Y SPORTFLITSEN DE MOOISTE 1 HlilL WINTERTIJD WEKKERTIJD PAAL 33 BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER" BERGEN Nh. IC-» 101» Q&C'Cii'SC'f'i> Blauwe N.V. Bergen BAZAR Toneelver. Sint Jan u.v.v. Demonstratie tekenen patronen Zakenmensen in en om de Duinstreek Ruime keuze in diverse prijzen Ziet onze speciale etalage Kerkstraat 6 - Tel. 2465 Op vrijdag 26 oktober organi seerde de afdeling een huishoude lijke bijeenkomst, waar de heer W. Bant een causerie hield over Parijs. Aan de hand van eigen opnamen voerde hij ons door de lichtstad. Na deze interessante lezing werden verschillende huishoude lijke zaken afgehandeld. Versla gen van de Blauwe week werden uitgebracht. Met voldoening kan de afdeling terug zien op de re sultaten. Het aantal leden liep op tot 46. EJr bedankten dit jaar geen leden. Aan de landelijke kleur- wedstrijd voor scholen nemen dit jaar twee hoogste klassen deel. Als de proef slaagt, hoopt de af deling de werkzaamheden op dit gebied uit te breiden. Met de N.V. en K.J.V.O. naar het Concertgebouw. Acht en veertig leden en dona teurs bezochten het concert van het Nederlands kamerorkest in de grote zaal van het concertge bouw. De deelnemers hebben een middag van hoog kunstgenot ge had. Vooral in het vioolconcert van Haydn wist Szymon Gold berg ieder te overtuigen van zijn grote bekwaamheden. Ook in het concerto grosso van Vivaldi be reikte de solist in zijn samenspel met Willem Noske een hoge graad van volmaaktheid. Het en semble vormde met deze beide briljante solisten een prachtig ge heel. Stellig zal een grote groep lief hebbers uitzien naar een volgend zondagmiddagconcert voor niet- Amsterdammers. DninPC Pracht handen 1/UmCS HAMEA-GELEI RECTIFICATIE. In het ingezonden stuk van de B.A.V. is in het midden een fout geslopen. Men gelieve deze alinea als volgt te lezen: ,,Wij weten, dat na jan. 1954 te Bergen een accordeonclubje, genaamd B.A.C. het leven zag, welke omstandigheid, zelfs bij de overigens goed ingelichte pers, verwarringstichtend bleek, gezien de informaties van die zijde bij ons bestuur. De Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging te Bergen zal 7 en 8 november haar bazar hou den in' de Kunstzaal van het K.C.B. aan de Karei de Groote laan. De opbrengst is bestemd voor het herstel van de Ruïne- kerk. Evenals vorige jaren is er weer een grote verscheidenheid van handwerken, zowel voor de verkoop als voor de verloting. De kinderen kunnen van allerlei attracties genieten. Op de slui tingsavond zal weer het rad van avontuur draaien. Moge een flinke belangstelling het restau ratiefonds ten goede komen. Ver dere bijzonderheden vermeldt bij gaande advertentie. Op Woensdag 7 november geeft de toneelver. St. Jan een opvoering van het toneelstuk Pinkie, naar het gelijknamige boek met die titel en naar de film die ervan gemaakt is. De inhoud van dit stuk beweegt zich op t gebied van de rassenhaat. KLAPROOS-COLLECTE. Op zaterdag 10 november wordt een buscollecte gehouden ten bate van het Oorlogsgraven- Comité. De opbrengst is bestemd om bij te dragen in de reiskosten van de familieleden die de gra ven van geallieerde militairen ko men bezoeken. De collectanten nemen deel aan een verloting waarbij aan 22 van hen vergezeld van familielid of vriend een reisje wordt aangebo den naar Londen of Brussel op kosten van het Comité. AMATEURSEXPOSITIE K.C.B. De gewoontegetrouw stelt ook dit jaar het Kunstenaars Centrum Bergen de wanden van zijn Kunstzaal open voor amateur schilders. Dit jaar echter worden de inzendingen beperkt tot teke ningen, grafiek en aquarellen, die bij voorkeur oningelijst (eventueel met passé partout) worden ver wacht. Tevens is er plaats voor kleine plastiek. Inzending staat open voor ieder, woonachtig in Bergen, Schoorl, de Egmonden en Alk maar. Een annonce in dit num mer noemt de adressen, waar men het werk kan inzenden of de cir culaire met voorwaarden kan aan vragen. Er is een Weense coupeuse, die bepaalde eigenschappen heeft benut in de toepassing van haar systeem van patronen ontwerpen en knippen. Men zegt dat deze methode zo handig is, dat het kunstje om er op die manier van te profiteren voor de eigenhandige vervaardi ging van uw kleding in 1 uur is te leren. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit blad. R.K. VROUWENGILDE. Voor de lezing in het Oranje hotel op 6 november wordt nader overleg gepleegd wat betreft het onderwerp. BERGEN AAN ZEE Op 24 oktober werd door de letterkundige Anthony van Kam pen voor de Ver. Paal 33 de eerste culturele avond gegeven met een lezing over zijn reis naar Groenland, opgeluisterd met een tweetal films. Een stampvolle zaal in het hotel „Prins Maurits" beluisterde de boeiende voor dracht van deze spreker met spanningsvolle aandacht en ge noot daarbij van de prachtige natuuropnamen der beide films. De Voorzitter kon dan ook na afloop de heer Van Kampen na mens de aanwezigen niet alleen een woord van dank toespreken maar hen tevens een welgemeend: Tot weerziens toewensen. Men hoopt hem in het voorjaar van 1957 opnieuw te Bergen aan Zee te verwelkomen en te horen. Dat de Ver. Paal 33 geleidelijk aan in Bergen aan Zee vaste voet heeft gekregen wordt dui delijk door het feit dat bijna alle inwoners van Bergen aan Zee lid van ,,De Paal" zijn, terwijl de enkelingen die nog niet „ge paald" zijn, geleidelijk komen binnen druppelen. Ook na deze avond werden .er enige nieuwe leden ingeschreven. Het nuttige culturele werk dat „de Paal" be oogt, is zeker waard door allen gesteund te worden. Voor dit winterseizoen staan een zestal cul turele avonden op het program, waarvan er nog komen: Een filmavond van de rege ringsvoorlichtingsdienst. Een lezing met film over de walvisvangst met de Willem Barents. Een lezing over het .JEngeland- Spiel". Een lezing met film over de N. en Z. Holl. Reddingmaatschappij. Een uitvoering van de Accor deon Ver. „Con Amore". Een programma dus met voor elck wat wils. brengt uw zaak of bedrijf onder de ogen SCHOORL Sint Maartenfeest in Schoorl Wie zich de tijd nog herinne ren kan, dat hij met zijn uitgehol de biet met een kaarsje er in, op 11 november het dorp introk on der de schone klanken van „Sin- tere, Sintere Maarten", zal altijd met plezier er aan terugdenken. Daarom is het zo jammer, dat we in de laatste jaren steeds meer lampions, stallantaarns en zelfs elektrische zaklantaarns op Sint Maartensavond door het dorp za gen dwalen. Zo zou het oude volksgebruik lelijk in de verdruk king komen. En dat mag niet! Ge lukkig bestaat er dit jaar een kans, dat de jongens en meisjes van Schoorl eens kunnen la'ten zien hoe het hoort. De V.V.V. Noord-Kennemer- land is zo vriendelijk enkele.aar- dige prijzen beschikbaar te stel len voor degenen, die de meest originele lichtjes kunnen laten zien en daarbij een Sint Maarten liedje aardig kunnen voorzingen. En wanneer een jury de besten heeft uitgezocht, zal onze Burge meester de prijzen op het Ge meentehuis uitreiken. Dat moet dus gebeuren op de avond van zondag 11 nov., van 6 uur tot half 7. Komen jullie dus allemaal op die tijd naar het Gemeente huis? Je zult daar een jury vin den, bestaande uit de Dames G. M. Pot-v. Regteren Altena en M. Paarlberg-Dun en de Heren M. W. v. d. Garde en R. P. Goettsch. Aan de slag dus met de bieten of de dunne plankjes en maar snijden of zagen. Kijk Va der of Moeder maar eens vra gend aan; die doen ook nog wel graag mee om er iets leuks van te maken! En vraag ook maar eens of ze geen aardig liedje aan je kunnen leren. Laat ik dan iets van Sint Maar ten zelf vertellen. De oude verhalen zeggen, dat Sint Maarten werd geboren in Hongarije en later bisschop werd van de Franse stad Tours. In die tijd zou hij een naakte bedelaar voor de poort van Amiens de helft van zijn prachtige rode man tel hebben gegeven. Je weet wel, net zo'n mantel als van Sint Ni- colaas. Die brave Sint Maarten is dus wel het voorbeeld van goedheid. Maar waarom lopen we dan op 11 november met onze lichtjes? Men zegt ter herinnering aan de Heilige Maarten, die op die dag gestorven zou zijn. Het is veel waarschijnlijker, dat we met Sint Maarten de winter bedoelen, die bezig is te komen. We zingen immers van de kou en van het turfje en het hout. En ons lichtje moet het donker wegjagen, zou het niet? Wat we ophalen eten we lek ker zelf op; natuurlijk, zeggen we. Maar zo moet het eigenlijk niet. We moeten, net als Sint Maarten, ons bezit delen met wie niet bezit. Dan zijn we pas echte Sint Maartenmannetjes en -vrouwtjes. We gaan het dus zo dit jaar eens proberen en zien elkaar dus op zondag 11 november op het Gemeentehuis, 's avonds om streeks 6 uur. R. P. Goettsch. Instrumentenhandel VAN DER KUIP alkmaar svw „MUITERIJ OP DE CAINE" „HEBZUCHT" Icwnl mu* Htc. Opt. Pastwc V akmanschap JARENLANGE ERVARING Centrale Verwarming De Oliestookspecialist KERKDIENSTEN BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN ALKMAAR FAMILIEBERICHTEN SLUIS-BOON JACOB :xxxxxxxxxx3^ :xxxxxxxxxx: Ingezonden mededeling Het is de Hamamelis, die het 'm doet Een advertentie met een korte suggestieve tekst van de vele lezers van ons blad I I GEZONDHEID CHARME dit alles geeft een HOOGTEZO^ LEVENSVREUGDE De Hoogtezon wordt niet alleen gebruikt als een uitstekend geneesmiddel, doch ook voor gezonde mensen zijn hoogtezon-bestralingen een bron van kracht en energie en een goed middel ter voor koming van velerlei ziekten. Laat U deskundig door ons voorlichten OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOq OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0 Egmondia moest zijn eerste incasseren tegen het sterke C. 3A nederlaag S.V. CSV Alkm. Boys Egmondia Alcm. Victr. Ado 20 ZAP HSV Purmersteyn EVC Vitesse 22 Alw. Forw. Helder 1 0 9 0 1 8 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 0 0 16— 8 15— 7 14—11 12—10 14—10 9—10 5— 7 10— 9 10—15 11—16 9—12 6—15 Bergen en Berdos moesten de punten aan hufi tegenstanders laten. Nu staan de beide Bergenaren wel heel dicht bij het degradatie-spook. IC Foresters 6 5 1 0 11 Vios 5 5 0 0 10 LSVV 5 3 117 Hugo Boys 5 3 117 Vrone 6 3 0 3 6 Oudesluis 6 2 13 5 Kolping Boys 5 2 0 3 4 SRC 6 2 0 4 4 Wieringerwaard 4 112 3 Kaagvogels 6 114 3 Berdos 4 0 2 2 2 Bergen 6 0 2 4 2 Schoorl wist in de wedstrijd tegen Cal- lantsoog beide punten veilig mee naar huis te nemen. 2C 5 5 0 0 10 Geel Zwart 6 5 0 1 10 Schoorl 6 4 1 1 9 Texelse Boys 5 2 2 1 6 Zeemacht 6 3 0 3 6 KSV 5 1 2 2 4 Callantsoog 6 2 0 4 4 Cocksdorp 6 1 1 4 3 Duinranders 4 1 0 3 2 Petten 5 0 0 5 0 CALLANTSOOG—SCHOORL 1—2 Beide elftallen waren om twee uur op 't veld aanwezig, maar het wachten was op de scheidsrechter. Een kwartier la ter werd de wedstrijd aangevangen. Schoorl won de toss en verkoos tegen de zon in te spelen. Callantsoog trapte af, maar de Schoorlnaren namen ter stond het spel in handen. Aanval op aan val volgde op de Callantsoog veste. Twee schoten van C. Schotvanger belandden tegen bovenlat en paal en bij 't derde schot van J. Gleijsteen werd de doelman gepasseerd, 01. Ruststand. Na de thee nam Schoorl geen genoe gen met de kleine voorsprong en de Schoorlse middenvoor van Baar passeer de de Callantsoog achterhoede en met een beheerst maar kalm schot was het 02. Weer een aanval van Schoorl en de linksbuiten gaf een voorzet welke door T. Wildeboer zeer prachtig werd benut. Jammer genoeg werd dit doelpunt om onbegrijpelijke redenen niet toegekend z.g.n. buitenspel, dus het bleef 02. Callantsoog nam het middenveld in han den en uit een vrije schop even buiten het strafschopgebied werd de stand op 12 gebracht. Callantsoog probeerde een gelijk spel te forceren wat haar bijna ge lukte door een schot van de linksbuiten wat terecht kwam aan de binnenkant paal en de Schoorlse doelman maar juist kon opvangen. Er bleef spanning tot aan het laatste fluitsignaal. De uitslag 12 gaf de juiste verhouding aan. Een Kijker. SCHAAKUITSLAG. Schoorl, 31 oktober. H. A. Dorrée-G. Konijn 10 C. Visser-T. de Jong YzYl C. IGukker-C. den Das 10 C. Burger-J. L. Coenen 10 J. de Boer-J. H. Mededorp YzVz G. Cijs-P. de Boer 01 H. Diderich-M. Slot 01 M. Slot-H. Diderich 10 J. v. Loo-C. Visser 10 NIEUWS VAN DE DAMCLUB „BERGEN" Eerste en tweede „tiental" moesten bei den het onderspit delven tegen het sterke S.N.A. In het T. en O. gebouw is maandag avond de eerste competitie-wedstrijd ge speeld van de „Kennemerdamkring". Het eerste „tiental" dat met twee res.- spelers uitkwam, kon ondanks een goed gespeelde wedstrijd het sterke S.N.A. uit H.H. Waard niet de baas. Het tweede kon het ook niet bolwerken tegen het sterke tweede van S.N.A. Attentie leden!! 8 november A.s. donderdagavond de uitwedstrijd naar Alkmaar, W.D.O. tegen „Bergen". Vertrekplaats is weer bij de kruising Nieuwe BergerwegOosterweg, bij de bushalte, nabij Bakker Hillenbrands. Ver trek om 7.15 uur per rijwiel, bij ongun stig weer met de bus. Komt op tijd! Uitslag van de wedstrijd Bergen S.N.A. is als volgt: Bergen IS.N.A. I 416 1 H. de VriesC. Groenveld 02 2 W. v. HattumP. Groenveld 02 3 J. BliekendaalL. Konijn 11 4 J. StamA. Smit 11 5 J. de MoorK. Kloosterboer 02 6 G. RooslootR. Oudhuis 02 7 Th. RooslootC. Steur 02 8 J. v. LoenenH. Oudhuis 20 9 J. BakkerT. Berkhout 02 10 J. B. DuinD. Tromp 02 Bergen IIS.N.A. II 515 1 C. TrompJn. Smit 02 2 B. v. DiepenA. Oudhuis 02 3 B. BloemhofJn. Weel 02 4 P. BootsJn. Groot 11 5 J. KuitwaardG. de Boer 02 6 H. LouweA. Berkhout 20 7 Th. de MoeiC. Koopman 02 8 C. DuinJac. Rood 02 9 G. HutingA. Blokdijk 02 10 P. Fransen(niet opgekomen) 20 Secretaris C. Tromp, Westerweg 48 Vrijdagavond en zondagavond 8 uur. Zondagmiddag 2.30 uur Een groot drama van de zee op magistrale wijze verfilmd HUMPHREY BOGART - VAN JOHNSON - FRED MACMURRAY - JOSE FERRER - ROBERT FRANCIS en MAY WYNN in 14 jaar Een film waarbij men sprakeloos toeziet Zaterdag en donderdagavond 8 uur Een van de machtigste westerns ooit gemaakt Op grootse wijze verfilmd in CINEMASCOPE GLENN FORD - BARBARA STANWIJCK - EDWARD G. ROBINSON en DIANNE FOSTER in (The violent man) 14 jaar Zag U „High Noon" vergeet dan niet deze film te gaan. zien. Hoflaan - Bergen n.h. C_ I C|yi|T lp BERGEN, Spaansepad 2 - Telefoon 2466 Fa. J. al II I ALKMAAR, Spanjaardstr. 8-10, Tel. 4727-5669 4 nov. NED. HERV. GEMEENTE Grote zaal Rustende Jager, v.m. 10 uur: Ds. Bekius GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds. Jansen GEREF. KERK v.m. 10 uur en n.m. 5 uur: Ds. K. Dekker, Enkhuizen LEGER DES HEILS 10 en 8 uur: Samenkomsten VERBREIDING DER WAARHEID v. Borselenlaan 2, Bergen n.m. 7.30 uur, Ds. J. J. Ruys R.K. KERK Stille H. H. Missen 6, 7, 8.15 en 11 uur 9.30 uur Hoogmis Dagelijks H. H. Missen 7, 7.45 en 8.30 u. NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te SchoorlDs. C. M. de Jong Zondagsschool te Schoorl 11.30 uur NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur: Ds. Roobol GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur: Ds. A. Reen n.m. 5 uur: Ds. C. von Meijenfeldt R.K. KERK Stille H. H. Missen 7 en 9.30 uur 10 uur Hoogmis in de week H. Mis om 7.30 uur OUD-KATHOLIEKE KERK 's zondagsv.m. 8 uurvroegdienst v.m. 10 uur: hoogdienst n.m. 7 uurvespers 's woensdags v.m. 9 uurstille dienst 's vrijdags v.m. 9 uurstille dienst NED. HERV. GEMEENTE Egmond a.d. Hoef v.m. 10 uur: Jeugddienst o.l.v. Ds. A. van der Klaauw, Stompetoren REMONSTRANTSE KERK Fnidsen 37 v.m. 10.30 uur Ds. J. Breukink EVANG.-LUTH. GEMEENTE Oudegracht 187 (hoek Baangracht) v.m. 10.15 uur: Ds. J. J. F. Hermann De Heer en Mevrouw geven met grote dankbaarheid en blijd schap kennis van de geboorte van hun zoon Bergen Nh., 27 oktober 1956 „Papyrus" Getrouwd) C. S. VAN DER HOEK en N. ZWAKMAN VUREN, 30 oktober 1956 Mildijk A 185 n. Ondertrouwd: C. A. Th. Kraft van Ermel en D. L. Lensvelt Huwelijksvoltrekking 10 november 1956 om 11.30 uur v.m., ten Gemeentehuize te Bergen Nh. BERGEN Nh., 20 oktober 1956 Buerweg 23 Op 11 november a.s., hopen onze lieve Papa en Mama M. W. J. Admiraal C. M. Admiraal-de Waard hun 12'/2 ja"g huwelijksfeest te vieren. Dat zij nog lang voor ons gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen. Greet en Piet BERGEN Nh., november 1956 Dorpsstraat 88 H. Mis uit dankbaarheid, zondag 11 november 9.30 v.m. in de Pa rochie Kerk te Bergen. Gelegenheid tot gelukwensen van 3-5 uur, Dorpsstraat 88. DKXXXXXXXXX^ Op donderdag 15 november hopen onze Zuster en Zwager, Oom en Tante C. GROOT A. GROOT-BRAAF hun 50 - jarige echtvereniging te herdenken. Dat zij nog vele jaren voor elkander gespaard mogen blijven is ons aller wens. DE FAMILIE BERGEN, november 1956 Merelhof 16 Gelegenheid tot feliciteren van 4-5 uur in het Dorpshuis Hiermede vervullen wij de droeve plicht U kennis te geven van het overlijden van onze lieve Man, Pleegvadef en Pleeggrootvader, de heer ALBERT VIS in de ouderdom van 72 jaar. Bergen Nh.t G. Vis-Jimmink Kolhorn (Waardpolder) N. Donaberger M. Donaberger-Zeilemaker Reeuwijk Zh. G. Kreisel-Donaberger H. Kreisel Kolhorn N. C. Donaberger BERGEN Nh., 27 oktober 1956 Boschlaan 7 De begrafenis heeft plaats gehad maandag 29 oktober j.l. op de Nieuwe Begraafplaats te Bergen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 2