerkelijk, maatschappe lijk, verenigingsverband of dien sten aan anderen verlenen. De arbeid moet niet te zwaar zijn en het tempo zelf gekozen. Wat kan de maatschappij bij dragen tot levensverrijking van de bejaarde? Verrijking veron derstelt rijkdom, waaraan kan worden toegevoegd: Waar niets is, kan dat niet, maar als men ieder mens als mens ziet, blijkt er wel ergens een klankbodem te zijn. Elk doorleeft zijn leven naar eigen aard en aanleg. Met de nodige tact en feeling is er in het omvangrijke veld der ge zellige clubactiviteiten voor elke vereenzaamde bejaarde wel een plaats te vinden, waar hij door actieve deelname aan het werk vanzelfsprekend aanvaard wordt en zo zijn wantrouwen jegens anderen overwint. Hij ontdekt, dat hij neemt en geeft, dat hij re kening met de anderen heeft te houden, en wel degelijk iets nieuws kan leren. Ook de radio vormt voor de bejaarde een on misbare schakel met de samen leving. De mens wordt te veel beoor deeld naar zijn waarde voor de maatschappij. Daardoor komt zijn wezenlijk bestaan in het ge drang. Het ontbreekt aan waar dering voor zijn innerlijk zijn en juist bij het oud worden is de mens sterk aangewezen op het eigen zijn. Grote groepen men sen weten geen raad met hun oude dag, omdat het hun aan voorbereiding voor de oude dag ontbreekt. Er zijn ook hele groe pen, die heel goed hun leven aan kunnen. De mensen moeten over zichzelf leren spreken en niet over de bejaarden. Dit gesprek is erg nodig. In Engeland zijn clubs voor vijftigers die dit be oefenen. Zo iets kan de zaak verder brengen, 't Moet een on derwerp van de dag worden: ge zonde mensen, die hun partij goed kunnen meeblazen, maar ook hun moeilijkheden hebben, en door het gesprek tot klaar heid komen. Op deze wijze krijgt men aandacht voor het wonder van het menselijk wezen en voor de betekenis van een scherpe op merkzaamheid voor eigen leven. Wanneer in de volle kracht des levens de mens zo volledig in zijn werk opgaat, dat er voor het gevoelsleven geen tijd meer is, groeit er iets scheef in ons maat schappelijk bestel; dan kan de echte lust in het volle, veelzijdige leven niet tot ontplooiing komen, dan wordt men de ware levens kunst niet machtig. Om de jon geren aan te zetten tot het wer ken aan de eigen zelf-vorming is maar één goed uitgangspunt: een goed voorbeeld van groot ouders en ouders. In de algemene verslapping der onderlinge ver antwoordelijkheden worden we allen met elkaar de dupe. In de groeiende verzakelijking van onze samenleving kan juist de bejaarde mens rijpen tot de echte belangstelling van mens tot mens en zo de verkilling tot maat schappij-zonder-meer tegen gaan. Daarvoor is nodig een open oog voor het wonder van de menselijke persoonlijkheid en de gewone dingen en eerbied voor het leven. Wie hiervan iets kan doorgeven aan de jongere generaties, heeft nog een grote taak en een rijke oude dag. Evenals andere jaren hoopt St. Nicolaas ook dit jaar in Ber gen te komen om alle kinderen van 3 tot 12 jaren enige genoe- gelijke uren te bezorgen. Dat is geen kleinigheid, want de goeie man moet er helemaal voor uit Spanje komen met zijn paard en zijn knecht Zwarte Piet. Zo'n reis kost geld, tegenwoordig zelfs heel veel geld. Zwarte Piet mag hier zo nodig zijn als hij wil, hij heeft dan toch maar aan de Sint om 6% loonopslag ge vraagd, en die moét hij hebben, anders gaat hij niet meer met Sint op stap. De cadeaux die de Sint uitreikt en het lekkers dat hij schenkt zijn beiden duurder geworden, zodat Sint en Piet zich wel eens achter het oor krabben, wanneer ze van de prij zen horen spreken. Daarom heeft er zich een co mité gevormd om wat geld bij elkaar te brengen, opdat de goeie Sint ook dit jaar de telken jare groter wordende kinder schare kan tracteren. Het zou hem aan 't hart gaan als hij de jeugd zou moeten teleurstellen. Daarom zal in de periode van 1527 oktober een intekenlijst worden aangeboden, en waar men niemand thuis treft, daar wordt dan verwacht, dat men een bijdrage in geld zal willen storten op postgiro no 355630, ten name van de heer S. J. Nij- dam te Bergen, met vermelding „St. Nicolaasfeest 1956". AJs iedereen een gift voor dit doel beschikbaar stelt, dan zullen op 2 en op 5 december voor kleu ters van 36, in de gemeente kinderfeesten worden gegeven, terwijl ook de jeugd in de vol gende leeftijden hun feest niet zal onthouden worden. Daarom kindervrienden, geeft uw gave met vreugde. Wie zou een kind willen teleurstellen. M. VELDMAN De klaverjasclub M.E.V.O. hield zaterdagavond j.l de eerste klaver- jasdrive in dit seizoen, die druk bezocht werd. Ie prijs: heren v. Alphen 5038; 2e prijs: Dus Ba Ba Langgras 4999 3e prijs: Fam. Tiebie 4915; 4e prijs: Vrasdonk-Roobeek 4908; 5e prijs: dames de Vos-de Groot 4904; 6e prijs: Fam. Koorn 4904; 7e prijs: Houtenbos-C. Min 4733 8e prijs: Dames v. Alphen 4582 9e prijs: Balder-Halle 4567 10e prijs: de Waard-Span 4518; VerrassingsprijsH. Dekker-H. Schotte 4266. Marsenprijs: Fam. Tiebie met 5 marsen. Ned. Bond van Plattelands Vrouwen afd. Bergen Naar wij vernemen zal voor bovengenoemde vereniging op donderdag 25 oktober, de heer P. Timmerman van de „Zand- hoeve" spreken over „oudBergen". Lichtbeelden zullen deze lezing verduidelijken. Velen zullen zich opmaken om te half acht in Café Nieuwendijk aanwezig te zijn. Allen zijn wel kom. Op dinsdag, 23 october a.s. laat de pianist Simeon ten Holt zich horen in eigen werken tijdens zijn concert in „De Rustende Jager" te Bergen. De jonge componist studeerde o.a. bij Honegger en Milhaud in het buitenland, waar hij lang verbleef, doch kreeg zijn eerste vertrouwdheid met zijn in strument bij de lessen van de Bergense componist J. van Dom- selaer. Vóór de pauze speelt ten Holt twintig bagatellen (1954), erna twaalf korte stukken (1955) en een sonate (1953). Het betreft hier een eerste publieke uitvoering. Toe gangskaarten zijn in de Kunstzaal dit weekend te verkrijgen, waar de expositie der dames-kunste naars uit Bergen grote belangstel ling trekt. Men zie verder de annonce in dit nummer. WEKKERS Van oud nieuw maken Deze naaicursus onder leiding van Mevrouw Wielinga in het Dorpshuis gegeven, is elk jaar een waar succes geweest. Woensdagmiddag 24 oktober tussen 2 en 4 uur kunt u zich voor deelname aan de nieuwe cursus van dit a.s. winterseizoen opgeven in het Dorpshuis. Aan de technische hogeschool te Delft is geslaagd voor het propaedeutisch examen voor civiel ingenieur de heer H. Hoogcarspel. Fanfarekorps „De Vriendschap" Op zaterdag 27 oktober a.s. zal het fanfarekorps haar eerste uitvoering geven in Groet en wel in het café van de heer J. Klop. Geheel belangeloos zal door de Harger Toneelvereniging „De Komedianten" een blijspel worden opgevoerd, getiteld „Het Kik kertje". Het fanfarekorps zal dan een aardig programma uitvoeren, be staande uit 2 kleine ouverture's, 1 wals en 3 marsen. Een hele vooruitgang dus in vergelijking met het programma van de afge lopen winter. Het korps bestaat thans uit 34 werkende leden, waarvan het grootste deel ongeveer 1 jaar ge leden is begonnen. Het mag zeer zeker een succes voor haar diri gent de heer A. Meijns genoemd worden, dat thans reeds een der gelijk programma ten gehore kan worden gebracht. Wij hopen dan ook dat velen uit Groet van hun medeleven met het korps blijk zullen geven, door voor een volle zaal te zorgen. ZONDAGSDIENST ARTSEN tteMtad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m, Breelaan 29 - Tel. 2204 INGEZONDEN MEDEDELING rheumatische pijnen. wordt door d< Ingezonden mededeling. POEDER-ZALF-OLIE-ZEEP a WAT MijnhaRPT MAAKT ISGDED GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie inrichting zilfa Pleet Telefoon 2778 BERGEN 21 okt. Dr. POOT, Tel. 2413 SCHOORL-KOEDIJK 21 okt. Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1