Y II KlIIT HUISVESTING Radio IIE MOOISTE HUIL K. L. 65 Buisman DeTandpasta van standing^, EGYPTE NATIONALE REKLASSERINGSCOLLECTE INGEZONDEN STUK BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER" BERGEN Nh. „THE BENNY GOODMAN STORY" =i „HET PURPEREN MASKER" h», KERKDIENSTEN FAMILIEBERICHTEN X VRAAG EN AANBOD TE KOOP GEMEENTE SCHOORL Ingevolge artikel 1 der Woonruimtewet is het verboden een woon gelegenheid in gebruik of medegebruik te NEMEN of te GEVEN, tenzij door burgemeester en wethouders voor het in gebruik nemen schriftelijk vergunning is verleend. Ten einde aan de zomerverhuur tegemoet te komen is bepaald, dat deze vergunning niet vereist is voor hen, die in de periode van 1 mei tot 1 oktober alhier woongelegenheid betrekken als vakantie gangers. Na 1 oktober tot 1 mei van het volgend jaar is het evenwel VERBODEN zonder vergunning van burgemeester en wethouders gemeubileerd te verhuren of op enige andere wijze woonruimte in gebruik te geven of te nemen. Bij overtreding van dit verbod stelt men zich aan strafvervolging bloot. Burgemeester en Wethouders van Schoorl J. H. BERGH, Burgemeester W. K. BELONJE, Sekretaris BlauweN.V. Culterele Avonden K.J.V.O. Op zaterdag 3 november zal de heer H. v. d. Leeuw uit Utrecht in samenwerking met de heer Bastiaanse uit Bilthoven een lezing houden over het land dat op het ogenblik in het middelpunt van de belangstelling staat: Egypte. De kunstschatten uit de oud heid, de piramiden, de obelisken en sfinxen, de koningsgraven in het dal van Thebe, zij verplaatsen ons in het rijk van Farao's toen er reeds een beschaving bestond, lang voor onze geschiedenis aanving. En temidden van deze overblijf selen uit die glorietijd speelt zich het belangwekkende Oosterse leven van het moderne Egypte af. Deze lezing geeft een bonte mengeling van verleden en heden, van de merkwaardige godsdienst der oude Egyptenaren en die van de Islam, zal ons doen wandelen door de bazaars van Cairo en een indruk geven van het land- schapsschoon langs de Nijl. We zien als tegenstelling de dorre woestijn aan weerszijden daarvan, de armoedige fellah-hutten, de stenen van het zuiden, de stuw dammen van de rivier en de sub tropische vegetatie. Een groot aantal schitterende kleurendia's opgenomen in het felle zonlicht van Egypte, zal u een levendig beeld geven van dit bijzondere land. Voor nadere bij zonderheden zie men de adverten tie in het volgende nummer van dit blad en de affiches. de codenaam van de aller nieuwste Telefunken bandrecorder voor huis- en kantoorgebruik, met Studio kwaliteit. Te beluisteren bij Alkmaar - Tel. 3180 Hekelstraat 15 FILM NIEUWS In Bergen heeft men deze week de keuze uit twee Amerikaanse technicolors. Vrijdag, zondag en dinsdag draait „The Benny Goodman Story", de levensgeschiedenis van Benny Goodman, de „king of swing", die door de liefde voor zijn klarinet bijna de liefde van een schattig meisje verspeelde. Een film, waarin jazzmuziek en romantiek elkaar afwisselen, zodat ook het oudere publiek, dat minder swing-achtig is dan de jeugd, zijn deel krijgt. In de hoofdrollen Steve Allen en Donna Reed. (Alle leeftijden). Zaterdag, maandag en woens dag komt „De Rustende Jager" met de CinemaScopefilm „Het purperen masker". Onder deze schuilnaam stelde zich in 1803 een jonge, Franse edelman, René Trevières (Tonny Curtis), als kampioen der royalisten tegen Napoleon te weer. Zijn drieste staaltjes van moed, list en wraak eindigen weliswaar met gevangenneming, maar de royalisten werd een vrije aftocht naar Engeland verleend. Tot de vele dingen, die zich intussen hadden afgespeeld, be hoorde ook een romance tussen „het purperen masker" en de knappe dochter (Colleen Miller) van één der meest vooraanstaande royalisten de hertog van Latour. (Toegang 14 jaar). Donderdagavond is er geen film voorstelling. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN 18 sept. t/m 3 okt. 1956 Gevonden grijze schoenen, kinderzakdoekje, muntbiljet van fl. 2,50, grijze slip over, bruin lederen herenportemon- naie. Vivo bestelboekje, welpen pet, bankbiljet van fl.10, grijze kater, 1 paar blauwe dameshand schoenen, blauw kindertruitje en een sportkous, zwart lederen jekker, blauw jack met rode ba nen en ritssluiting, zilveren gul den, pop, 180 a 200 stenen, witte kip, grasmachine, 2 zandschepjes, kaartje elastiek, Am. gouden kin- derarmb., muntbiljet van fl. 2.50, broche, broche met zeeuwse knopen, zakmes, bruine rijwieltas- sen, 1 paar rode handschoenen, fotobox. vierkant dameshorloge, boodschappentas, kleine herders hond, bruin shawltje, ballpoint, gordijnroe, plastic portefeuille, da mesrijwiel. Verloren zwart poedel, broche, groene por- temonnaie, vulpen (merk Osmia), zonnebril in rood etui, rijwiel sleuteltje, beige damesportefeuille, bankbiljet van fl.10, zilveren ring met zwarte steen, rose shawl met zwarte figuren, zwarte vulpen (merk Student), rode autoped, bruin etui inhoudende vierkleurenpot lood en gewoon potlood, marok- kaanse portefeuille, zwarte cein tuur, gouden schakelarmband, rode sweater, blauwe zwembroek en blauwe handdoek, strandschep, bruinlederen portemonnaie, verf- schraper, zwart ski-jack en blauw damesvest,hengselmanden blauwe handdoek, bruine lederen porte monnaie, chow-chow, speelgoed eendje, rood tekenpotlood, zwart poesje, herenhandschoenen, grijs sokje, smeedijzeren halsketting, enveloppe met foto's, zwarte ronde broche, zilveren broche, bruine herenportemonnaie, zwart-wit ge ruit tasje, grijze capuchon, bamboe wandelstok, bruin lederen porte monnaie met rits, bruine porte monnaie met opschrift „Bonn bruin lederen portemonnaie, rood lederen portemonnaie met op schrift „Andermatt", blauw-grijs wollen jongensjack. huissleutel, zilveren broche, shawl, kleine kprtharige bruin-beige hond. Inlichtingen verkrijgbaar aan het Groepsbureau der Rijkspo litie te Bergen (Nh.), Karei de Grootelaan 17, dagelijks van 10-11 uur. Met grote dank aan allen, die door hun giften dit resultaat mo gelijk hebben gemaakt, maken wij bekend, dat bovengenoemde col lecte in Bergen heeft opgebracht f 1027,05. Alle hulde ook aan de dames van het U.V.V., die zich wederom met het collecteren heb ben willen belasten. Tot 1960 slechte zomers! In Uw blad van 28 septem ber j.l. over bovengenoemd on derwerp, werd als een der oorza ken van het huidige slechte weer genoemd, de plaatsgevonden atoomexplosies. Te Uwer informatie moge echter dienen,, dat in oktober 1954 de meteorologische wereld organisatie hiernaar een uitge breid onderzoek heeft ingesteld. Hiervoor werd de medewerking ingeroepen van alle bij haar aan gesloten landen. Alle mogelijke informaties betreffende eventuele invloeden van kernexplosies op het weer werden verzameld en naar Geneve doorgestuurd. In mei van dit jaar werd het re sultaat gepubliceerd. Op grond van een nauwkeurig onderzoek kwam men tot de konklusie, dat er geen reden was om aan te ne men, dat de weersveranderingen van de laatste jaren het gevolg zouden zijn van voornoemde ex plosies. Gaat men de weergeschiedenis na, dan blijken er voordat men ook maar iets van atoomsplitsing wist, eveneens abnormale jaren te zijn geweest. Een atoomexplosie brengt in derdaad een zware regenval met zich mede, doch deze vindt slechts korte tijd plaats en niet over zo n lange periode als we dit jaar hebben meegemaakt. Juister lijkt mij de mededeling, dat de zonnevlekken de hoofd schuldigen zijn van het abnorma le weer. C. J. Schouten Schoorl De wereld heeft geen wachtkamer Voor een uitverkochte zaal van de „Rustende Jager" werd zon dagavond op de jaarlijkse propa- ganda-avond van de bond voor Staatspensionering „De wereld heeft geen wachtkamer" ten tonele gebracht, door het bekende to neelgezelschap de Flierefluiters uit Landsmeer. De inhoud van het stuk werd door het publiek ten zeerste geapprecieerd, hetgeen niet wegneemt dat enkele rollen in de betrokken spelers niet de juiste bestemming hadden gevonden, en als gevolg hiervan niet altijd even feilloos tot uiting konden worden gebracht. Freek Gutker 35 jaar strandvonder Maandag j.l. werd ten gemeen tehuize alhier het feit herdacht dat 35 jaar geleden de heer F. Gutker, die tevens de functie van gemeentebode bekleedt, als hulp strandvonder werd aangesteld door de toenmalige burgemeester van ons dorp, de heer Peeck. V akmanschap JARENLANGE ERVARING Centrale Verwarming De Oliestookspecialist Uo*nt Kdft Hlc. ö\pt. Vastwc Duizenden konijnen vonden de dood Dc mixamithose heeft gedurende de zomermaanden van ons ko nijnenlegioen vele slachtoffers ge vraagd, zo vertelde ons deze week een der opzichters van de staats- duinen, de heer D. alhier. De ziekte, die gekenmerkt wordt door versuffing, geringe verlam mingsverschijnselen en uitpuilende ogen, hetgeen kort daarop de dood tengevolge heeft, werd reeds het vorig jaar in de schoorlse duinen ontdekt, doch breidde zich aanvankelijk heel langzaam uit. Dit jaar echter werden talloze konijnen aangetast; vooral in de omgeving van de Ijsbeer en het Tafelduin, alwaar men gewend was tientallen konijnen te ont moeten, is weinig overgebleven, ook in de bossen bij Schoorl is hun aantal sterk verminderd. Daarentegen is de Camperhoek een van de weinige plekken, waar nagenoeg geen ziekteverschijnselen werden waargenomen. Over het algemeen kan men echter wel aannemen, dat 2/3 gedeelte van de konijnenfamilie als gevolg van de myxamithose de dood heeft gevonden, aldus de heer D. Met de opzichter hopen ook wij, dat de schuwe, doch desal niettemin vriendelijke viervoeters, wier aanwezigheid in de duinen door natuurliefhebbers zo bijzonder wordt gewaardeerd, zich dermate zullen kunnen vermenigvuldigen, dat hun aantal binnen afzienbare tijd wederom op peil is gebracht. Adverteert in dit blad BERGEN Burgerlijke Stand BERGEN Toonkunst - orkest Alkmaar Gaarne verwijzen wij naar de advertentie van bovengenoemd ruim 30 leden tellende orkest waarbij nog enkele medewerkers geplaatst kunnen worden, aparte vervoersgelegenheid van en naar Alkmaar op repetitieavonden. niet alles weten Plaats geen anjers of rozen in de nabijheid van een schaal waarop appels liggen. De bloe men zullen spoedig verwelken. Men tracteert bloemen en planten vast niet door meer kunstmest in 1 liter water op te lossen dan 1 theelepeltje. Moet men planten wat aan binden, doe dit dan niet te strak, het touw dat u daarvoor gebruikt mag vooral niet knellen. Ballpoint-vlekken verwijdert men met verwarmde spiritus, zo nodig enkele malen herhalen. Stempelinktvlekken verwijdert men door ze met glycerine te be strijken, een uur laten inwerken en vervolgens nawassen met pe- kelwater. Moddervlekken laat men eerst drogen en daarna kunt u ze ver wijderen, indien in wollen stof fen: met water en houtzeep, in dien andere stoffen neemt men een sopje van gewone zachte zeep. Zonodig neme men een borsteltje gedoopt in terpentijn. Vruchtenvlekken: indien vers, worden verwijderd door de stof te spannen over een emmer, een kom, men giet dan lauw water over de vlekken. Ook kan men de vlek met zeep bestrijken en dit een paar uur laten intrekken, daarna goed uitwassen met schoon water. Inktvlekken op leer bette men met lauwe melk, tot ze verdwe nen zijn. Het is niet juist, dat de oudste der kinderen bij het verdelen ener erfenis de meeste rechten heeft. Alle kinderen hebben evenveel rechten, dus de oudste zoon heeft geen extra rechten. Nikkelen rijwielvelgen kan men schoonmaken met koperpoets. SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN ALKMAAR ipcxxxxxxxx JOH. LOUTER CATH. LOUTER - v. BAAR Ükxxxxxxxxxx: Als men wil controleren, of de inhoud van een blik nog goed is, drukt men met de duim stevig op het deksel. Als de deuk, die daar door ontstaat, na enige ogenblik ken weer verdwijnt, is grote voorzichtigheid geboden. Hard geworden stopverf kan men weer zacht maken door dit te leggen in petroleum. Stofzuigerzakken kan men dichtmaken door deze aan de binnenkant in te wrijven met pa raffine. Moet men een verkeersweg zonder trottoir -te voet betre den, loop dan steeds tegen het verkeer in, dan kunt u dit ver keer steeds zien aankomen, ter wijl u van achterop rijdend ver keer geen hinder hebt. :xxxxxxxxxx :xxxxxxxxxx: ZUIVELHANDEL Tc koop gevraagdt Middenstandswoning is -4 /f, 4ft -f «K v Vrijdag-, zondag en dinsdagavond te 8 uur Zondagmiddag te 2.30 uur Het charmante verhaal van een man en een meisje en de muziek die hen tesamen bracht Steve Allen en Donna Reed in met Gene Krupa, Lionel Hampton, Ben Polak, Teddy Wilson. Edward „Kid Ory, Harry James, Martha Tilton en Ziggy Elma Zaterdag-, maandag-, woensdagavond te 8 uur Tony Curtis, Colleen Miller en Gene Barry in de prachtige film in CINEMASCOPE De spannende avonturenfilm onder regie van Bruce Humberstone P I P |u| IT I BERGEN, Spaansepad 2 - Telefoon 2466 I 3» OF!! I ALKMAAR, Spanjaardstr. 8-10,Tel. 4727-5669 Hoflaan 2 - Bergen n.h. 21 okt. NED. HERV. GEMEENTE Grote zaal Rustende Jager, v.m. 10 uur: Ds. Bekius (Coll. Biz. Noden) GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur Ds. Jansen BERGEN AAN ZEE v.m. 11.30 uur: Ds. Bekius GEREF. KERK v.m. 10 uur: Ds. H. B. Weyland, Nieuwer-Amstel Noord n.m. 5 uurDs. M. Hamming, Den Helder LEGER DES HE1LS 10 en 8 uur: Samenkomsten Ingezonden mededeling Van 24 sept. tot 8 okt, 1956 GEBORENGemma Engelina Maria, d. v. Stam en M. Admiraal; Johan Martinus, z. v. W. M. Bakker en A. Nooij Jean Charles Auguste, z. v. W. F. J. Fischer en E. E. Stoffel ONDERTROUWD: Boots, Jacob 28 jaar, en Houtenbos, Geertruida Maria, 26 jaar. Wuurman, Abraham, 25 jaar Schoorl, en van den Berg Bertha Maria 21 jaar. GEHUWD; van Stralen. Wiggert Jo hannes Everardus Nicolaas en Duyn, Maria, Alkmaar; Barf, Cornelis en van Keulen, Bernardina. Maters, Willem en Schutte, Johanna Hen- riëtte OVERLEDENNederveen, Jan, 66 jaar. R.K. KERK Stille H. H. Missen 6, 7, 8.15 en 11 uur 9.30 uur Hoogmis Dagelijks H. H. Missen 7, 7.45 en 8.30 u. NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te SchoorlDs. C. M. de jong Zondagsschool te Groet 11.15 uur NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur: Ds. Roobol GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur Ds. A. Reen n.m. 5 uurProf. Dr. H. Bavinck, A dam R.K. KERK Stille H. H. Missen 7 en 9.30 uur 10 uur Hoogmis in de week H. Mis om 7.30 uur OUD-KATHOLIEKE KERK 's zondagsv.m. 8 uur vroegdienst v.m. 10 uur: hoogdienst n.m. 7 uurvespers 's woensdags v.m. 9 uurstille dienst 's vrijdags v.m. 9 uurstille dienst NED. HERV. GEMEENTE Egmond a d. Hoef, v.m. 10 uurDs. Plug Heilige Doop REMONSTRANTSE KERK Fnidsen 37 Ds. J. Spijker, Den Haag EVANG.-LUTH. GEMEENTE v.m. 10.15 uur: Ds. Estié, Zaandam Oudegracht 187 (hoek Baangracht) Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en zusje KLAZIENA MAARTJE C. Waal M. Waal-Sevenhuijsen Gerrie SCHOORL, 15 oktober 1956 Hereweg 87 Tijdelijk adres Centraal Ziekenhuis, Alkmaar Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze zoon PETER J. C. Wiegman E. Wiegman-Hart Groet, 11 oktober 1956 Achterweg 13 Tijdelijk adres: Centraal Ziekenhuis, Alkmaar JAN KUIPER ADRIANA ERICA SNIJDERS geven u, mede namens weder zijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats vinden op maandag 29 okt. a.s., des morgens 11 uur ten gemeente huize te Bergen. Bergen, St. Antoniusstr. 56 Alkmaar. Oosterburgstr. 2 12 okt. 1956 Toekomstig adres: Fontainebleau, Frankrijk Maandag 22 oktober hopen mijn geliefde Ouders hun 25 - jarige echtvereniging te herdenken. De plechtige H. Mis zal ter hunner intentie worden opgedragen om 9 uur in de Parochiekerk van H. Joannes de Doper te Schoorl. Hun dankbare zoon Fr. Secundus Louter o.f.m. Schoorl, oktober 1956 Receptie van 3 tot 4 uur in het R.K. Verenigingsgebouw. Op 21 oktober a.s. hopen onze lieve papa en mama C. DE WAARD V. DE WAARD - DINGERDIS hun I2V2 jarig huwelijksfeest te vieren. Hun liefhebbende kinderen: Truus, Thijs, Hilde en Jan Bergen, oktober 1956 Berkenlaan 18. DANKBETUIGING De heer en mevr. BAART-VRASDONK danken, mede namens wederzijdse ouders, de familie, vrienden en kennissen, voor de belangstelling bij hun huwelijk onder vonden. BERGEN, 19 oktober 1956 J. Oldenburglaan 26 a Gevraagd; flinke jongens voor het schoon maken van Bloembollen, ook eventueel 's avonds. H. C. Kokkes, Bloembollen- bedrijf. Bergen N.H. Tel. 2936. Mevrouw Bos-Eyssen, Maesdammerlaan 1, Bergen vraagt meisje v. d. ochtend of werkster. Gevraagd; hulp in de huishouding voor 's morgens, meisje of werkster. Mevr. P. v. Diepen. Loudelsweg 59. Gevraagd nette werkster, 2 dagen per week Mevr. v. d. Zeijden, Buerweg 16, Bergen, Telefoon 2848. Gevraagd net meisje van 8-2 uur. Mevr. Rijs, Kerkelaan 3 Bergen. Goed renderende met vaste melkwijk in Alkmaar Woningruil gewenst. Te bevr. Accountantskantoor G. de Zeeuw, Langestr. 47, Alkmaar, Telefoon 4867 of klein pensionbedrijf in Bergen Aanbiedingen Jan Apeldoornweg 1, Bergen Te koop 2 pers. divanbed met 3 delige matras. Loudelsweg 101 s, Bergen, 's avonds na 5 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 2