n Berger IJssportvereniging RADIO BUISMAN RDTERDDN fe) Filmliga 8¥@ü@jlDeTandpasta van standing Ned* Ver* van Huisvrouwen PLATENSPELER Eerste steen gelegd Geslaagd RADIO - TELEVISIE Hl. k/ittefowd Esso Servicenier R.K. Vrouwengilde van der KUIP GERRITSEN Voor de jeugd „Dorcas" herdacht 50-jarig bestaan VRIJDAG 30 NOV. 1956 33e JAARGANG No. 47 Verschijnt te Bergen* Bergen aan Zee* Schoorl* S'choorldam» Groet* Camperduin* Ëgmond aan Zee* Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Ruim zestig liefhebbers van de ijssport kwamen woensdagavond 21 november in de gezellige zaal van café Nieuwendijk bij elkaar voor de algemene vergadering der Berger IJssportvereniging. De voorzitter opende de vergadering met de aanwezigen een hartelijk welkom toe te roepen, in 't bij zonder aan de heren P. Blanken- daal, ere-voorzitter en de heer Van Exter, erelid. Over het af gelopen jaar zou spreker niet ge wagen, daar men dit straks van de secretaris zou te horen krijgen. Resten aldus de nieuwe plannen. Op de ijsbaan dient een tent voor de jury te komen, daar de houten keet in een staat van ontbinding verkeert. Het plan is een cabine te maken waar de jury in kan. Twee afgevaardigden zijn bij de burgemeester geweest om deze zaak te bespreken. Nu bestaan er twee mogelijkheden: of de ge meente bouwt het gebouwtje en dan kost ons dat 175,per jaar of wij doen het uit eigen middelen. Dit jaar is geprobeerd om de kampioenschappen van Neder land op de lange baan hier te krijgen, doch dit is niet gelukt: gepoogd zal worden andere kam pioenschappen te krijgen. Nadat de secretaris het verslag der vorige algem, vergadering had uitgebracht en vervolgens zijn jaarverslag had voorgelezen bracht de kascommissie haar ver slag uit waaruit bleek dat de boekhouding en de kas in goede orde bevonden waren, waarna de penningmeesteresse mevr. Bos- Eyssen, haar financieel verslag ten gehore bracht. Hieruit bleek dat de ontvangsten bedroegen: 8.391,32; de uitgaven: 7.553,52 zodat het batig saldo beliep: 837,80. De post muziek vonden enkele leden wat hoog, doch de voorzitter merkte op dat een lan ge winter nadelig is voor de kas, hoe genoeglijk het ook is voor de ijssport. De muzikant had meer dagen muziek moeten ma ken dan men gedacht had, en toen men met hem afrekende „het volle pond" geëist, inplaats van enige coulance te betonen, zodat men deze muzikale Shylock in de DRAAIEN MAAR mits op een goede Maandag 26 dezer werd door burgemeester Dr. W. Huygens de eerste steen gelegd voor de 26 woningen voor bejaarden, die op het Boendermakerhof bezig zijn te verrijzen. De burgemeester achtte dit bouwwerk een waarde volle bijdrage tot leniging van de woningnood in de gem. Bergen waar nog steeds behoefte bestaat aan huizen, huizen, huizen! Voorts bracht hij de directeur van gemeentewerken dank voor de goede zorg en de aardige plaatsing der woningen die in de nabijheid van de kunstzaal Boen dermaker in hun geheel een aar dig complex zullen vormen, wan neer zij allen gereed zijn. Wethouder Borst en enkele gemeenteraadsleden, benevens de directeur van Gem. Werken en enige gemeenteambtenaren woon den de plechtigheid bij. toekomst niet weer zal engageren. Dat het kassaldo dus minder be draagt dan verleden jaar is begrij pelijk, doch niet verontrustend als men bedenkt dat in een der vo rige jaren men het jaar inging met 4, De aftredende bestuursleden, de heren C. J. Bruin en S. Graft- dijk, werden herkozen. Inzake de te houden wedstrij den in 1956/'57 werd besloten dat het bestuur daartoe zijn uiter ste best zou doen, daar de toe wijzing dezer wedstrijden van de Technische commissie afhangt. Verder werd besloten een nieuw gebouwtje te stichten op kosten der vereniging. Daar dit 2000,zou kosten werd besloten, aandelen a 10,uit te geven. In enkele minuten was reeds voor ongeveer 700,on der de aanwezigen geplaatst. De contributie-verhoging werd redelijk geacht. Van 2,50 werd zij op 3,gebracht. Wie vóór 15 december a.s. als lid toetreedt, kan nog voor de oude prijs van 2,50 worden ingeschreven, doch wie zich daarna komt aanmelden betaalt 3,contributie. Nadat de heer Swaag bij de rondvraag voor de verandering der richting bij het rijden had gepleit, wat werd aanvaard, werd de vergadering gesloten, waarna nog enige films met opnamen uit Frankrijk en Zwitserland werden vertoond. Dinsdag 20 november werden op de liga-avond twee films ver toond. De eerste film „Sherlock Junior" met Buster 'Kea.ton in de hoofdrol was oer-komisch, zo wel door het spel als door het verrassende gebeuren. Na de pauze werd de mooie film „Don Quichotte" gedraaid. De hele, onwaarschijnlijke geschiedenis boeide van het begin tot het einde. Voor het te 's-Gravenhage af genomen examen in de Wiskun de M.O. acte KI is geslaagd de heer W. H. Lutterot. Tube Woensdagmiddag 21 novem ber hield de heer B. Reehorst, salespromotor van de firma Spanjaard te Borne, in De Rus tende Jager een lezing met licht beelden over textiel. Onder tex tiel wordt verstaan: alle gespon nen en geweven goed, doch waar de firma Spanjaard uitsluitend katoenen producten fabriceert, was dit product het onderwerp van deze middag. Bijna 50% van alle te.-uAl is katoen. Hoe is men tot de huidige bewerking van dit product gekomen? Honderden jaren geleden werd de textiel door een ieder zelf thuis gesponnen en geweven. Mensen, die het betalen konden, gingen er toe over het geweven product van anderen te kopen en zo ontstond het vak van thuis wever, dat slecht betaald werd. Op den duur verenigden deze thuiswevers zich in clubjes, men kreeg een soort begin van het fa briekswezen, waar de wevers het wat beter hadden. Later ont stond de fabriek, eerst nog met handweefgetouwen en nog steeds een goed kwaliteitsproduct. De klad is in het product ge komen met het intreden van het machinale product. Niet dat de machine slechter werk leverde, maar om een grotere afzet te krijgen ontstond de vraag naar een goedkoop eindproduct, en deze vraag werd opgelost door op de kwaliteit te bezuinigen. Dit kan op verschillende wijzen ge schieden, n.l. door de kortveze- lige 1 cm lange ruwe katoen inplaats van de mooie langveze- lige 3 cm lange, tot draden te verwerken. Nog goedkoper kan het door minder draden per cm2 te verwerken. Het weefsel wordt dan slap en om de schijn te red den wordt het dan gepapt. Soms zo sterk, dat 36% tot 50% uit pap bestaat. Dat de huisvrouwen deze door pap verwerkte schijn slikken, komt door hun geringe warenkennis. Daarnaast hebben echter in de laatste jaren de vrouwen een groter zin voor economie ontwikkeld, en door middel van de enquête is geble ken, dat de gemiddelde huis vrouw wel meer wil betalen voor een goed artikel, mits zij zeker heid kan krijgen omtrent de kwa liteit. Zo ontstond het merkarti kel, dat gegagandeerd niet slecht is, al behoeft het daarom nog geen topkwaliteit te zijn. De firma Spanjaard is in Ne derland de enige firma, die bij huishoudgoed een garantielabel bijvoegt. Natuurlijk hoort bij een merkartikel noodzakelijkerwijs een vastgestelde prijs, anders zou de klant zich bedrogen voe len. Deze firma brengt onder de naam „Cinderella" lakens, slo pen, tafelgoed, handdoeken, thee doeken en keukendoeken in de handel, die ongepapt zijn. De treksterkte van een weefsel wordt in kg uitgedrukt, terwijl daarbij een reep van 5 cm breed genomen wordt. Nu blijkt bij on derzoek het Nederlandse laken sterker te zijn in de lengte dan in de breedte. Het Amerikaanse laken echter is juist sterker in de breedte, daar bij proeven ge bleken is, dat de breedte draden (inslag) bij gebruik meer te lij den hebben dan de lengte dra den (ketting). Het „Cinderella" laken is ook sterker in de breedte dan in de lengte. geapprêteerd wordt. Na „scheer raam" en „sterkmachine" door lopen te hebben, wordt de glad de en sterke draad op de we versboom gevonden, klaar voor gebruik. Voor de geweven stof echter de fabriek verlaat, moet zij al naar gelang van het product, nog diverse bewerkingen ondergaan in ruwerij (ruwen van flanel), ververij, blekerij, appretteerderij, kalanderij (mangel afdeling), confectie- en opmaak-afdeling. Deze leerzame middag werd besloten met het verloten van enkele producten der firma Span jaard, wat zeer op prijs gesteld werd. v tegen pijnen Katoen is een éénjarige plant, die een wat ruwe vezel levert. Deze wordt tot balen, ter grootte van strobalen samen geperst, waarvan het gewicht 300 kg be draagt. Iedere baal varieert in kwaliteit, dus is het nodig voor het verkrijgen van een standaard product de balen te mengen. In de zogenaamde „brekers" wordt de stijfgeperste katoen losge- plukt, en van vuil ontdaan. Van daar wordt het in een grote ruimte: het „mikvak", geblazen, waarin het als sneeuw neerdwar relt. Van deze losse katoenplui- zen worden in de „batteur" de vezels netjes in de lengte gestre ken, en hiervan wordt een plat te lap gevormd, die in de „kras" tot een dunne sluier wordt, welke tot een lont gevouwen wordt. Diverse lonten tezamen worden in de „rekbank" tot een dunne betrekkelijk losse draad gerekt en in de „voorspin-machine" tot ga ren gesponnen ter dikte van rijg- garen, en met heel weinig trek kracht. Dit garen wordt getwijnd en ten dele op spoelen gewikkeld, als inslaggarens voor de weverij. Deze inslaggarens zijn niet vol komen glad. Wil een weeftoestel goed werken, dan moet de ket tingdraad volkomen' glad zijn. Hiervoor ondergaat het garen een speciale bewerking in de „spoelmachine", waar de draad Nu ook in Bergen Een belangrijke groep belang stellenden en geïnteresseerden in het auto-verkeer verzamelden zich donderdag 24 november op de plaats aan de Bergerweg, waar in plaats van de vroegere garage Visser een spiksplinternieuw ge bouw met het opschrift Esso Ser- vicenter, gevolgd door de naam Van de (exploitant, de heer B. L. J. Vosse, is verrezen om auto rijdend Nederland op de modern ste wijze service te bieden. Onder de aanwezigen merkten we op: de heer J. D. Kooyman, manager van het district Noord- West Nederland van de Esso Nederland, de heer W. Vliek, districtschef van Esso Nederland te (Amsterdam, de heer Meurs, vertegenwoordiger van Esso Ne derland, de heer D. J. Scheffel, oud-secr. van de Kamer van Koophandel, de heer G. J. van Leersum, oud-notaris, de heer D. Min, de heer J. P. Blauw, direc teur van gem. werken, met een staf van ambtenaren die recht streeks of zijdelings bij de bouw betrokken waren, naast vele an deren. De heer Kooyman heette de aanwezigen uit naam van de sales-manager van Esso Neder land, die door bezigheden was verhinderd te komen, welkom en sprak er zijn vreugde over uit dat de Esso, dicht bij het snijpunt van de Bergerweg en de Oude Bergerweg de gelegenheid had gekregen een modern servicecen ter te bouwen zoals men die in ons land aan tal van rijks- en provinciale wegen kan aantref fen. Om te beginnen vindt men er de glazen kamer ook wel de sales-room, waar klanten met de producten van Esso Nederland kunnen kennis maken. Daarachter bevindt zich een magazijn en twee W.C.'s. Naast de sales-room bevindt zich een ruimte voor doorsmering, terwijl de ruimte daarnaast is in gericht voor reparaties; ook be vindt zich daar een electrisch apparaat voor het balanceren en voor het uitlijnen der voorwielen, kortom de gehele auto kan hier ge test en zo nodig verbeterd wor den. Het gehele bouwwerk is op grond van de nieuwste gegevens opge bouwd en met de modernste in strumenten ingericht. Het is te hopen dat dit in de verkoop tot uiting komt. In de persoon van de heer Vosse vondt de Esso een geschikte exploitant, die reeds voordat hij te Heiloo was ge vestigd, heeft bewezen wat hij waard is. zodat men ondanks distributie de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Vervolgens nodigde de heer Kooyman mevr. Vosse uit het lint door te knippen, waarna haar een bloemstuk werd aangeboden. Daarna hees de heer D. Min de vlag zodat de voorbijgangers konden weten dat het feest was in het Servicenter van de Esso. Oud-notaris Van Leerssum wenste de Esso geluk met de opening. Hij benijdde de heer Scheffel, die er vlak tegenover woont en dagelijks van het uit zicht op dit fraaie gebouw kan genieten. Zelve genoot hij des avonds van het licht dat het ge bouw van binnen en van buiten bestraalt. Hierna werden de genodigden onthaald op koffie en gebakjes, waartoe „De Rustende Jager" zijn bemiddeling had verleend. Het verkeer in Bergen is met een belangrijke instelling verrijkt. In de heerlijkheid Brero hield het R.K. Vrouwengilde een bazar van handwerken op dinsdagmid dag en dinsdagavond 20 novem ber. In het gezellige zaaltje lagen op tafels de diverse handwerken: kleedjes, schortjes, wanten, baby jurkjes en wat al niet uitgestald en noodden tot kopen. En ge kocht is er! Ook de verschillende loterijtjes en het rad van avon tuur hadden druk bezoek. De handwerksters en andere mede werksters aan deze bazar kunnen met voldoening op de resultaten terug zien. De uitslag van de verloting was: 229 sjaal; 237 stukje zeep; 51 slofjes; 269 kop en schotel; 401 washandje; 41 sjaaltje; 321 pak taai; 264 koek; 403 babyjurk je; 276 zakdoekje; 271 jongens broekje; 13 broche; 283 stuk zeep; 257 speldje; 286 paar wanten; 219 doosje rumbonen; 376 doos je bonbons; 313 stukje zeep; 57 kleurpotloden; 398 katoenen kin derjurkje; 245 stuk zeep; 60 tablet chocolade; 231 kinderwantjes; 372 koek; 23 zakdoekje; 54 wol len hemdje; 387 ring; 353 stuk zeep; 88 schotel; 97 zakdoekje; 329 boodschappennet; 19 thee doek; 396 fles eau de cologne; 272 thee- en suikerscheppen; 404 kinderjurkjes; 40 sjaaltje; 218 zakdoekje; 16 broche; 85 paar sokken; 370 paar wantjes; 213 stukje zeep; 324 byouteriedoosje; 340 byouteriedoosje; 399 panlap- pen; 63 tomatenpurée; 268 doosje vruchten; 373 worstje; 202 kleed je; 328 jurkje; 256 ketting met oorbellen; 11 stuk zeep; 300 bon bons; 14 theemuts; 344 vaasje; 293 stuk zeep; 55 kop en schotel; 234 stuk zeep; 380 tas; 355 kin derjurkje met broekje; 240 ket ting; 327 kleedje; 389 ketting; 66 kapmantel; 35 kleedje; 362 kleed je; 226 slab; 337 hoofdprijs kleed. WEKKERS Berdos organiseert zaterdag 1 dec. een grote St. Nicolaas-drive en wij verwachten die avond veel klaverjassers, te meer omdat wij deze wedstrijden organiseren ten bate van de jeugd. De jeugdige spelers kosten n.l. een vereniging altijd geld en dat proberen wij hiermede in even wicht te krijgen. De kleine verenigingen hebben het toch al niet zo best en wij geven graag de jeugdige spelers zo veel mogelijk gelegenheid orji de mooie voetbalsport te beo',.fe- nen. Daarnaast is bet de kaf-s voor u om ééfn van de vele mooie prij zen te winnen. Hier ligt voor U de gelegenheid drie goede dingen tegelijk te doen, een gezellige avond meemaken, een prijs te winnen en een goed doel te steu-* nen. Tot zaterdag 8 uur! SCHOORL Op zeer bescheiden wijze is onlangs ten huize van een der le den mw. Delver-Veuger het gou den jubileum van de vereniging „Dorcas" gevierd. Deze liefdadigheidsinstelling, welke haar naam heeft ontleend aan een bijbelse figuur, werd in 1906 in het leven geroepen op initiatief van mevr. Kniphuysen, echtgenote van de toenmalige do minee van Schoorl. De vereniging stelde zich ten doel, hetzij financieel, hetzij in ander verband, hulp te bieden waar zulks nodig mocht blijken. Doch door een ernstig tekort aan geldelijke middelen, kon men hieraan slechts in geringe mate voldoen. Een aantal spontane gif ten van particulieren ruimden echter deze moeilijkheid voor een belangrijk deel uit de weg. Wegens vertrek van mw. Knip huysen werd in 1909 het presi dentschap waargenomen door mw. Heringa, welke functie zij 42 jaar lang heeft bekleed. Mevrouw Heringa werd in haar hoedanig heid opgevolgd door mw. Nieuw- land. Gedurende een halve eeuw werd naast het feit dat talloze moeilijkheden dienden te worden overwonnen (we herinneren aan de jaren '40-'45, toen „Dorcas" op non-actief stond) heel veel goed werk verricht, mede door de opbrengst van de traditionele jaarlijks gehouden loterij. ZONDAGSDIENST ARTSEN Meekttod ~\'/r .til/- L Ook U verlangt toch voor de plaat van uw keuze de beste weergave Daarom voor de betere platenspelers naar Keuze uit Triotrack, Dual, Elac, Philips, Discophile. Perpetum - Etner, Collaro, Garrard en BSR v.a. f 45.- Hekelstraat 15 - Tel. 3180 - Alkmaar Ingezonden mededeling 95-70ci INGEZONDEN MEDEDELING rheumatische wordt door de mee»t gevoelige maag verdragenl Breelaan 29 - Tel. 2204 Wenst U een moderne bril, welke prettig zit en vakkundig gemaakt is, ga dan naar. Opticien Mient 25 - Alkmaar BERGEN 2 dec. Dr. v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 2 dec. Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1