ft 99 WONINGPERIKELEN RDTERDON 1 3 X Calvé en sieraad in T. en O. V. P. R. O. Simeon ten Holt Blijf meester Snuif en wrijf O Bergen versus Bouman RADIO TELEVISIE Ut. WLtUfowd Kunstkring Bergen Bond van Plattelandsvrouwen Jaap Min tot hoogleraar benoemd UK. Vrouwengilde GERRITSEN Eva weer in het Centrum K* A* B. ww wrw wHPW VRIJDAG 2 NOV. 1956 33c JAARGANG No. 43 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef In juni 1946 vorderde de bur gemeester van Bergen ten be hoeve van de bedaagde kunst schilder Jb. Weyand en zijn jeug dige echtgenote Elisabeth Bou man het atelier aan de Notweg, in eigendom behorend aan de kunstschilder J. W. Graadt van Roggen. Deze eigenaar wilde nu zijn villa aan de Russenweg met het bijbehorend atelier verkopen, en had derhalve de vrije beschik king over het atelier gevraagd. Het gemeentebestuur, dat het atelier indertijd had gevorderd en nu voor de huur aansprakelijk was, omdat mevrouw Weyand, die inmiddels van haar echtgenoot was gescheiden, in gebreke was gebleven de huishuur te voldoen, trok de vordering in en gelastte aan de bewoonster, eerst per 1 juli, later per 1 oktober, ontrui ming van het atelier. Aangezien de gemeente nog een claim bezat op een woning te Hilversum, werd deze woning aan mevr, Elisabeth Bouman aange boden. Zij was wel genegen deze woning te betrekken, doch kon in Hilversum geen vestigingsver gunning krijgen, omdat haar con tract met de Ned. Radio Unie inmiddels was afgelopen. Daarna was de gemeente Bergen in de gelegenheid haar een keuze te laten doen uit een tweetal wonin gen te Amsterdam, één in de Spaarndammerbuurt en een an dere in A'dam-West, doch zij weiger-de dezen, evenals een wo ning aan de Jaap Weyandweg te Bergen, omdat zij een gelijkwaar dige woning verlangde, alwaar zij haar vleugel kon plaatsen en haar zanglessen kon geven. Zij eiste nu in kort geding, dat de rechter de intrekking der vor dering van het atelier door het gemeentebestuur van Bergen on rechtmatig zou verklaren, en te vens 'n dwangsom van 5.000.. indien de gemeente een eventueel verbod van de rechter het atelier te doen ontruimen, zou over treden. Op 24 oktober deed de presi dent van de Alkmaarse rechtbank, Mr. D. A. van Regteren Altena in deze zaak uitspraak. Hij ver leende eiseres verlof koste loos te procederen, doch ver klaarde haar niet ontvankelijk in haar vordering om de daad van het gemeentebestuur onrechtmatig te verklaren; de vordering aan Maandagavond 29 oktober vond de eerste Kunstkring-avond van Serie B plaats. De heer J. A. Haakman deelde in zijn ope ningswoord mede, dat zowel Se rie A als B voltekend zijn, en er zelfs nog een wachtlijst is van 25 mensen. Er zal bij deze avonden op gelet worden dat er voor elk wat wils is, en dat de avonden van beide series gelijkwaardig zijn. Ingewikkelde toneeltechni sche kwesties maken het soms moeilijk toneelgezelschappen in Bergen te krijgen. De gemeente verleent echter haar volle mede werking. Deze avond trad het Nieuw Nederlands Toneelgezelschap op met het Amerikaanse stuk „De tective Story" van Sidney Kings- ley. Dit realistische stuk werd zeer goed en boeiend door de spelers vertolkt. De verschillen de karakters kwamen goed tot hun recht en de spelers kwamen goed over het voetlicht. Na deze zeer geslaagde avond zullen ve len vol verwachting uitzien naar het volgend optreden van dit ge zelschap in dit winterseizoen. het gemeentebestuur de uitzetting uit het atelier te verbieden werd afgewezen, waarmede tevens de eis inzake de dwangsom kwam te vervallen; tenslotte werd de eise res veroordeeld tot de kosten van het geding. Naar wij vernamen ligt het in het voornemen van de eiseres van deze uitspraak in hoger beroep te gaan. Dat verschaft althans het voordeel, zolang het gerechts hof geen uitspraak heeft gedaan, in het atelier te kunnen blijven wonen. Donderdagavond 25 oktober gaf de heer P. Timmerman voor de Bond van Plattelandsvrouwen in het zaaltje van Café Nieuwen- dijk een lezing met lantaarnplaat jes over Oud-Bergen. Deze le zing die reeds meerdere malen in Bergen' gehouden is, trekt al tijd veel publiek. Vele oud-Berge- naren herkennen op zo'n avond hoekjes uit Bergen, die nu een totaal ander aanzien hebben. Tot slot van de lichtbeelden werden mooie hoekjes uit het tegenwoor dige Bergen en naaste omgeving getoond. Het bestuur van de St. Ber- nulphus Stichting heeft de Ber gense kunstenaar Jaap Min be noemd tot hoogleraar in de vrije schilderkunst aan de Tan van Eyck Academie te Maastricht. Professor Min is sedert verleden jaar als docent aan deze acade mie verbonden. Dinsdagavond 23 okt. speelde Simeon ten Holt eigen werk voor piano in de dancing van De Rus tende Jager voor leden en niet- leden van het Kunstenaars Cen trum Bergen. Simeon ten Holt werd in Ber gen geboren. Hij kreeg zijn eer ste pianolessen van de heer J. van Domselaer, pianist-componist te Bergen-N.h. Als jongen be zocht hij enkele jaren de H.B.S. te Alkmaar, alwaar hij alleen aan de taallessen deelnam en toen reeds zeven uur per dag aan de pianostudie wijdde. Vervol gens verbleef hij vele jaren in het buitenland, en studeerde mu ziek bij Honegger en Milhaud, ook lin het vak compositie. Voor deze hardwerkende nog jonge kunstenaar levert de techniek van het pianospel geen moeilijkheden meer op, daarbij heeft hij {een mooie, heldere, mannelijke aan slag. Op deze avond speelde hij voor de pauze twintig bagatellen (1954), waarvan de eerste veer tien opvielen door hun sterke aan, hef, die zichzelf herhaalt om dan, zonder door een oplossing heen tevgaan, tot een abrupt einde te komen. De laatste zes waren sterk beeldend en bijzonder mooi. Een enkele deed aan Chopin denken. De twaalf korte stukken (1955) na de pauze gespeeld, waren sterk van beweging en ritme, hel der en mooi van toon en zonder daarom ongevoelig te zijn, val lend buiten de menselijke emotie. Boeiend en meesterlijk van toon was de Sonate (1953), waar in sommige gedeelten de pianoklan ken tot natuurgeluiden werden. Het was een onvergetelijk schone avond, die naar een her haling doet verlangen. k. Woensdagavond 24 oktober organiseerde de heer A. J. Wit tebrood, Groscowinkelier aan de Jaap Weyandweg 9, in het T. en O.-gebouw een demonstratie avond waar de firma's Calvé en Siebrand hun producten ter ken nismaking toonden. Mevrouw Sanders, demonstra- trice van Calvé, had voor alle aanwezigen een kopje koffie ge maakt van het nieuwe product: Calvé poederkoffie. Deze poeder koffie wordt uit de beste koffie gewonnen, door er eerst filter- extract van te maken en dit ex tract tot poeder in te dampen. Om er een geurig kop koffie van te maken is het nodig aan dit poeder in de kop kokend water en kokende melk toe te voegen en daarna pas de suiker. Men krijgt dan een kopje koffie met heerlijke mokka-smaak. Voegt men echter eerst de suiker toe, dan krijgt men een caramel- smaak. JAelfia vet wordt bereid uit co pra, het gedroogde cocosvlees. Het is licht verteerbaar, reukloos, kleurloos, zoutloos en bevat geen water. Het is daardoor zeer ge schikt voor het klaarmaken van snoeperijtjes, zoals de Arretjes cake duidelijk bewees. Het kan heel goed gebruikt worden voor het braden van vlees en het af maken van groenten. Delfrite is een prima frituur vet, dat niet schuimt en niet aan brandt. Het is echter niet ge schikt voor het bakken van olie bollen en appelbignets, daar de ze koud gegeten worden en het delfrite er dan als een wit vet- laagje omheen zou stollen, zoals gedemonstreerd werd is het zeer geschikt voor het maken van pa tates frites. Het hele geheim van lekkere patates frites is dat deze 2x gebakken moeten worden. De eerste keer worden ze gaar ge bakken en behouden daarbij hun witte kleur. Daarna worden ze in sterk verhit vet voor de 2e maal in 2 minuten goudbruin gebak ken. Bij het vleesbraden denke men erom het vlees snel aan alle kan ten dicht te schroeien en daarna pas bruin te braden. Het jus ma ken hoeft niet te ontaarden in een hevige spetterpartij, als men het water giet op de iets schuin ge plaatste pandeksel. Zij schenken de rust tot herstel Tomaten-ketchup is bereid met verschillende ingrediënten om: jus, hachée, ragout, spaghetti, ro de kool of biet enz. op smaak te brengen, doch is volkomen onge schikt om er tomaten-soep van te maken. Pindakaas is een heerlijk en voedzame broodbelegging. De Delftse slaolie is al sinds 1884 op de markt en reeds een veel gebruikt en zeer gewaar deerd product. Op deze avond werd het bakken van diepvries- vis in deze olie gedemonstreerd. Deze vis mag niet ontdooid wor den voor het gebruik. Zij laat zich in bevroren toestand gemak kelijk snijden als men daarvoor een kartelmes gebruikt. Calvé slasaus is romig van smaak en bevat 25% olie. De Franse slasaus bevat 50% olie. Deze producten zijn om door een slaatje heen te werken, maar niet om iets te garneren. Hiervoor ge- bruike men Calvé mayonaise, die 80% olie bevat. Tot slot van deze Calvé-de- monstratie werd een hartig hap je bereid uit marg, Franse sla saus, harde eieren, tomaten-ket- chup zout en peper, wat op toast gesmeerd een heerlijke tractatie vormde. De firma J. W. Siebrand N.V. te Kampen importeert Franse en Spaanse wijnen. De Franse wijn is rinzig van smaak en daardoor een echte tafelwijn. De Spaanse wijn echter is zoet van smaak al heeft men ook niet-zoete soorten. Siebrand maakt advocaat van verse eieren, Franse brandewijn, Franse vanille suiker en enkele toevoegsels, die een fabrieksge heim blijven. Bessenwijn uit rode en zwarte bessen bereid, wordt ook door deze firma op de markt gebracht. Tot de niet-alcoholhoudende dranken van deze firma behoren de limonade-siroop en de alcohol vrije kersenlikeur Marise. Alle producten die op deze avond getoond werden, zijn ver krijgbaar bij het levensmiddelen- bedrijf A. J. Wittebrood, Jaap Weyandweg 9, telefoon 2624 te Bergen. Donderdagavond 25 oktober begon voor de leden van het R.K. Vrouwengilde de cursus in wel sprekendheid gegeven door me vrouw S. Nuwenhuis-van der Rijst in het gebouw St. Jan. In het R.K. Gilde is gebleken, dat de vrouw, die in diverse commis sies haar woord moet doen, dit niet altijd even gemakkelijk kan. Om haar hierin tegemoet te ko men werd deze cursus in welspre kendheid ingesteld. Welsprekendheid in uitgebrei de zin is de kunst het juiste woord op de juiste plaats en de juiste wijze te zeggen, door ieder die eigen of anderer gedachten op zijn gehoor wil overbrengen. Dit vereist de beheersing van: de taal; de innerlijke en uiterlijke gesteltenis; de spreek-organen. De gemiddelde Nederlander heeft een slechte stijl, spreekt slordig en slikt vaak klanken in. De taal is het middel waarme de wij onze gedachten aan de medemens kunnen meedelen. De taal wordt door nabootsing ge leerd. Daarom is het van veel be lang dat volwasenen niet met de kleuters meedoen in het krom praten, doch door goed voorpra ten het kind aan de juiste taal gewennen. Op de lagere school zou het spreekonderwijs gericht moeten zijn op het verkrijgen van een gezonde, duidelijke en klank rijke stem. In vele beroepen is goed spre ken een levensvoorwaarde. Hak kelaars en stotteraars hebben wei nig kans van slagen. Men moet zijn woord weten te doen in alle omstandigheden. Welsprekend heid moet meeslepen, zodat het verstand van de toehoorder geen kans krijgt mee te spreken. De beste toespraak wordt ongeniet baar door een slechte voordracht. De ontwikkelde Nederlander spreekt Algemeen Beschaafd Ne derlands. Hieraan kan men niet horen uit welk deel van het land hij afkomstig is. Het algemeen beschaafd Nederlands is een ver zorgde taal naar woordkeus en zinsbouw. Veel kinderen horen deze taal alleen op school, maar nooit in eigen omgeving. Daar door komt het dat zij dit a. b. Nederlands wél verstaan, doch moeilijk toepassen kunnen. Dialecten zowel ten plattelande als in de steden, hebben een di- rektheid van zeggen die het alg. beschaafd Nederlands vaak mist. Amsterdam als stad kent elf dialecten. Deze staan sterk on der invloed van het Hebreeuws en bargoens. Een staaltje van rake zegswijze is b.v. „De Griet en de Griezel" als vertaling voor de filmtitel „La belle et la béte". Ook de uitspraak brengt zijn pro blemen mee. Iedereen weet wat een aristokraat is, maar wat is nu een papikraat? Een pijpje krijt! Een ding vergete men nooit: onze spraak is ons visite-kaartje! UURWERKEN Onder de titel „Eva weer in het Centrum" wordt in de expo sitiezaal van het K.C.B. een ten toonstelling gehouden van wer ken der vrouwelijke leden van het K.C.B. uit de sectie der beelden de kunsten. Daar vindt men, om te begin nen, het werk van Marycke Visser^ een aantal sieraden in goud en zilver en in half-edel- stenen, die door hun nobele vorm en fraaie bewerking een lust vor men voor het oog. Een deel er van, dat niet genummerd is, werd in opdracht vervaardigd en laat duidelijk uitkomen, dat deze kun stenares zelfs in klein werk artistieke resultaten weet te be reiken. Daarnaast exposeert zij enig beeldhouwwerk, waaronder de afbeelding van een reiger met jongen, de beschouwer in be wondering geboeid houdt. En het wordt begrijpelijk dat dit werk als onderwerp voor een prijsvraag bekroond is. Anna van Loo exposeert met een schilderij in olieverf „Jongen in Stoel", dat er mag wezen, ook haar pasteltekening „Raadhuisje te Groet" heeft kwaliteiten, die er op wijzen, dat men hier met een kunstenares te doen heeft. Mies Block is er met Kruis steekpatronen, die een heel goed effect maken. Van haar verder werk noteren we no. 40, „Volen- dam", no. 30, „Thorn" en no. 41, „Dagjesmensen". Men kan zien, dat de belangstelling voor haar onderwerp de aandrift is die deze kunstenares aan het werk doet tijgen, en wat er dan tot stand konjt is gewoonlijk goed. Jeanne Kouwenaar-Bijlo is er met o.a. twee portretten in gips no. 20 en ,32, beiden uitstekend werk. Ursule Postma is er met een stof- druk, een afdruk op een stuk stof, een afbeelding van bomen, die een bijzondere indruk maakt. Mia Pot-van Regteren Altena heeft in ons land reeds een goede naam gemaakt als ontwerpster van exlibris in houtsnede. Ook hier vindt men daarvan enkele specimina; daarnaast ontwerpt zij omslagen van tijdschriften en an der typografisch werk, dat zeker gezien mag worden. E. Reitsma-Valen^a heeft reeds jaren lang getoond wat zij in de kopergravure vermag Haar werk op dit gebied doet voor dat van de beste buitenlandse meesters niet onder. No. 47, „Ezelin met veulen" is een voortreffelijk stuk werk, terwijl ook no. 46, „Gra zend hert", en no. 52, „Muildier" tot het werk behoren dat uitste kende kwaliteiten bezit. Het Kunstenaars Centrum deed een goed werk met deze werken zijner vrouwelijke leden te expo seren. Wij hopen dat men in de toekomst daarmee zal doorgaan, en dan liefst in de maanden van het seizoen, dat zovele duizenden bezoekers naar Bergen brengt. Het optreden van de Zaanse Verenigde Tonelisten met het stuk „Je kunt het toch niet mee nemen" geschiedt niet onder de auspiciën van St. Jan maar on der die van de K.A.B. Op 25 oktober werd in „De Rustende Jager" een propagan- da-avond gehouden voor de V.P.R.O. door het laten optre den van het ensemble Benny Vreden. Alvorens de artisten het woord kregen betrad ds. J. Breukink het podium om in een kort woord iets over de V.P.R.O. mede te delen. De V.P.R.O. is reeds ruim der tig jaren in de ether. Zij is klein begonnen, maar gestadig ge groeid. Thans zijn er ruim 134.000 abonné's op haar orgaan Vrije Geluiden. Dat zij dit resul taat heeft bereikt is te danken aan de kwaliteit en het karakter van haar uitzendingen. Dat mag echter geen reden zijn om daar bij te blijven stilstaan Er zijn nog tienduizenden vrijzinnigen, die geen lid zijn van de V.P.R.O., noch ook op Vrije Geluiden zijn geabonneerd. Dat kan, neen, dat moet anders worden. Wanneer de V.P.R.O. meer leden heeft, krijgt ze meer zendtijd tot haar beschikking, kan ze meer geven en nog beter haar taak verrich ten. Het ensemble Benny Vreden kwam ditmaal met een cabaret fantasie „Seizoenopruiming" naar ideeën en met teksten en muziek van Benny Vreden zelf. In zijn optreden werd hij bijgestaan door Piet Ekel en Kitty Knap pert, die we beiden van vorige jaren reeds kennen en Mieke Kemmers, die dit jaar voor het eerst van dit ensemble deel uit maakt, waarmede men een goede keuze heeft gedaan. Benny Vreden is een ras-artist. Of hij zingt of piano speelt, dan wel beiden tegelijk doet, of hij toneel speelt of conferencieert, hij weet zijn gehoor te boeien en te vermaken. Als de geestelijke vader van Barendje Bluf, waar van de gebundelde uitgaven thans ook in 't Frans, fn 't Duits en in 't Engels worden vertaald, terwijl hun inhoud in Duitsland zelfs voor de radio wordt ge bracht, heeft hij reeds bewezen dat hij met zijn kunst wat te bren gen heeft, dat niemand hem na kan doen. Op uitstekende wijze werd hij daarin gesecondeerd door Piet Ekel die met zijn „len tekriebels" bewees, dat hij be halve een goed artist ook een goed psycholoog is, evenals met zijn vertolking van het hoorspel „het sprookje van het sprookje", dat verrassend begon, maar nog verrassender eindigde. Kitty Knappert toonde ook dit jaar weer dat zij als artiste wat betekent. Haar uitbeelding van „de ontwakende wil" was uitste kend en viel zeer in de smaak. Mieke Kemmers heeft met haar liedje „Ik loop op het strand" reeds direct bewezen dat zij tot artistieke prestaties in staat is, zodat haar opname in dit ensem ble een aanwinst is te noemen. In zeventien verschillende ta ferelen, bont en boeiend werden de aanwezigen op humoristische wijze door de vier seizoenen ge voerd, om aan het slot te ver zuchten: Wat jammer dat het thans gedaan is. We zullen maar weer hopen op een wederziens in 't volgend jaar. ZONDAGSDIENST ARTSEN Meektiad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs; f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. Breelaan 29 - Tel. 2204 INGEZONDEN MEDEDELING tegen pijnen hoofdpijn, lespijo, rheumatische pijnen*. wordt door de meest gevoelige maag verdragenl Ingezonden mededeling over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabietten WAT MijmhaRPT Maakt 15 GOED Ingezonden mededeling Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met BERGEN 4 nov. Dr. v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 4 nov. Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1