Weekllad 99 ft Raadsvergadering Bergen EGYPTE ROTERDDN T. en O. RADIO TELEVISIE Hl. k/Uiefofwi Vrouwenbond NVV ZIEKE BOMEN OPGERUIMD BERGEN Voor Uw handen B.A.0. „Con Amore" GERRITSEN Brand in het schuurtje VRIJDAG 9 NOV, 1956 33e JAARGANG No, 44 Verschijnt te Bergen* Bergen aan Zee* Schoorl* Schoorldam, Groet* Camperduin* Egmond aan Zee* Egmond-Binnen en Egmond a, d. Hoef V. GESLAAGD GOUD WW |fVrVlrV^9r DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C, Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. De gemeenteraad van Bergen kwam op 30 oktober in verga dering bijeen onder leiding van de burgemeester, Dr. W. Huy- gens, die een stevige agenda in ruim drie kwartier afgehandeld wist te krijgen. Aangevangen werd met de in stallatie van de heer F. L. Dries- sen die, nadat hij de vereiste eden had afgelegd, door de bur gemeester als een bekend gezicht in de raad werd verwelkomd; iemand, wiens mening wij ken nen. De voorzitter eindigde met de hoop uit te spreken op een prettige samenwerking. Nadat de notulen der vorige vergadering waren goedgekeurd en de ingekomen stukken onder de hamer waren doorgegaan, werd ter afwisseling van een reeks voorstellen van financiële aard, de heer J. J. Kamermans Breelaan 29 - Tel. 2204 met algemene stemmen benoemd tot hoofd van de openbare Ulo school, als opvolger van de heer P. Baretta, die met ingang van 1 april 1957 ontslag zal vragen wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. Een tweede afwisseling werd gevormd door het verzoek der „Bernardus Smeemanstichting" om een verklaring ten behoeve van de R.K. Landbouwhuishoud- school, als bedoeld in are. 25 der nijverheidsonderwijswet. De voorzitter zegt, dat de school reeds lang in Bergen be staat en met Bergen verweven is. De Stichting staat veel ster ker en kan bij de Kroon eisen, dat de gemeente voor 30% in de kosten bijdraagt. De toestand verandert in wezen niets, daar het gemeentebestuur, die deze school op prijs stelt deze 30% van het Rijk kan terugontvangen. De heer Ellis zegt, dat er be- belangrijke uitbreiding dezer school op stapel staat. Men wacht slechts op de noodzake lijkheidsverklaring van de raad. Alles is reeds in tekening en bij het departement van O. K. en W. is practisch alles voor elkan der. De nijverheids-onderwijswet verlangt, dat het bestuur een koopcontract overlegt voor de grond van de te stichten school. Van deze grond was het oude bestuur de eigenaar. Daar dit bestuur de grond niet aan zich zelf kan verkopen, heeft er wij ziging plaats gevonden. Om de school te stichten moet men een voorlopig koopcontract indienen mèt de aanvraag. Op eigen grond kan volgens de bestaande wette lijke bepalingen niet worden ge bouwd. De school is een streek school, en met de 30% bijdrage in de kosten wordt de gemeente slechts kwasi belast, want dit be drag kan men van het Rijk te rug krijgen. De school is indi rect van belang voor de gemeen te, die er geen geldelijk nadeel van heeft. Hij ziet dan ook geen financiële bezwaren. Dr. Hemelrijk oordeelt het een vreemde figuur, dat het Rijk zich tot meer uitgaven noopt dan no dig is, doordat het de eigenaar verplicht de grond aan zichzelf te verkopen. Op grond waar van heeft de voorzitter de ze kerheid dat het Rijk de kosten vergoedt? Moeten de kosten uit de reserve komen of komt er een extra-uitkering? De burgemeester antwoordt dat er geen enkele noodzaak is om de kosten uit de reserve te dekken. Dr. Hemelrijk zou dit gaarne in de notulen zien opgenomen. Op wens van de burgemeester geeft de heer Schotten, als amb tenaar der financiën, de toelich ting dat de uitgaven op de be groting niet mogen vooruitlopen op de ministeriële beslissing of de kosten door een extra-uitke ring uit het gemeentefonds ge dekt kunnen worden. Mr. Sluis was van mening dat de noodzakelijkheidsverklaring niet afhankelijk mag gesteld wor den van de voorwaarde, dat er een extra-uitkering komt. Zulks is in overeenstemming met de gelijkstellingsgedachte. Het Rijk zal voor deze school naar zijn inzien geen uitzondering maken, daar 30% der leerlingen van bui ten de gemeente komt. Dr. Hemelrijk merkte op, dat ook de niet-katholieke leerlingen de school kunnen bezoeken. De bevolking dient dit te weten. Bij het verzoek van bewoners der Herenweg en van De Voert om een betere straatverlichting, dat in handen van B. en W. werd gesteld, verzocht Mr. Sluis dit verzoek niet in de ijskast te plaatsen, wat mevr. Broekman- Vriesman aanleiding gaf er de aandacht op te vestigen, dat de Studler van Surcklaan eveneens onvoldoende verlicht was. De burgemeester antwoordde dat er nog meer donkere laan tjes zijn, die echter allen gelei delijk aan de beurt zullen ko men. Aangenomen werden verder de voorstellen om voor 1957 een miljoen gulden aan kasgeld op te nemen, en om bij de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten in rekening-courant in 1957 op te nemen 300.000. Rek.-crt.-overeenkomsten wer den aangegaan met: de Stich ting Bei-ardenzorg tot een be drag van 100.000; de R.K. Wo- ningbouwver. Roomse Actie tot een bedrag van 4.000.de V.V.V. te Bergen 2.500. wat 1.500 minder is dan in 1956; het Openluchttheater te Bergen 2.500.de Stichting Schooltandverzorging f 5000. De 3e suppletoire begroting voor het G.E.B. welke met 15.000 wordt verhoogd in verband met de afstandbesturing werd na eni ge vragen om toelichting, goed gekeurd. De bouwverordening werd aangevuld met een bepa ling betreffende schuilplaatsen in meergezinswoningen. Voor de inrichting van twee nieuw te bouwen lokalen van de Brede- rodeschool werd 3186.toe gekend. Een crediet werd ver leend van 45.080 voor herstel van een deel bos van 't Oude Hof, 't uitdiepen der gracht rond 't Oude Hof, en van het Parnas- siapark. Dr. Hemelrijk betuigde zijn vreugde dat deze maatregelen eindelijk genomen zullen worden. Hij vroeg ook aandacht voor de duinen, waar reeds verstuivin gen voorkomen. Voorts hoopte hij dat het Parnassiabos weder om Parnassiapark zou worden genoemd. Voorts ging de raad accoord met de verkoop der oude boer derij, die indertijd was overge nomen van de Erven Louwe, aan de heer J. de Leeuw. De inventaris van het Parnas siapark, voorzover zij het eigen dom is van de heer B. Boersma, werd voor 1.232.van hem overgenomen, waarna de voor zitter de begroting voor 1957 aan de raad aanbood. Vervolgens deelde de voor zitter mede, dat nog een brief was binnengekomen, die hij gaarne in comité wilde behande len naar wij vernamen han delend over het Bergense stok paardje: de aan ledental slinken de V.V.V. Bij de rondvraag betuigde de heer Driessen aan de voorzitter zijn dank voor diens vriendelijke woorden van welkom tot hem ge richt. Hij hoopte zijn best te doen als raadslid en verwachtte een prettige samenwerking. Hierna ging de raad in comité over. INGEZONDEN MEDEDELING tegen pijnen hoofdpijn, griep, kiespijn, rheumatische pijnen. wordt door de meest gevoelige maag verdragenl Het T. en O. Verenigings- nieuws van november is weer aantrekkelijke lectuur. De redac teur drukte een vers af: „Zee mans herfstlied". Op 15 nov. a.s. zal de toneelgroep van T. en O. in ,,De Rustende Jager" een to neelspel opvoeren ,,Op eigenerfde grond", spel uit het boerenleven, terwijl op 22 nov. in het T. en O. gebouw de voordrachtskunstenaar Johan Lauxsterman „Carmen" zal voordragen. Een belangwekkend artikel „Over de oorsprong van toneel spelen" doet de lezer naar het volgende artikel verlangen. Over de plannen voor St. Ni- colaas wordt ook geschreven. Die kindervriend is van plan ook dit jaar in T. en O. te komen, en dat beloofd zoals altijd, wat goeds en veel plezier voor oud en jong. Dinsdagavond 30 oktober hield de Vrouwenbond N.V.V. haar maandelijkse bijeenkomst in het Dorpshuis. Op deze avond ga ven de dames Kleef en Van Me teren van de Huishoudelijke Voorlichtingsdienst voor leden van de Coöperatie een kook- en bakdemonstratie onder het mot to: Smakelijk koken hoeft niet duur te zijn. Het hier klaarge maakte menu bewees, dat dit motto geen bluf was. De kerry- soep, macaroni met groenten en gehakt, de yoghurtpudding en de soezen smaakten heerlijk. Wist u dat u soesjes kunt bakken zonder oven? U bakt ze dan net als oliebollen, maar de olie moet minder heet zijn. Mochten ze de eerste keer te bruin worden, dan maakt u er met behulp van chocoladepasta moorkoppen van. Een goede huisvrouw is niet voor één gat te vangen! Nog een handige tip. Alumi nium pannen schuurt men ééns per maand met staalwol en ge wone huishoudzeep prachtig glimmend. Dat ouderwetse dingen lang niet altijd verkeerd zijn, werd gedemonstreerd aan de stapel- ring, waardoor men heel handig de pannen op elkaar kan stape len en zodoende gas besparen. Het was een zeer geslaagde avond. Sedert de laatste week is men bezig met het rooien van een aantal zieke bomen, die men op diverse plaatsen in onze gemeente heeft aangetroffen. Bij het vellen van een drietal reuzen aan de Hereweg in Het Woud, werd geconstateerd, dat deze aan de voet geheel uitge hold waren, en zonder dat men het vermoedde een onzichtbaar gevaar voor het verkeer oplever den. De heer H. Lohman slaagde te Den Haag voor het examen can- didaat-notaris derde gedeelte. Op 15 november, 50 jaar ge leden, werden C. Groot en A. Braaf te Anna Paulowna in de echt verbonden. De heer Groot oefende in deze gemeente het beroep uit van schoenmaker. De eentonigheid van „zolen, hakken, achterlap pen" werd afgewisseld met de nevenfuncties hulpbesteller der PTT en lantaarnopsteker. De watersnood van januari 1916 dwong het echtpaar te eva cueren. Zij besloten naar Bergen te gaan, en... konden later van Bergen niet meer scheiden. In de Stationsstraat, hoek Smallepad, werd een schoenen zaak, annex schoenmakerij, ge dreven. Dit bedrijf moest, helaas om gezondheidsredenen van zijn vrouw, na een tiental jaren aan anderen worden overgedragen. Zij verhuisden aanvankelijk naar de Jan Oldenburglaan, later naar de St. Antoniusstraat, waar de heer i Groot het schoen- makersberoep trouw bleef. Vanaf 1930 was de jubilaris ook een trouw medewerker van ons blad. Wij willen dan ook tevens her denken, dat hij ruim 25 jaren met hart en ziel de belangen voor ons weekblad „De Duinstreek" eerst als Incasseerder en later te vens als Agent-Bezorger, heeft gediend. Wij missen hem dan ook node als onze medewerker, maar gun nen hem van harte nog een aantal rustige jaren, met hartelijke dank zegging voor de ons bewezen diensten. Het echtpaar Groot-Braaf, thans wonende Merelhof 16, be hoort door hun leeftijd (resp. 74 en 75 jaar) tot de bejaarden van Bergen. Hun werkzaam leven is vervangen door een welverdiende rust. Langs deze weg bieden wij de heer en mevrouw Groot-Braaf onze hartelijke gelukwensen aan, vergezeld van de wens dat zij nog vele jaren in goede gezond heid van een rustige levensavond mogen genieten. Hulp aan de Hongaarse vluchtelingen, die in Nederland zullen worden opgenomen. Ook in Bergen volgt men, zo als overal in ons land, de ingeving van zijn hart en wil men geld bijeen brengen voor hulp aan de verpletterde Hongaren. De Regering heeft aangekon digd, dat enige honderden Hon gaarse gezinnen in Nederland zullen worden opgenomen en zij doet in samenwerking met het Nationaal Vluchtelingen Comité en het Nederlandse Rode Kruis een beroep op ons volk daarvoor het benodigde geld bijeen te brengen. Voor elk gezin dat opgenomen wordt is een bedrag van f 12.000,- nodig. Er is dus een enorm totaal-bedrag nodig voor deze hulp; dus brengt U allen een zo groot moge lijk offer voor dit menslievend doel. In Bergen hebben het Roode Kruis en de gezamenlijke Vrouwen verenigingen zich bereid verklaard de geldinzameling voor deze vluchtelingenhulp op zich te nemen. Ik beveel deze lijstencollecte warm aan bij de burgerij van Bergen en ik hoop dat zij een grote opbrengst zal opleveren. Dr. W. Hvygens burgemeester Ingezonden mededeling in koud seizoen PUROL Zaterdag 3 november hield de heer H. v. d. Leeuw in de dan cing van De Rustende Jager een lezing over Egypte met kleuren dia's van de heer G. B. T. Bas- tiaanse. Egypte is 900.000 km2 groot, doch slechts 3 hiervan is vruchtbaar land, de rest bestaat uit woestijngebied. Dit vrucht bare land is een geschenk van de Nijl en ligt dan ook uitsluitend in de Nijldelta en als een smalle strook, soms maar van enkele honderden meters breed, langs de rivier. Twintig miljoen men sen moeten van de opbrengst van deze grond leven. De jaar lijkse overstromingen van de Nijl, die soms tot 16 ellen stijgen kan, zorgen voor de zo nodige irri gatie en bemesting door het vruchtbare rivierslib dat achter blijft, als het water weer zakt. De bevolking is in drie groe pen te verdelen: de landarbei ders, die het land bewerken en in zeer armelijke omstandighe den leven. Hun voedsel bestaat uit maisbrood, knoflook en uien; hun woningen zijn kubusachtige krotten met een groot gat er in dat als deur en raam dienst doet. Meubilair is er niet, hoogstens een kleedje om op te slapen. De tweede groep, die der he ren, zijn de bezitters, die in de steden leven; vaak in grote weel de en de derde groep zijn de Bedouïnen, die in de schaarse oasen der woestijn leven met hun kameelkudden. Egypte heeft een groots ver leden. De tempels, beelden en koningsgraven uit die tijd vor men nu de attractie voor het vreemdelingenverkeer. De Fran se archeoloog Mariette was de grondlegger van het grote mu seum te Caïro, dat aan de Nijl gelegen is, en waar de kunst schatten uit de diverse tempels en koningsgraven zijn onderge bracht. De mummies zijn er niet meer als een soort opgezette die ren te bekijken, maar hebben een waardiger rustplaats gevonden in grote staats-mausolea en zijn niet meer te bezichtigen. Caïro is de grootste stad van Afrika en telt 2 miljoen inwo ners. Men vindt er moderne wij ken met grote zakenpanden net als in Parijs. Daarnaast zijn de Arabische wijken met de ve le bazars met kleurige uitstallin gen. Alles gaat er rustig toe, iedereen heeft de hele dag de tijd en de zaken worden gedaan onder het roken van de waterpijp en het slurpen van ettelijke klei ne kopjes koffie. Egypte is een Arabisch Islami tische staat. 92 der bewoners belijdt er de Islam en ongeveer 8% behoort tot de Koptische kerk. Het hele leven der Mo hammedanen is doordrenkt van de voorschriften van hun gods dienst. Ten onrechte meent men echter, dat de meeste Islamieten meer dan één vrouw hebben. Volgens de statistieken heeft 97 één vrouw en slechts 2/100 heeft vier vrouwen. De ware gelovigen onthouden zich van varkensvlees en alcoholhou dende dranken, maar onder de modernen uit de beter gesitueer de klassen vindt men slimme riken, die wel whisky en cham pagne drinken onder het motief, dat deze dranken nog niet wa ren uitgevonden ten tijde van de profeet en dus niet door hem verboden konden zijn! De vele dia's, die deze avond vertoond werden gaven een kijk je in de moderne steden, hotels en oude overblijfselen uit Egyp- te's glorie tijd. boekt groot succes op concours te Haarlem. Zondag j.l. heeft het A-Orkest van bovengenoemd Accordeon Orkest deelgenomen aan het Concours van de Ned. Accor deon- en Mondaccordeonbond, georganiseerd door de Haarlemse Acc,. Verg. „H.K.A.C." in het Concertgebouw te Haarlem. Daar door „CON AMORE" voor de eerste maal aan een Con cours van de Bond werd deel genomen, werd in de 4e Afdeling uitgekomen. Het succes was overweldigend. Niet alleen werd door het A- Orkest een le prijs veroverd, doch ook werd, het hoogste aantal punten in haar afdeling behaald. Hierop volgde promotie naar de 3e Afd. 1 Om het succes nog completer te maken kreeg de eminente Diri gent, de heer A. v. d. Wolff, een dirigentenprijs toegewezen, zijnde een der hoogste onderscheidingen welke door een dirigent op een concours behaald kan worden. Jongelui gaat op deze weg voort, dan kan verder succes niet uitblijven. Onze welgemeende felicitaties met dit prachtige resultaat. A.s. zaterdag 10 november geeft „CON AMORE" haar jaarlijkse uitvoering in de Dan cing van „De Rustende Jager" te Bergen. De Beverwijkse Ac cordeon Vereniging, eveneens on der leiding van de hr. A. v. d. Wolff verleent aan deze uitvoe ring haar medewerking. Zie de advertentie elders in dit blad. Zondagvoormiddag tussen elf en twaalven was het weer eens tijd om de rooie haan te laten kraaien, 't Beest had al zo lang vakantie gehad, dat men begon te vrezen, dat het de kunst verleerd zou zijn. Doch nu was het dan weer zover om eens te tonen, welk een vriend van zondagsarbeid dit dier wel is. In een houten schuurtje aan de Bergerweg, dat als kan toorgebouwtje dienst doet, had de brandende gaskachel enig pa pier tot ontbranding gebracht en zo ontstond een klein brandje, dat alras door de bewoners van de bijbehorende woning met enige emmers water werd ge blust. De onderwijl gealarmeerde brandweer kon er zich toe be perken de houten wanden nat te houden, terwijl de schade in hoofdzaak beperkt bleef tot bescha diging van balken en losse papieren ZONDAGSDIENST ARTSEN BERGEN 11 nov. Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 11 nov. Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1