„DE DUINSTREEK MIDDENSTANDERS 64 SPORTFLITSEN RONYFELT-VILTTAPIJT HOLUER NIEUWLAND AUTO's ZONDER CHAUFFEUR SLAGERIJ KUYPER en ver zek ering Hoogvorsi's Modelvleeshouwerij BRILLEN ADVERTEERT IN DIT BLAD Goedkoop hout en board! Iliiilliiilï „DRE AM" KAPSALON DOBBEN in en om de Duinstreek Een moderne aanwinst op het gebied van vloerbedekking Garaae Tweede Blad Vrijdag 19 okt» 1956 Meer dan eens wordt in aller lei discussies de vraag opgewor pen, hoe men als middenstander moet staan tegenover de levens verzekering. Deze vraag is voor hem meer dan voor een ander belangrijk. De middenstander immers stelt zijn inkomen afhan kelijk van de financiële uitkom sten van zijn eigen onderneming. Hij is principieel wars van een sociale verzorging van de wieg tot het graf. Hij heeft geen werk gever en streeft er naar voor zichzelf te zorgen in zijn produc tieve jaren, maar ook daarna ge durende de tijd dat hij van zijn oude dag geniet. Nu is het een bekend ver schijnsel, dat middenstanders nog maar voor een gering aan tal kunnen spreken van een ge nieten op de oude dag. Hun in komen is maar zelden zo hoog, dat zij voldoende kunnen sparen omheen zorgeloze levensavond te beleven. !Zij blijven tot op hoge leeftijd dikwijls actief. De oorzaak van dit ongezonde maatschappelijke gebeuren moet worden gezocht in de onvoldoen de kans tot vermogensvorming, die thans aanwezig is. Dit is te wijten aan de fiscale politiek, die vooral op de midden-inkomens biezonder zwaar drukt en juist de mogelijk besparingen wegzuigt. Vervolgens is door de lage op brengst van het kapitaal als re sultaat van de goedkoop- geld politiek een zo groot vermogen nodig om een voldoende inko men te vormen voor een arbeids loos bestaan, dat de verzameling daarvan onbegonnen werk is ge worden. Vanzelfsprekend speelt ook de afnemende waarde van de gulden daarbij een voorname rol. Het enig overblijvende is dan dikwijls een pensioenverze kering. Hoe moeten wij dit pro bleem zien? De nieuwe basis Bij de beschouwing van dit vraagstuk mogen wij de komen de ouderdomsvoorziening niet verwaarlozen. Immers garandeert deze ook aan middenstanders een basisinkomen. Zij moeten hiervoor ook vermoedelijk 7% -van hun inkomen betalen tot een maximum van 420,... Moge deze basis welkom zijn voor de noodzakelijke kosten van levens onderhoud, de meeste midden standers zullen er niet mee ac- coord gaan als inkomen voor de oude dag. Voor hen blijft dan over vermogensvorming of ver zekering als aanvulling. Men weet dat voor een pen sioen- of lijfrenteverzekering tot een bedrag van 3600-, per jaar aan premie mag worden af getrokken. Gaat men tot deze verzekering over dan dient men te bedenken dat men tot zijn 65ste jaar telkens de premie uit zijn inkomen moet kunnen op brengen. Kan men geen premie betalen, die een redelijke aan vulling garandeert, dan is daar mee bewezen dat het inkomen tijdens de produktieve periode onvoldoende is. Men is immers verplicht in de produktieve ja ren tevens te verdienen voor de oude dag. Bovendien is men wel genood zaakt een weduwenverzekering te sluiten, want bij plotseling overlijden van de kostwinner, dient ook achterblijvende echtge note verzorgd te zijn. Ook de daarvoor verschuldigde premie moet dus uit het inkomen wor den voldaan. Heeft men beide premies van hef bruto-inkomen afgetrokken, dan is de rest het netto-inkomen, dat vergelijkbaar is met het inkomen van werkne mers, dus loontrekkers, nadat deze hun deel voor de geldende pensioenregeling hebben betaald. Te laag inkomen Wil men de bruto-inkomens van loontrekkers en middenstan ders vergelijken, dan kan men voor de middenstanders hun bruto-inkomen nemen, voordat zij dus belasting en verzekerings premies hebben afgetrokken, maar dan moet men voor loon trekkers zien naar hun inkomen, voordat de bijdrage voor het pensioenfonds en de overige so ciale lasten samen met de loon belasting zijn afgetrokken. Dit bedrag moet men dan nog ver meerderen met het deel van de pensioenbijdrage, da.t de werk gever voor de loontrekker in het pensioenfonds stort. Al krijgt de loontrekker dit niet in han den, het is evenzeer een (uitge steld) loon, dat hem t.z.t. ten goede komt. Vergelijkt men zo de bruto- inkomens dan komt men in veel gevallen tot de ontdekking dat middenstanders een lager in komen genieten dan loontrekkers. Dit is een gevolg van de biezon- dere aandacht, die de laatste ja- D E R 0 D E S T 1 E R Een verhaal uit de tijd van de voortrekkers en pioniers ren is geschonken aan de sociale voorzieningen voor werknemers, mede door krachtige steun van de vakbonden. In veel gevallen is echter de winstmarge voor middenstanders in hun bedrijfstak het kind van de rekening der lage-prij zen-po litiek van de overheid geworden. Wanneer alle middenstanders juiste calculatie-methoden volg den, zouden zij aan het hierbo ven gesignaleerde verschijnsel zijn ontsnapt. Thans wordt de economische positie van de mid denstand nog ondermijnd door de gevolgen va,n de lage winst- marge-politiek uit het tijdperk van de prijsbeheersing. Gevaar van deze conjunctuur Een bizonder gevaar is voor de middenstand verbonden aan de gunstige conjunctuur. Men realiseert thans hoge verkoop cijfers en de absolute winstcijfers zijn op dit ogenblik niet ongun stig. Men onderkent echter in vele kringen het gevaar van een onvoldoende oudedagsvoorzie ning. Men wil eveneens profi teren van de fiscale aftrek-voor delen aan de pensioen- en lijf rente verbonden en men sluit dan hoge verzekeringen, gebaseerd op het inkomen van het laatste jaar of de laatste jaren. Men vergeet echter te reke nen met de mogelijkheid van het keren van het economisch-getij. Dan zal het inkomen dus een stuk dalen. Kan men ook dan nog aan zijn verzekeringsverplich tingen voldoen of moet men dan een verzekering laten verlagen? In het laatste geval zou men een aanzienlijke schade lijden. Het is daarom een wijs be sluit wanneer men met de mo gelijke premiebetaling zich aan de veilige kant houdt en vooral niet te veel inkomensoptimisme produceert bij het afsluiten van de verzekering. Het is dus mogelijk langs de weg der verzekering de oude dagsvoorziening te beveiligen. Het maken van besparingen is daarmee meestal van de baan. Men kan lezen, zowel nu als la ter, ma,ar de vorming van ver mogen wordt daarmee naar de wereld der wensdromen verban nen. Uitholling van het eigendom. Hier wordt dus een begin ge maakt met de uitholling van de eigendom, zoals die tot op zeke re hoogte altijd deel is geweest van de middenstander. Fiscale eisen, die te hoog zijn, draaien langzaam maar zeker alle parti culiere eigendom de nek om en verhinderen dat de middenstand zich financiël kan handhaven of versterken. Stilstand betekent achteruitgang. Elke middenstandsonderneming, hoe klein ook, moet groeien, met de tijd meegaan, of sterven. Elke onderneming moet kunnen ex panderen en moderniseren. Be-- staat daar geen of onvoldoende gelegenheid voor, dan volgen vroeg of laat financiële moei lijkheden, die voorspel zijn van het einde. Dit zien veel midden standers en zij offeren een deel of hun gehele oudedagsvoor ziening op aan de mogelijkheid om toch nog te kunnen sparen. In dit verband blijkt duide lijk hoezeer minister Van de Kieft de plank missloeg toen hij in een verkiezingsroes uitriep dat de hoge belastingen zegen rijk voor de middenstand zouden zijn geweest. Wij kunnen slechts antwoorden dat dit een denkfout is en dat integendeel de wel vaart van de middenstand gro tendeels meer schijn dan op realiteit is gebouwd. Wil men als middenstander zijn positie behouden of verster ken dan dient men met verzeke ren vooral niet te ver te gaan en de mogelijkheid open te houden voor vermogensvorming en voor zover de kans daartoe ontbreekt, strijde men in organisaties en politieke verbanden voor dezelf de reserveringen als die thans voor verzekering worden ver leend. Het is de hoogste tijd. drs. HERMES. (Nadruk verboden) WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water okt. 's morgens 's namiddags 20 4.02 4.19 21 436 4.55 22 5.12 5.29 23 5.51 6.09 24 6.35 6.53 25 7.19 7.40 26 8.12 8.39 Laag water okt. 's morgens 's namiddags 20 10.02 10.19 21 10.36 10.55 22 11.12 11.29 23 11.51 12.09 24 12.35 12.53 25 1.19 1.40 26 2.12 2.39 Springtij 21 oktober. het 10 mm. dikke vilttapijt met versterkte mexphalte rug! Dorpsstraat 3, Bergen, Tel. 2156 -► Noteert heden voor 1 ste kwaliteit <- G. HOOGVORST Meester-Opticiën HENK DEN BREMER Levering voor alle Ziekenfondsen Annex Fotohandel Bij het ORKEST van de MIJ. T.B.D, TOONKUNST Stoomwasserij „HOLLANDS ROEM" korat nu iedere Geeft U ons een proefwas, opdat U HEILOO kunt beoordelen hoe goed ons werk is. Telefoon 37 7 0 Algehele Voetverzorging VOOR EEN NATUURLIJKE KRUL EN GOLF ONZE AMERIKAANSE COLD WAVE ZO GEWELDIGI spreekt met ons en het komt in orde DORPSSTRAAT 21 TELEFOON 2266 ZO MOOII W. H. Romijn - Aannemer 99 Als EEN OER MANNEN ME TEEN S TEEN W/l GOOIEN KOMT EA EEN EfU/TEf, EN BUITEfi WWOEH De rwef Vffou WE ff fïAGescH/fecuwp.., yar> neem jj het of) VOO ff Pre vee naad -ƒ STOP EL AA mensen S rfES, NA •elFtoPUE N/ET HUILEN, MOEDEff.M/Si'cfUfn ONTBOETEN WE r*, EENS 'ENANDM alle s seghjpt P/THN 7EOF ZOON NIET WOO ff OEN E BffowN KUNNEN VINPEN WAAAOff VEffDWL/N' PANNEN Z'J z'N FAMILIE VAN NIET f" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOq OOOOOOOOOOOOOOOO00OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCO0000OOOOOOOOOOOO0 BERDOS NIEUWS Programma voor Zaterdag 20 en Zon dag 21 Oct. a.s. Welpen A.F.C. A—BERDOS A. Aan vang 2.15 uur. Leider S. Gieling. Welpen Berdos BA.F.C. E. Aanv. 3 uur. Leider P. Boots. Programma 21 Oct. Berdos 1Hugo-Boy's 1. Aanv. 2.30 uur. Leider H. Frankenmolen. Vesdo 2Berdos 2. Aanv. 2 uur Leider Berdos 3Go-Ahead 4. Aanv. 12 uur. Leider P. Weijers. Jun. DuinrandersBerdos. Aanv. 12 uur. Leider D. Scholten. Adsp. Berdos AS.V.W. Aanv. 12 uur. Leider Henneman. Adsp. Berdos BVitesse B. Aanv. 1.15 uur. Leider W. v. Duin. Dus ook deze week een volledig pro gramma dat wil zeggen, als ieder zijn plicht kent, jullie allemaal een prettige Zondag hebben. Het le krijgt Hugo-Boy's op bezoek, wat zal het worden, misschien de volle winst, het moet hoor! Het 2e gaat te gast bij Vesdo, dat zal niet meevallen in Schagerbrug of den ken jullie er anders over? Het 3e liet Zondag j.l. een steek val len, dit was niet nodig geweest, was Rees uit vorm? Of wat scheelde er aan. Zondag weer proberen om de punten thuis te houden. De jun. wonnen met grote cijfers van Zeevogels maar geloof maar niet dat Duinranders zo licht is, nee deze kost ligt jullie wel een beetje te zwaar denk ik, of nemen jullie dit zo maar niet. Wij zijn eerlijk een beetje nieuwsgierig. Zor gen jullie er voor, dat wij er niets van weten, afgesproken? De adsp. A doen het goed, ga zo door wie weet hoe ver jullie het nog brengen. De B-tjes doen het niet minder goed, maar de weg is nog lang. Jongens, ne men jullie één ding van ons aan. mon den dicht en gehoorzamen aan de leiders. Dit geldt voor iedereen De welpen doen het ook weer goed, ga zo voort en zorg er voor dat Berdos later trots op jullie kan zijn, omdat jullie er alles voor over hebben. Doet jullie best, veel plezier en succes gewenst door DE OPTIMIST. SCHAAKCLUB SCHOORL uitslagen 17 oktober 1956 M. Slot - C. Visser 01 T. de Jong - C. den Das 1—0 C. Visser - M. Slot 01 J. de Boer P. de Boer '/2V2 H. Medendorp - H. Diderick 1—0 P. Dallenberg - G. Cijs 01 Nieuws van de Damclub „BERGEN" Maandagavond 8 oktober j.l. werd de vierde ronde van de onderlinge compe titie gespeeld in het T. en O.-gebouw. In groep A is de afgebroken partij van de derde ronde W. v. HattumH. de Vries remise geworden. Ch. Jansen zorg de voor een tweede verrassing en speel de remise tegen J. Blickendaal, (P. BeukersJ. v. Loenen afgebroken par tij), J. Stam won van Th. Roosloot, J. de Mooi haalde de eerste punten binnen en won van G. Roosloot. In groep B had P. Boots zijn handen vol aan G. Hating en won. J. Kuitwaard won van P. Fransen. De onderstaande twee partijen zijn donderdag gespeeld. (11 oktober) Dit zijn: C. TrompB. Bloemhof 02. C. DuinH. Louwe 0—2. De uitslagen waren als volgt Groep A. W. v. HattumH. de Vries 1-1. Ch. JansenBlickendaal 11. J. Stam Th. Roosloot 20. J. de MooiG. Roosloot 20. Groep B. P. BootsG. Huting 20. J. KuitwaardP. Fransen 20. Groep C. Jn. StamJb. Duin 02. Geeft u op als lid! dan kunt u nog met de onderlinge competitie meespelen. Secretaris C. Tromp Westerweg 48 Te Groet Telefoon 393 RUNDVLEES PER 1/2 KG BIEFSTUK f 3,50 ROASTBEAF f 2,75 RIBLAPPEN f 2,50 DOORR. LAPPEN f 1,80- 2,00 GEHAKTf 1,80 VARKENSVLEES PER '/2 KG FRICANDEAU F 2,60 MAGERE LAPPEN f 2,50 KARBONADE HAAS f 2,40 KARBONADE RIB f 2,30 KARBON. SCHOUDER f 2,20 DOORREGEN LAPPEN f 1,50 Zie verder onze prijslijst van de concurrerende worst en fijne vleeswaren. P. S. wij vragen en bezorgen zonder pr ij sverhoging Beleefd aanbevelend GROTE SORTERING IN MODELLEN EN PRIJZEN (v.h. Fa. Kater) ALKMAAR, MIENT 24, TEL. 2454 - ZAANDAM, WORMERVEER voor Alkmaar en Omstreken is nog plaats voor enkele gevorderde VIOLISTEN, CELLISTEN, HOUT- en KOPERBLAZERS Aanmeldingen kunnen geschieden bijJan Hoelen, Laanweg 40, Schoorl. W. Bant, Wagemakers- weg 16, Groet. G. W. Leuverink, Lindelaan 10, Bergen. Mevrouw W. Bellen-Witvliet, Rembrandt- straat 5, Alkmaar. Grote partij nieuw en gebruikt hout. Hardboard prima vanaf f 1,40 per m2. Tegel- en Asbest board, zacht board, Eternit golfplaten, trottoir tegels, ramen, deuren. Nog enige schuurtjes, dakpannen, granieten aanrechten, enz., enz. Handel in goedkope bouwmaterialen HOLLEWEG 11 - HEILOO Telefoon K 2200—2330 woensdagmorgen in Bergen. BREELAAN 52 BERGEN TEL. 2200 DUINWEG 7 - SCHOORL Vrijdag en zaterdag 500 gr. Doorr. osselappen f 1.80 500 gr. Doorregen ossenlappen (borst) f 2.00 500 gr. Magere osselappen f 2.50 500 gr. Doorr. varkenslapp. f 2.10 500 gr. Magere vark.lapp. f 2.50 500 gr. Buiklappen f 1.60 500 gr. Schoudercarbonade f 2.10 500 gr. Ribcarbonade f 2.20 500 gr. Haascarbonade f 2.30 500 gr. Vet spek f 0.80 Voor de Boterham 150 gr. Ham f 0.80 150 gr. Rollade f 0.70 150 gr. Tongenworst f 0.55 500 gr. Leverworst f 0.75 Gelderse Rookw. p. 100 gr. f 0.46 A.s. woensdag gehaktdag 500 gram f 1.50 Uitsluitend afgehaald en a Contant MAKELAAR EN TAXATEUR Spoorlaan 8 - Bergen - Telefoon 2431 HYPOTHEKEN - TAXATIES ook bij boedelscheiding Adviezen bi) Aankoop van Onroerend Goed

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 3