ft 99 VERGADERING DER V.V.V. BERGEN GERRITSEN Tentoonstelling RADIO TELEVISIE Hl. WitUfoaad BEVOLKINGSONDERZOEK BERGEN Jiu-Jitsu is geen Judo BERGEN Wandkleed voor het s.s/ Statendam V IflfVWlrVrVr VRIJDAG 7 DEC. 1956 33c JAARGANG No. 48 Verschijnt tc Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl, Schoorldam, Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» EgmoncLBinnen en Egmond a. d. Hoef Bewogen bijeenkomst met een spijtig slotwoord. Voor de zoveelste keer is deze vergadering voor het bestuur weder uitgelopen op een teleurstelling. Dat is nu al jaren het geval. Wij tellen achterhonderd leden en alles kon zo mooi zijn! De VVHB heeft weder roet in het eten gegooid. Altijd hebben zij gevegeteerd op de contri buties der andere leden. Moet de VVV in Bergen een semie-overheids" instelling worden? Op een plaats in 't buitenland is dit gebeurd met tot gevolg dat in Bern (Zwitserland) zeven hotels hebben moeten sluiten. Bergen staat en valt met het vreemdelingenverkeer. Wij willen alles doen om dat te behouden. Wanneer een kleine groep tegenwerkt is dat treurig. De heer Broersma, die toch zoveel werk doet voor de VVV, oogstte niets anders dan ondankbaarheid. Ikzelf ben zeventig jaar en moet nog langs de winkels om advertenties op te halen. Ik doe een beroep op U allen om propagandist voor de VVV te worden. Na het uitspreken van deze woorden door de heer Peetoom, die door de aanwezigen met applaus werden beantwoord, sloot de voor zitter deze merkwaardige bijeenkomst, die op 22 november was be gonnen, op 23 november 1956 te 0 uur en 28 minuten. Des avonds tevoren had hij om kwart over acht de vergadering geopend, de aanwezigen welkom geheten en een beroep op hen ge daan om een rustige discussie te houden, daar van de zijde van 't bestuur geen reden bestaat tot heftige discussies. Vervolgens werd de voor enige tijd overleden journalist, de heer A. Eriks met enige waarderende woorden her dacht, waarna enkele ogenblik ken stilte werden in acht ge nomen. Nadat de secretaris de notulen der vorige vergadering had voor gelezen, welke onveranderd wer den goedgekeurd, kwam als in gekomen stuk het rapport van de commissie van onderzoek be treffende de oud-secretaris J. L. Smits. Zij achtte de heer Smits als secretaris niet op zijn plaats. Daar de heer Smits medegedeeld had op het lidmaatschap geen prijs meer te stellen, wordt het voor kennisneming aangenomen. Mej. Kreb verklaarde dat zij bij de ingezonden stukken een brief HORLOGES van de Ver Van Horeca-be- drijven had gemist, waarin deze verklaarde niet accoord te gaan met de door het bestuur voor gestelde contributieverhoging, waarop de secretaris dit stuk uit zijn paperassen te voorschijn bracht. De voorzitter begon ech ter met het antwoord van 't VVV-bestuur op deze brief voor te lezen, waarin werd gezegd, dat de begroting grondig bekeken was, doch dat de verhoging no dig was, zoals werd voorgesteld. Daarna las hij het bewuste schrij ven der Horeca-leden voor, waarin bezwaar werd gemaakt tegen de begrotingspost „sala riëring ener informatrice". Be zwaar werd gemaakt dat midden standers en verhuurders gemeu bileerde huizen zouden stemmen over de verhoging, die door de Horeca-leden zou moeten worden betaald. Als dreigement werd tot slot medegedeeld, dat zo dit bestuurs voorstel werd aangenomen, de Horeca-groep zou uittreden. Deze brief droeg de handtekening van de heer Hovenier en van mej. 1. Kreb. De voorzitter betoogde dat het bestuur veel werk verricht, dat feitelijk door een administrateur (trice) behoort gedaan te wor den. De VVV heeft behoefte aan een volwaardige kracht, die naast de informatieve taak ook 't be heer krijgt over de Badbode en het Openluchttheater. Als deze goed betaalde kracht er niet komt, kan 't bestuur de verantwoording niet op zich nemen voor de goede gang van zaken. Nu spreekt u in uw voordeel en in uw nadeel, merkt mej. Kreb op, u speelt een raar spelletje! De voorzitter verzoekt de spreekster zich in te tomen, waar op zij antwoordt: U moet de schuld bij uzelf zoeken, meneer Broersma. Daarna braken diverse discus sies los, afgewisseld met applaus en uitroepen. De he t Haakman merkte op, jaren la^g het Openluchttheater geleid tl hebben, dat toen ook zonder c°ze kracht ging, waarop de heer ^eetoom opstond en op merkte: U wis.t evenmin van het bestaan van 12.000 schuld als ik! De heer Haakman: Ik sprak over het Openluchttheater. De heer Diesfeld Sr. vroeg: Wie draagt eigenlijk de verantwoor ding? Waarop de heer Peetoom antwoordde: Wij allen. De voor zitter zegt: De vraag kan niet met ja of neen worden beantwoord. Tot slot zegt de heer Den Das: het bestuur is verantwoordelijk. Applaus. De voorzitter verklaart nog: Wij nemen de verantwoording als we ue besdhikkiiTg krijgen over een goede kracht. Daarnaast zegt de heer Smit: De werkzaam heden van de penningmeester de heer Busker, worden tengevolge van diens ziekte door mij waarge nomen. Ik vervul geen functie in het bestuur. Mijn werk is alleen van informatieve aard en alleen als er inlichtingen gevraagd wor den, de boekhouding is zo geor ganiseerd, dat niets aan mijn aan dacht ontsnapt. Het bestuur kan er op rekenen, dat de bescheiden, de balans en de rekeningen in orde zijn. Ik heb géén oordeel over bestuurszaken. Wat mij be treft, neem ik de verantwoording voor de cijfers en de boekhouding volledig op mij. De functie van de gewone penningmeester is hier niet op zijn plaats. Zij vraagt te veel tijd, vooral in de zomer maanden. Nadat mej. Kreb en de voor zitter nog enige tijd van ge dachten hadden gewisseld, werd tot de pauze overgegaan. Daarna ving de heer Smit aan met mee te delen dat er op de begroting een tekort was van 4.700,wat ontstaan was door het te verhogen salaris van de informatrice 1.700), het nieuw te stichten informatie-kantoor, 1.200) en de post onvoorzien: f 1.000.) Als middelen om dit te kort op te heffen stelde hij voor: contributieverhoging, ledenwerf actie en diverse bezuinigingen.. De heer Hovenier wilde wel akkoord gaan met een verhoging der basiscontributie voor alle le den, maar niet met de verhoging van het beddegeld voor de Ho reca-leden. Hij had bezwaar dat slechts vijf leden de begroting voor 1957 hadden ter inzage ge kregen. Hij was van mening, dat het bestuur met elke groep leden apart moest spreken. De heer Den Das stelde voor accoord te gaan met de aanstel ling van een informatrice-admini- stratrice. De voorzitter deelde mede, dat de begroting met verschillende groepen is besproken; de afdeling „gemeubileerde huizen" had zich ermee accoord verklaard. Ook van de middenstand was geen af keuring vernomen. Daar de ge meente de 3.000 subsidie thans niet in contanten uitkeert, is er geld nodig, zowel met het oog op de plannen voor de toekomst, als met het oog op 't nieuwe ge bouwtje dat er zal verrijzen. Toen het bestuur voor enige jaren aan trad stond men voor een schuld van 12.000. Daarvan is thans 8.500 terugbetaald. Wij hebben thans 1.500 gevraagd om aan de behoefte aan „handelsgeld" te kunnen voldoen, zodat we dan 5.000 schuld hebben. Die zullen we moeten terugbetalen, wat ook gebeuren zal. Wij zijn dus aan gewezen op een zuinig beheer en om daarin een beter inzicht te krijgen zijn er berekeningen ge maakt over inkomsten en uit gaven, zodat ieder weten kan wat elke groep inbrengt en wat zij aan de VVV kost. Door de leden is over 1956 opgebracht: Leden gem.huizen; aantal 486 Leden hotels en pensions; aantal 93 Leden middenstand; aantal 125 Hierbij dient nog rekening te worden ge houden, dat de Badbode nagenoeg geheel door de middenstand wordt gefinancierd. De exploitatie-rekening van de Badbode had dit jaar een eind-cijfer van ƒ3100, waarvan door de middenstand werd opge bracht 6.360, 3.667, 1.700,— 3.000,— 4,700,- 14.727,— Wat betreft de uitgaven, die de V.V.V. ten behoeve van elk der drie groepen doet, is het van zelfsprekend slechts mogelijk glo baal cijfers te noemen. Van de Groep GEM. HUIZEN: Huizenlijst Advertentie en Bioscoopreclame 3/10 X 2700, Telefoon en Porti 4/12 X f 1000, Algemene kosten Inf. Dienst 4/10 X ƒ8300, cijfers die hieronder volgen, kan dus slechts gezegd worden, dat ze de werkelijkheid zeer dicht be naderen. 460,— 810,— 333,— 3320,— Totaal 4923,- Groep HOTELS EN PENSIONS Hotel en Pensionlijst Advertentie en bioscoopreclame 5/10 X 8300, Telefoon en porti 8/12 X 1000, Algemene kosten informatie dienst 4/10 X 8300, Aandeel Badbode 1200, 1350,— 656,— 3320,— 100,— Totaal 6636, Groep MIDDENSTAND: Advertentie en Bioscoopreclame 2/10 X 2700, Aandeel Badbode x/i X 3.000, Algemene kosten Inf. dienst 2/10 X 8300, Resumerende, zien we dus, dat de V.V.V. ontvangt van de gem,- huizen 6360, en uitgeeft 4923,—. Dat de V.V.V. ontvangt van de groep Hotels en Pensions 3567en uitgeeft 6636, Wat betreft de Middenstand, ontvangt de V.V.V. f 4700,— en geeft uit 3700, De mededeling dezer cijfers verwekte nogal wat opzien. Juffr. Kreb merkte op: Deze vergade ring in ongeldig en onwettig. Een ieder, die in t verenigingsleven staat, weet dat hier een_ grote blunder wordt gemaakt. De voorzitter zegt: De verga dering is doorgegaan en niemand heeft een protest laten horen. Daarna heeft zij er haar sanctie aan gegeven. Dan ontstaat er voor de zo veelste maal rumoer. De voor zitter hamert. Langzaam staan de opposanten en hun aanhangers op; terwijl de wijzer van de klok naar de middernacht toe kruipt schuifelen 48 leden de vergade ring uit. 45 leden bleven in de zaal om over het bestuursvoor stel te stemmen; 43 ervan stem den voor en 2 blanco. Bij de rondvraag hield de heer Peetoom zijn speech die we hier boven afdrukten. Nadat hij was uitgesproken sloot de voorzitter deze wel wat ongewoon verlopen vergadering, Van een afscheiding uit de be- Zaterdag- en zondagavond werd in het Verenigingsgebouw van T. en O. een tentoonstelling gehouden van het kinderspeel goed dat door de Sint aan de jeugd van T. en O. zal worden uitgereikt. Voor 270 kinderen is heel wat nodig en een zestal damesleden en een negental herenleden zijn zeven weken lang iedere avond bezig geweest. Het resultaat was een stapel speelgoed waar menige winkel jaloers op zou zijn. Prachtig werk, sterk en mooi van vorm deed de ervaring ont staan dat dit werk telken jaren beter en mooier wordt. Wij wen sen de T. en O.-leden van harte geluk met hun werk en voor spellen hen veel succes. 540,— 1500,— 1660,— Totaal 3700,— staande VVV zal echter wel niéts komen. Dit loos dreigement van een mogelijke Vrije VVV dus VVVV bleek te duur te worden bij verwezenlijking. De leden van de VVHB heb ben het bestuur van de VVV laten weten, dat zij voor 1957 be reid zijn de verhoogde contributie te betalen, alleen in het geval, waarin het bestuur kan aantonen, dat de op 22 november gehouden vergadering, waarin tot deze ver hoogde contributie werd besloten rechtskracht bezat. De VVHB is van mening dat deze vergadering vóór 15 november had moeten plaats vinden, zoals het regle ment voorschrijft. TEN TOONS TELLING BERGER LUCHTPOST Bovengenoemde Vereniging houdt op zaterdag 8 en zondag 9 december een postduiven-ten toonstelling in café Nieuwendijk. Hier komen de beste duiven van Bergen bijeen, die vanaf Roozen- daal tot en met Bordeaux prijs- gevlogen hebben in de Afdeling Noord-Holland. Dus wel de moeite waard om deze vogels eens te gaan bezien. De opening is gesteld op zater dagavond 8 uur en zondag de gehele dag geopend tot 's avonds 6 uur. Als keurmeester treedt op de heer D. v. Berkum uit Hoorn. Het bestuur B.L.P. T. EN O. VER. NIEUWS Het decembernummer van T. en O. Ver. nieuws deelt o.a. mede dat het St. Nicolaasfeest in het T. en O.-gebouw wordt gehou den op 8 december. St. Nicolaas en Zwarte Piet zullen die middag de kinderen in drie étappes ont vangen om hen stuk voor stuk met een mooi cadeau te begiftigen. Naast de gewone rubrieken vindt men er het tweede deel van een studie over de ontwikkeling van het toneel, dat heel interes sant is. Verrassend groot aantal deelnemers. De werkcommissie bevolkings onderzoek verzoekt ons plaatsing van het volgende; Dank zij de toegewijde mede werking van de huisbezoek(st)ers, is het aantal aanmeldingen voor het bevolkingsonderzoek verras send groot en het aantal weigeraars zeer gering. (Er moest zelfs een avond en een middag aan het werkschema worden toegevoegd). Ook het totaalbedrag der finan ciële bijdragen is zeer bevredigend Door een misverstand heeft bij sommigen de mening post gevat, dat de doorlichting gratis zou zijn. Dit is niet het geval. Alleen on- en minvermogenden kunnen ge deeltelijk (bij uitzondering geheel) worden vrijgesteld. Betreurenswaardig is, dat onder de weigeraars enkele winkeliers en pensionhouders zijn, dus onder hen, die zeer veel met andere mensen in aanraking komen. Zij beseffen blijkbaar niet hun bij zonder grote verantwoordelijkheid tegenover gezin en medemens. Nog minder beseffen zij het gevaar voor grote bedrijfsschade, als bijv. bij een der familieleden of per soneelslid tuberculose zou worden geconstateerd, terwijl het gehele pension, c a. met gasten bezet zou zijn. Het werkcomité hoopt dan ook van harte, dat zij zich alsnog zullen aanmelden ter gemeente secretarie of in het gebouw „St. Jan". De gelegenheid hiertoe staat open tot en met 14 dec. as. Zij die reeds een oproeping hebben ontvangen en verhinderd waren, kunnen zich alsnog opgeven voor een ander tijdstip, waarbij zoveel mogelijk met de omstan digheden zal worden rekening ge houden. Aan hen, die nog geen op roeping mochten ontvangen voor 12 dec. a.s., hoewel zij zich wel voor het bevolkingsonderzoek hebben aangemeld, wordt beleefd verzocht hiervan mededeling te doen ter secretarie. De allerlaatste gelegenheid voor het onderzoek wordt gegeven op vrijdag 14 dec. a.s., 's avonds van 7-8.45 uur voor mannen en jongens en van 8.45-9.30 voor vrouwen en meisjes. Jiu-Jitsu is een reeds eeuwen lang bestaande verdedigingsme thode. Meerdere sagen willen het Jiu-Jitsu een oorsprong geven. Zeker is bekend, dat Samouraïs, een militaire kaste uit China, die geoefend waren in meerdere ge vechtsmethoden, zich van het jiu jitsu bedienden en altijd als over winnaars uit de strijd kwamen. Het Jiu-Jitsu dat hier ten lande wordt beoefend is geheel aange past aan onze Westerse begrip pen. Men maakte een graduatie systeem dat uit 6 graden bestaat, degene die er in slaagt een 6de graad te behalen kan zich zonder vrees met een ieder meten, jiu jitsu is een wapen tot zelfverde diging, om een lastige tegenstan der binnen de kortst mogelijke tijd uit te schakelen. Judo daarentegen is een sier lijke vechtsport, afgeleid van het Jui-Jitsu en omgevormd door de Japanner Prof. dr. Igoro Kano tot aan de perfectie grenzende soepe le en effectieve bewegingen. Twee goede judoka's (Judo be oefenaars) hun sport te zien be oefenen is een bijna artistiek schouwspel. Judo ligt de Nederlanders be slist, dit bewijzen de vele promi nente Judoka's die in Nederland naar voren zijn gekomen, o.a. Anton Geesing. Europees Judo Kampioen en 3de op de laatst gehouden wereldkampioenschap pen in Tokio. Daar Japan de bakermat is van het Judo, was het dus niet te verwonderen, dat als 1 en 2 Japanse Judoka's ein digden. Er is êens iemand ge weest die beweerde, dat de Ne derlanders op dit gebied de Ja panners van het Westen zouden worden. Velen doen aan Judo, zowel dames als heren, jongeren en ouderen. Er zijn Judoka's van 6 jaar maar ook van 65 jaar. Judo is karaktervormend, wils kracht en juiste levenshouding is bepalend voor deze sport. Het valbreken is een belangrijk onderdeel bij de beoefening van het Judo en Jiu-Jitsu. Het is een lichaamsbeweging op zichzelf en bijna even belangrijk als lopen. Het tekort aan bevoegde leer krachten in de sport, deed het Ministerie van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen besluiten, het Centraal Instituut voor Op leiding van Sportleiders te Over- veen op te richten. Aan dit Insti tuut worden de toekomstige lera ren in Judo en Jiu-Jitsu opgeleid. De enige, door het Min. van Onderw., Kunst, en Wetensch. erkende sportbond op dit gebied is de Nederlandse Judo en jiu jitsu Bond. „Collecte Vluchtelingenhulp" De collecte in Bergen ten bate van de Hongaarse vluchtelingen heeft 10.093,opgebracht; dat is ruim een gulden per inwoner! Ik dank de Bergenaren dat zij deze collecte met zoveel offer vaardigheid hebben gesteund. De afdeling Bergen van het Nederlandse Rode Kruis en de Vrouwenverenigingen die geza menlijk de collecte hebben ver zorgd dank ik hartelijk voor hun medewerking en ik wens hen ge luk met dit fraaie resultaat. Het gemeentebestuur stelt het ingezamelde geld ter beschikking van de Stichting Vluchtelingen hulp in de kring Alkmaar. Wij mogen hopen dat ook in Bergen Hongaarse vluchtelingen een veilig tehuis zullen kunnen vinden. Dr. W. HUYGENS, burgemeester van Bergen. Het nog in aanbouw zijnde s.s. Statendam van de Holland-Ame- rika Lijn werd even na de kiel legging door de middelbare Meis jesschool te Bergen geadopteerd. Zulke adopties geschieden door bemiddeling van de Nederlandse Vereniging voor Adopties van Schepen (de Nevas) en hebben tot doel bij de jeugd de belang stelling voor onze scheepvaart te wekken. Nu is een adoptie wel een mooi ding maar natuurlijk wilde de de M.M.S. ook iets doen voor „hun" schip, In overleg met de H.A.L. werd besloten tot het ma ken van een paneel voor één der scheepsvertrekken. Voorwaarde was echter dat de architect van de H.A.L. het ontwerp acceptabel zou vinden, in welk geval de M.M.S. ook de verdere aankle ding van dit vertrek zou mogen kiezen. Lang en veel is er op de M.M.S. over gepiekerd. Toen ten slotte onderwerp en ontwerp vaststonden is er twee maanden lang hard gewerkt aan de uitvoe ring daarvan. Het eindresultaat is een juweeltje van kunstnaaldwerk buitengewoon mooi van vorm en kleur. Het tafereel stelt Orpheus voor, die door zijn spel de natuur betovert en alle dieren tot zich lokt. Het paneel dat 180 x 80 cm groot is, is van 29 november tot 6 december tentoongesteld bij de firma Lienesch in de Langestraat te Alkmaar, waar tevens een mo del van het fraaie s.s. Statendam dan geëxposeerd is. ZONDAGSDIENST ARTSEN hUukttad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro H7071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. A Breelaan 29 - Tel. 2204 BERGEN 9 dec. Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIIK 9 dec. Dr. H. PIERS, Telefoon K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1